Kommunstyrelsen 1 oktober

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen 1 oktober

Kommunstyrelsen idag hade något färre ärenden än de senaste mötena. Vi betade av en hel del på förra KS och i fullmäktige för bara en vecka sedan, och under förmiddagen hade vi ett bra möte i KS barn- och utbildningsutskottet. Mer info om det har utskottsordföranden Viktor Zakrisson, men jag sammanfattar också lite sist i det här blogginlägget. Trots färre ärenden var det mycket spännade på dagens agenda, bland annat:

  • Magasinets utveckling (ärende 17): Jag måste drista mig att säga att oppositionen verkar vara nöjda med det som Magasinet är och står för idag, men inte vill medverka till en fortsatt utveckling. Det är trist, men vi fortsätter processen. Jag har fortfarande hopp om att hitta en bred samsyn då det här ett långsiktigt och strategiskt viktigt projekt för att göra Falun ännu mer attraktivt. Bland annat bedömer jag att vi behöver justera upplägget på avtal och tydliggöra hur våra finansiella möjligheter ser ut.
  • Delårsbokslutet och prognos för helåret 2013 (10) behandlades också. Som jag berört tidigare är 2013 ett år med både stora extrautgifter och extrainkomster. Det här är inte optimalt, men mycket är sånt som vi inte rår över. De extra inkomsterna kommer från AFA (försäkringsåterbetalning) på 48 miljoner samt att skatteintäkterna blivit nästan 19 miljoner högre. Bland de extra utgifterna återfinns förstås de överdrag på budgeten som framförallt skol- och omvårdnadsverksamheterna gör. Men extra utgifter, av engångskaraktär, är också extrakostnaden för den s k RIPS-räntan med 14 miljoner, reserveringar för kommande Folkets Husaffär mm på drygt 30 miljoner. Vi får inte heller glömma att kommunen går in och bekostar Trafikverkets flytt av Grycksbobanan med 9 miljoner. Allt som allt har vi extra utgifter med över 100 miljoner, men också extra intäkter på nära 70 miljoner. Det är skälet att vårt prognostiserade överskott blir 30 miljoner och inte nära 60 (som vi hade budgeterat).
  • Beslut om att de 44 miljonerna för det nya vård- och omsorgsboende i Gruvriset med 32 lägenheter (12) tas från investeringsbudgeten i år och nästa år.
  • Ärenden (6 och 7) är att Falun nu blir värdkommun för en gemensam nämnd och funktion för handläggning av ärenden kring alkohol, tobak och läkemedel har jag kommenterat i blogginlägget från KSU. I och med besluten idag accelerar arbetet för att samordna funktionen i för kommunerna i Falun-Borlängeregionen plus Hedemora och Leksand. Även svaret på Nationella infrastrukturplanen (14) finns kommenterat där.

Med det över till KS barn- och utbildningsutskott där dagens förslag från rödgröna, som också fick majoritet i utskottet, ser ut så här:
+ 8 mkr till mottagningsenheten
+ 4 mkr för att bibehålla kvalitet i grundskolan
+ 3 mkr för kvalitetsförstärkningar i förskola
Ytterligare förändringar kan komma r t till de översynsuppdrag som ska redovisas 17-18 okt

För 2015:
Ytterligare + 7 mkr till mottagningsenheten/modersmålsundervisn
+ 7 mkr för bibehållen/förstärkt kvalitet i grundskolan
+ 4 mkr för bibehållen/förstärkt kvalitet i förskolan

För 2016 återkommer rödgröna och utskottet med förslag. I övrigt måste övriga behov mötas genom anpassning av verksamheten till de ekonomiska ramarna.

Kommentarer kring äskandet:

  • Rödgröna ser behovet av att förstärka budgeten för att bibehålla kvaliteten i skol- och förskoleverksamheten
  • Mottagningsenheten byggs ut i två steg (2014-15). Den är viktig för att ge nyanlända elever en bra start i Faluns förskolor och skolor.
  • De borgerliga ledamöterna tog inte ställning till om man ska stödja förslaget om resursförstärkning till förskola och skola. Däremot är vi eniga om resurserna till mottagningsenheten.

Comments are closed.