Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 april

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 april

parkgruppens ellastbilStora Tgt_Scannad modelltrastolpe_m lampaIdag hade MSN ett antal informationsärenden, men också några beslut. Information gavs bl a om arbetet med bevarande av områden med höga naturvärden samt hur detaljplanearbetet för utökning av lngarvets industriområde och genomförandet av cykelplanen går.

Utöver gång- och cykelvägsutbyggnader i nya områden (Lilla Källviken och Myran) så investeras ytterligare 6,5 miljoner i ny GC-infrastruktur under 2017, varav 2,2 miljoner är statliga bidrag. De projekt som genomförs i år är nybyggda sträckor längs Herrhagsvägen, Dejstolsvägen, i Å-rummet och från Nybrogatan upp genom Ingarvet. Utöver det förbättras GC-passager på ett antal ställen, bl a längs Ingarvsvägen, Manhemsvägen, Svärdsjögatan och Promenaden.

Enviken, Vika och Lumsheden har egna belysningsföreningar som kommunen finansierar driften av men där det råder oklara avtalsförhållanden och finns ett stort behov av upprustning och utbyte av kvicksilverbelysning till miljövänligare och energisnålare. Det rör sig om cirka 1.500 belysningspunkter av totalt 7.500 i Faluns landsbygd (knappt hälften av alla i hela kommunen). För att få en enhetlig, effektiv och likvärdig skötsel av väg- och gatubelysning i hela kommunen beslutade MSN att drift, underhåll och ägande av belysning i kommunen ska ligga på Falu kommun. Det känns bra att vi genom det här beslutet kommer att få en likvärdig skötsel av belysningen. Tidigare har vi även kommit fram till att kommunen ska ta ett ansvar för lekplatser i hela kommunen och bidraget till skötsel av vägarna i landsbygden har också höjts.

En skrivelse från (L) om att kommunen ska planera mer för solceller på byggnader är ett bra initiativ. Utifrån att en del arbete pågår och att vi i detaljplaner inte får ställa sådana kravs så är skrivelsens första yrkande besvarat då det redan ingår i planeringen att studera solförhållanden. Ett pågående arbete är att kommunen ska ta fram så kallade solkartor. Det andra yrkandet om att lägga in krav på solceller i detaljplaner avslås däremot då det inte är formellt möjligt eller tillåtet.

Under våren pågår ett arbete med att se över användningen av Stora Torget. Arbetet delrapporterades idag och inför MSN i maj ska ett förslag finnas klart vad som ska hända framåt. Just nu har projektgruppen flera delar man funderar över. Exempelvis möjligheterna till ytor för uteserveringar, scen, belysning, mobila trädäck, torghandelsplatsernas placering och om estraden kan ändras för att inte upplevas som en barriär mellan torget och Holmgatan.

Nämnden fortsätter att visa överskott i ekonomin. De resurser som finns ska användas till att förstärka bemanning/projektledning så att mer arbete kan utföras. MSN beslutade också att beläggningsunderhållet ska höjas med ytterligare 1 miljon under 2017.

Text till bilderna överst (fr vänster): 1) Kommunens egen parkgrupp har nu köpt in en eldriven minilastbil som enligt de anställda är tyst och smidig. 2) Genom att stora delar av Falun nu är 3D-scannat kan man använda sig av 3D-modeller där även fasaderna är inlagda på många byggnader. Bilden är från Stora Torget och används bl a för att visa skuggning. 3) Gatubelysningen i flera landsbygdsorter behöver moderniseras, vilket möjliggörs nu när MSN tar ett helhetsgrepp.

Glöm inte att det nu är sista veckan som det går att lämna sunpunkter på samrådsförslaget till ny fördjupad översiktsplan för Falun och området kring Varpan. Ta del av förslaget på www.falun.se/falunvaxer och lämna dina synpunkter till samhallsbyggnad@falun.se

”Åka ner på stan” ska kännas som en bra idé även 2025 – därför byggs Å-rummet om!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för ”Åka ner på stan” ska kännas som en bra idé även 2025 – därför byggs Å-rummet om!

Öa Hamng m text Ett Större FalunKarta ombyggn Å-rummetFalugatan_m ny parkering markerad

 

 

 

 

 

Idag var jag tillsammans med centrumledaren Patricia Wallin Granhagen, näringslivschefen Linda Wallin och många fler och tog ett första spadtag för ombyggnaden av Å-rummet. Delar av gatorna Falugatan, Östra Hamngatan, Myntgatan och Stigaregatan byggs om (se karta!).

Att prata om ombyggda gator i Falun har blivit lite känsligt. Antingen är man ”för” eller ”emot”. Synd tycker jag då en stad hela tiden måste utvecklas! De flesta förändringar i Falun, bl a Å-rumsprojektet, görs utifrån kommunens vision ”Ett Större Falun”. Det innebär inte automatiskt att vägarna måste bli bredare i takt med befolkningsökningen eller att asfalt och hus ska breda ut sig över grönområden. I vissa fall kan det få de konsekvenserna, men i många fall handlar det om att modernisera och trimma det vi har och att använda ytor till det som är bra för många och skapar livskvalité.

Ombyggnaden av Å-rummet ska ta vara på centrums närhet till Faluån, skapa en miljö som gör att fler tycker att centrum är mysigt och attraktivt att besöka, shoppa, arbeta i eller bara vara i. Centrum är invånarnas vardagsrum och precis som vi ibland behöver fräscha upp hemma så är det nu dags för vårt offentlig rum.

Det blir mer träd, bänkar, trevligare ytor att vara på och nya cykelstråk, och utan att något måste försvinna. Det handlar istället om att använda ytor smartare! Det blir alltså mer plats för gående, cyklister och uteserveringar, MEN också fler p-platser för både fyrhjuliga och tvåhjuliga fordon. Mycket av det som nu görs är förslag som lämnades in av drygt 200 invånare* för ett par år sen, när vi efterfrågade idéer om Å-rummet.

Då centrum är en kommersiell plats ska Å-rummet också stödja handel, restauranger och uteliv och de satsningar som görs i gallerior, restauranger och nöjesanläggningar.

Allt blir inte perfekt på en gång. Ombyggnationer ger störningar som vi ska försöka att minimera så mycket det går. Det blir fler träd i det nya Å-rummet, men en del äldre träd måste också tas ner och ersättas av nya. Det kan kännas tråkigt när större träd tas ned och nya mindre planteras, men på sikt kommer det bli lummigare.

Själva spadtaget togs av de fyra ungdomar Tilda, Martin, Alma och Linn som förhoppnings kommer ha nytta av den här satsningen länge och mycket. Å-rummet ska blir en bättre plats att vara på när dom ska ”göra Falun” på kvällen, när dom kanske får barn eller när som helst när dom vill känna att ”åka ner på stan” fortfarande är en bra idé!

Läs mer om Å-rummet och följ arbetet de kommande månaderna på www.falun.se/årummet

Vill du ha mer specifik information om Å-rummet, kontakta då kommunens projektledare michael.ahnfeldt@falun.se.

* Sammanlagt i medborgardialogen om Å-rummet lämnades sammanlagt drygt 2.000 synpunkter in, allt ifrån större förslag till att man gillade vad andra hade skrivit.

 

Oppositionens kritik mot centrumutveckling inte särskilt konstruktiv

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Oppositionens kritik mot centrumutveckling inte särskilt konstruktiv

Nya Ö.Hamngatan_rev format2IMG_6360Fem moderater, två liberaler och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens falupartistiska 2:e vice ordförande återkommer i ett inlägg på http://www.falupolitiken.se/artikel.php?text=2017-03-29 om biltrafiken i Faluns centrala delar. De påstår att de ”förstod tidigt” att ombyggnaden vid resecentrum ”skulle skapa stora trafiksäkerhetsproblem”. Då hade de knappast lagt fram och dessutom beslutat om den plan som Korsnäsvägen byggdes om efter. Trafikmiljön är fortfarande ny och ovan för många och kan behöva ”trimmas”. Oavsett så har taktiken med politisk efterhandskonstruktion låg trovärdighet. S, C och MP röstade också för planen, men kommer att fortsätta ta ansvar för resultatet och arbeta konstruktivt.

Om Korsnäsvägen mellan resecentrum och Origo ska förändras är en fråga som vi ställt till faluborna i arbetet med en ny fördjupad översiktsplan för Falun. Den vill vi att fler än Faluns oppositionspolitiker tycker till om.

Det är synd att arbetet med att rusta upp och lyfta Å-rummet av M, FAP och L uppfattas som något som begränsar tillgängligheten. Här måste oppositionen förklara hur en attraktivare miljö längs ån som också innehåller fler P-platser än idag för såväl bilar, motorcyklar som cyklar kan vara negativt för centrum? Att Liberalerna dessutom sagt nej till en tillfällig extra parkering under Å-rumsombyggnaden gör utspelet ännu mer svårtolkat.

Det stämmer att Falun inte är en storstad. Men luften i centrala delar har tyvärr likheter med storstäder. Den har inte försämrats efter trafikombyggnaderna, men halterna av vissa ämnen behöver ändå sänkas. Anledningen till att Falu kommun mäter luftföroreningar är att de föroreningshalter som i dag förekommer i stadens utomhusluft, främst från vägtrafiken, i många fall kan vara skadliga. Samband finns med hjärt- och kärlsjukdomar men även sjukdomar i luftvägarna.

Det är sant att det är köbildning på flera ställen i Falun under morgon- och eftermiddagsrusningen, precis som i de flesta jämnstora eller större städer. Men att påstå att det finns ett generellt framkomlighetsproblem i Falun stämmer inte.

Alla i Falun skulle ha mycket att tjäna på att samtliga politiska partier försökte skapa en gemensam målbild istället för pajkastning om trafikfiler för att ta kortsiktiga politiska poäng. När det nu byggs fler bostäder än på länge i centrum och när fastighetsägare investerar över 200 miljoner i gallerior och andra lokaler borde vi gemensamt ta vara på möjligheterna det ger!

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 mars

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 mars

medborgarförslag lekpark_170322illustration_lekplats_Selma Lagerlöfs parkträorm_lekplatsDen här gången vill jag påstå att det var en ”mellannämnd” med lite mindre strategiska frågor och mer information. Därför också ett kortare referat.

Ekonomi och personalläget är under kontroll, även om vi har fortsatt fokus på att rekrytera och behålla medarbetare som det är stor konkurrens om när Falun och Sverige bygger och utvecklas snabbt. Överskottet var per sista februari 3,7 miljoner. Prognosen för helåret kommer att ligga något lägre.

Ett medborgarförslag föreslår en amfiteater i nya Vasaparken. MSN tycker det är en spännande idé och föreslår att platsens lämplighet för en amfiteater först prövas i arbetet med detaljplan för bostäder längs Parkgatan. Om det går att kombinera tas förslaget med i den kommande medborgardialogen för Vasaparken. Vårt svar på ett annat medborgarförslag om pulkabacke, också vid Vasaparken, är att MSN ger i uppdrag att inför kommande medborgardialog kring Vasaparken utreda möjligheter och kostnader för att ha och sköta en pulkabacke i området.

De två medborgarförslagen om mer öppet på bangolfen i Kålgårdsparken och en större lekpark bifölls, då vi tror att ett nytt avtal för bangolfen ger ytterligare möjligheter och att önskan om en högre ambition för lekparker har stöd i majoritetens strategi inför kommande år. Dagens roligaste presentation gjorde Anna Toresson som visade en idé för mer lek i parkområdet mellan Stora Kopparbergs kyrka och Daljunkaregården (se bilder ovan).

Vi har idag också svarat val- och demokratinämnden hur vi arbetar med medborgardialoger. Vi har förhållandevis många aktiviteter igång eller som ska starta, utöver de samrådsmöten som plan- och bygglagen kräver att vi ska ha kring våra detaljplaner. MSN ser för egen del ett behov av att även öka intresset för dessa dialoger, så att invånarna engagerar sig när det finns möjlighet att påverka istället för när beslut redan är tagna.

Vi fick en information om avtalet för snöröjning och hur det följs upp. Det har varit en hel del kritik som också varit berättigad. Erfarenheterna från den här vintern tas nu med för att kunna förbättra entreprenörens arbete vintern 2017/18.

På eftermiddagen hade MSN en gemensam aktivitet tillsammans med myndighetsnämnden för bygg och miljö där vi gick igenom delar av förslaget till Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och delar av Varpan. En bra genomgång som jag tror vi kommer att ha nytta utav i vårt framtida arbete med detaljplaner respektive bygglov mm.

Glöm inte att lämna synpunkter på fördjupade översiktsplanen, www.falun.se/falunvaxer senast den 28 april!

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 februari

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 februari

Sörskog_vinterbildKårarvetTullkammarenEtt MSN-möte som kretsade mycket kring naturvård, trafikfrågor, verksamhetsplanering och lite mindre om planfrågor än vanligt. Men lika kul som vanligt!

Två detaljplaner är nu klara att söka bygglov på (vunnit laga kraft). Dels planen som möjliggör en ny idrottshall i Bjursås, dels planen för nya bostäder vid Trotzgatan/Svärdsjögatan.

Två detaljplaner antogs av MSN idag. Den ena är för området vid gamla tullkammaren samt nya parkeringarna mellan Magasinet och Grycksbobanan. Den ger i första hand stöd för områdets nuvarande användning och kulturskydd för tullhuset från 1895. Se det gulmarkerade planområdet ovan. Den andra detaljplanen täcker Kårarvets koloniområde och ger tydligare förutsättningar för hur området ska användas och vara utformat. Jag har skrivit mer om den planen i blogginlägg 26/10 och 23/11 2016. Flera nya planuppdrag är på väg att starta.

Sörskog har synts mycket i media senaste veckorna. Jag vill återigen beklaga att markägare och andra som är aktiva i skötseln av Sörskog känt sig åsidosatta. Ärendet återrapporterades och MSN tog ett nytt inriktningsbeslut som lyder:

  • Bordlägga ärendet om att skicka förslag till Naturvårdsverket om bildande av naturreservat i Sörskog. Inget beslut fattas innan en dialog och samråd hållits med berörda markägare, föreningar och andra aktörer (såsom DalaVind). Intressenternas deltagande i beslutet av ett eventuellt naturreservat är grundläggande.
  • Det absolut viktigaste i detta nu är att de pågående, väl fungerande verksamheterna fortgår, såsom ideella engagemanget med skidspår och markägarnas skogsvård, och även deras utvecklingsplaner.
  • En konsekvensanalys ska göras för att ta fram konsekvenser med att bara behålla området som det är nu, dvs som riksintresse, kontra att det blir ett naturreservat.

Falupartiet som uttalat sig mest i ärendet Sörskog deltog inte på dagens nämnd, var inte heller med vid förra nämnden och har inte heller varit i kontakt med ansvarig tjänsteman. Nämnden var enig i sitt beslut för en månad sedan och även idag, vilket kanske inte framgått av FAP:s olika inlägg.

I ett annat område med värdefull natur, ”Harrys ravin” med gammal granskog, föreslår Naturskyddsföreningen att området ska bli naturreservat. Nämnden avslår förslaget, men tycker att markägaren Bergvik Skog ska göra en ny avverkningsplanering som tar mer hänsyn till naturvärdena.

En motion om en tillfällig parkering i kvarteret Rödbro, mellan Knutpunkten och Korsnäsvägen bifalls. Viktigt att betona att det är en tillfällig P, i väntan på byggandet av ett nytt kvarter som kommer att ha ett parkeringsgarage med infart i samma läge. Det är viktigt att den utformas med stor hänsyn till trafiksäkerhet och oskyddade trafikanter då det redan idag rör sig många människor och fordon i området. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna tyckte att motionen skulle avslås.

Trafikverksamheten berättade om sitt arbete. I stort sett all myndighetsutövning är delegerad till våra tjänstemän. 10% av alla frågor som kommer till kontaktcenter berör trafik. Det motsvarar c:a 800 frågor mellan juni 2016 och februari 2017. De flesta kan besvaras eller hanteras genom muntlig kontakt och/eller direkt åtgärd, medan ungefär 5% diarieförs och blir ”riktiga” ärenden. Vanligaste ärendena rör parkeringsfrågor, hastigheter och tillfälliga avstängningar pga av exempelvis grävningar eller evenemang. Många ärenden hanteras samtidigt och målet är att det ska bli färre ”öppna” ärenden. Ärenden som ökar mycket är flyttning av fordon där kommunen får kostnader för att ta bort otillåtet uppställda bilar från kommunens eller privat mark. Torgplatserna på Fisktorget, Stora Torget och Holmtorget hade bra beläggning 2016 och ansökningarna har ökat ytterligare 2017.

MSN fick idag också en rapport om hur arbetet med vägföreningarna i Vika och Grycksbo går. Sysslomän, som tillfälligt ska sköta och förbereda föreningarnas verksamhet, är tillsatta i båda orterna. Nu förbereds statusbesiktningar som ska följas av renoveringar inför överlämning från kommunen, där målet är att vägföreningarna ska ta över skötseln av vägarna från årsskiftet.

MSN har gjort inspel till budgetarbetet 2018-2020. Från majoritetsgruppen vill vi bland annat prioritera upp grönytors skötsel i stad och landsbygd, särskilt lekplatser. Vidare vill vi höja ambitionsnivån när det gäller drift, underhåll och nybyggnation av gång- och cykelvägar och att vår förvaltning ännu mer aktivt ska stödja utvecklingen av Falu centrum. Sedan tidigare har vi tagit initiativ till att se över hur vi arbetar med olika entreprenörer (inför kommande upphandlingar) och att ett tydligt fokus ska ligga på personalrekrytering när konkurrensen om kompetenta medarbetare hårdnar.

Glöm inte att ta del utav samrådsförslaget till översiktsplan för Falun och området runt Varpan som kommer att påverka mycket utav MSN:s planläggning och annan planering de kommande åren. Du hittar samrådsförslaget på www.falun.se/falunvaxer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 januari

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 januari

IMG_2639Gamla Bergsskolan_överdäckning160224_DP StabergsvikenSörskog_vinterbildDagens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd var en bra blandning av lekplatser, naturreservat, resultat 2016, personalfrågor, flera detaljplaner, GIS-arbete och intressant omvärldsbevakning kring parkerings- och mobilitetsfrågor.

Nämnden fick en nulägesrapport om lekplatsstrategin. Det som hänt sedan den antogs 2014 är att kommunen numera även tar ansvar för lekplatser i landsbygden och att det finns ett behov att även ha med skolors och Kopparstadens lekplatser då de i många fall kan vara en del av totala utbudet i ett område. Strategin kan därför behöva ses över.

Nitton detaljplaner vann laga kraft under 2016. Det är en av de högre siffrorna under 2000-talet (tillsammans med 2013 och 2014 som låg på samma nivå). Som jag nämnt tidigare så gav förra årets detaljplaner knappt 600 byggrätter (byggrätt motsvarar utrymme för en ny bostad i form av småhus eller lägenhet beroende på detaljplan).

Detaljplanen för Gamla Bergsskolan föreslår MSN att den antas. Som jag nämnt här tidigare innebär den möjlighet till påbyggnad med bostäder och att lastintaget mellan Åhléns och Bergströms Galleria kan överdäckas och byggas in (se andra bilden från vänster). Även detaljplanen för 25 nya villatomter vid Stabergsviken föreslår nämnden att den antas (se den andra illustrationen från höger).

Falu kommun skriver till Naturvårdsverket om Sörskog i Leksands och Falu kommuner. För att kunna utveckla och ta tillvara frilufts- och naturvärdena bör ett statligt naturreservat bildas. Därför bör Naturvårdsverket prioritera området och ge Länsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag för långsiktigt skydd. Innan skrivelsen skickas vill MSN att kommunen informerar berörda markägare.

MSN gjorde ett överskott på 10,5 miljoner 2016. Anledningarna till överskottet är lägre vinterväghållningskostnader än budgeterat, intäkter från markförsäljningar utöver budget, högre P-intäkter och att senarelagda entreprenadarbeten, vägföreningar som inte bildats och vakanser gjort att resurser inte förbrukats som planerat. Av planerade investeringar har 45 av 57 miljoner använts 2016. I de flesta fall beror det på mindre förskjutningar i tid. Sjukfrånvaron ligger på 4,4 procent (minskning från 5,4% 2015).

Falun ligger långt framme inom GIS-området (Geografisk Information och System) och har tillsammans med några andra kommuner drivit på utvecklingen. Nu vill mät- och kartavdelningen se över GIS-policyn och ta fram en strategi och handlingsplan på vad vi ska fokusera på 1-5 års sikt, för att nyttja tekniken och få den att samspela med och stödja olika kommunala och andra verksamheter ännu mer än idag.

Falu kommuns befolkningstillväxt kräver nya bostäder och bostadsområden

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Falu kommuns befolkningstillväxt kräver nya bostäder och bostadsområden

avverkning för villor_rev160224_utbyggnad lilla källvikenEn ”besviken falubo” beskriver i en insändare Falu-Kuriren och Dala-Demokraten hur denne uppfattar Faluns expansion som ”förödelse” och tar upp de avverkningar som görs för nya bostäder i Lilla Källviken.

Jag håller med insändaren att stora avverkningar aldrig är vackra och att det för närboende blir en stor förändring. I det aktuella fallet pågår en löpande utbyggnad i Galgberget och Lilla Källviken utifrån översiktliga planer som formades redan i slutet på 1980-talet. Detaljplanerna har beslutats de senaste åren efter samråd som kringboende inbjudits till. I Lilla Källviken har även Mark- och miljödomstolen prövat frågan.

Avverkningarna följs av gatuutbyggnader, iordningställande av tomter mm. Vi försöker ta bort så lite skog som nödvändigt, men det är oundvikligt att det uppfattas som stora ytor. Fullt utbyggt kommer det finns cirka 350 bostäder i Lilla Källviken. I planeringen har det också tagits hänsyn till att det ska finnas skog och grönområden där även motionspår, andra stråk och lekskogar värnas. Golfbanan är nu fullt utbyggd och där är det reglerat hur allmänheten ska kunna passera och vistas i närheten.

Sammantaget blir det här en attraktiv del av Falun med närhet inte bara till skog, motionsspår och golfbana, utan också slalombacke och Runns utbud av aktiviteter.

Falu kommun växer snabbt just nu. 2016 ökade befolkningen med över 500 invånare. Staden förtätas och det byggs på olika platser i kommunen men den stora utbyggnadsriktningen är mot Borlänge. Det innebär att det med stor sannolikhet kommer att bli fler bostäder i området. Ett tips är att ta del av förslaget till ny fördjupad översiktsplan som snart går ut på samråd till alla. Från början av februari kommer info att finnas på www.falun.se/föp

Beskrivning till kartbilden: De gröna gatorna är utbyggda och där har villorna och radhusen i stort sett byggts klart. De rosa gatorna är också utbyggda men här är flera tomter ännu obebyggda. För övriga området har avverkningar gjorts och här kommer gatorna att byggas ut under 2017-18.  

Falun aktuellt för vinter-OS och nytt skid-VM?

Posted by Jonny in Uncategorized | 1 Comment

Bild_Lugnet under VMLars Pure W på VdF VMIMG_3347[1]Stockholms stad har utrett om staden ska kandidera till vinter-OS 2026. I november deltog Falu kommun på ett möte om Stockholms stads OS-utredning. Då gavs information om hur långt Stockholm kommit med arbetet och vilka alternativ de övervägde. I anslutning till den fick inbjudna kommuner (förutom Falun var det Åre samt tre kranskommuner till Stockholm) möjlighet att kommentera utredningen. Diskussionen kretsade bl a kring bostäder för aktiva, arenor och snöproduktion.

Utredningen som nu offentliggörs kommer enligt DN* att föreslå att Falun blir OS-arrangör för backhoppning och nordisk kombination, men inte längdskidåkning. Dessa tre grenar är de som ingår i ett skid-VM, som Falun arrangerade senast 2015.

Falun har en arena (Nationalarenan för nordisk skidåkning – Lugnet) som är klar för att arrangera internationella tävlingar i både längdåkning, backe och nordisk kombination. Samtidigt är längdskidåkningen en av de större idrotterna i ett OS så jag har viss förståelse för att Stockholm inte vill släppa det i första taget. När det gäller funktioner utanför själva tävlingsarenan skulle OS-längdåkning i Falun leda till behov av en betydligt större olympiaby. Med backe och nordisk kombination ligger behovet på 2-300 lägenheter, och det är en mer hanterbar volym då det oftast handlar om bostäder som efteråt ska bli vanliga lägenheter.

Bollen ligger nu hos Stockholms stad och Sveriges olympiska kommitté. SOK är de som slutligt beslutar om Sverige ska söka. Innan dess behövs sannolikt regeringsbeslut om nationella garantier. Innan Falun låser sig för att arrangera OS-grenar måste också frågan prövas av kommunfullmäktige. Sverige måste ha lämnat in en färdig kandidatur senast 2018.

Ett år senare, 2019, måste Falun och Svenska Skidförbundet ha bestämt om vi ska kandidera för ytterligare ett skid-VM 2025. Därför gör näringslivet och skidsporten genom nätverket ”Beyond Skiing 2019” nu en utredning av de kommersiella och sportsliga förutsättningarna för ett nytt VM. Utredningen kommer att vara klar senare i vinter.

För att kommunen ska få en tydligare bild utav förutsättningarna utifrån invånarnas, de kommunala förvaltningarnas och politiska partiernas perspektiv kommer kommunstyrelsen nu i januari att besluta om att starta en egen utredning. Den kommer att bli klar under det här året.

*http://www.dn.se/sport/forslaget-fran-stockholms-stad-gor-falun-till-os-ort/

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 21 december

Posted by Jonny in Uncategorized | 3 Comments

DP NV Myran inkl dammarFalu P nya skyltar m jul_revNatura2000_blir reservatÅrets sista möte i MSN! Ett händelserikt år kan så smått börja summeras. Även om vi lämnar ett överskott beroende på att vi inte ”producerar max” så känns det som verksamheten stabiliserats. Flera stora driftsavtal har kommit på plats. Målet om att våra detaljplaner ska möjliggöra för 250 nya bostäder/år har överträffats med råge; under 2016 har detaljplaner antagits/vunnit laga kraft motsvarande nästan 600 bostäder!

Rekryteringsläget ser bättre ut då flertalet tjänster nu återbesatts. Det gäller bl a ett par fysiska planerare. Sjukskrivningarna ligger på 4,4 procent, dvs under kommunens centrala mål.

Resecentrum Falun slutredovisades som byggprojekt till MSN. Av de 192 miljoner som anslagits till projektet återstår cirka 21,5 miljoner. Dessa föreslår nämnden att de disponeras för att skapa en permanent gång- och cykelförbindelse under järnvägen vid Faluån, för fler busshållplatser vid Knutpunkten samt för att iordningställa Vasaparken. Eftersom många undrar vad som händer vid det tidigare ”riksvägsdiket” kan det vara bra att tydliggöra att det först ska tas fram en detaljplan på var vid parken som det är lämpligt att bygga bostäder och efter det ska en medborgardialog genomförts om parkens utformning. Byggstart för parken ligger med andra ord en bit fram i tid.

Så här på upploppet av året har ytterligare fyra detaljplaner vunnit laga kraft: Det gäller Stora Källvikens småhusområde (förtätning med enstaka småhus), Herrgårdsviken-Sundet (upphävande), Norra Järnvägsgatan (byggrätt för cirka 100 lägenheter mm) och Främby Udde (nytt hotell mm).

MSN antog idag den ändrade detaljplan som möjliggör för en idrottshall att byggas vid Mårtsbovägen i Bjurås. Platsen ligger mellan Bjursås IK:s förrådsbyggnader och fotbollsplanerna. I illustrationerna anges måtten 46,6 x 26,6 meter för själva hallen.

MSN beslutade att en detaljplan för nordvästra Myran ska gå ut på samråd. Planen omfattar en relativt stor volym byggrätter som kan komma att innehålla bostäder, hotell (eller studentbostäder), vård- och omsorgsboende och/eller förskola. Planen gränsar till det rekreations- och vattenlandskap som håller på att skapas på Myran. Infart till området kommer att ske mitt emot Högskolan. Planen ger som jag ser det stora förutsättningar att länka samman Lugnet med Dalregementet och skapa en ny liten stadsdel. Området kan komma att innehålla 150-250 bostäder, beroende på om hörnet vid Svärdsjögatsrondellen bebyggs med hotell eller studentbostäder. Då nämnden tror att planen kommer att vara av stort allmänt intresse kommer samrådstiden att vara förlängd. Se illustration över området längst upp till vänster.

Efter att föreskrifter för naturreservatet Isalanäset varit ute på remiss så föreslår nu MSN att fullmäktige bildar reservatet med föreslagen skötselplan och föreskrifter. Karta över området återfinns i mitt blogginlägg från MSN 28 september.

Länsstyrelsen Dalarna föreslår att Natura 2000-områdena Gräsberget, Hornbobrändan, Lilltuppen, Långön, Ramsellskogen och Tallbergsklitten ombildas till ”vanliga” statliga naturreservat. MSN har inget emot det. Vi gjorde ett par medskick och tror att områdena kan bli mer kända och besökta som naturreservat. Av kartan ovan framgår var de aktuella områdena ligger.

Slutligen vill jag önska er alla en God Jul! Med tillönskan om ett Gott Nytt år så hoppas jag att ni fortsätter följa MSN Faluns spännande resa under 2017!

 

När detta publiceras pågår nämnden fortfarande med några info-ärenden. Beräknas helt klara 15.00.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23 november

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23 november

Gamla Bergsskolan_överdäckningsnöröjningskostn_2008_2016planprocessen_fyra stegSVRDSJÖDagens MSN handlade i huvudsak om detaljplaner, informationer och ett medborgarförslag. Utöver det är jag också glad att vårt ökande bostadsbyggande har gjort att Falu kommun får 14,2 miljoner i ”byggbonus” av regeringen. Medel som förhoppningsvis kan göra att kommunen kan förstärka plan- och markberedskapen ytterligare!

Ett stort antal detaljplanearbeten pågår. Sedan förra MSN har fyra ansökningar om nya planprocesser inkommit. Det är samfällighetsföreningen i Dalvik (Länsbodarna) som vill starta ett planarbete för att få till en plan som passar behoven i området. I Borgärdet (Svärdsjö) vill kommunens exploateringsavdelning planera för nya småhustomter. Inne i stan är det dels fastighetsägaren till Born (tidigare Stora Enso Research) som vill komplettera nuvarande kontor och verksamheter med nya bostäder och i Hälsinggården vill Rolf Ericson Bil påbörja ett planarbete för nya bostäder då fastigheten om något år inte längre ska användas för bilförsäljning mm.

Detaljplanen för kvarteret Gamla Bergsskolan godkändes för granskning (se bild ovan). Efter samrådet har planen kompletterats, bl a vad gäller utformningen av fasaden på gamla Epa-delen och en framtida påbyggnad av den, samt hur portar mm vid gränden ska se ut. På Åhléns tak kan bostäder i två våningar samt en indragen takvåning byggas och kontorsvåningarna i den östra delen kan byggas om till bostäder. Planen möjliggör också att en del av Bergsskolegränd kan byggas över med ett körbart bjälklag. Ovansidan blir torg och utrymmet under blir lastgård. Kommunens kostnader för ombyggnaden vid Bergskolegränd finns med i investeringsbudgeten nästa år och antas också få igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen nästa vecka.

Detaljplanen för 25 villatomter vid Stabergsviken har även den justerats något, bl a att den nya bebyggelsen ska ha träfasader med dämpad färgsättning och att skogen runt omkring ska bevaras samt att det krävs tillstånd för att fälla större träd i delar av området. Även den här planen godkändes för granskning.

Likaså detaljplanen för Kårarvets koloniområde godkändes för granskning. Som jag berättade efter förra MSN har delar av naturmarken vid Önsbacksdammen som ska vara tillgänglig för allmänheten tagits i anspråk av enskilda kolonilotter. Utöver det så ska planen kunna genomföras utan allt för stora konvulsioner. Den ger ju bra förutsättningar för området att fortsätta att vara just ett kolini- och odlingsområde. Detaljplanen för området vid kvarnen längs Borgärdesströmmen (i Svärdsjö) antogs av nämnden.

Ekonomi- och sjukskrivningsläget indikerar överskott för helåret och sjukfrånvaro i nivå med kommunens mål om max 4,5 procent. Det finns fortsatt behov av nyrekryteringar då förvaltningen inte är fullbemannad. Större poster som bidrar till överskottet är ej budgeterade markförsäljningar, vakanser inom framförallt planeringssidan, ökade p-intäkter och att överlämnandet av vägarna i Vika och Grycksbo till respektive vägförening inte slutförts.

Ett medborgarförslag om streetfotbollsplan vid Rödbrotomten diskuterades. I somras fanns ett par beachvolleybollplaner där. Det är osäkert om det kommer att finnas fler möjligheter till liknande aktiviteter innan tomten bebyggs. MSN beslutade att förslaget är besvarat då det gjorts försök med aktiviteter på platsen. Nämnden ser dock positivt på att ha en streetfotbollsplan på annan plats, temporärt eller permanent.

Så här inför vintern fick MSN information om vinterväghållningskostnader (se diagram ovanför). Sedan 2013 ligger budgeten på cirka 15 miljoner, men kostnaderna har inte varit så höga de senaste tre åren. Även om vintrarna upplevs som kortare och mildare så beror det här på att entreprenörskostnaderna minskat när avtalen gjorts om.