Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24 maj

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24 maj

Dagens MSN innehöll sju informationsärenden och fem beslutsärenden. Mycket av informationen ges för att höja nämndens kunskap och medvetenhet om aktuella projekt.

Detaljplanen för småhusområde vid Stabergsviken har vunnit laga kraft. Samtidigt har sju nya planuppdrag fått klartecken att starta. Några gäller utökning av verksamheter medan tre av dem är planer som är tänkt att skapa nya bostäder.

Detaljplanen för St Örjans kapell föreslår MSN att den antas. Från början var tanken att planen skulle innehålla möjlighet till förskoleverksamhet, men närheten till järnvägen har inneburit problem, därför utgår den delen.

Falu kommun och Länsstyrelsen har drivit ett gemensamt pilotprojektet för att skapa en modell för att kunna samråda i tidiga skeden av planer, med syftet att underlätta och förenkla processen för olika planarbeten. Arbetet har visat att det finns olika förutsättningar i respektive organisation, olika synsätt och förstås olika roller. Tidiga dialoger är av stort värde innan förutsättningarna är för låsta, och projektet har ökat förståelsen och förutsättningarna att arbeta mer smidigt.

För pilotprojektet har den kommande detaljplanen för Strandvägen använts som ”övningsobjekt”. MSN fick info om det specifika planområdet och förutsättningarna där. Området kan tänkas att bebyggas med bostäder på upp till fem våningar, men markförhållandena och närheten till järnvägen kräver noggranna analyser. I förslaget kommer också biltrafiken att flyttas upp till en nybyggd väg längs med järnvägen medan den nuvarande Strandvägen behålls som gång- och cykelväg. Stranden ska vara tillgänglig för allmänheten.

Ett annat stort område där omvandlingen kommit längre är Myranområdet, längs E16. MSN fick information om de olika delprojekt som pågår där som jag sammanfattat i den stora bilden längs ned.

Ekonomin fortsätter att visa överskott, per sista april +3,8 miljoner. För helåret förutspås ett nollresultat, bl a då delar av överskottet används till ökat beläggningsunderhåll. Uppföljning av vår verksamhetsplan har också gjorts för årets fyra första månader. Kontaktcenter (KC) påverkar positivt hur verksamheten kan ta om hand olika frågor. Idag tas 44 procent av frågor som rör trafik och mark om hand direkt i KC. Plan- och exploateringsarbetet löper på men en trång sektor är trafikplanering där nyrekrytering pågår.

Lagomt till att säsongen för uteserveringar kommer igång har en översyn gjorts av de riktlinjer som ska ge stöd och råd för de som vill ha en sådan. Vissa justeringar och förtydliganden görs, men i det stora hela uppfattas de som bra och tydliga av näringsidkarna. Här nedanför finns en uppräkning på den mångfald av uteserveringar som Falu centrum har.

          

Uteserveringar i Falu centrum: Köpmankrogen, Dala Indiskt Kök, Piacetto Café, Pizza City, Smak Kök & Catering, Tairyo Restaurang, Hong Kong, Waynes Coffee, Mimos, Konditori Focus, Pitcher´s, Kopparhatten, Golden Pizzeria, Golden Palace, Chapeau d’or, Café Zappa, Café vi 3, Blackstone Steakhouse, Bishops Arms (startar när Östra Hamngatan är klar), Åsgatans bröd, Pinchos, Rättviks Glass, Banken Bar & Brasserie, Amorita Pizza, Gott & Reco, Basta och Kings Arms (de två sista t.o.m 2017-06-18 då ombyggnaden av Falugatan startar på allvar).

Comments are closed.