Dalabanan behöver både underhåll och investeringar!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dalabanan behöver både underhåll och investeringar!

På 1990-talet kunde man färdas mellan Falun, Borlänge och Stockholm på cirka 2 timmar och 15 minuter respektive 2 timmar. Idag tar det en halv timme längre med de snabbaste tågen, och bristande underhåll riskerar att i värsta fall förlänga restiden med ytterligare 45 minuter.

Är då FalunBorlängeregionen ett område i stagnation som inte behöver bra kommunikationer? Nej, absolut inte! Snart passerar vi tillsammans med våra fyra mindre kranskommuner 170.000 invånare. Våra företag och myndigheter växer och utvecklas och vi bygger 1000-tals nya bostäder de kommande åren. Men Dalabanan som är vår pulsåder till Uppsala, Arlanda och Stockholm visar inga tecken på att följa med i den här utvecklingen, och den fungerar definitivt inte som den hävstång för fortsatt utveckling som den borde vara.

Samtidigt som investeringar i andra banor mellan Stockholm och Eskilstuna, Västerås och Gävle har minskat tidsavstånden och bidragit till en positiv utveckling för dessa städer, har de ökande restiderna och störningarna på Dalabanan blivit en hämsko för utvecklingen i Dalarna.

Dalabanan är inte bara pulsådern för FalunBorlänge. På vägen mot Stockholm passerar den ett stort antal kommuner. Uppsala behöver banan för pendling in till universitet, akademiska sjukhuset och andra funktioner. Dalabanan är också inkörsporten till Dalarna som ett av Sveriges största besökslän och Dalafjällen som Nordens största vinterdestination.

Den 31 augusti ska Trafikverket ha lämnat sina underlag och förslag till prioriteringar av järnvägssatsningar inför det kommande decenniet till regeringen.

Dalabanan är väl utredd och analyserad, det är väl känt var bristerna finns och var underhåll och nyinvesteringar bör göras. I ett mycket kritiskt läge verkar nu underhålls- och investeringssidan inom Trafikverket ha svårt att synkronisera sina arbeten så att insatser för underhåll och nyinvesteringar i Dalabanan kan optimeras. De signaler vi har fått tyder på att det kan leda till att Dalabanan inte finns med på listan över högt prioriterade objekt.

Om uppgifterna stämmer måste dessa hinder omedelbart undanröjas.

Vi är allvarligt oroliga över att Dalabanan inte kommer att vara upplyft som ett prioriterat objekt där insatser för såväl bibehållen standard som resurser för ökad hastighet och kapacitet är utpekade.

Vid millenieskiftet när hastigheterna började sjunka på Dalabanan hade vi gott hopp om att vi i början av 2000-talet pånytt skulle se en positiv trend. Nu finns ingen tid för att vänta längre på nya planer, ambitioner eller pengar. I höst när Trafikverket presenterar sina planer för regeringen måste Dalabanan vara tydligt utpekad för en samlad insats vad gäller underhåll och nyinvesteringar under de närmaste åren!

 

 

Inlägget är gjort då statens infrastrukturplanering för de kommande 10 åren ska göras klar under hösten, och att det är bråttom att ta ett helhetsgrepp på Dalabanan. Det bygger på en debattartikel som undertecknats av kommunal- och oppositionsråden i Falun och Borlänge samt representanter för Landstinget, Region Dalarna och Dalabanans Intressenter.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24 maj

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24 maj

Dagens MSN innehöll sju informationsärenden och fem beslutsärenden. Mycket av informationen ges för att höja nämndens kunskap och medvetenhet om aktuella projekt.

Detaljplanen för småhusområde vid Stabergsviken har vunnit laga kraft. Samtidigt har sju nya planuppdrag fått klartecken att starta. Några gäller utökning av verksamheter medan tre av dem är planer som är tänkt att skapa nya bostäder.

Detaljplanen för St Örjans kapell föreslår MSN att den antas. Från början var tanken att planen skulle innehålla möjlighet till förskoleverksamhet, men närheten till järnvägen har inneburit problem, därför utgår den delen.

Falu kommun och Länsstyrelsen har drivit ett gemensamt pilotprojektet för att skapa en modell för att kunna samråda i tidiga skeden av planer, med syftet att underlätta och förenkla processen för olika planarbeten. Arbetet har visat att det finns olika förutsättningar i respektive organisation, olika synsätt och förstås olika roller. Tidiga dialoger är av stort värde innan förutsättningarna är för låsta, och projektet har ökat förståelsen och förutsättningarna att arbeta mer smidigt.

För pilotprojektet har den kommande detaljplanen för Strandvägen använts som ”övningsobjekt”. MSN fick info om det specifika planområdet och förutsättningarna där. Området kan tänkas att bebyggas med bostäder på upp till fem våningar, men markförhållandena och närheten till järnvägen kräver noggranna analyser. I förslaget kommer också biltrafiken att flyttas upp till en nybyggd väg längs med järnvägen medan den nuvarande Strandvägen behålls som gång- och cykelväg. Stranden ska vara tillgänglig för allmänheten.

Ett annat stort område där omvandlingen kommit längre är Myranområdet, längs E16. MSN fick information om de olika delprojekt som pågår där som jag sammanfattat i den stora bilden längs ned.

Ekonomin fortsätter att visa överskott, per sista april +3,8 miljoner. För helåret förutspås ett nollresultat, bl a då delar av överskottet används till ökat beläggningsunderhåll. Uppföljning av vår verksamhetsplan har också gjorts för årets fyra första månader. Kontaktcenter (KC) påverkar positivt hur verksamheten kan ta om hand olika frågor. Idag tas 44 procent av frågor som rör trafik och mark om hand direkt i KC. Plan- och exploateringsarbetet löper på men en trång sektor är trafikplanering där nyrekrytering pågår.

Lagomt till att säsongen för uteserveringar kommer igång har en översyn gjorts av de riktlinjer som ska ge stöd och råd för de som vill ha en sådan. Vissa justeringar och förtydliganden görs, men i det stora hela uppfattas de som bra och tydliga av näringsidkarna. Här nedanför finns en uppräkning på den mångfald av uteserveringar som Falu centrum har.

          

Uteserveringar i Falu centrum: Köpmankrogen, Dala Indiskt Kök, Piacetto Café, Pizza City, Smak Kök & Catering, Tairyo Restaurang, Hong Kong, Waynes Coffee, Mimos, Konditori Focus, Pitcher´s, Kopparhatten, Golden Pizzeria, Golden Palace, Chapeau d’or, Café Zappa, Café vi 3, Blackstone Steakhouse, Bishops Arms (startar när Östra Hamngatan är klar), Åsgatans bröd, Pinchos, Rättviks Glass, Banken Bar & Brasserie, Amorita Pizza, Gott & Reco, Basta och Kings Arms (de två sista t.o.m 2017-06-18 då ombyggnaden av Falugatan startar på allvar).

Nya bostäder även i Faluns landsbygd!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nya bostäder även i Faluns landsbygd!

Precis som i staden Falun så är bostadsbyggande en högt prioriterade fråga även i landsbygden. Jakten på byggbar mark för bostäder har intensifierats av både intresseföreningar, privata markägare och kommunen. För egentligen har vi ju inte brist på mark. En kommun med över 2000 kvadratkilometer landsbygd och närhet till många sjöar är ju full av möjligheter!

Vad görs då?

En fördjupad översiktsplan för Faluns landsbygd är på väg fram som ger möjlighet att peka ut och precisera lägen för nya bostäder. 1-2 områden i landsbygden per år VA-saneras för att öka möjligheterna till mer permanentboende och nya bostäder. Tillgången till bredband kommer att påverka efterfrågan på bostäder och viljan att bygga. Utbyggnaden sker olika snabbt i olika områden, 90%-målet till 2020 kommer att nås, men s-regeringen har nu höjt målet till 95% vilket är bra.

De senaste åren har cirka 15 bygglov för nya villor i landsbygd hanteras varje år. Det handlar till största delen om bostäder på privatägd mark.

I Svärdsjö finns en ledig (kommunal) villatomt. Därför har kommunstyrelsen givit ett planuppdrag för 15-20 nya tomter i västra delen av Borgärdet.

I Sundborn finns 1-2 lediga villatomter. Där är bedömningen att det är störst tryck på lägenheter. Kopparstadens plan för nya lägenheter mitt emot Coop går ut på samråd innan sommaren. Dessutom håller en privat lägenhetsbyggare på att få markanvisning för lägenheter eller radhus i nya Sandberg.

I Bjursås är planen för lägenheter längs Storgårdsvägen på väg mot antagande. Planen har fått lov att minskas lite efter överklagande och vattenproblematik. Ett par lediga villatomter finns lediga i Borisa. En privatperson kommer få positivt planbesked för ett 40-tal tomter för fritidshus vid Bjursås Skicenter.

I Grycksbo finns ledig mark för framförallt småhus, men intresset för nybyggnation har hittills varit litet.

I Linghed har en detaljplan antagits som medger komplettering med ett par nya bostäder. Där har även Kopparstadens lägenheter köpts av en lokal ägare som har antytt intresse av att bygga nya bostäder.

I Vika har nya villatomter skapats i Botolfsbo, och ett nytt område vid Jugansbo (ca 12 tomter) i privat regi kommer ut i närtid. Där har lantmäteriförättning fördröjt.

I Staberg har en detaljplan antagits för en del av Bergvik Skogs mark som möjliggör för 25 villor.

I Aspeboda finns önskan att bygga nya småhus, men precis som de själva skriver så hämmas det av brister i VA.

I Enviken, Toftbyn, Sågmyra och Lumsheden m fl orter finns inga pågående projekt just nu utöver möjligen bygglov för enstaka småhus.

Socialdemokraterna i Falun fokuserar på barns uppväxtvillkor, fortsatt bostadsbyggande, ett grönt, hållbart Falun och en komplett trafikring runt staden

Posted by Jonny in Uncategorized | 3 Comments

????????????????????????Bostäder_norrS-yttrande illustration_Trafikföring i och runt innerstadenS-yttrande illustration_GruvgatanSocialdemokraterna har lämnat svarat hur vi tycker att Falun och området runt stan och Varpan ska utvecklas och bebyggas i framtiden. Falun ska växa men slå vakt om den mindre stadens kvaliteter. Vi kallar vårt svar ”En stad att växa i – En växande stad” då ett Falun där det är bra för barn att växa upp också är en stad där alla människor växer och som skapar tillväxt i näringslivet.

Falun ska fortsätta att bygga många bostäder. Förtätning av stan är bra för att ännu fler kan bo nära service och kommunikationer, men den får inte ske på bekostnad av parker och grönska. Det är positivt att flera områden runt Tisken föreslås få ny bebyggelse, framförallt bostäder. När bostäder byggs nära centrum kan människor välja andra transportsätt än bil. Därför ska cykelplanen också fortsätta att förverkligas.

Utbyggnaden med nya bostäder mot Borlänge är bra, men måste planeras så att det inte blir för utspritt och utan närhet till kollektivtrafik och service. Stråken Varpan-Runn, Slaggstråket, Gruvan-Centrum och Å-rummet-Lugnet (A-D på bilden ovan) kan utvecklas mer för att förstärka vattenkontakt, utveckla världsarvet och knyta samman centrum med Gruvan och Lugnet. Längs D-stråket från nya Vasaparken, via Stadsparken till Myran/Lugnet kan en gång-/löpväg gå kombinerat med ett mountainbike- och ridstråk,
och givetvis ett skidspår på vintern (tänk att sätta på sig skidorna vid Rödbro och åka hela vägen upp till Lugnet!). Även skid-/elljusspåren i Norslund-Hälsingberg och på Lugnet bör knytas samman. I båda fallen är det bra för folkhälsan, men stärker också Lugnet då besökare där får tillgång till mer lättåkta spår- och ledsystem.

I innerstaden ska Falun hålla fast vid den historiska och vackra stadssiluetten med kyrkor och andra äldre torn. Däremot kan höghus byggas i lasarettets närhet, vid befintliga höghus i Norslund och vid Lugnet. Där stör de inte våra kulturmiljöer som är en stor resurs och en viktig del i den positiva bilden av Falun.

Förskolor och skolor är viktiga och ska ha god tillgång till utemiljöer och naturområden. Det ska vara tryggt att gå och cykla dit, och nära till busshållplatser. Nya skolor och förskolor ska ligga så att det är nära till flera bostadsområden. Förskolor/skolor som ligger ”på vägen” mellan bostäder och arbetsplatser ger barn, elever och föräldrar mindre transportbehov och en enklare vardag. Fler områden för arbetsplatser bör finnas i planen, inte bara traditionella ”industriområden”, Nya arbetsplatser kan ligga vid stationsområdet, Born (Vitriolverket mm) och vid västra Myran. Vi ser även att Lugnet kan förtätas med fler verksamheter och bostäder.

I princip all småskalig handel i Falu tätort ska ligga i centrum. Restauranger, caféer, nattliv, kultur och offentlig service kompletterar utbudet och gör centrum till en mötesplats en stor del av dygnet. På Dalregementet ska större butiker som inte ryms i centrum ligga. Stora bygghandlare vid Tisken kan lockas med bättre lägen för att bostäder ska kunna byggas där dessa ligger idag. I stadsdelarna ska livsmedelsaffären vara huvudverksamheten, gärna med apotek, matställe, kiosk, gym, frisör som komplement.
Målet bör vara en ännu grönare stad. Gruvgatan (se bild ovan) kan få träd och bli mer boulevardliknande och binda ihop centrum med Gruvan. Detta kan bli möjligt om en sydlig avlastande trafiklänk (Tiskenled) byggs.

Vår tes är att en ny länk från Regementsvägen över Tisken till Pilborondellen bidrar till både tillgänglighet och miljö. Den nya länken skapar närhet till viktiga målpunkter som centrum, lasarettet och Lugnet. Då den byggs med parallell gång-cykelförbindelse så får också dessa trafikanter genare väg till jobb och fritid. Den bidrar också till Faluns klimatmål genom kortare körsträckor och genom att en breddning till fyra körfält på E16 runt Falun kan undvikas (mindre mark för köryta). Den sydliga länkens fortsättning via
Regementsvägen kan också underlätta omställningen av Korsnäsvägen från genomfartsled till stadsgata. Det finns cirka 2.500 p-platser innanför och strax utanför den inre ringen. Antalet p-platser i centrum räcker, men de olika p-platserna behöver marknadsföras mer med förbättrad skyltning och information. Fler pendlarparkeringar vid den yttre ringen avlastar centrums parkeringar från anställdas
bilar.

Läs hela vårt yttrande: Samrådsyttrande FÖP Falun_S i Falun_20170428 

 

Nazism är nazism oavsett när och hur budskapet levereras – låt oss stå upp för mänskliga rättigheter!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nazism är nazism oavsett när och hur budskapet levereras – låt oss stå upp för mänskliga rättigheter!

untitled2untitled5untitled3bFör hundra år sedan var 1:a maj-firandet en viktig manifestation för att visa styrka i kampen för rimliga och rättvisa villkor för alla som arbetade.

 

 

Genom åren har solidaritetstemat bestått och även utökats med internationell solidaritet, kampen för jämställdhet och bättre jämlikhet på olika områden. Kampen för att få vara den man vill.

I år är 1:a maj i Falun särskilt angeläget, och angår inte längre bara den traditionella arbetarrörelsen eller de som aktivt sympatiserar med exempelvis Socialdemokraterna. I år har en nazistisk organisation sökt och fått tillstång att demonstrera längs våra gator och avsluta på Stora Torget. Det är inget demokratisk parti, utan en militant nazistisk organisation där majoriteten av organisationens aktivister är dömda för våldsbrott. SÄPO har klassat organisationen som den grupp som utgör det största hotet mot Sveriges inre säkerhet.

Många känner sig illa berörda av det här, med rätta. Men istället för att stilla tiga, sitta hemma och känna frustrationen öka så är det nu tid för oss alla att tillsammans ta ställning mot detta! Att delta i Socialdemokraternas 1:a maj-firande är en viktig markering för alla människors lika värde och mot intolerans, inskränkthet och våldsbejakande extremism.

Falun är känt som en plats där människor bryr sig om varandra, där olikheter och nya influenser över århundranden setts som en tillgång och något som berikar. Här har människor med olika nationaliteter satt namn våra gator, bemannat vårt arbetsliv och gjort att Falun växer och utvecklas. Pride har växt sig stort här och just nu nämns Falun i riksmedia därför att faluborna öppnat sina hem för många nyanlända. Låt oss fortsätta att visa att solidariteten är stark här, att frihet och tolerans är våra ledord genom att vi alla går ut på stan den 1 maj, tillsammans med de krafter som inte vill ha nazister på våra gator och torg!

Bilderna ovan är tagna på Västmanlands Läns Museum i Västerås.

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 april

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 april

parkgruppens ellastbilStora Tgt_Scannad modelltrastolpe_m lampaIdag hade MSN ett antal informationsärenden, men också några beslut. Information gavs bl a om arbetet med bevarande av områden med höga naturvärden samt hur detaljplanearbetet för utökning av lngarvets industriområde och genomförandet av cykelplanen går.

Utöver gång- och cykelvägsutbyggnader i nya områden (Lilla Källviken och Myran) så investeras ytterligare 6,5 miljoner i ny GC-infrastruktur under 2017, varav 2,2 miljoner är statliga bidrag. De projekt som genomförs i år är nybyggda sträckor längs Herrhagsvägen, Dejstolsvägen, i Å-rummet och från Nybrogatan upp genom Ingarvet. Utöver det förbättras GC-passager på ett antal ställen, bl a längs Ingarvsvägen, Manhemsvägen, Svärdsjögatan och Promenaden.

Enviken, Vika och Lumsheden har egna belysningsföreningar som kommunen finansierar driften av men där det råder oklara avtalsförhållanden och finns ett stort behov av upprustning och utbyte av kvicksilverbelysning till miljövänligare och energisnålare. Det rör sig om cirka 1.500 belysningspunkter av totalt 7.500 i Faluns landsbygd (knappt hälften av alla i hela kommunen). För att få en enhetlig, effektiv och likvärdig skötsel av väg- och gatubelysning i hela kommunen beslutade MSN att drift, underhåll och ägande av belysning i kommunen ska ligga på Falu kommun. Det känns bra att vi genom det här beslutet kommer att få en likvärdig skötsel av belysningen. Tidigare har vi även kommit fram till att kommunen ska ta ett ansvar för lekplatser i hela kommunen och bidraget till skötsel av vägarna i landsbygden har också höjts.

En skrivelse från (L) om att kommunen ska planera mer för solceller på byggnader är ett bra initiativ. Utifrån att en del arbete pågår och att vi i detaljplaner inte får ställa sådana kravs så är skrivelsens första yrkande besvarat då det redan ingår i planeringen att studera solförhållanden. Ett pågående arbete är att kommunen ska ta fram så kallade solkartor. Det andra yrkandet om att lägga in krav på solceller i detaljplaner avslås däremot då det inte är formellt möjligt eller tillåtet.

Under våren pågår ett arbete med att se över användningen av Stora Torget. Arbetet delrapporterades idag och inför MSN i maj ska ett förslag finnas klart vad som ska hända framåt. Just nu har projektgruppen flera delar man funderar över. Exempelvis möjligheterna till ytor för uteserveringar, scen, belysning, mobila trädäck, torghandelsplatsernas placering och om estraden kan ändras för att inte upplevas som en barriär mellan torget och Holmgatan.

Nämnden fortsätter att visa överskott i ekonomin. De resurser som finns ska användas till att förstärka bemanning/projektledning så att mer arbete kan utföras. MSN beslutade också att beläggningsunderhållet ska höjas med ytterligare 1 miljon under 2017.

Text till bilderna överst (fr vänster): 1) Kommunens egen parkgrupp har nu köpt in en eldriven minilastbil som enligt de anställda är tyst och smidig. 2) Genom att stora delar av Falun nu är 3D-scannat kan man använda sig av 3D-modeller där även fasaderna är inlagda på många byggnader. Bilden är från Stora Torget och används bl a för att visa skuggning. 3) Gatubelysningen i flera landsbygdsorter behöver moderniseras, vilket möjliggörs nu när MSN tar ett helhetsgrepp.

Glöm inte att det nu är sista veckan som det går att lämna sunpunkter på samrådsförslaget till ny fördjupad översiktsplan för Falun och området kring Varpan. Ta del av förslaget på www.falun.se/falunvaxer och lämna dina synpunkter till samhallsbyggnad@falun.se

”Åka ner på stan” ska kännas som en bra idé även 2025 – därför byggs Å-rummet om!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för ”Åka ner på stan” ska kännas som en bra idé även 2025 – därför byggs Å-rummet om!

Öa Hamng m text Ett Större FalunKarta ombyggn Å-rummetFalugatan_m ny parkering markerad

 

 

 

 

 

Idag var jag tillsammans med centrumledaren Patricia Wallin Granhagen, näringslivschefen Linda Wallin och många fler och tog ett första spadtag för ombyggnaden av Å-rummet. Delar av gatorna Falugatan, Östra Hamngatan, Myntgatan och Stigaregatan byggs om (se karta!).

Att prata om ombyggda gator i Falun har blivit lite känsligt. Antingen är man ”för” eller ”emot”. Synd tycker jag då en stad hela tiden måste utvecklas! De flesta förändringar i Falun, bl a Å-rumsprojektet, görs utifrån kommunens vision ”Ett Större Falun”. Det innebär inte automatiskt att vägarna måste bli bredare i takt med befolkningsökningen eller att asfalt och hus ska breda ut sig över grönområden. I vissa fall kan det få de konsekvenserna, men i många fall handlar det om att modernisera och trimma det vi har och att använda ytor till det som är bra för många och skapar livskvalité.

Ombyggnaden av Å-rummet ska ta vara på centrums närhet till Faluån, skapa en miljö som gör att fler tycker att centrum är mysigt och attraktivt att besöka, shoppa, arbeta i eller bara vara i. Centrum är invånarnas vardagsrum och precis som vi ibland behöver fräscha upp hemma så är det nu dags för vårt offentlig rum.

Det blir mer träd, bänkar, trevligare ytor att vara på och nya cykelstråk, och utan att något måste försvinna. Det handlar istället om att använda ytor smartare! Det blir alltså mer plats för gående, cyklister och uteserveringar, MEN också fler p-platser för både fyrhjuliga och tvåhjuliga fordon. Mycket av det som nu görs är förslag som lämnades in av drygt 200 invånare* för ett par år sen, när vi efterfrågade idéer om Å-rummet.

Då centrum är en kommersiell plats ska Å-rummet också stödja handel, restauranger och uteliv och de satsningar som görs i gallerior, restauranger och nöjesanläggningar.

Allt blir inte perfekt på en gång. Ombyggnationer ger störningar som vi ska försöka att minimera så mycket det går. Det blir fler träd i det nya Å-rummet, men en del äldre träd måste också tas ner och ersättas av nya. Det kan kännas tråkigt när större träd tas ned och nya mindre planteras, men på sikt kommer det bli lummigare.

Själva spadtaget togs av de fyra ungdomar Tilda, Martin, Alma och Linn som förhoppnings kommer ha nytta av den här satsningen länge och mycket. Å-rummet ska blir en bättre plats att vara på när dom ska ”göra Falun” på kvällen, när dom kanske får barn eller när som helst när dom vill känna att ”åka ner på stan” fortfarande är en bra idé!

Läs mer om Å-rummet och följ arbetet de kommande månaderna på www.falun.se/årummet

Vill du ha mer specifik information om Å-rummet, kontakta då kommunens projektledare michael.ahnfeldt@falun.se.

* Sammanlagt i medborgardialogen om Å-rummet lämnades sammanlagt drygt 2.000 synpunkter in, allt ifrån större förslag till att man gillade vad andra hade skrivit.

 

Oppositionens kritik mot centrumutveckling inte särskilt konstruktiv

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Oppositionens kritik mot centrumutveckling inte särskilt konstruktiv

Nya Ö.Hamngatan_rev format2IMG_6360Fem moderater, två liberaler och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens falupartistiska 2:e vice ordförande återkommer i ett inlägg på http://www.falupolitiken.se/artikel.php?text=2017-03-29 om biltrafiken i Faluns centrala delar. De påstår att de ”förstod tidigt” att ombyggnaden vid resecentrum ”skulle skapa stora trafiksäkerhetsproblem”. Då hade de knappast lagt fram och dessutom beslutat om den plan som Korsnäsvägen byggdes om efter. Trafikmiljön är fortfarande ny och ovan för många och kan behöva ”trimmas”. Oavsett så har taktiken med politisk efterhandskonstruktion låg trovärdighet. S, C och MP röstade också för planen, men kommer att fortsätta ta ansvar för resultatet och arbeta konstruktivt.

Om Korsnäsvägen mellan resecentrum och Origo ska förändras är en fråga som vi ställt till faluborna i arbetet med en ny fördjupad översiktsplan för Falun. Den vill vi att fler än Faluns oppositionspolitiker tycker till om.

Det är synd att arbetet med att rusta upp och lyfta Å-rummet av M, FAP och L uppfattas som något som begränsar tillgängligheten. Här måste oppositionen förklara hur en attraktivare miljö längs ån som också innehåller fler P-platser än idag för såväl bilar, motorcyklar som cyklar kan vara negativt för centrum? Att Liberalerna dessutom sagt nej till en tillfällig extra parkering under Å-rumsombyggnaden gör utspelet ännu mer svårtolkat.

Det stämmer att Falun inte är en storstad. Men luften i centrala delar har tyvärr likheter med storstäder. Den har inte försämrats efter trafikombyggnaderna, men halterna av vissa ämnen behöver ändå sänkas. Anledningen till att Falu kommun mäter luftföroreningar är att de föroreningshalter som i dag förekommer i stadens utomhusluft, främst från vägtrafiken, i många fall kan vara skadliga. Samband finns med hjärt- och kärlsjukdomar men även sjukdomar i luftvägarna.

Det är sant att det är köbildning på flera ställen i Falun under morgon- och eftermiddagsrusningen, precis som i de flesta jämnstora eller större städer. Men att påstå att det finns ett generellt framkomlighetsproblem i Falun stämmer inte.

Alla i Falun skulle ha mycket att tjäna på att samtliga politiska partier försökte skapa en gemensam målbild istället för pajkastning om trafikfiler för att ta kortsiktiga politiska poäng. När det nu byggs fler bostäder än på länge i centrum och när fastighetsägare investerar över 200 miljoner i gallerior och andra lokaler borde vi gemensamt ta vara på möjligheterna det ger!

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 mars

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 mars

medborgarförslag lekpark_170322illustration_lekplats_Selma Lagerlöfs parkträorm_lekplatsDen här gången vill jag påstå att det var en ”mellannämnd” med lite mindre strategiska frågor och mer information. Därför också ett kortare referat.

Ekonomi och personalläget är under kontroll, även om vi har fortsatt fokus på att rekrytera och behålla medarbetare som det är stor konkurrens om när Falun och Sverige bygger och utvecklas snabbt. Överskottet var per sista februari 3,7 miljoner. Prognosen för helåret kommer att ligga något lägre.

Ett medborgarförslag föreslår en amfiteater i nya Vasaparken. MSN tycker det är en spännande idé och föreslår att platsens lämplighet för en amfiteater först prövas i arbetet med detaljplan för bostäder längs Parkgatan. Om det går att kombinera tas förslaget med i den kommande medborgardialogen för Vasaparken. Vårt svar på ett annat medborgarförslag om pulkabacke, också vid Vasaparken, är att MSN ger i uppdrag att inför kommande medborgardialog kring Vasaparken utreda möjligheter och kostnader för att ha och sköta en pulkabacke i området.

De två medborgarförslagen om mer öppet på bangolfen i Kålgårdsparken och en större lekpark bifölls, då vi tror att ett nytt avtal för bangolfen ger ytterligare möjligheter och att önskan om en högre ambition för lekparker har stöd i majoritetens strategi inför kommande år. Dagens roligaste presentation gjorde Anna Toresson som visade en idé för mer lek i parkområdet mellan Stora Kopparbergs kyrka och Daljunkaregården (se bilder ovan).

Vi har idag också svarat val- och demokratinämnden hur vi arbetar med medborgardialoger. Vi har förhållandevis många aktiviteter igång eller som ska starta, utöver de samrådsmöten som plan- och bygglagen kräver att vi ska ha kring våra detaljplaner. MSN ser för egen del ett behov av att även öka intresset för dessa dialoger, så att invånarna engagerar sig när det finns möjlighet att påverka istället för när beslut redan är tagna.

Vi fick en information om avtalet för snöröjning och hur det följs upp. Det har varit en hel del kritik som också varit berättigad. Erfarenheterna från den här vintern tas nu med för att kunna förbättra entreprenörens arbete vintern 2017/18.

På eftermiddagen hade MSN en gemensam aktivitet tillsammans med myndighetsnämnden för bygg och miljö där vi gick igenom delar av förslaget till Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och delar av Varpan. En bra genomgång som jag tror vi kommer att ha nytta utav i vårt framtida arbete med detaljplaner respektive bygglov mm.

Glöm inte att lämna synpunkter på fördjupade översiktsplanen, www.falun.se/falunvaxer senast den 28 april!

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 februari

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 februari

Sörskog_vinterbildKårarvetTullkammarenEtt MSN-möte som kretsade mycket kring naturvård, trafikfrågor, verksamhetsplanering och lite mindre om planfrågor än vanligt. Men lika kul som vanligt!

Två detaljplaner är nu klara att söka bygglov på (vunnit laga kraft). Dels planen som möjliggör en ny idrottshall i Bjursås, dels planen för nya bostäder vid Trotzgatan/Svärdsjögatan.

Två detaljplaner antogs av MSN idag. Den ena är för området vid gamla tullkammaren samt nya parkeringarna mellan Magasinet och Grycksbobanan. Den ger i första hand stöd för områdets nuvarande användning och kulturskydd för tullhuset från 1895. Se det gulmarkerade planområdet ovan. Den andra detaljplanen täcker Kårarvets koloniområde och ger tydligare förutsättningar för hur området ska användas och vara utformat. Jag har skrivit mer om den planen i blogginlägg 26/10 och 23/11 2016. Flera nya planuppdrag är på väg att starta.

Sörskog har synts mycket i media senaste veckorna. Jag vill återigen beklaga att markägare och andra som är aktiva i skötseln av Sörskog känt sig åsidosatta. Ärendet återrapporterades och MSN tog ett nytt inriktningsbeslut som lyder:

  • Bordlägga ärendet om att skicka förslag till Naturvårdsverket om bildande av naturreservat i Sörskog. Inget beslut fattas innan en dialog och samråd hållits med berörda markägare, föreningar och andra aktörer (såsom DalaVind). Intressenternas deltagande i beslutet av ett eventuellt naturreservat är grundläggande.
  • Det absolut viktigaste i detta nu är att de pågående, väl fungerande verksamheterna fortgår, såsom ideella engagemanget med skidspår och markägarnas skogsvård, och även deras utvecklingsplaner.
  • En konsekvensanalys ska göras för att ta fram konsekvenser med att bara behålla området som det är nu, dvs som riksintresse, kontra att det blir ett naturreservat.

Falupartiet som uttalat sig mest i ärendet Sörskog deltog inte på dagens nämnd, var inte heller med vid förra nämnden och har inte heller varit i kontakt med ansvarig tjänsteman. Nämnden var enig i sitt beslut för en månad sedan och även idag, vilket kanske inte framgått av FAP:s olika inlägg.

I ett annat område med värdefull natur, ”Harrys ravin” med gammal granskog, föreslår Naturskyddsföreningen att området ska bli naturreservat. Nämnden avslår förslaget, men tycker att markägaren Bergvik Skog ska göra en ny avverkningsplanering som tar mer hänsyn till naturvärdena.

En motion om en tillfällig parkering i kvarteret Rödbro, mellan Knutpunkten och Korsnäsvägen bifalls. Viktigt att betona att det är en tillfällig P, i väntan på byggandet av ett nytt kvarter som kommer att ha ett parkeringsgarage med infart i samma läge. Det är viktigt att den utformas med stor hänsyn till trafiksäkerhet och oskyddade trafikanter då det redan idag rör sig många människor och fordon i området. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna tyckte att motionen skulle avslås.

Trafikverksamheten berättade om sitt arbete. I stort sett all myndighetsutövning är delegerad till våra tjänstemän. 10% av alla frågor som kommer till kontaktcenter berör trafik. Det motsvarar c:a 800 frågor mellan juni 2016 och februari 2017. De flesta kan besvaras eller hanteras genom muntlig kontakt och/eller direkt åtgärd, medan ungefär 5% diarieförs och blir ”riktiga” ärenden. Vanligaste ärendena rör parkeringsfrågor, hastigheter och tillfälliga avstängningar pga av exempelvis grävningar eller evenemang. Många ärenden hanteras samtidigt och målet är att det ska bli färre ”öppna” ärenden. Ärenden som ökar mycket är flyttning av fordon där kommunen får kostnader för att ta bort otillåtet uppställda bilar från kommunens eller privat mark. Torgplatserna på Fisktorget, Stora Torget och Holmtorget hade bra beläggning 2016 och ansökningarna har ökat ytterligare 2017.

MSN fick idag också en rapport om hur arbetet med vägföreningarna i Vika och Grycksbo går. Sysslomän, som tillfälligt ska sköta och förbereda föreningarnas verksamhet, är tillsatta i båda orterna. Nu förbereds statusbesiktningar som ska följas av renoveringar inför överlämning från kommunen, där målet är att vägföreningarna ska ta över skötseln av vägarna från årsskiftet.

MSN har gjort inspel till budgetarbetet 2018-2020. Från majoritetsgruppen vill vi bland annat prioritera upp grönytors skötsel i stad och landsbygd, särskilt lekplatser. Vidare vill vi höja ambitionsnivån när det gäller drift, underhåll och nybyggnation av gång- och cykelvägar och att vår förvaltning ännu mer aktivt ska stödja utvecklingen av Falu centrum. Sedan tidigare har vi tagit initiativ till att se över hur vi arbetar med olika entreprenörer (inför kommande upphandlingar) och att ett tydligt fokus ska ligga på personalrekrytering när konkurrensen om kompetenta medarbetare hårdnar.

Glöm inte att ta del utav samrådsförslaget till översiktsplan för Falun och området runt Varpan som kommer att påverka mycket utav MSN:s planläggning och annan planering de kommande åren. Du hittar samrådsförslaget på www.falun.se/falunvaxer