Kommunenstyrelsens utvecklingsutskott 10 juni #ettstörrefalun

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunenstyrelsens utvecklingsutskott 10 juni #ettstörrefalun

Idag hölls ett extra KS utvecklingsutskott med fokus på plan- och byggfrågor. Mötet hade efterfrågats av stadsbyggnads- och näringslivskontoret för att kommunen ska kunna hålla tempot i ett antal planärenden. Agendan visar att det är mycket på gång i Falun just nu:

Utskottet gav ett planuppdrag för Linghedsskolan m fl fastigheter (ärende 5). Syftet är att möjliggöra utveckling i byn med bl a tomter för ett par nya småhus men också använda den s k Veboa som samlingslokal för föreningsverksamhet. Kommunen har också tidigare lovat Linghedsborna att understödja lokal utveckling som en kompensation för att den nya idrottshallen i norra kommundelarna placerades i Enviken (Rönndalen). Därför bekostas planarbetet av kommunen.

Tre större stadsprojekt var uppe. De följer alla tanken på att Faluns innerstad behöver förstätas med nya bostäder, men har lite olika förutsättningar. I det första gav vi ett formellt planuppdrag för nya bostäder i kvarteret Posten (3). Det skulle kunna röra sig om 50-80 nya lägenheter och arbetshypotesen är att parkeringen ska komprimeras, eventuellt i två plan, för att möjliggöra bostadsbyggande. Utskottet gav planuppdraget.

Det andra ärendet är ett utredningsuppdrag för bostäder på Tiskenparkeringen (7). Marken finns utpekad i fördjupade översiktsplanen för Södra centrum som lämplig för bostäder i kombination med p-platser. Tanken är att parkeringarna ska sträckas ut och orienteras närmare järnvägen för att på så ge plats för bostäder och eventuellt andra verksamheter. Utskottet beslutade att ge uppdraget. Läs mer om utvecklingstankarna för Tisken: http://gahnshag.se/?p=931

I båda ärendena tar vi stöd i Översiktsplan FalunBorlänge som slår fast att ”städerna ska förtätas, i första hand i stadskärnorna och kring resecentrum”. Det är också viktigt att betona att det inte handlar om parkeringar eller bostäder, utan både och! Central mark i Falun behöver användas mer intensivt och nu får arbetet visa hur det här skulle kunna ske.

I det tredje ärendet, Vasaparken (8) har stadsbyggnadskontoret gjort en sammanställning av tidigare arbete och kunskapsläget idag. Vi rödgröna anser att nuvarande planinriktning är bra. Beslutet blev därför att utskottet inte ser någon anledning att ändra nuvarande detaljplan (antagen 2010-06-03) utan att arbetet med att skapa en utvidgad Vasapark under Promenaden och Grycksbobanans bro ska fortsätta. Yrkande emot?

Utskottet föreslår att detaljplanen för kvarteret Bergmästaren antas (9). Tidigare under planarbetet fanns idéer om en större nybyggnation. I samband med att fastigheten har bytt ägare har den viljeinriktningen ändrats så att den nya planen ger möjlighet till komplettering med en mindre byggnad för bostäder.

Markanvisningsavtalet med Bovieran (10) avseende mark i Hälsinggården godkändes. Det är ett koncept med 48 lägenheter fördelat på 2:or och 3:or kring en inglasad innergård. Aktören har byggt dessa hus på flera andra platser har under en tid sökt ett attraktivt läge i Falun.

Reviderade utbyggnadsplanen för bostäder (11) har nu uppdaterats mot målet 200 nya bostäder per år. Det återremitterades tidigare då det inte nådde upp till de politiska målen för nyproduktion av bostäder i kommunen.

Detaljplanearbetet för Östra Främby startas (2). Målet med en ny plan är att ge de tre bostadsrättsföreningarna möjlighet att använda marken mer för uppställning av exempelvis båtar, men kanske också möjlighet att komplettera med fler bostäder.

Mats Dahlström informerade om Dalarnas Vattenråd och Faluns arbete i rådet. Detaljplanen för Korsnäsgården (4) som är ute på samråd lämnades utan synpunkter.

Slutligen fick vi information om planerad upprustning av Bergskolegränd mellan Bergströms Galleria och Åhléns (6). Det som kallats ”förargelsens hål” har diskuterats länge. Diös ser just nu över de två galleriorna och sambandet mellan dom. Diskussionen fortsätter mellan kommunen och Diös om hur området ska förändras och finansieras.

Comments are closed.