Hållbara möjligheter på Myran

Posted by Jonny in Uncategorized | Tagged , , , | 2 Comments

I ett par tidningsinlägg framförs kritik mot de planer man uppger finns på ett nytt handelsområde på Myran, mitt emot Dalregementets handelsplats och Majoren. Det planerade området framställs som ett hot mot ett levande centrum i Falun.

Detaljplaner kan vara kniviga att sätta sig in i. Det kan vara orsaken till att undertecknarna verkar ha missat vad planen för Myran innebär. Förslaget innebär att det nya området i huvudsak är planerat för kontor, bilservice, småindustri och liknande. Den handel som finns på Majoren (för vetgiriga: planbeteckning H – handel med skrymmande varor) är inte detsamma som den planerade på Myran (J – industri och G – bilservice). Det senare innebär begränsade möjlighet till handel.

Det här grundas bland annat på den lokaliseringsstrategi för handel som kommunfullmäktige ställde sig bakom i höstas. En tydlig inriktning i strategin är att stärka och utveckla Falu centrum. Att det presenterade förslaget för Myran inte är bedöms påverka centrumhandeln negativt understryks av att Centrala Stadsrum, som har som uppgift att utveckla centrumhandeln, är positiva till förslaget.

Handel är en fråga av stor betydelse för utvecklingen kopplat till miljö, folkhälsa och tillväxt. Kommunen har vid olika tillfällen försökt fånga den här helheten, exempelvis genom temadagen ”Konsumera mera?”. Det kommer också att bildas en arbetsgrupp som ska komma med förslag på hur Falu kommun och handeln tillsammans kan arbeta med kvalitet och identitet i Faluns handelsutbud samt beteendepåverkan av konsumtionsvanor utifrån miljö och sociala aspekter.

Den största delen av Myran kommer att användas som rekreationsområde och det finns också planer på att skapa ett område med dammar och våtmark där. Sammantaget ska Myran bli ett område som både bidrar till ekologisk hållbarhet och hållbar handel.

2 Responses to Hållbara möjligheter på Myran