Kommunstyrelsen och utvecklingsutskottet 18 mars

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen och utvecklingsutskottet 18 mars

”Kommunstyrelseverksamheten” omfattade idag två olika möten; ett extra kommunstyrelsemöte om Folkets hus och KS utvecklingsutskott.

Innan lunch beslutade KS att godkänna köpekontrakt för fastigheten Folkets hus där köpeskillingen sätts till 45,7 miljoner. De sammanvägda värderingar som gjorts av marknadsvärdet ligger i intervallet 43-45 miljoner. I affären ingår inventarier till ett värde av 1,6 miljoner samt att Folkets hus innan överlåtelsen ska amortera bort lån till ett värde av 4,5 miljoner. Oppositionen ville ha en lägre köpeskilling och får det att låta som att vi sparar pengar då. I själva verket dyker kostnaden upp i en annan form genom infriat borgensåtagande för lån och nedskrivning av värdet på fastigheten som direkt påverkar kommunens resultat. Jag är ändå glad att alla i KS vill genomföra ett köp på något sätt. Nu hoppas vi också att Folkets hus stämma beslutar om en försäljning.

Slutrapporten med förslag för hur Å-rummet ska förändras (10) godkändes och fick mycket beröm. Den bygger mycket på de 1200 förslag som under hösten kom in från faluborna. Förslaget innebär att det både skapas större gångytor/fria ytor, men också att antalet P-platser kan ökas något. I och med beslutet lämnas igångsättningstillstånd för satsningen, men beslutet måste bekräftas av kommunstyrelsen. Hela satsningen på att omdana och lyfta Å-rummet omfattar totalt 35 miljoner över tre år.

I samband med Å-rumsbeslutet gav vi också i uppdrag till förvaltningar och bolag att se över vattenflödes- och säkerhetsfrågor kopplade till Faluån (11).

Ett annat stort stadsbyggnadsprojekt, Vasaparkens ny- och utbyggnad (12), lämnar vi vidare till KS utan förslag till beslut. Skälet är att styrgruppen för Falu resecentrum får i uppdrag att gå igenom investeringsnivån ytterligare en gång.

Utskottet föreslår att nya cykelplanen (8) antas. Den är den första cykelplanen som täcker hela kommunen och där vi lagt ut pengar för att stödja genomförandet av den. Den är genomarbetad och ger bra vägledning, både hur övergripande stråk ska gå och hur detaljsträckningar ska lösas.

Förberedelse för att söka SM-veckan sommar 2016 och 2017 fortsätter (13). Villkoret för ett arrangemang i Falun är att det kan genomföras utan nyinvesteringar och att en detaljerad kalkyl kan presenteras.

Comments are closed.