Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27 maj

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27 maj

MSN har haft sammanträde idag. Mötet inleddes med info om ”åtgärdsvalsstudie – E16 genom Falu tätort” (ärende 1) där ett bra och ambitiöst arbete gjorts för sträckan Norslunds trafikplats-Pilborondellen samt del av länsväg 293. Nu hoppas vi att flera av åtgärderna kan genomföras i närtid, exempelvis cirkulationsplatser vid Regementsvägen och Norra Järnvägsgatan.

Två detaljplaner antogs. En för att möjliggöra en utbyggnad av Britsarvets vårdcentral med Faluns andra familjecentral (4). Den andra handlar om mindre ändringar i kvarteren Daljunkaren och Hyttkammaren (5) för att bland annat möjliggöra en annan fastighetsindelning.

Arbetet med att upphäva alla detaljplaner i Östanfors (6) och ersätta dem med områdesbestämmelser (7) för stadsdelen har nått granskningsskedet. Nämnden godkände att upphävandet och områdesbestämmelserna går vidare till granskning. Undertecknad deltog inte i beslutet då jag som boende i området anmält jäv.

Den trafikreglering av Östra Hamngatan (11) som debatterats i media prövades av nämnden. Majoriteten beslutade att fattat delegationsbeslut gäller, att skyltningen från Myntgatsrondellen och in mot centrum ska förbättras samt att en utvärdering av avstängningen ska göras. FAP, M, FP och SD reserverade sig till förmån för att gatan istället ska enkelriktas.

Vi hade idag en vägledande diskussion om kollektivtrafikens ekonomi (16). Utifrån en enig nämnd kommer vi att kontakta Dalatrafik för att meddela att Falu kommun endast kommer att betala fakturor upp till de belopp som motsvarar den budget som Dalatrafik meddelade inför 2015. Det innebär att betalning för hela eller delar av fakturor kan hållas inne tills dess att Dalatrafik kan presentera en hållbar helårsprognos för resandeutveckling och Falu kommuns trafikkostnader. Presidiet i nämnden kommer också tillsammans med våra tjänstemän att begära ett möte med Region Dalarna för att diskutera frågan. Bakgrunden är att vi ännu efter fem månader av 2015 inte har fått en helårsprognos från Dalatrafik samt att de senaste månadernas fakturerade kostnader är högre än den budget som bolaget presenterat.

Ett antal medborgarförslag hanterades där MSN i samtliga fall fått uppdraget av fullmäktige att slutligt besluta om dem. Förslagsställarna var därför inbjudna till nämnden. Medborgarförslagen om mobilitetsstöd (17) föreslår vi att det genomförs ett försök i Falun. Det besvaras, men det ligger nära ett bifall. Det är genomförandet och ekonomin som nämnden måste ta ytterligare ställning om. Mobilitetsstöd är när en persons fordon byggs om så att personen kan bli mindre beroende av exempelvis färdtjänst.

Förslaget om mobila kök (food trucks – nr 18) bifalles då vi gärna vill prova att utveckla det här i Falun. Förslaget om en parkourpark i centrala Falun (20) tycker vi är positivt, men vi saknar i dagsläget ekonomiska resurser att förverkliga det. Nämnden avslog därför då vi inte vill skapa för höga förväntningar. Men vi hoppas ändå att 12-årige Grim som lämnat förslaget fortsätter att påverka för att det ska bli verklighet! Förslaget om lekplats i Haraldsbo (19) avslås då nämnden tidigare valt att prioritera annan lekplats i området. Förslagen om Högbovägen (21) samt bilparkering för torghandel (22) avslås också.

Avslutningsvis vill jag, och framförallt som info till media, meddela att nästa nämnd den 24 juni leds av vice ordförande Richard Holmqvist. Det innebär att han också hanterar mediainfo då.

food trucks_burgarbussenE16Lokala ”food trucks” finns redan i Falun. MSN vill skapa större möjligheter för dessa.

E16 invigdes 2012. Nu är nästa steg taget för att genomföra förbättringar genom Falun.

Comments are closed.