Kommunstyrelsen 29 april

Posted by Jonny in Uncategorized | 1 Comment

KS beslutade idag att förvärva fastighetsbolaget Frauenzimmer AB, som består av en fastighet; Johanssonska huset (extra ärende). I genomförandet av projektet Resecentrum Falun ingår att förlänga spår 1 och bygga en ny plattform (perrong) närmare centrum. För att kunna förlänga spår 1 (och göra det utifrån nya krav på järnvägens kurvradie) måste banvallen breddas mot Johanssonska huset. Dessutom byggs en ny järnvägsbro vid infarten till Tiskenparkeringen. Båda dessa åtgärder strider mot gällande detaljplaner. Ett förslag till ny detaljplan antogs av kommunfullmäktige 2013-12-12 men överklagades av ägarna till Johanssonska huset. Länstyrelsen har avgjort ärendet till kommunens fördel, men beslutet överklagades då vidare till Mark- och miljödomstolen. Tidplanen för projektet innebär att det förlängda spår 1 måste kunna kopplas in under ett planerat tågstopp under helgen i vecka 43. Detta kräver i sin tur att Trafikverkets entreprenör kan börja med banvallsbreddningen och järnvägsbron omedelbart. Om inte detta möjliggörs kommer denna del av projektet att försenas avsevärt, till tidigast 2016. S, MP, M och C var för att förvärva fastigheten, medan V yrkade avslag. FP och en politisk obunden ledamot avstod från att delta i beslutet.

Motionen om centrum (2) avslogs, men där M ville gå på motionens linje och bl a tillåta parkering på Stora Torget. Den åsikten delades av varken S, MP eller C. Här ger istället nya avtalet med Falu P större möjligheter (12), då 1700 stycken P-platser från skol- och omvårdnadsförvaltningarna läggs in i bolaget och kommer att kunna användas av allmänheten. Motionen om digitala infotavlor och bättre vägvisning bifölls (4). De digitala tavlorna förbereds, men vägvisningen har vi ett jobb att göra tillsammans med Trafikverket. Motionen om en tillgänglighetsplan (5) bifölls genom att en inventering ska göras i ett första steg. Finansieringen hanteras i kommande budgetarbete.

De fem medborgarförslagen avgjordes av KS (ett går vidare till fullmäktige, se sist). Ett om gångtunnel mellan Gruvan och Skateparken besvaras enhälligt då arkeologi mm sätter stopp för en tunnel, men då det finns planer på en bro i framtiden. Skyltningen upp till Gruvan kommer också att förbättras. Ett annat om att stoppa ombyggnaden av Korsnäsvägen och byggande av Vasaparken avslogs enhälligt (trots att oppositionen vill göra ett omtag om just Vasaparken, se nedan).

Igångsättningstillstånd lämnas för projektet dammar och strövområde vid Myran (15). Kommunen är inte ägare till markområdet än, men beslutet ger möjlighet att lägga ner resurser på förberedelse och projektering. De parker och grönområden som de borgerliga motsätter sig är en del av en rödgrön strategi för ett grönare och hållbarare Falun.

KS beslutade också att kommunen och VM-bolaget ska dela lika på vinterns kostnader för s k vindnät vid hoppbackarna (13). Det innebär att kommunen reserverar 1 milj från den ersättning/hyra på sammanlagt 10 milj som kommunen får från VM-bolaget.

VA-området kring Herrhagsvägen utökas nu (6). De första 15 tomterna är godkända för antagande av byggnadsnämnden, och den planen kommer till nästa KS.

Yttrandet om överklagandet av stödet till Kulturföreningen Magasinet konfirmerades av KS (extra ärende då Förvaltningsrätten gav kommunen extra tid för att fatta beslutet i KS).

I övrigt hade frågan om ett nytt planuppdrag för Vasaparken hade väckts av oppositionen. Ett planuppdrag är direkt olämpligt att ge utan att förutsättningarna analyserats. Nuvarande detaljplan har tagits fram och processats under flera år där möjligheterna att bygga bostäder har påverkats av miljökvalitetsnormer mm. Dialogen har innefattat vårt eget miljökontor, Länsstyrelsen m fl. Från början fanns ett antal byggrätter för bostäder. Dessa tvingades kommunen ta bort då de inte klarade grundkraven. KS beslutade att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inventera kunskapsläget inför ett eventuellt kommande planuppdrag. Min ambition är att ärendet redovisas innan sommaren.

One Response to Kommunstyrelsen 29 april