Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 oktober

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 oktober

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har idag tagit beslut om fyra detaljplaner och fått information om ytterligare några. Vi har också tagit ställning till ett medborgarförslag om utformningen av Runns norra strand. Området har börjat planeras för nya bostäder och förslagsställaren vill att den nuvarande Strandvägen ska behållas tillsammans med en cykelväg längs sjön istället för att dra bilvägen bredvid järnvägen. MSN vill att planarbetet även i fortsättningen inriktas på att ge biltrafiken en annan dragning, och därför avslås medborgarförlaget.

Detaljplanen för områden vid Faluån (Å-rummet mm) beslutade MSN att den ska gå vidare till granskning. Planen möjliggör framförallt att bryggor byggs längs ån och att uteserveringar placeras i ån. Den ger också möjlighet att bygga ut Bergströms Galleria på en del av nuvarande Östra Hamngatan (se bild ovan).

Även detaljplanen för nya kvarteret Rödbro går vidare till granskning. En befintlig plan finns för byggande av handel och kontor, men den kompletteras nu med möjligheten för bostäder längs Åsgatan och vid Knutpunkten. Planen måste bl a förhålla sig till transporter av farligt gods på angränsande järnväg och buller (se bullerillustration ovan). (M) och (FAP) yrkade att planen ska återremitteras för att planen ska ändras så att gatuområdet medger fyra körfält.

Planarbete pågår för ”nygamla” stadsdelen Born. En fördjupad översiktsplan är gjord och området har en lång historia med olika typer av verksamheter. Det har påverkat marken och det finns också en del fornlämningar. Det är alltså ett komplext projekt, men också med stor potential i kulturmiljön och närheten till ån och centrum. Infon idag indikerar att samråd kan inledas efter årsskiftet och antagen plan om ett år.

Ändringen av detaljplanen för kontorsverksamhet vid Skyfallet 20 på Ingarvet antogs av nämnden. Detaljplanen för skolan och nya bostäder i Sundborn godkände MSN för antagande i kommunstyrelsen och fullmäktige. Planarbetet har pågått under ganska lång tid och kring bostadsdelen har många frågor kring utformning, kulturlandskap, buller och senast dagvatten hanterats. Då det är prioriterat att öka bostadsbyggandet även i landsbygden är planen viktig och vi hoppas nu att den kan vinna laga kraft så att byggnation kan starta. På kartan ovan syns de nya bostadshusen med brun färg.

Nämnden fortsätter att visa överskott. En del av överskottet kommer att användas för att ta ikapp eftersläpat underhåll. Det handlar om utbyte av kvicksilverlampor, driftsmedel för att renovera trappan vid nya Lydias terrass (den s k ”regnbågstrappan”) och tidigare beslutade extra medel till asfaltering. Genomförda och planerade beläggningsarbeten redovisades. Särskilt roligt är att sjukfrånvaron nu ligger på 3,1% jämfört med 5,1% för ett år sedan (kommunen som helhet ligger på 6,8%).

Comments are closed.