Kommunstyrelsen 30 september

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen 30 september

Ett rejält mastigt kommunstyrelsemöte är till ända. Många stora ärenden, men också bra, framåtsyftande beslut!

Inledningsvis hade vi besök av medborgarförslagsställaren Per Halvars (med kollega Veine Kalles från Dala Arbetsrehab) som vill att kommunen utvecklar arbetet med sociala företag (ärende 1). Vi bifaller förslaget och ger Arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK) i uppdrag att skapa en arbetsgrupp som stödjer upphandling av de sociala företagens varor och tjänster.

I svaret om medborgarförslaget om fribiljetter under skid-VM (3) vill vi notera att ungdomar upp till 12 år har fritt inträde till flera av tävlingsdagarna och att biljetterna i övrigt har olika prisnivåer. I övrigt besvarat med förvaltningens skrivelse.

Motionen om vägbelysning längs Lugnetleden (4) bifölls motionens första del då vi är beredda att ännu en gång uppvakta Trafikverket och det här. Det är verkets ansvar och åtgärden är kostnadskrävande. Dessutom bör kommunen arbeta mer aktivt med att belysa byggnader, träd och sidoområden för att synliggöra staden på ett bättre sätt.

Flera motioner om hållbarhet har behandlats. Infartsparkeringar (7, 11) jobbar vi på olika sätt för att förbättra. I Enviken har intresseföreningen fått kommundelsutvecklingspengar för arr iordningställa p-platser med motorvärmare. Solcellsfält (10) är på gång och kan inom en ganska nära framtid bli verklighet på gamla syrafabriksområdet. Här får Falu Energi & Vatten i uppdrag att komma med förslag hur faluborna kan bli delägare i solcellsparken. Motionen är bifallen.

Borgensavgiften för de kommunala bolagen (15) som hittills varit enhetlig läggs på några olika nivåer utifrån risk och att Lugnet i Falun AB både har kommunal borgen och lever till stor del av kommunala hyror. Lufab undantas därför, tillsammans med Högskolefastighetsbolaget. Kopparstaden får en justering från 0,4 till 0,35% då bolagets fastigheter är en stabil säkerhet. Falu Energi & Vatten ligger kvar på 0,4%.

Kommunens delårsrapport (25) är inte tillfredställande. Även om resultatet per 31 augusti är +96 miljoner, där vi ligger över budget, så är avvikelserna stora i framförallt utbildnings- och sociala verksamheterna. Vi har precis som förra året stora omställningskostnader i framförallt gymnasieskolan. Vi får berättigad kritik för de verksamheter som inte håller budget. Samtidigt ska man hålla i åtanke att det inte hade varit lättare att klara den moderata varianten av budget, då deras förslag för 2014 (och framåt) ligger 10-tals miljoner lägre än den S-MP-budget som är beslutad. Att verksamhetens underskott ökat med 10 miljoner jämfört med i våras beror på att kommunen övertar kostnader för ”förgävesprojekteringar” för ishallen och ungdomsbackarna (4,1 resp 5 miljoner). Det är kostnader som helt enkelt är nedlagda utan att de givit motsvarande värde. Det handlar om att vi städar bort kostnader som genererats 2008-2012.

Kommunala bolagen fortsätter att gå bra, så där finns inte samma oro.

Som vanligt hade vi flera plan- och byggärenden. Detaljplaner för nya bostäder vid Storgårdsvägen i Bjursås (16) och vid Sturegatan (33) föreslår vi att de antas. I Bjursås handlar det om upp till 18 nya lägenheter och vid Sturegatan 6 stycken radhus. Markanvisningsavtalet med Bovieran AB (17) bygger på en befintlig detaljplan. Bolagets planer omfattar 48 lägenheter enligt ett koncept som finns på några andra platser i landet.

Lite längre fram i tid ligger nya bostäder mellan Herrhagen och Lövhyddan där vi idag godkänt avsiktsförklaring med en privat markägare (34) för att kunna bygga ut bostäder tillsammans. Även den fördjupade översiktsplanen för Born, gamla StoraEnso Research-området (35), ger möjlighet till nya bostäder.

Ett par fastighetsfrågor var också uppe. Kulturskolans investeringsram (22) blev återremitterad då vi vill ha tydligare konsekvensbeskrivning av olika investeringsnivåer. Ärendet kommer eventuellt upp på ett extra KS 13 oktober för att vi inte ska tappa tid i den processen. Nya vård- och omsorgsboendet i Hälsinggården (24) får igångsättningstillstånd och utökas samtidigt från 32 till 48 lägenheter.

Fyra ärenden med koppling till Lugnet och skid-VM avgjordes också. Det handlade dels om borgen för Visit Södra Dalarna (26). I den ena delen handlar det om att överbrygga ett likviditetsunderskott direkt efter skid-VM. I den andra delen är det borgen för den resegaranti som Visit måste ställa till Kommerskollegium. Besluten blev att borgen ges med 15 200 000  kronor för ett tillfälligt likviditetstillskott för perioden 2015-03-10 till 2015-05-12, och med 13 100 000 kronor för en bankgaranti kopplat till en resegaranti som skall gälla från 2014-11-15 till 2015-04-30. Lugnet i Faluns aktiekapital utökas också till 3 miljoner (27) vilket gör bolaget mer robust. Nu är också alla avtal på plats för skid-VM. Igår godkände KS avtalet mellan kommunen och VM-bolaget (31) och kommunen och Lugnet i Falun AB (32). Parallellt med det här har också Falu Energi & Vatten och VM-bolaget slutit ett avtal om skid-VM-arbetet. Det känns bra att allt det här är reglerat. Vid skid-VM 1993 fanns inte sådana här avtal. Det här gör det tydligare för inblandade parter, vem som gör vad, och för kommuninvånarna vilka åtaganden kommunen har.

Vad gäller eventuell vindkraft på Enviksberget (20) ändrades utvecklingsutskottets avstyrkande till ett tillstyrkande med den här motiveringen: ”Falu kommun delar den bedömning som framförts av miljönämnden, dock anser vi att det inte är skäl starka nog för att använda den kommunala vetorätten. Falu kommun anser vidare att det har ett värde att utveckla rättspraxis inom området, tillståndsansökan lämnas därför vidare för prövning. Med ovan nämnda synpunkter tillstyrks Dala Vinds ansökan.”

Ärende 2 utgick och behandlades därför inte idag.

Comments are closed.