Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23 mars

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

Ännu en spännande nämnd idag, där vi ägnat en hel del tid åt vår budget kommande år, att summera resecentrumprojektet och aktuella utvecklings- och planfrågor i stad och landsbygd.

Underlag för budget 2017-2019 med strategiska nämndsmål antogs av nämnden. Nämnden begär inga extra pengar utan vi kommer att fortsätta att försöka lösa våra olika uppdrag inom den budget som flerårsplanen anger.

Resecentrums beslutade totalbudget är 192,2 miljoner. I dagsläget har knappt 160 miljoner använts. Parkering vid Magasinet, kompletterande regnskydd vid Knutpunkten och en permanent gångbro under järnvägen längs Faluån återstår, och ska göras 2016. Även efter de här åtgärderna kommer investeringsmedel att finnas kvar. De åtgärder som inte kommer att göras inom resecentrumprojektet är Tiskenparkeringen (där bostadsbyggande utreds), korsningen Regementsvägen/Korsnäsvägen (som mer hänger ihop med Dalavallen och eventuell byggnation där) och Vasaparken. Resecentrumprojektet har hittills fått bära kostnader för omläggning av stora vatten- och avloppsledningar vid nya kvarteret Rödbro och Knutpunkten, som ska lyftas ur projektet om belasta framtida exploateringsprojekt.

Detaljplanen för Linghedsskolan mm vill nämnden att den ska antas av fullmäktige. Planen ger moderna planbestämmelser för bl a skolan och idrottsplanen, men också möjlighet att förtäta med några bostäder. Två mindre planer antogs av nämnden själv. Den ena, vid Britsarvsgården, ger möjlighet för två nya bostadshus. Den andra är en utökning av tomtmarken och byggrätten vid Kopparstadens pågående bygge på Glimmerstigen.

Ett förslag till detaljplan för nya bostäder och skolan vid Sundborns centrum skickas ut på samråd. Planen ger skolområdet en modern plan samt möjlighet att bygga ett antal tvåvåningshus, med upp till ett 30-tal lägenheter. De nya husen ska anpassas till kulturmiljön i området. Det här kommer att kunna ge ett välkommet tillskott av bostäder i Sundborn och ligger också i linje med de utvecklingsidéer som drivits av byn sedan 2010. Se illustration nedan.

Ett förslag till ny detaljplan för Gamla Bergsskolan 15 finns också framtaget och ska nu ut på samråd. Planen möjliggör påbyggnad av Åhlénshuset med två till tre våningar bostäder men också att lastintaget mellan Åhléns och Bergströms Galleria kan byggas över med en ny torgyta eller liknande. Trappan mellan Holmtorget och Åsgatan blir kvar men byggs om.

Ett medborgarförslag om fiskerätter för faluborna avslås då de flesta vatten som kommunen har numera ingår i fiskevårdsområden. På så sätt är det tillgängliga, även om det krävs fiskekort. Ett annat medborgarförslag som föreslår ängsblommor i Gruvrondellen avslås. Även om det är viktigt med ängsmark så finns det bättre lämpade ställen. En liten paradox är också att Gruvrondellen redan är sådd med ängsblommor, men att det här av de flesta falubor uppfattats som att den inte sköts. Därför klipps rondellens gräs mer frekvent sedan förra sommaren.

Kommunen vill rusta upp vägarna i Grycksbo och Vika. För att kunna gå vidare behöver kommunen en motpart som företräder vägföreningarna. Nämnden har utsett fem ledamöter som har mandat att agera och vid behov besluta så att processen med upprustningen av vägarna kan komma vidare.

Planeringen för ombyggnaden av Å-rummet rullar på. Det är nu klart att ombyggnaden görs i huvudsak 2017. Nämnden har idag givit klartecken för ännu en sommar med Bishops Arms uteservering längs Östra Hamngatan. Det kräver också att gatan under sommarmånaderna ska ha en trafiklösning som fungerar ihop med uteserveringen. En stor del av nämnden tycker att förra årets trafiklösning fungerade bra och har därför valt samma lösning i år. Uteserveringen och att gatan hålls öppen enbart för gående, cyklister och nyttotrafik varar mellan 1 maj och 30 september. Delar av oppositionen ville att gatan skulle vara öppen för allmän trafik dagligen mellan 05.00 och 14.00.

Bildtexter: Östra Hamngatan (överst t v) får även i år en uteservering och att gatan prioriteras för gående och cyklister. I Sundborn (nederst) går ett förslag till detaljplan ut på samråd, där de gula områdena markerar ny bostadsbebyggelse. Planen (t v) är inte helt olik de bostadsideér (t h) som finns med i den utvecklingsplan som Sundborns Sockenråd tog fram 2010.

Öa Hamngatan_uteservering_2015Sundborn_DP_rev2

2 Responses to Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23 mars