Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 mars

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 mars

Dagens möte i MSN inleddes med att kommunens tre hållbarhetsråd för folkhälsa, miljö och tillväxt presenterade sin verksamhet och mål och att nämnden diskuterade hur man kan bidra till att arbeta för ett hållbart Falun.

Det är fortsatt hög aktivitet kring detaljplaner (9). Sedan MSN-mötet 25 februari har kommunstyrelsen givit nya planuppdrag för Vilaudden i Korsgården, delar av Stora Källviken och Vasaparken. I alla tre fallen handlar det om att kunna komplettera med fler bostäder. Detaljplanerna för Liljansskolan, Slussens småbåtshamn har antagits av fullmäktige och Bryggaren 20 har vunnit laga kraft efter antagande på förra MSN.

Dagens MSN behandlade följande detaljplaner:

  • Nämnden beslutade att en detaljplan ska gå ut på samråd (ärende 12). Den berör fastigheter i kv Daljunkaren och Hyttkammaren. Inga ändringar av planernas byggmöjligheter föreslås. Ändringen görs istället för att delar av fastigheterna ska kunna styckas av.
  • Detaljplanerna för Verksamhetsområde vid Myran (10), villatomter i Jugansbo (11) och en detaljplanen för tillfart till Krondiket (4) har nått granskningsskedet. Tidigare fanns planer på helt ny tillfart i Krondiket men det har skrinlagts, vilket innebär att befintliga gator/vägar kommer att används som tillfart. På Myran blir det traditionellt industriändamål, bil- och drivmedelsförsäljning. Dagvattnet är den största utmaningen, att ta hand om så stor del av det som möjligt inom området för att inte öka belastningen på Högbobäcken. I Jugansbo är det nya villatomter på en udde norr om Vika kyrkby. Planen är initierad av privat markägare, som vill bygga intill ett nedlagt sågverksområde. Tomterna kommer även att delvis ligga på åkermark. Tidigare miljö- och kulturnämnderna samt Länsstyrelsen har haft invändningar mot det. Här var inte nämnden enig. S, C, M m fl var för, medan MP avslag. Illustrationen på planen återfinns nedan.
  • Detaljplanen för Britsarvsskolan (13) föreslår MSN att den antas av fullmäktige. Den ger bl a möjlighet att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende mellan Britsarvs- och Tegelbruksskolorna.

Nämnden har fått information om hur genomförandet av Å-rumsprojektet planeras fortsätta (5). Fullmäktige beslutade 12 mars att ge MSN mandat och uppdrag att investera 12,5 miljoner i Å-rummet 2015-16. Utifrån tidsförskjutningar kommer projektering och upphandling att ske 2015, medan byggande i huvudsak sker 2016.

MSN beslutade idag om nya p-platser på Kristinegatan (6). Delen som avser Östra Hamngatan vill MSN att förvaltningen kompletterar utredningen så att förslaget tillgodoser både p-platser och cykelstråket längs gatan. (V) vill invänta en ny p-strategi innan några förändringar görs.

Nämnden redovisar ett överskott på 2,5 miljoner per sista februari (15). Prognosen för helåret är balans (februariprognosen -0,6 miljoner) Från och med nästa nämnd kompletteras ärendet även med månadsvis personalredovisning.

En ny busslinje Grycksbo-Bjursås-Rättvik planeras för att komplettera den regionala trafiken (16). I dagsläget sätts extra bussar in mellan Rättvik och Falun som innebär stora merkostnader. Till stor del handlar det om resenärer som kliver på inom Falu kommun. Dalatrafik och Landstinget vill dessutom skapa en ännu snabbare regionallinje. Falun tar över kostnader kalkylerade till 420.000 kr per år. Upplägget är inte optimalt, även om det kortsiktigt är det som går att göra, därför bör det utvärderas inom två år. MSN vill att förändringen ska kunna upplevas positivt och vill därför att antalet hållplatsstopp ökar på den nya linjen.

Ytterligare ett kollektivtrafikärende handlade om att nämnden godkänner att stomlinje 12 får en något justerad linjesträckning och att ett par hållplatslägen flyttas något (19). Hållplatsen vid Grand flyttas lite norrut till Bergslagsgränd och i hörnet Åsgatan/Nybrogatan skapas en ny hållplats med närhet till Nordstan, Länsstyrelsen och de olika skolorna i området. Förslaget är ett led i att se över busstrafiken utifrån den kritik som kommit i samband med flytten av huvudbusshållplatserna till Knutpunkten.

MSN beslutade idag också att förlänga avtalet med Falu P (19). Nuvarande avtal gäller till årsskiftet 2015/16 men måste förlängas 9 månader innan avtalets utgång. Villkoren blir oförändrade i två år ytterligare. Intäkterna är goda till Falu kommun och avtalsförlängningen bör göras tvåårig för att Falu P i sin tur ska kunna få samma villkor med P-operatören.

MSN avstår från att yttra sig om förslagen till folkhälso- och tillväxtprogram (ärende 7 och 8). Vi tror att partierna har bättre möjligheter att ringa in olika politiska synpunkter. Remissförslagen är dessutom till stor del framtagna inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Den reviderade delegationsordningen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antas på nämnden i april.

Jugansbo_plankarta

 

Comments are closed.