Kommunstyrelsen 27 augusti

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen 27 augusti

Första kommunstyrelsen efter sommaren hade en lagom blandning av stategiska frågor och lite mindre ställningstaganden. Den fråga som många funderar över är framtiden för Folkets Hus. Vi beslutade idag att kommunen ska inleda slutförhandlingar om att köpa fastigheten.

Huset ägs av Falu Folkets Husförening och ett antal andelsägande föreningar. Idag används lokalerna främst till konferenser och kultur- och föreningsevenemang. Kommunens finansiella intresse ligger i en kommunal borgen på lån och ett årligt driftbidrag i på drygt 5 miljoner kronor per år. Avtalet går ut vid årsskiftet och den senaste tiden har vi tittat närmare på hur delar av Folkets Husfastigheten skulle kunna användas av kommunen. Falu kommuns nya kulturskola söker lokaler och det har visat sig att Folkets Hus stämmer bra överens med behoven. Utöver det ser vi också andra användningsområden och som ägare skulle vi också få ett strategiskt handlingsutrymme. Det kommer att finns en restpost efter en försäljning som i så fall belastar kommunens resultat. Den enkla orsaken till det här är att Folkets Hus amorterat alldeles för lite på sina lån genom åren. Det här borde de politiker som var med när senaste 10-årsavtalet tecknades ha ställt mycket högre krav på. Nu är läget som det är och då måste en högre engångskostnad ställas mot att vi fortsätter att betala den årliga ersättningen.
– Vi behöver lösa den långdragna Folkets Hus-frågan och nu tror jag vi kan vara nära en lösning som är bra för båda parter.

Ytterligare ett steg av Å-rummets utveckling (ärende 13) kommer förhoppningsvis att tas när vi nu startar ett projekt för att i dialog med faluborna ta fram förslag på hur Östra Hamngatan och Falugatan bäst kan användas när bussarna flyttas till resecentrums knutpunkt. Vi vill ha ett brett engagemang från falubor och politik. Det kommer att bli någon form av träffar med allmänheten. Vi vill också ha bred politisk dialog där fullmäktige och flera av våra nämnder bör vara med.

Mötets största spricka mellan rödgröna och borgerliga uppstod i frågan om vilka områden i kommunen som borde pekas ut som riksintresse för friluftsliv (ärende 11). Stadsbyggnadskontoret har föreslagit att Runn ska prövas som riksintresse. Rödgröna vill även pröva om skogsområdena med leder och stigar i stråket Pilbo-Gamla Berget-Stångtjärn också prövas som riksintresse. De borgerliga var kraftigt emot att ens pröva ett utpekande av riksintressanta friluftsområden i Falu kommun. För oss rödgröna känns det viktigt att ha en långsiktigt strategi för att värna de resurser som Runn och andra tätortsnära rekreationsområden utgör. När Falun växer över tid kan det vara bra att ha ett långsiktigt löfte om vilka stora, stadsnära rekreationsområden som är viktiga långsiktigt.

Andra frågor som vi tog ställning i var Byggbags köp av industrimark på Ingarvet (behöver mer yta och kan inte expandera längs Strandvägen), antagandet av plan för regionbussterminal (även info om överklagandena för resecentrum som vi hoppas snart är avgjorda) och omvårdnadsnämndens behov av ökad budgetram för 2014 (hanteras i oktober).

Comments are closed.