Kommunstyrelsen 29 oktober

Posted by Jonny in Uncategorized | 1 Comment

Idag blev det en relativt kort men intensiv kommunstyrelse. Det blir också senare rapport då mina barn fick chansen att träffa sin pappa innan John Blund… Det viktigaste från KS tycker jag är:

  • Integrationsprogrammet (ärende 7) tar ny sats efter revidering. Kännedomen om programmet har visat sig vara relativt liten och frågorna ingår som en del i folkhälsoarbetet. Med tanke på de utmaningar som återstår har programmet sitt berättigande.
  • Hjälpmedelssamordning med hjälp av en ny gemensam nämnd (8) diskuterades. Helena Sandberg från omvårdnadsförvaltningen berättade att det rör sig om många artiklar. 35.000 olika, allt från rullatorer till snarkmaskiner mm. Verksamheten i länet kommer att omsätta 120 miljoner med 52 respektive 68 miljoner för Dalarnas kommuner respektive landstinget. Vi föreslår i vårt yttrande om förslaget att varje ingående part har en ledamot var och att inköp av förbrukningsmaterial, exempelvis katetrar, också ska ingå i organisationen. Det kan ge lägre kostnader. KS ställde sig bakom att ingå i samarbetet med de ändringarna.
  • Ärendet om revidering av boendeplanen (9) återremitterades, framförallt då inte omvårdnadsnämnden i sin helhet har fått yttra sig. Ärendet handlar om att utbyggnaden av vård- och omsorgsboenden ska ske i annan ordning. Antalet nya lägenheter blir detsamma totalt.
  • Geislerska återremitteras till utvecklingsutskottet för slutligt ställningstagande. Det har varit oklart om driftkostnaderna. Först behövdes det tillskott, men sedan besked om att det redan finns i trafik- och fritidsnämndens ram. Det är viktigt att vi kvalitétssäkrar finansieringen av de investeringar som görs.
  • Med nya gångstråket genom Lugnet (15) var det enklare. Både den och rivning av uttjänta hoppbackarna på Kvarnberget (14) fick OK. Det senare finansieras med pengar från årets buffert. Gångstråket mellan nya högskolebiblioteket och Lugnetplatsen ger gående och cyklister ett tydligt och brett stråk som funkar både till vardags och vid stora arrangemang.
  • Arbetsgruppen för översiktsplanen (10) summerade samrådet som varit och vi diskuterade de förändringar som bör göras. Intresset har varit stort. Det har kommit in 122 yttranden (svar). 25 från privatpersoner, 9 från Dalakommuner och 3 Gästrikekommuner. Det visar att FalunBorlänge är viktigt för hela regionen och att vårt gemensamma arbete och ambitioner engagerar. Hållbarhet och klimatutmaningen är det som tagits upp av många. Det försöker vi vässa nu. Markanvändningen mellan städerna har också preciserats med ett par nya områden för bostäder och utpekande av fler LIS-områden (utvecklingsområden i strandnära lägen). ÖP-arbetet har också lett fram till förslag om att det samlade bostadsutbudet, av i första hand hyreslägenheter, ska tydliggöras och att kommunerna gemensamt ska fördjupa sig i en mer detaljerad plan för Runn samt för rekreations- och grönområden.

Apropå planer så föreslår KS att detaljplanerna för bostäder vid Kopparvägen (4) och Samuelsdals golfbana (5) antas. Medborgarförslagen och motionerna (1-3) bemöttes på samma sätt som i utskotten.

 

One Response to Kommunstyrelsen 29 oktober