PEAB-”säcken” förhoppningsvis på väg att knytas ihop – nu börjar efterarbetet

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

Idag har kommunstyrelsen svarat Konkurrensverket om hur vi ser på trafik- och fritidsförvaltningens tecknande av ett nytt avtal om gatuskötesel med PEAB, där ingen ny upphandling skedde. Förhoppningsvis har vi fått en bra överblick på vad som hänt i och omkring det här. Nu förflyttar vi fokus till åtgärder som ska undvika att liknande händer igen.

För det är avgörande för kommunens framtid att allmänheten har ett högt förtroende för hur kommunen förvaltar de skattemedel som medborgarna ställt till kommunens förfogande. Det får inte finnas tvivel om att politiker såväl som tjänsteman, utan sidointressen arbetar för invånarnas bästa. Vi är övertygade om att det nästan alltid också är just så. Men, som exempel från flera kommuner, tyvärr också Falun, har visat finns det undantag. Det är den politiska majoritetens ansvar att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dessa undantag får så litet utrymme som möjligt. Det är också nödvändigt att inte bara de anställda, utan också medborgarna, får veta vad som görs för att säkerställa kvaliteten. I den nya majoritetens styrdokument finns nämnt att ”anställda i kommunen ska uppmuntras att ge förbättringsförslag och påtala missförhållanden. Meddelarskyddet ska hållas levande…” Men detta är en av flera åtgärder, det förebyggande arbetet är ännu viktigare. På kommunstyrelsens möte i januari kommer ett paket med åtgärder att presenteras.

• Viktigast är att hela den kommunala organisationen, både politisk ledning och alla tjänstemän är överens om hur kommunen ska skötas. Anda, etiska förhållningssätt och principer ska vara väl kända av alla. Styrdokument med tydliga och rimligt heltäckande riktlinjer ska finnas. Med kunskap både om innehåll och motiv ska även oförutsedda fall kunna avgöras.

• Den interna kontrollen av att lagar och riktlinjer följs ska skärpas. Planer som är specifikt utformade för varje nämnd och styrelse ska finnas. De ska vara baserade på analys av risker och konsekvenser i den aktuella verksamheten. Nämnder och styrelser ska också få riktad information om betydelsen av denna kontroll och råd om hur den bör utformas.

• Möjlighet till återkoppling genom kanal för visselblåsare enligt Göteborgsmodellen ska införas. Vem som helst ska kunna anmäla missförhållande inom kommunen till en fristående instans som diarieför. Anmälaren ska ha möjlighet att vara anonym.

Ytterligare åtgärder kan innan kommunstyrelsens möte i januari.

 

2 Responses to PEAB-”säcken” förhoppningsvis på väg att knytas ihop – nu börjar efterarbetet