Socialdemokraterna i Falun fokuserar på barns uppväxtvillkor, fortsatt bostadsbyggande, ett grönt, hållbart Falun och en komplett trafikring runt staden

Posted by Jonny in Uncategorized | 3 Comments

????????????????????????Bostäder_norrS-yttrande illustration_Trafikföring i och runt innerstadenS-yttrande illustration_GruvgatanSocialdemokraterna har lämnat svarat hur vi tycker att Falun och området runt stan och Varpan ska utvecklas och bebyggas i framtiden. Falun ska växa men slå vakt om den mindre stadens kvaliteter. Vi kallar vårt svar ”En stad att växa i – En växande stad” då ett Falun där det är bra för barn att växa upp också är en stad där alla människor växer och som skapar tillväxt i näringslivet.

Falun ska fortsätta att bygga många bostäder. Förtätning av stan är bra för att ännu fler kan bo nära service och kommunikationer, men den får inte ske på bekostnad av parker och grönska. Det är positivt att flera områden runt Tisken föreslås få ny bebyggelse, framförallt bostäder. När bostäder byggs nära centrum kan människor välja andra transportsätt än bil. Därför ska cykelplanen också fortsätta att förverkligas.

Utbyggnaden med nya bostäder mot Borlänge är bra, men måste planeras så att det inte blir för utspritt och utan närhet till kollektivtrafik och service. Stråken Varpan-Runn, Slaggstråket, Gruvan-Centrum och Å-rummet-Lugnet (A-D på bilden ovan) kan utvecklas mer för att förstärka vattenkontakt, utveckla världsarvet och knyta samman centrum med Gruvan och Lugnet. Längs D-stråket från nya Vasaparken, via Stadsparken till Myran/Lugnet kan en gång-/löpväg gå kombinerat med ett mountainbike- och ridstråk,
och givetvis ett skidspår på vintern (tänk att sätta på sig skidorna vid Rödbro och åka hela vägen upp till Lugnet!). Även skid-/elljusspåren i Norslund-Hälsingberg och på Lugnet bör knytas samman. I båda fallen är det bra för folkhälsan, men stärker också Lugnet då besökare där får tillgång till mer lättåkta spår- och ledsystem.

I innerstaden ska Falun hålla fast vid den historiska och vackra stadssiluetten med kyrkor och andra äldre torn. Däremot kan höghus byggas i lasarettets närhet, vid befintliga höghus i Norslund och vid Lugnet. Där stör de inte våra kulturmiljöer som är en stor resurs och en viktig del i den positiva bilden av Falun.

Förskolor och skolor är viktiga och ska ha god tillgång till utemiljöer och naturområden. Det ska vara tryggt att gå och cykla dit, och nära till busshållplatser. Nya skolor och förskolor ska ligga så att det är nära till flera bostadsområden. Förskolor/skolor som ligger ”på vägen” mellan bostäder och arbetsplatser ger barn, elever och föräldrar mindre transportbehov och en enklare vardag. Fler områden för arbetsplatser bör finnas i planen, inte bara traditionella ”industriområden”, Nya arbetsplatser kan ligga vid stationsområdet, Born (Vitriolverket mm) och vid västra Myran. Vi ser även att Lugnet kan förtätas med fler verksamheter och bostäder.

I princip all småskalig handel i Falu tätort ska ligga i centrum. Restauranger, caféer, nattliv, kultur och offentlig service kompletterar utbudet och gör centrum till en mötesplats en stor del av dygnet. På Dalregementet ska större butiker som inte ryms i centrum ligga. Stora bygghandlare vid Tisken kan lockas med bättre lägen för att bostäder ska kunna byggas där dessa ligger idag. I stadsdelarna ska livsmedelsaffären vara huvudverksamheten, gärna med apotek, matställe, kiosk, gym, frisör som komplement.
Målet bör vara en ännu grönare stad. Gruvgatan (se bild ovan) kan få träd och bli mer boulevardliknande och binda ihop centrum med Gruvan. Detta kan bli möjligt om en sydlig avlastande trafiklänk (Tiskenled) byggs.

Vår tes är att en ny länk från Regementsvägen över Tisken till Pilborondellen bidrar till både tillgänglighet och miljö. Den nya länken skapar närhet till viktiga målpunkter som centrum, lasarettet och Lugnet. Då den byggs med parallell gång-cykelförbindelse så får också dessa trafikanter genare väg till jobb och fritid. Den bidrar också till Faluns klimatmål genom kortare körsträckor och genom att en breddning till fyra körfält på E16 runt Falun kan undvikas (mindre mark för köryta). Den sydliga länkens fortsättning via
Regementsvägen kan också underlätta omställningen av Korsnäsvägen från genomfartsled till stadsgata. Det finns cirka 2.500 p-platser innanför och strax utanför den inre ringen. Antalet p-platser i centrum räcker, men de olika p-platserna behöver marknadsföras mer med förbättrad skyltning och information. Fler pendlarparkeringar vid den yttre ringen avlastar centrums parkeringar från anställdas
bilar.

Läs hela vårt yttrande: Samrådsyttrande FÖP Falun_S i Falun_20170428 

 

3 Responses to Socialdemokraterna i Falun fokuserar på barns uppväxtvillkor, fortsatt bostadsbyggande, ett grönt, hållbart Falun och en komplett trafikring runt staden