Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24 augusti

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24 augusti

Bild hotell Främby uddeFlygbild JärnvägsgatanVy mot Järnvägsgatan food trucks_burgarbussen

Första mötet i MSN Falun efter sommaren.

 

Vi värmde upp med svar på Naturvårdsverkets förslag till kontroll av luftkvalitet. Olika åsikter i MSN om hur mycket vi ska ställa upp på förslaget då det för mindre kommuner kan innebära ökad arbetsmängd. För Faluns del vet vi att det tidvis finns luftproblem, och vi måste jobba med det här oavsett nya regler för kontroll.

Tre detaljplaner föreslår MSN att de antas. På Främby udde vill vi att planen ändras så att framförallt den nya hotell- och evenemangsbyggnaden (bild) kan byggas. Längs Norra Järnvägsgatan ger nya planen möjlighet till byggnation av cirka 100 nya bostäder i hus upp till åtta våningar. Bilderna ovan visar områdets placering mellan Britsarvet och Östanfors och hur maxhöjderna kommer att synas från E16-infarten från Borlänge. En mindre planändring görs i den nyantagna bostadsplanen i Jugansbo så att båthus blir möjliga att bygga där.

Efter att vi under 2015-2016 har haft ett försök med mobila kök, så kallade ”food trucks” vill nu MSN från och med 2017 permanenta det. Förslaget till regler är bra. Nämnden vill justera reglerna så att man har en miljöriktig elförsörjning (exempelvis att dieselaggregat inte ska användas och att vi istället försöka erbjuda elanslutningar). Vi utökar också maxantalet tillstånd från 3 till 8 stycken. Food trucks har varit ett spännande nytillskott, där Falun varit en av de första städerna utanför storstäderna att anamma det, och nu blir det här förhoppningsvis ett bestående och växande inslag i Falun.

Vi har svarat på revisionsrapporten om beläggningsupphandling. Nämnden konstaterar att händelserna som kommunens revisorer granskat var allvarliga avsteg från regelverket, och vi delar revisorernas uppfattning om brister i tillsyn och efterlevnad. Svaret fokuserar på de åtgärder som vidtas och vidtagits utifrån revisionsrapporten. Bland annat har MSN som första verksamhet nu inför ”certifierade beställare” i förvaltningen. Vi samarbetar också mycket med upphandlingscenter (som besökte oss idag), ser över interna regelverk och har genomgångar med chefer och personal om upphandlingsregler, ombudsrollen mm.

MSN förbereder budget inför 2017-2019. Nämnden har 135 miljoner till förfogande 2017 som sedan växer med ett par miljoner per år. Förutom att jobba vidare med att förbättra rutiner och processer vill majoriteten bland annat höja ambitionen för gång- och cykelvägsutbyggnad. Ett annat inspel är om resurserna som går till grönområden och parker är rätt dimensionerade. Vi upplever att resurstilldelningen och skötselnivån, framförallt i stadsdelar och i olika kommundelar är ganska låg. Inför kommande upphandlingar vill vi också att förvaltningen utreder möjligheten att bättre nyttja och samordna mindre entreprenörer, egna arbetsmarknadsenheten och egen personal för att sköta våra gator, vägar, parker och grönområden. Vår förhoppning är att det kan bidra till folkhälso- och tillväxtprogrammens mål om att ge fler plats i arbetslivet (även de som står långt ifrån arbetsmarknaden) samt underlätta för mindre aktörer att bli leverantörer.

Comments are closed.