Falumajoritetens budget 2016-2018 – stram med tydlig prio!

Posted by Jonny in Uncategorized | 1 Comment

Falun är en kommun med möjligheter att utvecklas, växa och som har en väl fungerande kommunal service. Arbetslösheten är låg och kommunen har en relativt bra skattekraft. Den kommande budgetperioden innebär ändå stora utmaningar då nya resurser är begränsade. Vi kan bara fördela de medel vi disponerar då vi inte vill låna av framtiden.

Budgeten som Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet föreslår är därför stram och återhållsam. Vi vill bygga en stabil bas för en långsiktigt stark ekonomi som skapar förutsättningar för bra välfärd, hållbarhet och tillväxt. Utöver de resurser som finns i budgeten ska kommunen vara offensiv för att ta del av riktade pengar som regeringen föreslagit till bland annat skola och äldreomsorg. En ny programperiod med EU-fonder ger också möjlighet till kompletterande finansiering för i första hand arbetsmarknadsinsatser och utvecklingsprojekt.

Allt arbete och all vår verksamhet ska bedrivas i linje med vår vision – Ett större Falun.

Vi ska bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Här bör speciellt nämnas det nya, att alla nämnder och styrelser ska ta fram egna mål utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna.

Barn och utbildning får de största tillskotten 2016-18. Här är ambitionen att kunna skjuta till ytterligare resurser när ekonomin tillåter. 2017 får omvårdnad extra kompensation för allt fler äldre i både hemtjänst och boenden. Kultur- och fritidsnämnden får pengar för ishall och curling. AIK-förvaltningen får pengar för mer vuxenutbildning, där vi ska vara generösa mot dem som väljer studieinriktning efter behoven på arbetsmarknaden.

Investeringsnivån kommer att vara hög några år framöver. Vi fortsätter att analysera framtida investeringsbehov och matchar det mot de investeringsnivåer som är realiserbara. I flerårsplanen för 2016 – 2018 kan vi bland annat lyfta fram en nybyggnation av Bjursåsskolan. Fortsatta satsningar ska göras på Kulturhus tio14. Vård och omsorgsboende ska byggas. Resecentrum ska stå klart och åtgärder kring Å-rummet påbörjas och utvecklas som tillsammans med andra insatser stärker centrum.

Vi ska ta vara på Faluns attraktionskraft så att det är lockande att bo och verka i hela kommunen. Arbetet med en serviceinriktad organisation gentemot medborgare och företag skall utvecklas. Målet om 200 nya bostäder per år är viktigt att nå. Fördjupningar av översiktsplanen för Falu tätort och landsbygden tillsammans med en serviceplan ska underlätta. Utbyggnad av bredbrand är viktig för att hela kommunen ska vara attraktiv.

Arbetet med att använda de pengar som redan finns i våra verksamheter på bästa sätt måste fortsätta. Här är visionens värderingar ”till nytta för faluborna” och ”enkla att samarbeta med” centrala. Arbetet med ”öppna jämförelser” fortsätter. Syftet är att att verksamheterna ska analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera. Ansvarstagande utifrån en helhetssyn på kommunens utmaningar ska i ännu högre grad ersätta stuprörstänkande. Samverkan mellan förvaltningar och inom kommunkoncernen bidrar till flera utvecklingsmöjligheter.

Som arbetsgivare vill vi attrahera och rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare. Det är viktigt att medarbetaren känner stimulans och arbetsglädje. Några av de fackliga krav som vi i samband med MBL-förhandling sett att vi kan bifalla är bl a att alla nämnder och styrelser aktivt ska motarbeta löneskillnader mellan könen och att vi ska arbeta för en fortsatt uppvärdering av läraryrket. När det gäller Heltid till alla, så har det i dagsläget nått ut till de flesta, det återstår endast några få. Däremot finns ett fortsatt arbete att göra med att ta bort ofrivilliga delade turer och minska timanställningar.

Budget för 2016 har ett resultat på 64,3 miljoner och en reserv för oförutsedda händelser på 34 miljoner. Nedan kan du se hur driftbudgeten på 3,1 miljarder fördelar sig.

image

 

 

One Response to Falumajoritetens budget 2016-2018 – stram med tydlig prio!