Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 februari

Posted by Jonny in Uncategorized | 1 Comment

Nämnden har haft möte idag. Agendan hade ett innehåll som troligen kommer att se relativt lika ut framöver. Jag tänker bl a på detaljplaner där jag både tror och hoppas att det kommer att vara många ärenden. Några beslut som fattades idag:

  • Nämnden beslutade att tre detaljplaner ska gå ut på samråd (ärendena 2, 7, 8). Det handlar om förslaget till 10 nya villatomter plus en större byggrätt på Galgberget, en detaljplan för delar av Linghed som bl a ger möjligheter till nya bostäder samt planen för nya familjecentralen i Britsarvet. Planen för Linghed har drivits på från byn och ska förhoppningsvis ge nya utvecklingsmöjligheter.
  • Detaljplanerna för Syrafabriksområdet/datahallar (3), Prästkragsvägen (5) och nya bostäder vid Herrhagsvägen (10) har nått granskningsskedet – det som tidigare hette ”utställning”. Prästkragsvägen ger möjlighet att befintliga bostäder delas upp i enskilda fastigheter. Datahallarna har det kommit in en del yttranden på som medfört vissa mindre justeringar. Vid Herrhagsvägen handlar det om den andra etappen av villatomter. Här har avståndet till bostäderna i Björklunden ökats något samt att området ansluts till Lövhyddan med GC-väg (biltrafiken åker via Herrhagsvägen). Längst ned visas hur villaområdet kan se ut utbyggt. Etapp 1 av villaområdet ligger söderut där lokalgatan går ihop med en vit tunga.
  • Även tre planer är på väg mot antagande. Det gäller planen för Slussens båthamn (4), Bryggaren 20 (6) och Liljansskolan (9). Alla tre innebär relativt små förändringar. Bryggaren antas av MSN.
  • Inom hållbarhetsområdet fick nämnden en genomgång av aktuella frågor inom naturvårdsområdet (11). Både vad som vägleder arbetet, det antagna naturvårdsprogrammet och aktuella markområden. Markförvärv i Lugnetreservatet kan bli aktuellt, då det skulle stödja friluftslivet ytterligare. I kommande planering finns också Isalanäset och Olars näs norr om Svärdsjö. Nämnden behandlade också ett medborgarförslag om hinderbana och skogsgym där vi beslutade att besvara det genom att ha med det som ett alternativ när rekreations- och naturområdet Myran byggs ut.
  • Information gavs också från undertecknad att nämnden på nästa möte kommer att få ett förslag till beslut om att tillskapa nya p-platser på Kristinegatan mellan Trotz- och Åsgatan samt tillfälliga p-platser längs Östra Hamngatan mellan Vattugränd och Holmtorgsrondellen. Totalt sett innebär det ett tillskott på ett 30-tal p-platser.
  • Budgeten för 2015 följdes upp. Anslaget från fullmäktige är 186 miljoner, och inkluderar man taxor och avgifter omfattar intäktssidan 227 miljoner. Fokus kommer att ligga på att få bättre struktur och uppföljning av drift. Investeringskalkyler ska hålla jämnare kvalitet samt att förvaltningen har en samlad projektportfölj. Nämnden kommer att närmaste veckorna arbeta med budget inför 2016-18.

Herrhagsvägen_etapp2_EFTER bygge_150225

 

One Response to Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 februari