Kommunstyrelsen 3 juni

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen 3 juni

Sista kommunstyrelsen innan sommaren. Lite examenskänsla, men framförallt hårt jobb. 42 ärenden kräver skärpta KS-ledamöter, och det var det idag. Även om vi fastnade på några ärenden.

Budget: Förslag finns från politiska ledningen S-MP och V. Läs mer i tidigare blogginlägg.

Först informerade Falu Energi & Vatten om planerna på att bygga datahallar (39) som ska bli en integrerad del av Faluns energisystem. Vi rödgröna har kallat FEV för kommunens ”miljöutvecklingsbolag”. Det här ligger verkligen i linje med det. Informationssamhället är på väg att bli en stor faktor, även energimässigt, och de globala utsläppen som genereras av energiproduktion för datatrafik och lagring överstiger flygets. Projektet kan ge viss sysselsättningseffekt. KS beslutade att ställa sig bakom FEV:s planer, samt att vi föreslår att fullmäktige godkänner att ägardirektiven kompletteras så att bolaget har

Nu är vi framme vid ett antagande av översiktsplanen FalunBorlänge (7). Översiktsplanen är en av kommunernas viktigaste strategiska dokument och det viktigaste för den fysiska planeringen och hur vi ska använda mark- och vattenområden. Här sammanvägs och avvägs olika intressen som redovisas i kommunernas underlag i form av övergripande strategidokument och program. Översiktsplanens inriktning innebär i vissa fall att andra planer behöver revideras. Ett huvudskäl för att göra en gemensam översiktsplan är att FalunBorlänge tillsammans är starkare och bättre rustade att möta framtiden, än var för sig. FalunBorlänge är och ska vara en motor för att utveckla hela länet i samverkan med andra kommuner. För att lyckas med det krävs att vi uppfattas och uppfattar oss själva som en tvåkärnig region, att vi är FalunBorlänge. Samskrivningen visar den gemensamma identiteten. Översiktsplanen är en grund för en gemensam framtid med ännu tätare samverkan. Med en antagen plan slutar inte processen. Styrgruppen blir kvar och tanken är att planen inte bara ska ”aktualitetsförklaras” utan också kunna förändras i takt med att behov uppstår.

Medborgarförslaget om ett det ska hållas en folkomröstning om planen avslås (2). Processen fram till antagande av planen har innehållit många moment med samråd, möten, utställning, dialog och interaktivitet på hemsidor. Parallellt har det också funnits ett särskilt skol- och ungdomsprojekt där kommunerna fått många intressanta inspel om framtiden i FalunBorlänge. Initiativet och förslaget om folkomröstning har trots avslaget haft den positiva effekten att det höjt engagemanget och stimulerat diskussionen om översiktsplanen.

Med en antagen ÖP som grund beslutade vi att starta arbetet med fördjupningar av översiktsplanen för tre områden: Falu tätort (inklusive området runt Varpan), Runn samt delar av landsbygden i Falu kommun (23, 24, 25). Landsbygdsfördjupningen ska arbetas fram parallellt med ett nytt landsbygdsprogram som bl a ska hantera service- och kollektivtrafikfrågor. Arbetet med FÖP:en och landsbygdsprogrammet ska kännetecknas av en god medborgardialog där exempelvis lokala intresseföreningar ska involveras i processen.

Nu är det dags att på allvar påbörja de flödesfrämjande åtgärderna längs Svärdsjövattendraget (28 och 29). Åtgärderna som ska minimera översvämningsskador berör en 45 km lång sträcka. Projektet är angeläget, men kommer ändå att behöva delas upp på 3-4 år. Det ekonomiska utrymmet finns i budgeten. Viss del av pengarna får kommunen tillbaka genom bidrag från Myndigheten för Skydd och Beredskap.

Ärendena om nytt miljöprogram (18) och kostnadsfördelning av kollektivtrafiken (22) återremitterades av kommunstyrelsen.

Comments are closed.