Vår budget för 2014 och framåt fick stöd av fullmäktige

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vår budget för 2014 och framåt fick stöd av fullmäktige

Igår klubbades Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma förslag till budget för 2014, efter en lång debatt och rafflande omröstning. Vårt förslag innebär bland annat mer pengar till hemtjänsten och skolan.

Inför kommunfullmäktigesammanträdet fanns inte mindre än fem olika budgetförslag att ta ställning till. Jag ser det som ett tecken på en vital demokrati, samtidigt som det visar på det brokiga politiska landskap som vi i ledningen har att navigera i.

Falun har en stabil ekonomi med överskott de senaste åtta åren, men konjunkturläget gör att utrymmet för reformer är begränsat. Jag är tacksam att vi kan arbeta efter vår långtidsbudget och att vi inte behöver göra stora besparingar eller skattehöjningar som många andra kommuner just nu överväger.

Barn och unga är prioriterad grupp för S och MP, men det är i äldreomsorgen som behoven ökar mest, något som också syns i budgeten:
Vi har i flera steg höjt omvårdnadsnämndens budget för hemtjänst och vård- och omsorgsboende. När det gäller barn och unga vill jag särskilt nämna den pågående satsningen på förskolan och kulturskolan. Utöver det prioriterar vi arbetsmarknad och social hållbarhet. Arbetslösheten har minskat i Falun, särskilt bland yngre, men vi vill mer än den passiva regering vi nu har. Därför får arbetsmarknads- och integrationskontoret extra resurser.

Som helhet är den nu antagna budgeten återhållsam utifrån konjunkturläget. Vi jobbar för att successivt förstärka budgeten och verksamhetsplanen inför 2014. Det innebär att fler delar kan tillkomma inför det slutgiltiga budgetbeslutet i november.

Några exempel från den antagna budgeten:
◦Andelen äldre medborgare ökar och omvårdnadsnämnden får en permanent ramökning med ytterligare 7 mkr.
◦Grundskolan har idag en mycket låg kostnadsnivå, men hög kvalitet. För att behålla kvaliteten ges skolnämnden en ökad ram för grundskolan med 5 mkr.
◦Personalkontoret ges ett förhöjt anslag under två år med 0,6 mkr för att arbeta ännu mer aktivt med att minska sjukskrivningarna. Målsättning är att minska kommunens totala sjukskrivningskostnad med 5 mkr 2014.
◦Arbetsmarknads- och integrationskontoret ges ökad ram med 2 mkr för att vidmakthålla kvaliteten i pågående projekt (framförallt Framsteget) samt kunna utöka insatser för att minska ungdomsarbetslösheten.
◦Trafik- och fritidsnämnden kompenseras för kvarvarande flyttkostnader för Grycksbobanan med 3,3 mkr.
◦Miljönämnden tillförs 1 mkr/år från 2014 för inköp och sk ötsel av värdefulla naturmiljöer.
◦På grund av det osäkra konjunkturläget ökas centrala bufferten (reserv utöver resultat på 2 procent) från 9 till 14,5 mkr.

I tidigare budgetbeslut har Socialdemokraterna och Miljöpartiet redan avsatt extra medel, exempelvis en permanent höjning av omvårdnadsnämndens anslag med 14 mkr, utökad förskolesatsning med 9 mkr, anslagsökning till kultur- och ungdomsnämnden för nya kulturskolan med 10 mkr och f ördubblade resurser till kommundelsutveckling.

Gårdagens beslut innebär också fortsatt översyn och/eller rationaliseringar:
◦Kommunorganisationens totala lokalbehov ska årligen från och med 2014 minska med 1 procent/år (cirka 3 000 kvm/år).
◦Inför budgetbeslut i november 2013 ska skolförvaltningen utreda nyanlända elevers behov inom skolan, för att identifiera vilka ekonomiska resurser som krävs 2014 och framåt.
◦Inför budgetbeslut i november 2013 ska trafik- och fritidsnämnden l ämna förslag på hur förvaltningens organisation för Lugnet kan minskas med 2 mkr på årsbasis.
◦Inför höstens budgetarbete ska kostorganisationen redovisa förslag på hur verksamhetens totala kostnader kan minskas med 3 mkr på årsbasis utan att göra avkall på mål om ökad ekologisk andel och livsmedelskvalitet.

Budgeten som nu antagits berör också kommande år. Bland annat får socialnämnden utökad ram med 8 mkr 2015 och ytterligare 8 mkr 2016 för att klara driften av ytterligare tre LSS-gruppbostäder.
2015 ska skolförvaltningen få en utökad ram med 2,5 mkr för en ny andra familjecentral. Startbeslutet för den andra familjecentral förutsätter att landstinget garanterar att mödra- och barnahälsovård finns tillgänglig vid både nya familjecentralen och vid Grycksbo vårdcentral. Att det nu är klart meddelade landstinget och kommunen gemensamt idag och därmed kan familjecentralen bli verklighet 2015.

FAKTA: Hit går skattepengarna (procent)
Skolförvaltningen: 39
Omvårdnadsförvaltningen: 21
Socialförvaltningen: 19
Trafik- och fritidsförvaltningen: 8
Kultur- och ungdomsförvaltningen: 2
Övrig verksamhet: 11

Comments are closed.