Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23 september

Posted by Jonny in Uncategorized | 3 Comments

Höstens andra MSN med välfylld agenda där det också fanns några större ärenden.

Två detaljplaner tas vidare till granskning*. Det handlar om förslaget om 10 nya villatomter vid Gullnäsgården i Stennäset (3) och förslaget för placering av ny tankstation mm i Svärdsjö (4). Dessutom godkänns en mindre plan för St Örjans kapell i Främby (5) för underrättelse, som är en enklare/kortare process innan antagande. Villatomterna har inte mött några större invändningar. Tankstationen i Svärdsjö är en viktig servicefråga, som också är tidskritisk då nyvarande tankstation i dagsläget har dispens fram till 2017-06-31.

MSN skickar också ut två större förslag på samråd*. Det ena är förslaget till 30-40 nya lägenheter i kvarteret Trumbäcken vid Svärdsjögatan/Trotzgatan (7). Det andra är plan för livsmedelsetablering i kvarteret Gruvbron vid Hanröleden (12). Bostadsplanen ligger väl i linje med att förtäta bebyggelsen i centrala delar med god närhet till kollektivtrafik och service. Livsmedelsetableringen går nu in i en formell prövning. Fastigheten har köpts av Coop som också tagit initiativ till planändringen. Läget är debatterat och det här samrådet ska ta reda på om läget får tillräckligt stöd. Länsstyrelsen, Falu Gruva och kommunen ingår tillsammans i ett råd som deltagit i gestaltningen och godkänt förslaget.

En övergripande strategi för hur trafiken innanför inre ringen ska fungera skickar nämnden ut för synpunkter (11). Ett delbeslut fattades redan idag och det är en enkelriktning in mot centrum av Stigaregatan (mellan Sturegatan och Myntgatan). Skälet är trafiksäkerhet och att det inte ryms dubbelriktad trafik när cykelstråket Lugnet-Gruvan ska byggas ut genom centrum. Hela strategin är en del av förberedelserna inför ombyggnaderna i Å-rummet ska kunna fortsätta, men också ett underlag för den kommande fördjupade översiktsplanen för Falu tätort. För att tillgänglighet och enkelhet ska underlättas så är nämnden inte beredd att ställa sig bakom en permanent stängning av Östra Hamngatan. Sammantaget gör det här att grundstrukturen består, att framkomligheten underlättas och men också att cykel- och gångtrafik får större ytor längs centrums gator. Utredningen visar också att beläggningen på flertalet av centrums p-platser är låg, framförallt i garage och p-hus. Nämnden tar ställning till utredningen som helhet den 25 november, efter inkomna synpunkter.

Nämnden har nu också fastställt budget för 2016 med flerårsplan för 2017-18 (9). Budget 2016 är 184 miljoner. Arbetet vägleds av visionen ”Ett Större Falun” och de tre hållbarhetsprogrammen. Nämnden har lyft frågan till KS om vart/hur kollektivtrafiken ska hanteras. Oavsett vart den placeras är det här en stor utmaning att ekonomiskt hantera. Det kommer att göras en genomlysning med extern hjälp för att kartlägga uppdrag kontra resurser, avtal, upphandling mm inom framförallt trafik- och markområdet.

Ärende 6 utgick då kommunstyrelsens utvecklingsutskott (KSU) vill analysera strandskyddet ytterligare.

* Planprocessens olika steg: Planuppdrag (KSU) -> Samråd (MSN) -> Granskning/underrättelse (MSN) -> Granskningsutlåtande -> Antagande (MSN, KS och KF) -> Laga kraft

Illustrationer för detaljplan för livsmedelshandel vid Hanröleden. Bilden är från korsningen 293/E16. Kartan visar området med Gruvrondellen i nederkant.

coop_fr hanröledencoop_karta

 

 

 

 

Trumbäcken_bild2Trumbäcken_karta_ljud_nya byggn

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrationer för detaljplan Svärdsjögatan/Trotzgatan. Bild från toppen på Kristine kyrkas torn. Kartan, som är orienterad åt samma håll, visar de nya husen (mörkgrå) med bullerberäkningar i (rött-grönt).

3 Responses to Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23 september