Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 13 maj

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 13 maj

Här kommer rapport från KS utvecklingsutskottet:

Vi beslutade om köp av Sanders Gammelskog (ärende 6). Ett område längs E16 som legat orört länge, är lite av en trollskog och har flera rödlistade arter. Det här ligger i linje med kommunens naturvårdsplan och på sikt kan området bli ännu mer strategisk. Med ett FalunBorlänge som växer mot varandra kan det här området vara en grön lunga mitt emellan städerna.

Bygglovtaxan justeras (7) med sänkningar av fyra delar och höjningar i lika många. Vi rödgröna tycker att det här är rimliga ändringar. Taxan bygger på senaste tillämpningarna av Plan- och Bygglagen och är också densamma som i Borlänge. Borgerliga oppositionen ville generellt sänka förslagets nivåer med 10 procent. Det kan man föreslå, men man glömmer kanske lite grann att statliga krav dikterar taxans storlek och också att taxan ska ha full kostnadstäckning.

När det gäller regler för miljöbilsparkering (9) ändrade vi förslaget i handlingarna till att vi rödgröna istället föreslår att bilar som släpper ut högst 120 g koldioxidekvalenter per kilometer befrias från parkeringsavgift i Falu kommun. Det innebär att vi i princip följer de gamla bestämmelserna. Övriga (C+M) i utskottet tyckte det här var ett bra förslag. Skälet att vi väljer att inte följa statens definitioner är att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, som tas i bruk från och med 1 januari 2013, premieras om bilens utsläpp inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp i förhållande till fordonets tjänstevikt. Det innebär alltså att gränsen för miljöbil är flytande; tyngre bilar får släppa ut mer än lättare bilar. Det här tycker vi är ett problem ur miljösynpunkt.

Översiktsplanen är på väg mot ett antagande (10). En lång process med samråd, utställning och dialog är på väg att avslutas, även om det också finns ett medborgarförslag att det ska ordnas en folkomröstning om planen. Förslaget hanterar vi parallellt med att ärendet om antagente av planen behandlas i fullmäktige. Initiativet om folkomröstning har ”höjt tempen” i diskussionen om ÖP:n och på så sätt bidragit till att öka engagemanget. Vi har också haft ett särskilt skol- och ungdomsprojekt där fått många intressanta inspel om framtiden i FalunBorlänge.
Översiktsplanen är en av kommunernas viktigaste strategiska dokument, det viktigaste för den fysiska planeringen och hur vi ska använda mark- och vattenområden. Här sammanvägs och avvägs olika intressen som redovisas i kommunernas underlag i form av övergripande strategidokument och program. Översiktsplanens inriktning innebär i vissa fall att andra planer behöver revideras. FalunBorlänge är tillsammans starkare och bättre rustade att möta framtiden, än var för sig. FalunBorlänge är och ska vara en motor för att utveckla hela länet i samverkan med andra kommuner. För att lyckas med det krävs att vi uppfattas och uppfattar oss själva som en tvåkärnig region, att vi är FalunBorlänge. Samskrivningen visar den gemensamma identiteten. Översiktsplanen blir en grund för en gemensam framtid med ännu tätare samverkan.

Med en antagen ÖP som grund beslutade vi att starta arbetet med fördjupningar av översiktsplanen för tre områden: Falu tätort (inklusive området runt Varpan), Runn samt delar av landsbygden i Falu kommun. För landsbygdsfördjupningen föreslog S, MP och C två ytterligare beslutspunkter utöver punkt 1-2 i handlingarna:
3. Fördjupade översiktsplanen för Faluns landsbygd ska arbetas fram parallellt med ett nytt landsbygdsprogram som bl a ska hantera service- och kollektivtrafikfrågor,
4. Arbetet med FÖP:en och landsbygdsprogramet ska kännetecknas av en god medborgardialog där exempelvis lokala intresseföreningar (eller motsvarande) ska nyttjas i processen.

Nu är det dags att på allvar påbörja de flödesfrämjande åtgärderna längs Svärdsjövattendraget (17 och 18). Åtgärderna som ska minimera översvämningsskador berör en 45 km lång sträcka. Projektet är angeläget, men kommer ändå att behöva delas upp på 3-4 år. Nu återstår att skapa det ekonomiska utrymmet då det här är driftsbudgetpengar som kommunen måste lägga. Viss del av pengarna får kommunen tillbaka genom bidrag från Myndigheten för Skydd och Beredskap – MSB.

Vi hade ett pass med Michael Larsson som vi anlitat för att analysera Falun som ort och region när det gäller möjligheterna att öka framförallt bostadsbyggandet (23). Analysen har översiktligt tagit fram 3000 potentiella byggrätter (nya lägenheter). För att de ska kunna nyttjas krävs det att det är rätt tomter med rätt förutsättningar. Kommunen kan också behöva vässa sig och förenkla för att underlätta fastighetsaffärer.

Som ytterligare steg för ett växande Falun beslutade vi om antagande av detaljplan för (cirka 15 nya) villatomter vid Herrhagsvägen och planuppdrag för nya bostäder i Sundborns centrum. Vi föreslår också att detaljplanen för Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan antas. Den innehåller också några nya villatomter. Dock beslutade vi att en enstaka föreslagen tomt på Falhemsvägen inte ska tas med i planen.

Däremot återremitterades utbyggnadsplanen för bostäder (14). Skälet är att den inte har samma ambition som visionen ”Ett Större Falun” eller politiska mål. I politiska målen för kommande år står att ”kommunens mål 2015-18 är att det i Falu kommun ska byggas 200 nya bostäder per år varav 100 av dessa bör vara hyresrätter” (hämtat ur budget 2015-17).

Tidigare hade trafik- och fritidsnämnden begärt tillskott på 400.000 kr för att utreda i kölvattnet av ett medborgarförslag om fria bussar och andra idéer som kommunen lyft upp för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv (24). Idag beslutade KS utvecklingsutskott att vi tillsammans med Borlänge kommun ska hemställa till Dalatrafik att genomföra utredningen, och att det ska ingå i uppdraget att bistå kommunerna med underlag. I anslutning till det diskuterade utskottet kommande upphandling av busstrafik (från halvårsskiftet 2016).

 

Comments are closed.