Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24 februari

Posted by Jonny in Uncategorized | 5 Comments

Idag har vi haft en nämnd med fokus på verksamhetsgenomgång, ytterligare planer för bostadsbyggande och projekt i det offentliga rummet!

Nämndens trafik- och markverksamhet står för drygt 70 procent av vår skattefinansierade budget. Vi hade idag en längre genomgång och diskussion om de utmaningar och förändringsbehov vi står inför i den verksamheten. Nämndens verksamhet som helhet rullar på bra. Vi fortsätter att visa plussiffror i ekonomin och sjukfrånvaron sjunker ytterligare.

Vi hanterade tre detaljplaner idag. I Jugansbo utanför Vika godkände nämnden en plan med 12 småhus för antagande. Planen har inväntat Länsstyrelsens bedömning av strandskydd som innebär att antalet tomter minskats från 15 till 12. Närmare Falun, vid Stabergsviken planerar Bergvik Skog för 25 villatomter. Nämnden godkände planen för samråd. I båda dessa planer har vi haft en politisk diskussion hur nära samlad bebyggelse, kollektivtrafik och teknisk infrastruktur som nya lite större områden av bostäder bör lokaliseras. Båda dessa områden ligger i stråket mellan Falun och Vika och även om det är vissa avstånd till busslinjer och service väljer vi ändå att ta planerna vidare. I Östra Främby godkände vi också en detaljplan för antagande. Planen ger möjlighet att förtäta befintligt bostadsområde, vilket vi ser positivt på.

Nämnden har också beslutat att ett kommande planarbete, bostäder vid Parkgatan, ska separeras från den medborgardialog kring närliggande Vasaparken som vi kommer att genomföra. Vi gör det här för att skapa tydlighet och för att medborgarna ska ha en tydlig ram för det markområde som man kan delta i utformandet av och vilka pengar som finns avsatta. Planarbetet för nya bostäder är självklart också öppet för allmänheten, men här samråder vi på traditionellt sätt. Oppositionen har svårt att förhålla sig till Vasaparken och vad som överhuvudtaget ska hända med området.

160224_omr best ÖstanforsI Östanfors upphävs tidigare detaljplaner och ersätts med områdesbestämmelser. Som boende i området deltog jag inte i besluten, men jag tillåter mig ändå att konstatera att det är lite kul att de radhus som byggdes efter en rivningsvåg under 60- och 70-talet idag anses ha sådana kvalitéer att deras stil bör bevaras och vårdas. Sägas ska väl också att husens utformning påverkades av europeiska byggnadsvårdsåret 1975 där Falun deltog, och som av många sågs som en vändpunkt, från rivningar till att vårda gammal bebyggelse och anpassa det nya. Sedan några år har även de övriga trästadsdelarna Elsborg och Gamla Herrgården nya områdesbestämmelser.

160224_utbyggnad lilla källviken

Nämnden har beslutat att anta entreprenör för utbyggnad av ytterligare en etapp i Lilla Källviken. I dagsläget är ett 60-tal småhus uppförda eller under byggnation längs de gator som är grönmarkerade på kartan till vänster. Den nya etappen omfattar de rosamarkerade gatorna samt gång-/cykelvägar.

Information gavs också om den upphandling av ytterligare utbyggnad av skateparken (Hyttgårdsparken) som genomförts och där arbetet genomförs under våren och sommaren. För 6,5 miljoner byggs en bowl samt åkytor runt bowlen. Parken kommer också (äntligen!) att få belysning inom samma entreprenad. Falu Energi & Vatten tillhandahåller belysningsmaterialet.

Planeringen för ombyggnaderna i Å-rummet pågår för fullt. Vi har tidigare haft siktet inställt på att göra en etapp i år och en ytterligare etapp 2017-18. För att tillmötesgå handlare och andra verksamheter som vill att ombyggnationer ska störa under så kort tid som möjligt överväger vi nu att göra hela ombyggnaden under 2017. Vi har då också möjlighet att ta större hänsyn till närliggande byggprojekt. Det handlar om bostadsbyggande och nya Falun Bowling & Krog i Västra Falun vars transporter riskerar att skada de nybyggda gatorna. Även rörarbeten i gator och en upprustning av Falubron skulle kunna synkroniseras bättre i tid genom en samlad ombyggnad under 2017.

Jag avslutar detta blogginlägg med lite inspirationsbilder från Uppsala där man byggde om längs Fyrisåns för några år sedan. Det är viktigt att Å-rummet känns attraktivt olika tider på dygnet och årstider, och att det känns tryggt att vistas i oavsett om det är mycket eller lite folk i rörelse.

160224_å-rumsbilder fr andra städer

 

planprocessen_fyra steg

5 Responses to Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24 februari