Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 november

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

Det märks på ärendemängden i MSN att Falun är i snabb utveckling! Idag var det nästan 30 ärenden inom byggande, naturvård, bussar, trafik- och mobilitetsfrågor.

Utifrån ett medborgarförslag som nämnden biföll i våras hade vi idag uppe ett förslag till regler för s k mobilitetsstöd. Det innebär att funktionshindrade kan ges möjlighet att få kommunalt stöd till anpassning av ett eget fordon som alternativ till att nyttja färdtjänst. Några oklarheter återstår. Därför uppdrog nämnden till presidiet att efter att dessa klargjorts fatta beslut i frågan.

Ett antal detaljplaner är på väg fram, där flertalet av dem innehåller möjligheter för nya bostäder. Det här är viktigt för att vi de kommande året ska uppnå målet om minst 200 nya bostäder per år (för 2015 och 2016 uppnår vi målet). Två detaljplaner godkände MSN för samråd. Det gäller nya bostäder och ev vårdboende och kontor i Vitsippan vid N:a Järnvägsgatan och förslaget om nytt hotell, fler stugor och fler p-platser på Främby Udde (se illustrationer nedan).

Ytterligare tre planer godkändes för granskning eller motsvarande: Planen för Östra Främby där det mesta är byggt, men där en ny byggrätt skapas mellan panncentralen och skolan och planen moderniseras och markerar parkområdet längs Runn. Planen för Linghedsskolan m fl fastigheter där markanvändningen regleras bättre och där möjligheter till viss komplettering med enstaka bostäder kommer att finnas. Också en mindre plan i Stora Källviken där viss förtätning med bostäder möjliggörs godkändes för underrättelse.

Planerna för bl a nytt tankställe i Källänget i Svärdsjö, nya villatomter vid Gullnäsgården i Stennäset och nya villatomter och en större byggrätt vid Gruvrisvägen/Zinkstigen godkänns för antagande i kommunstyrelsen och fullmäktige.

Naturvårdsavtal sluts med en privatperson för att värna vattensalamander (se bild nedan) vid ett område vid Lundsbergs fäbodar, mellan Grycksbo och Rogsjön. Biotopskyddsområde bildas vid Digertäkt för att undvika avverkning och att större hänsyn kan tas till äldre skog kring gruvorna. I båda fallen betalas engångsersättningar ut till respektive markägare.

Kollektivtrafikresandet i Falun ökar med 3,5 procent jämfört med samma period förra året. Fortfarande är osäkerheten stor då biljettsystemet fortfarande inte fungerar fullt ut. Nämnden beslutade idag att tillsammans med Borlänge minska turtätheten på Falun-Borlängebussarna på kvällstid. Det blir halvtimmestrafik fram till cirka 22 och sedan timmestrafik/nattbusstrafik.

Nämnden konstaterar att de prognoser Dalatrafik lämnar om kostnader för kollektivtrafiken fortfarande överstiger den budget Falu kommun har avsatt kommande år och att trafikbeställningen därför måste justeras. MSN föreslår att KS tar ställning hur och på vilken nivå i intervallet 10-15 mkr som kostnadsreduceringen ska genomföras.

Miljöpristagare har nämnden enats om, men det återkommer vi om i särskild ordning.

Nedan illustrationer till detaljplanen för Norra Järnväggatan (obs! ej gestaltning – endast hur volymerna kan se ut!) och Främby Udde samt en bild på större vattensalamander.

Södra Vitsippan_nya bostFrämby Udde_hotellstörre vattensalamander

2 Responses to Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 november