Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 november

Posted by Jonny in Uncategorized | 6 Comments

Novemberupplagan av MSN handlade om hastigheter, parkering, lägesuppdateringar för olika planarbeten, nystartade ”Ingarvsprojektet” och årets miljöpristagare!


 

 

 

Nya hastigheter infördes redan för några år sedan i staden. Nu är det dags för nya hastighetsplaner även i landsbygden, där 50 i stort sett försvinner och ersätts med 30, 40 och 60 i våra landsbygdstätorter. Det är en process som inkluderar kontakter med polisen, skolor i de olika orterna, väg- och intresseföreningar m fl. MSN kommer att fastställa de nya hastighetsplanerna under 2018-2019 med start i Sågmyra, Rönndalen (Enviken), Grycksbo och Danholn.

Inom temat parkering beslutade MSN om nya överträdelsekoder och felparkeringsavgifter, samt fick information om den enkät till parkerare i Falun som Falu Parkerings AB, i dagligt tal Falu P, nyligen genomfört. Flera intressanta uppgifter som att t ex shoppare utgör 48 procent av p-besöken och att arbetsparkering står för 17 procent.

Ekonomin lutar återigen åt ett lite större överskott (9 miljoner just nu och prognos 6 miljoner vid årets slut), bl a till följd av att en del av belysningsutbytet inte kunde tas från driftbudgeten. Så här i slutet av året är det förstås ett antal projekt och kostnader som avviker, bl a högre intäkter från markförsäljning, lägre vinterväghållningskostnader och investeringar i nya villagator där intäkterna från tomtförsäljningarna kommer först under 2018 (vilket gör att uteliggande investeringsmedel för exploateringar blir större).

Ingarvsprojektet är initierat av näringslivskontoret och företagarna på Ingarvet för att gemensamt inventera möjligheter att nyttja mark och lokaler ännu mer effektivt. Redan inventeringsfasen har varit en ”aha-upplevelse” då området har fler företag och anställda än vad som tidigare varit känt; 217 företag med nästan 2000 anställda! Ett detaljplanearbete pågår också för att kunna utvidga med ännu fler tomter för företag.

Just nu pågår arbete med ett 20-tal detaljplaner för bostäder. De är av olika storlek och komplexitet, och vissa kräver förarbete med olika utredningar och/eller programarbete. Bostadsplaner och planer för externa (utanför kommunorganisationen) har högsta prioritet, men självklart arbetar kommunen även med andra typer av detaljplaner.

Ändring av detaljplan i kv Häggen vid Blomstervägen fullföljs inte just nu och MSN beslutade därför att avsluta detaljplaneuppdraget. Markägaren vill först sälja fastigheten och därmed överlåta till nya ägaren att ändra planen för sina behov.

En detaljplan i kvarteret Vallmon ändras på så sätt att fastighetsindelningsbestämmelser upphävs. Det möjliggör för fastigheten att delas i två tomter med två friliggande villor. Nämnden antog förändringen.

Sist men definitivt inte minst så gratulerar MSN Helge Sonntag som vi beslutat utse som årets miljöpristagare! Motiveringen lyder: ”Helge Sonntags olika verksamheter för miljöns bästa inspirerar Falubor i alla åldrar. Han har varit aktiv i många år och visat på en uthållighet som är nödvändig för ett framgångsrikt miljöarbete. Helges engagemang har gett mycket konkreta och handfasta avtryck, inte minst genom arbetet i Svenska Naturskyddsföreningen. Genom bifallet förslag till kulturreservat vid Dikarbacken, som museibonde och som tidigare anställd vid Naturskolan har Helge spridit både kunskap och glädje till mängder av barn och vuxna i Falun.” Bild av Helge Sonntag ovan.

6 Responses to Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 november