Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27 april

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27 april

viltolyckor_2015Stationsrondellen m belysningNämnden (MSN) har en fortsatt späckad agenda! Idag hade vi en hel del förslag från medborgare och förtroendevalda. Vi fick också information om det arbete med laserscanning som pågår där Falun ligger långt fram, om fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och om samverkan mellan Länsstyrelsen och Falu kommun.

En detaljplan godkändes för antagande i fullmäktige. Den är planen för 30-40 bostäder vid Svärdsjögatan/Trotzgatan. Planen möjliggör att ett hål i stadsbilden fylls med ett attraktiv kvarter för både boende och omgivningen. Nybyggnation tillsammans med de äldre byggnaderna (Centrumkyrkan och gamla Hotell Kåre) blir en bra mix.

Två detaljplaner går vidare från samråd till granskning. Den ena är planen för livsmedelshandel vid Hanröleden (gamla DD-huset). Planen har bl a kompletterats med en kulturmiljöanalys och en utredning om farligt gods. Riskerna hanteras bl a genom att byggnadens utformning preciseras och att E16 förbi platsen förses med skyddsräcke. Antalet skyltar vid den tänkta butiken har nu också minskats och belysning ska utformas med omsorg (belysningsmaster ej tillåtna). En positiv bieffekt för upplevelsen av världsarvet är att slagghögarna norr om planområdet kommer att synas mer då byggnaden ligger längre från vägen och är något lägre än nuvarande tidningshus. En ny livsmedelsbutik tillför ett relativt litet tillskott av trafik. Istället är det den totala trafikökningen som gör att den hårt belastade korsningen mellan länsväg 293 och E16 kommer att behöva byggas om.

Den andra är 70-80 bostäder och/eller vårdboende, kontor, utbildning mm längs Norra Järnvägsgatan, där HMB Construction och Skanska Direkt idag har sin kontor.

MSN har idag beviljat det första ärendet där vi går in med stöd för att en person ska kunna skaffa ett anpassat fordon som alternativ till att resa med färdtjänst. Falun är en av de första kommunerna i Sverige som prövar det här och stödet betalas ut utifrån ett reglemente som fullmäktige fastställt. Sökanden uppger i ansökan att han idag reser med färdtjänst motsvarande knappt 100.000 kr/år. Ansökan som beviljades ligger på 266.000 kr.

MSN och Falu P satsar gemensamt på bättre parkeringsvisning längs inre ringen och innanför den. Inre ringen är huvudgatorna Gruvgatan, Korsnäsvägen, Trotzgatan, Nybrogatan och Engelbrektsgatan. Kommunen kommer att göra en enhetlig skyltning längs gatorna och parkeringsbolaget skyltar om vid några av parkeringsanläggningarna. Vid några p-hus/p-garage blir det elektronisk visning av lediga platser.

Apropå skyltning så bifaller nämnden ett förslag från (L) att centrala gator ska skyltas så att cyklister ska kunna åka i båda riktningarna där bilar bara får åka åt ena hållet. Villkoret är att det ska fungera utan att äventyra trafiksäkerheten. En motion från samma parti om Faluåns översvämningsrisker avslås då det inte är realistiskt att vidta såna åtgärder så att föreslagna flöden alltid klaras utan skador. Motionären har en god tanke, men det arbete som pågår måste intriktas på ett annat sätt. (KD)-motionen om vattenburen kollektivtrafik avslås då vi inte tror att den kan vara ett realistiskt komplement.

Ett medborgarförslag om att stänga av Kungsgårdsvägen bifalles delvis även om vägen inte stängs. Fartdämpande åtgärder och förbud mot tung lastbilstrafik blir nämndens recept för att på kort sikt förbättra trafikmiljön. Förslaget om en ny marina i Vika besvaras då det bör hanteras i en fördjupad översiktsplan för Runn och att initiativet på den aktuella platsen bör komma från markägaren.

Ett par medborgarförslag om lekplatser beslutade MSN också om. Rökfria lekplatser kan vi tyvärr inte införa. Stockholm har testat och vid rättslig prövning höll inte det. Förslaget om en ny central lekplats besvaras då MSN istället vill fullfölja strategin att ytterligare utveckla Nybroparken samt nyanlägga en lekplats vid Tisken (gamla gasverkstomten). Men vi kommer också att se över strategin, och där är sådana här idéer värdefulla.

Arbetet med viltvårdsplanen ska få ny fart. En rapport gavs på nämnden. Bilden överst visar vart det inträffade viltolyckor 2015 (rödsvarta prickar). Kommunens markinnehav är rosafärgat och det är det som en kommunal viltvårdsplan omfattar.

Skicket på minigolfbanorna i Kålgårn lyftes som en övrig fråga. Det pågår en renovering inför sommaren, som bekostas av Falu kommun, och utförs med hjälp av bygg-elever på Lugnet: http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/byggelever-renoverar-bangolfbanan-korpen-forbereder-infor-sasongen Slutligen bifogas en bild på den nyanlagda stationsrondellen, som istället för gräs fått andra dekorativa inslag.

 

 

 

Comments are closed.