Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 januari

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 januari

IMG_2639Gamla Bergsskolan_överdäckning160224_DP StabergsvikenSörskog_vinterbildDagens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd var en bra blandning av lekplatser, naturreservat, resultat 2016, personalfrågor, flera detaljplaner, GIS-arbete och intressant omvärldsbevakning kring parkerings- och mobilitetsfrågor.

Nämnden fick en nulägesrapport om lekplatsstrategin. Det som hänt sedan den antogs 2014 är att kommunen numera även tar ansvar för lekplatser i landsbygden och att det finns ett behov att även ha med skolors och Kopparstadens lekplatser då de i många fall kan vara en del av totala utbudet i ett område. Strategin kan därför behöva ses över.

Nitton detaljplaner vann laga kraft under 2016. Det är en av de högre siffrorna under 2000-talet (tillsammans med 2013 och 2014 som låg på samma nivå). Som jag nämnt tidigare så gav förra årets detaljplaner knappt 600 byggrätter (byggrätt motsvarar utrymme för en ny bostad i form av småhus eller lägenhet beroende på detaljplan).

Detaljplanen för Gamla Bergsskolan föreslår MSN att den antas. Som jag nämnt här tidigare innebär den möjlighet till påbyggnad med bostäder och att lastintaget mellan Åhléns och Bergströms Galleria kan överdäckas och byggas in (se andra bilden från vänster). Även detaljplanen för 25 nya villatomter vid Stabergsviken föreslår nämnden att den antas (se den andra illustrationen från höger).

Falu kommun skriver till Naturvårdsverket om Sörskog i Leksands och Falu kommuner. För att kunna utveckla och ta tillvara frilufts- och naturvärdena bör ett statligt naturreservat bildas. Därför bör Naturvårdsverket prioritera området och ge Länsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag för långsiktigt skydd. Innan skrivelsen skickas vill MSN att kommunen informerar berörda markägare.

MSN gjorde ett överskott på 10,5 miljoner 2016. Anledningarna till överskottet är lägre vinterväghållningskostnader än budgeterat, intäkter från markförsäljningar utöver budget, högre P-intäkter och att senarelagda entreprenadarbeten, vägföreningar som inte bildats och vakanser gjort att resurser inte förbrukats som planerat. Av planerade investeringar har 45 av 57 miljoner använts 2016. I de flesta fall beror det på mindre förskjutningar i tid. Sjukfrånvaron ligger på 4,4 procent (minskning från 5,4% 2015).

Falun ligger långt framme inom GIS-området (Geografisk Information och System) och har tillsammans med några andra kommuner drivit på utvecklingen. Nu vill mät- och kartavdelningen se över GIS-policyn och ta fram en strategi och handlingsplan på vad vi ska fokusera på 1-5 års sikt, för att nyttja tekniken och få den att samspela med och stödja olika kommunala och andra verksamheter ännu mer än idag.

Comments are closed.