Kommunstyrelsen 26 november

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen 26 november

Ännu en diger kommunstyrelse med en blandning av större och mindre frågor. En överordnad fråga är Visionen för Falun som är på väg mot antagande. Kommunstyrelsen ställer sig med bred enighet bakom förslaget. ”Ett större Falun” kan låta trivialt men det handlar om att bygga en starkare regional stödjepunkt där tillväxten används på rätt sätt; för att stärka välfärden och ta oss an utmaningarna och möjligheterna med ett hållbart lokalsamhälle. ”Till nytta för faluborna” och ”enkla att samarbeta med” är två begrepp som ligger invävda i visionen. Politiken är nu enig om riktningen: Ett större Falun där samarbetet med näringslivet och omvärlden är centralt och där framsynt samhällsplanering och en bra välfärd skapar en plats för alla.

Ett par strategiska stadsutvecklingsfrågor hanterades också. Dels föreslår vi att planen för det historiska centrala kvarteret Västra Falun antas (13) och att exploateringsavtal upprättas med nuvarande markägare i kvarteret (11, 12). Planen ger möjlighet att bebygga de delvis tomma tomterna runt Egnellska huset och längs Engelbrektsgatan med bostäder, handel och kontor. Totalt ger det byggrätter på 10.000 kvm. Det andra projektet är nya kvarteret Rödbro (14) där vi går vidare med markanvistningsavtalet med Trumbäcken fastighets AB som kan ge uppemot 15.000 kvadratmeter handel, kontor och bostäder. Båda kvarteren/projekten kan komma att helt eller delvis byggas i trä, i enlighet med Faluns träbyggnadsstrategi.

Totalt sex stycken motioner som fick lite olika bemötande. Faluns infarter (ärende 2) vill nog alla försköna, frågan är bara hur och i vilken takt. Den blev besvarad. Idrottspeng i skolan (3) är varken önskvärt eller möjligt och naturskolan (4) som är på väg till Dikarbacken gör att det blir avslag på förslaget om Stångtjärn. Däremot tar vi vara på motionens idéer om att undersöka om man kan ha lägerskola, sommarkollo etc i anknytning till Naturskolan. Jämställda löner har Falu kommun arbetat mycket med i flera år och min bedömning är att de lönekartläggningar och åtgärder som gjorts utifrån dessa är mycket mer effektiva än motionen (5). Att vi ska bekämpa ekonomisk brottslighet i våra upphandlingar är en viktig fråga som (V) fyft i en motion. Här har vi hjälp av att EU skärpt regelverket och att underentreprenörer numera kan kontrolleras ner i tredje led. Med det besvarar vi motionen.

Borgen för LUFAB (8) återremitterades för att eventuella oklarheter ska klaras ut. Oppositionen har kopplat ihop det här med avtalsfrågor för Lugnet. Egentligen finns ingen koppling. Borgen höjs för att bl a ishallen ska kunna byggas om, och där finns redan ett separat hyresavtal. De, framförallt (V), som är tveksamma att höja borgen för att det kan öka VM-investeringarna tänker lite tokigt. VM-investeringarna är till stor del klara och det tillkommande borgensutrymmet ska användas för ishall, simhall mm.

Avtalet för för-VM mm under 2014 godkändes. Våra extra kostnader kompenseras av att VM-bolaget tidigare förbundit sig att betala en ersättning till Falu kommun. Delar av den används nu. Inför åren efter 2015 återstår fortfarande att göra nya avtal. Hur dessa utformas beror också på hur många backtävlingar som ska genomföras inom ramet för ett avtal och hur finansieringen ska se ut. Att framtida användandet av stora tävlingsbackarna hänger ihop med de planerade ungdomsbackarna är ingen hemlighet. Kommunstyrelsen ställde sig bakom att det projektet går vidare.

I slutet av kommunstyrelsen hade vi en intressant genomgång av de byggprojekt som pågår inom Kommunfastigheter. Aspebodaskolan har fått på taket, Kårebackens vård- och omsorgsboende med 32 lägenheter på Galgberget är på god väg. Byggkostnaden ligger på cirka 20.000 kr/kvadratmeter vilket är lågt. Slättaskogens 6 förskoleavdelningar byggstartar så snart överklagandeprocessen enl LOU är klar. Tranbergsvägens gruppbostad (6 lägenheter) påbörjas och Lingheds nya förskoleavdelning (modulbygge) tas i bruk kring jul. Haraldsbo pågår planeringen för att göra om delar av den till en F-9-skola (högstadiet finns redan på plats). Bjursåsskolan byggstartar med en etapp hösten 2014.

Det här var årets sista kommunstyrelse. Om inget oförutsett händer eller vi får brådskande ärenden återsamlas kommunstyrelsen på nyåret.

Comments are closed.