Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 28 oktober

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 28 oktober

Dagens nämnd innehöll allt från viltvård, via planfrågor till trafik- och centrumfrågor.

Syrafabriksområdet som planeras för datahallar rullar vidare. Idag har planen godkänts för antagande. Kommunen har också bett Trafikverket att ta fram en arbetsplan för en ny rondell vid Nybrogatan/E16 så att den kan vara klar 2017. Det kan bara Trafikverket göra.

När det gäller planen för nya bostäder i kvarteret Teatern är samrådet slut och nämnden har idag beslutat att den ska gå ut på granskning. Planen är i stort sett oförändrad även om byggnaderna dragits in en bit från Sturegatan och att skrivningarna om buller förtydligats.

Tre medborgarförslag hanterades. I Britsarvet vill boende genom åtgärder förbättra trafikmiljön. Nämnden tycker inte att det är tillräckliga argument för att prioritera åtgärder. Ett liknande förslag om Nyrelius väg vid Slussen bifölls då vi delar förslaget och även planerar åtgärder när Runns norra strand utvecklas. Vid Gjutaregränd vill en tredje förslagsställare ha ett övergångsställe. Vi avslår övergångsställe, men kommer istället att bygga en säkrare gångpassage genom refuger som förhoppningsvis även sänker hastigheten längs Sturegatan.

Nämndens totala verksamhet går plus, men det ekonomiska läget i busstrafiken är fortsatt osäkert. Enligt de senaste prognoserna ligger kostnaden för 2016 20 miljoner över kommunens budget. Därför har nämnden idag givit i uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag hur besparingar kan genomföras på busstrafiken i Falu tätort och kommunen.

Inom investeringsverksamheten är det 11 miljoner som inte hinner genomföras. Däremot har vi fortfarande ambitionen att komma igång med andra etappen av Skateparken innan årsskiftet. Exploateringschefen fick därför i uppdrag att förhandla med och kontraktera entreprenör(-er).

Arbetsläget inför ombyggnaden av delar av Å-rummet nästa år rapporterades. En sträcka som börjar vid Myntgatsrondellen, går Myntgatan fram till Dalarnas museum och sedan Stigaregatan (över ån) och Falugatan fram till Stora Torget byggs om. Dessutom renoveras Pilparken väster om ån. Ombyggnaden hindar inte olika idéer som kommer utifrån trafikutredningen innanför inre ringen. Tvärtom innebär ombyggnaden att nya P-platser möjliggörs på Falugatan och att dubbelriktad trafik tillåts på de flesta gatorna SAMTIDIGT som det blir mer plats för gående och cyklister, Bilden nedan visar hur området byggs om.

Å-rummet_etapp1

Comments are closed.