Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 februari

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 februari

Sörskog_vinterbildKårarvetTullkammarenEtt MSN-möte som kretsade mycket kring naturvård, trafikfrågor, verksamhetsplanering och lite mindre om planfrågor än vanligt. Men lika kul som vanligt!

Två detaljplaner är nu klara att söka bygglov på (vunnit laga kraft). Dels planen som möjliggör en ny idrottshall i Bjursås, dels planen för nya bostäder vid Trotzgatan/Svärdsjögatan.

Två detaljplaner antogs av MSN idag. Den ena är för området vid gamla tullkammaren samt nya parkeringarna mellan Magasinet och Grycksbobanan. Den ger i första hand stöd för områdets nuvarande användning och kulturskydd för tullhuset från 1895. Se det gulmarkerade planområdet ovan. Den andra detaljplanen täcker Kårarvets koloniområde och ger tydligare förutsättningar för hur området ska användas och vara utformat. Jag har skrivit mer om den planen i blogginlägg 26/10 och 23/11 2016. Flera nya planuppdrag är på väg att starta.

Sörskog har synts mycket i media senaste veckorna. Jag vill återigen beklaga att markägare och andra som är aktiva i skötseln av Sörskog känt sig åsidosatta. Ärendet återrapporterades och MSN tog ett nytt inriktningsbeslut som lyder:

  • Bordlägga ärendet om att skicka förslag till Naturvårdsverket om bildande av naturreservat i Sörskog. Inget beslut fattas innan en dialog och samråd hållits med berörda markägare, föreningar och andra aktörer (såsom DalaVind). Intressenternas deltagande i beslutet av ett eventuellt naturreservat är grundläggande.
  • Det absolut viktigaste i detta nu är att de pågående, väl fungerande verksamheterna fortgår, såsom ideella engagemanget med skidspår och markägarnas skogsvård, och även deras utvecklingsplaner.
  • En konsekvensanalys ska göras för att ta fram konsekvenser med att bara behålla området som det är nu, dvs som riksintresse, kontra att det blir ett naturreservat.

Falupartiet som uttalat sig mest i ärendet Sörskog deltog inte på dagens nämnd, var inte heller med vid förra nämnden och har inte heller varit i kontakt med ansvarig tjänsteman. Nämnden var enig i sitt beslut för en månad sedan och även idag, vilket kanske inte framgått av FAP:s olika inlägg.

I ett annat område med värdefull natur, ”Harrys ravin” med gammal granskog, föreslår Naturskyddsföreningen att området ska bli naturreservat. Nämnden avslår förslaget, men tycker att markägaren Bergvik Skog ska göra en ny avverkningsplanering som tar mer hänsyn till naturvärdena.

En motion om en tillfällig parkering i kvarteret Rödbro, mellan Knutpunkten och Korsnäsvägen bifalls. Viktigt att betona att det är en tillfällig P, i väntan på byggandet av ett nytt kvarter som kommer att ha ett parkeringsgarage med infart i samma läge. Det är viktigt att den utformas med stor hänsyn till trafiksäkerhet och oskyddade trafikanter då det redan idag rör sig många människor och fordon i området. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna tyckte att motionen skulle avslås.

Trafikverksamheten berättade om sitt arbete. I stort sett all myndighetsutövning är delegerad till våra tjänstemän. 10% av alla frågor som kommer till kontaktcenter berör trafik. Det motsvarar c:a 800 frågor mellan juni 2016 och februari 2017. De flesta kan besvaras eller hanteras genom muntlig kontakt och/eller direkt åtgärd, medan ungefär 5% diarieförs och blir ”riktiga” ärenden. Vanligaste ärendena rör parkeringsfrågor, hastigheter och tillfälliga avstängningar pga av exempelvis grävningar eller evenemang. Många ärenden hanteras samtidigt och målet är att det ska bli färre ”öppna” ärenden. Ärenden som ökar mycket är flyttning av fordon där kommunen får kostnader för att ta bort otillåtet uppställda bilar från kommunens eller privat mark. Torgplatserna på Fisktorget, Stora Torget och Holmtorget hade bra beläggning 2016 och ansökningarna har ökat ytterligare 2017.

MSN fick idag också en rapport om hur arbetet med vägföreningarna i Vika och Grycksbo går. Sysslomän, som tillfälligt ska sköta och förbereda föreningarnas verksamhet, är tillsatta i båda orterna. Nu förbereds statusbesiktningar som ska följas av renoveringar inför överlämning från kommunen, där målet är att vägföreningarna ska ta över skötseln av vägarna från årsskiftet.

MSN har gjort inspel till budgetarbetet 2018-2020. Från majoritetsgruppen vill vi bland annat prioritera upp grönytors skötsel i stad och landsbygd, särskilt lekplatser. Vidare vill vi höja ambitionsnivån när det gäller drift, underhåll och nybyggnation av gång- och cykelvägar och att vår förvaltning ännu mer aktivt ska stödja utvecklingen av Falu centrum. Sedan tidigare har vi tagit initiativ till att se över hur vi arbetar med olika entreprenörer (inför kommande upphandlingar) och att ett tydligt fokus ska ligga på personalrekrytering när konkurrensen om kompetenta medarbetare hårdnar.

Glöm inte att ta del utav samrådsförslaget till översiktsplan för Falun och området runt Varpan som kommer att påverka mycket utav MSN:s planläggning och annan planering de kommande åren. Du hittar samrådsförslaget på www.falun.se/falunvaxer

Comments are closed.