Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 21 juni

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 21 juni

Även om sommarvädret inte är på topp alla dagar så råder högtryck i MSN:s verksamhet!

Detaljplaner för Bergskolan 15 (Bergskolegränds lastintag, Åhléns mm) har vunnit laga kraft och samtidigt har nya uppdrag kommit in. Bl a bostäder vid Vällanstigen, Simonsberget och fritidshusområde vid Bjursås Skicenter. Ansökan om planbesked har lämnats in av Lugnetkyrkan för att pröva möjligheten till seniorboende i någon form på den fastigheten.

Detaljplanen för verksamheter och bostäder på nordvästra Myran avancerar nu vidare till granskningsskedet. Den föreslagna förskolan och/eller äldreboendet har fått en ny placering i områdets norra del. Båda verksamheterna ska nu också kunna få plats. För att bättre hantera buller, transporter med farligt gods, förorenad mark och åstadkomma bättre dagvattenhantering inom området har planen justerats och utökats något. Se illustration på bilden längst ned t v.

Även detaljplanen för nya bostäder och skolan i Sundborn beslutade MSN att den ska skickas ut för granskning. Bebyggelsens placering har ändrats lite. Den största förändingen är att det tredje markområdet som föreslogs ha nya bostäder, i delar av pulkabacken, nu har tagits bort ur planförslaget. Jag tycker att det är bra att hela pulkabacken med sin ängsmark bevaras. Även den förfinade utformningen och placeringen av de nya bostäderna passar nu bra in i kulturmiljön. Se även illustrationen längst ned t h.

Nämnden godkännande samrådsredogörelse för detaljplanen för bostäder i nya kvarteret Rödbro. Men här behöver planen bearbetas ytterligare innan den kan skickas ut för granskning. Den idag giltiga planen tillåter kontor och handel. Kommunstyrelsen har fattat inriktningsbeslutet att ett par av kommunens förvaltningar ska kunna hyra kontor i kvarteret. Trots det är det bra att kvarteret kan ha så många användningssätt som möjligt, förutsatt att en bra boendemiljö kan skapas. Min åsikt är att kvarteret kan bidra till att inrama Knutpunkten på ett bra sätt, skapa ett tydligare, mer profilerat stadsrum och göra så att Johansonska huset och stråket till Resecentrum känns som en del av stadens centrum.

Inom samma område pågår en utvärdering av trafikflödena i Södra Centrum. MSN fick dag info om vad som hittills kommit fram, men utvärderingen av det nya trafiksystemet och området ska göras helt klar innan det blir aktuellt med några större förändringar. Ett antal medskick gjordes också till utvärderingen, bl a om ljussignalerna vid Promenaden och genomfartstrafik via Tiskenparkeringen.

Från och med 2018 kommer torghandeln i Falu centrum att ha nya regler och nya, lägre avgifter. Den största förändringen är att Stora Torget, Fisktorget och Holmtorget nu kommer att jämställas som salutorg. Tidigare var bara Fisktorget utpekat för torghandel och en del specialregler fanns som nu tas bort. Det blir enklare och ligger i linje med att skapa tydligare och bättre förutsättningar för näringslivet. Sedan tidigare har vi också skapat möjligheter för s k ”foodtrucks”.

MSN har idag också haft uppe ”Slutrapport: Stora Torget möter Falun” som innebär ett klartecken för fortsatt arbete. Under våren har idéer och förslag samlats in och bearbetats. Torget är redan idag en mötesplats, men den skulle kunna vara det ännu mer och oftare. En återkommande synpunkt är att torget ibland känns lite öde, och att den soliga platsen i övre delen inte nyttjas. På bilden nedan sammanfattas lite av funktioner och kvalitéer som skulle kunna utvecklas. När nästa etapp av processen är klar ska ett gestaltningsprogram och en kostnadsberäkning finnas.

Natura 2000-området Berg-Annas berg föreslår Länsstyrelsen att det ombildas till ett naturreservat. MSN håller med Länsstyrelsen att det är en bra idé.

MSN fortsätter att visa överskott, men det nya lönesystemet ger problem med att redovisa lönekostnader korrekt. Flera rekryteringar pågår, både ersättningsrekryteringar men också nysatsningar i form av en näringslivsutvecklare som ska arbeta riktat med Ingarvet och att tjänsten som stadsarkitekt återinrättas.

Gatubelysningen i Lumsheden som kommunen beslutat ta över har visat sig vara i sämre skick än vad som tidigare var känt. MSN omdisponerar därför investeringspengar för att en akut ombyggnad ska kunna göra parallellt med att kvicksilverlampor byts ut på olika platser i kommunen.

Under hösten ska MSN besluta om hastighetsplaner i kommunens landsbygdsorter. Det har kommit synpunkter, bl a från barn i Grycksbo, att hastigheterna ska sänkas. Därför fick nämnden idag en kort info och nämnden beslutade att områden där hastighetsändringar är mest angelägna, ett sånt område är Grycksbo, ska prioriteras i det fortsatta arbetet.

Vårsäsongens sista MSN avslutades med att vårt eget arbetslag som sköter centrum berättade hur de arbetar med planteringar, blomsterdekorationer mm. Cirka 10.000 sommarblommor planteras ut varje sommar i 265 kvadratmeter rabatter och i 140 olika planteringskärl.

Vill passa på att önska alla en skön sommar och en trevlig midsommar!

Comments are closed.