Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 29 april

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 29 april

MSN har idag haft sammanträde med en diger dagordning.

Utöver de p-platser som nämnden i mars beslutade om på Kristinegatan tillkommer nu ytterligare 19 p-platser på Östra Hamngatan mellan Holmtorgsrondellen och Vattugränd (ärende 2, längs den gamla ”Domus”-väggen utanför Bergströms Galleria). Åtgärden är tillfällig och är ett sätt att temporärt nyttja gatuytan i väntan på att Å-rummet byggs om på sträckan. Utöver den här förändringen är det positivt att det i sommar kommer att bli inte mindre än fyra nya uteserveringar längs de tidigare bussgatorna. Nämnden vill att trafikfrågorna (genomfart, cykeltrafik) längs Östra Hamngatan återredovisas till nämnden 27 maj. MP och V röstade emot de nya p-platserna.

Tre detaljplaner godkändes för antagande. Det gäller bostäder vid Prästkragsvägen i Stennäset (6), nya verksamhetsområdet på Myran (7) och nya bostäder mellan Herrhagsvägen och Björklunden (8). I Stennäset är det befintlig bebyggelse som delas upp i separata fastigheter. Myranområdet ger som tidigare nämnts möjlighet till etableringar av företag i ett bra skyltläge längs E16. Mellan Herrhagsvägen och Björklunden ger planen utrymme för 44 nya villatomter som kompletterar den första etapp som är på väg att byggas ut.

Fem detaljplaner ska efter beslut av nämnden idag gå ut på samråd. Det gäller bostäder i kvarteret Teatern (9), upphävande av detaljplanerna för Länsbodarna (10) och Herrgårdsviken – Sundet (11), ny trafikplats västra Hosjö på E16 vid Steffens väg (12) samt tankställe mm vid Källevägen i Svärdsjö (13). Teatern planeras bebyggas av Kopparstaden med 75-80 lägenheter. Kvarteret, tillsammans med Västra Falun, har varit obebyggt länge och det är efterlängtat att området bebyggs. Upphävandet av detaljplanerna i Länsbodarna och Herrgårdsviken-Sundet ger möjligheter att förändra enskilda fastigheter (givetvis inom den ram som plan- och bygglagen ger). Det gamla föråldrade planerna, som nu tas bort, har hämmat områdena mer än de underlättat.

Myran och kvarteret Teatern finns illustrerade längst ned.

Information lämnades bl a om mobilitetsstöd som innebär att stöd ges för ombyggnad av den enskildes bil (som ett alternativ till färdtjänst) och aktuellt läge i kollektivtrafiken, med viss historik. Nämnden är nyfiken på vad nyss avslutad upphandling kommer att innebära.

Arbetsläget för projekt Resecentrum rapporterades kort och MSN-ledamoten Helena Fridlund som också sitter i kommunala handikapprådet rapporterade om den tillgänglighetsgenomgång som rådet genomfört av projektet.

Skateparkens andra etapp kommer förvaltningen att arbeta vidare med så att den bowl som saknas kan byggas. I övrigt kommer förvaltningen att se över projektet så att det som byggs med marginal kan inrymmas i anslagen investeringsbudget.

Länsstyrelsens förslag om ett nytt naturreservat vid Törnsbäcken får grönt ljus av nämnden. Ett medskick är att tillgängligheten bör förbättras med en stig in till området.

Teatern illu

Myran verks omr

Comments are closed.