Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 21 december

Posted by Jonny in Uncategorized | 3 Comments

DP NV Myran inkl dammarFalu P nya skyltar m jul_revNatura2000_blir reservatÅrets sista möte i MSN! Ett händelserikt år kan så smått börja summeras. Även om vi lämnar ett överskott beroende på att vi inte ”producerar max” så känns det som verksamheten stabiliserats. Flera stora driftsavtal har kommit på plats. Målet om att våra detaljplaner ska möjliggöra för 250 nya bostäder/år har överträffats med råge; under 2016 har detaljplaner antagits/vunnit laga kraft motsvarande nästan 600 bostäder!

Rekryteringsläget ser bättre ut då flertalet tjänster nu återbesatts. Det gäller bl a ett par fysiska planerare. Sjukskrivningarna ligger på 4,4 procent, dvs under kommunens centrala mål.

Resecentrum Falun slutredovisades som byggprojekt till MSN. Av de 192 miljoner som anslagits till projektet återstår cirka 21,5 miljoner. Dessa föreslår nämnden att de disponeras för att skapa en permanent gång- och cykelförbindelse under järnvägen vid Faluån, för fler busshållplatser vid Knutpunkten samt för att iordningställa Vasaparken. Eftersom många undrar vad som händer vid det tidigare ”riksvägsdiket” kan det vara bra att tydliggöra att det först ska tas fram en detaljplan på var vid parken som det är lämpligt att bygga bostäder och efter det ska en medborgardialog genomförts om parkens utformning. Byggstart för parken ligger med andra ord en bit fram i tid.

Så här på upploppet av året har ytterligare fyra detaljplaner vunnit laga kraft: Det gäller Stora Källvikens småhusområde (förtätning med enstaka småhus), Herrgårdsviken-Sundet (upphävande), Norra Järnvägsgatan (byggrätt för cirka 100 lägenheter mm) och Främby Udde (nytt hotell mm).

MSN antog idag den ändrade detaljplan som möjliggör för en idrottshall att byggas vid Mårtsbovägen i Bjurås. Platsen ligger mellan Bjursås IK:s förrådsbyggnader och fotbollsplanerna. I illustrationerna anges måtten 46,6 x 26,6 meter för själva hallen.

MSN beslutade att en detaljplan för nordvästra Myran ska gå ut på samråd. Planen omfattar en relativt stor volym byggrätter som kan komma att innehålla bostäder, hotell (eller studentbostäder), vård- och omsorgsboende och/eller förskola. Planen gränsar till det rekreations- och vattenlandskap som håller på att skapas på Myran. Infart till området kommer att ske mitt emot Högskolan. Planen ger som jag ser det stora förutsättningar att länka samman Lugnet med Dalregementet och skapa en ny liten stadsdel. Området kan komma att innehålla 150-250 bostäder, beroende på om hörnet vid Svärdsjögatsrondellen bebyggs med hotell eller studentbostäder. Då nämnden tror att planen kommer att vara av stort allmänt intresse kommer samrådstiden att vara förlängd. Se illustration över området längst upp till vänster.

Efter att föreskrifter för naturreservatet Isalanäset varit ute på remiss så föreslår nu MSN att fullmäktige bildar reservatet med föreslagen skötselplan och föreskrifter. Karta över området återfinns i mitt blogginlägg från MSN 28 september.

Länsstyrelsen Dalarna föreslår att Natura 2000-områdena Gräsberget, Hornbobrändan, Lilltuppen, Långön, Ramsellskogen och Tallbergsklitten ombildas till ”vanliga” statliga naturreservat. MSN har inget emot det. Vi gjorde ett par medskick och tror att områdena kan bli mer kända och besökta som naturreservat. Av kartan ovan framgår var de aktuella områdena ligger.

Slutligen vill jag önska er alla en God Jul! Med tillönskan om ett Gott Nytt år så hoppas jag att ni fortsätter följa MSN Faluns spännande resa under 2017!

 

När detta publiceras pågår nämnden fortfarande med några info-ärenden. Beräknas helt klara 15.00.

3 Responses to Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 21 december