Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 februari

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 februari

Sörskog_vinterbildKårarvetTullkammarenEtt MSN-möte som kretsade mycket kring naturvård, trafikfrågor, verksamhetsplanering och lite mindre om planfrågor än vanligt. Men lika kul som vanligt!

Två detaljplaner är nu klara att söka bygglov på (vunnit laga kraft). Dels planen som möjliggör en ny idrottshall i Bjursås, dels planen för nya bostäder vid Trotzgatan/Svärdsjögatan.

Två detaljplaner antogs av MSN idag. Den ena är för området vid gamla tullkammaren samt nya parkeringarna mellan Magasinet och Grycksbobanan. Den ger i första hand stöd för områdets nuvarande användning och kulturskydd för tullhuset från 1895. Se det gulmarkerade planområdet ovan. Den andra detaljplanen täcker Kårarvets koloniområde och ger tydligare förutsättningar för hur området ska användas och vara utformat. Jag har skrivit mer om den planen i blogginlägg 26/10 och 23/11 2016. Flera nya planuppdrag är på väg att starta.

Sörskog har synts mycket i media senaste veckorna. Jag vill återigen beklaga att markägare och andra som är aktiva i skötseln av Sörskog känt sig åsidosatta. Ärendet återrapporterades och MSN tog ett nytt inriktningsbeslut som lyder:

  • Bordlägga ärendet om att skicka förslag till Naturvårdsverket om bildande av naturreservat i Sörskog. Inget beslut fattas innan en dialog och samråd hållits med berörda markägare, föreningar och andra aktörer (såsom DalaVind). Intressenternas deltagande i beslutet av ett eventuellt naturreservat är grundläggande.
  • Det absolut viktigaste i detta nu är att de pågående, väl fungerande verksamheterna fortgår, såsom ideella engagemanget med skidspår och markägarnas skogsvård, och även deras utvecklingsplaner.
  • En konsekvensanalys ska göras för att ta fram konsekvenser med att bara behålla området som det är nu, dvs som riksintresse, kontra att det blir ett naturreservat.

Falupartiet som uttalat sig mest i ärendet Sörskog deltog inte på dagens nämnd, var inte heller med vid förra nämnden och har inte heller varit i kontakt med ansvarig tjänsteman. Nämnden var enig i sitt beslut för en månad sedan och även idag, vilket kanske inte framgått av FAP:s olika inlägg.

I ett annat område med värdefull natur, ”Harrys ravin” med gammal granskog, föreslår Naturskyddsföreningen att området ska bli naturreservat. Nämnden avslår förslaget, men tycker att markägaren Bergvik Skog ska göra en ny avverkningsplanering som tar mer hänsyn till naturvärdena.

En motion om en tillfällig parkering i kvarteret Rödbro, mellan Knutpunkten och Korsnäsvägen bifalls. Viktigt att betona att det är en tillfällig P, i väntan på byggandet av ett nytt kvarter som kommer att ha ett parkeringsgarage med infart i samma läge. Det är viktigt att den utformas med stor hänsyn till trafiksäkerhet och oskyddade trafikanter då det redan idag rör sig många människor och fordon i området. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna tyckte att motionen skulle avslås.

Trafikverksamheten berättade om sitt arbete. I stort sett all myndighetsutövning är delegerad till våra tjänstemän. 10% av alla frågor som kommer till kontaktcenter berör trafik. Det motsvarar c:a 800 frågor mellan juni 2016 och februari 2017. De flesta kan besvaras eller hanteras genom muntlig kontakt och/eller direkt åtgärd, medan ungefär 5% diarieförs och blir ”riktiga” ärenden. Vanligaste ärendena rör parkeringsfrågor, hastigheter och tillfälliga avstängningar pga av exempelvis grävningar eller evenemang. Många ärenden hanteras samtidigt och målet är att det ska bli färre ”öppna” ärenden. Ärenden som ökar mycket är flyttning av fordon där kommunen får kostnader för att ta bort otillåtet uppställda bilar från kommunens eller privat mark. Torgplatserna på Fisktorget, Stora Torget och Holmtorget hade bra beläggning 2016 och ansökningarna har ökat ytterligare 2017.

MSN fick idag också en rapport om hur arbetet med vägföreningarna i Vika och Grycksbo går. Sysslomän, som tillfälligt ska sköta och förbereda föreningarnas verksamhet, är tillsatta i båda orterna. Nu förbereds statusbesiktningar som ska följas av renoveringar inför överlämning från kommunen, där målet är att vägföreningarna ska ta över skötseln av vägarna från årsskiftet.

MSN har gjort inspel till budgetarbetet 2018-2020. Från majoritetsgruppen vill vi bland annat prioritera upp grönytors skötsel i stad och landsbygd, särskilt lekplatser. Vidare vill vi höja ambitionsnivån när det gäller drift, underhåll och nybyggnation av gång- och cykelvägar och att vår förvaltning ännu mer aktivt ska stödja utvecklingen av Falu centrum. Sedan tidigare har vi tagit initiativ till att se över hur vi arbetar med olika entreprenörer (inför kommande upphandlingar) och att ett tydligt fokus ska ligga på personalrekrytering när konkurrensen om kompetenta medarbetare hårdnar.

Glöm inte att ta del utav samrådsförslaget till översiktsplan för Falun och området runt Varpan som kommer att påverka mycket utav MSN:s planläggning och annan planering de kommande åren. Du hittar samrådsförslaget på www.falun.se/falunvaxer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 januari

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 januari

IMG_2639Gamla Bergsskolan_överdäckning160224_DP StabergsvikenSörskog_vinterbildDagens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd var en bra blandning av lekplatser, naturreservat, resultat 2016, personalfrågor, flera detaljplaner, GIS-arbete och intressant omvärldsbevakning kring parkerings- och mobilitetsfrågor.

Nämnden fick en nulägesrapport om lekplatsstrategin. Det som hänt sedan den antogs 2014 är att kommunen numera även tar ansvar för lekplatser i landsbygden och att det finns ett behov att även ha med skolors och Kopparstadens lekplatser då de i många fall kan vara en del av totala utbudet i ett område. Strategin kan därför behöva ses över.

Nitton detaljplaner vann laga kraft under 2016. Det är en av de högre siffrorna under 2000-talet (tillsammans med 2013 och 2014 som låg på samma nivå). Som jag nämnt tidigare så gav förra årets detaljplaner knappt 600 byggrätter (byggrätt motsvarar utrymme för en ny bostad i form av småhus eller lägenhet beroende på detaljplan).

Detaljplanen för Gamla Bergsskolan föreslår MSN att den antas. Som jag nämnt här tidigare innebär den möjlighet till påbyggnad med bostäder och att lastintaget mellan Åhléns och Bergströms Galleria kan överdäckas och byggas in (se andra bilden från vänster). Även detaljplanen för 25 nya villatomter vid Stabergsviken föreslår nämnden att den antas (se den andra illustrationen från höger).

Falu kommun skriver till Naturvårdsverket om Sörskog i Leksands och Falu kommuner. För att kunna utveckla och ta tillvara frilufts- och naturvärdena bör ett statligt naturreservat bildas. Därför bör Naturvårdsverket prioritera området och ge Länsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag för långsiktigt skydd. Innan skrivelsen skickas vill MSN att kommunen informerar berörda markägare.

MSN gjorde ett överskott på 10,5 miljoner 2016. Anledningarna till överskottet är lägre vinterväghållningskostnader än budgeterat, intäkter från markförsäljningar utöver budget, högre P-intäkter och att senarelagda entreprenadarbeten, vägföreningar som inte bildats och vakanser gjort att resurser inte förbrukats som planerat. Av planerade investeringar har 45 av 57 miljoner använts 2016. I de flesta fall beror det på mindre förskjutningar i tid. Sjukfrånvaron ligger på 4,4 procent (minskning från 5,4% 2015).

Falun ligger långt framme inom GIS-området (Geografisk Information och System) och har tillsammans med några andra kommuner drivit på utvecklingen. Nu vill mät- och kartavdelningen se över GIS-policyn och ta fram en strategi och handlingsplan på vad vi ska fokusera på 1-5 års sikt, för att nyttja tekniken och få den att samspela med och stödja olika kommunala och andra verksamheter ännu mer än idag.

Falu kommuns befolkningstillväxt kräver nya bostäder och bostadsområden

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Falu kommuns befolkningstillväxt kräver nya bostäder och bostadsområden

avverkning för villor_rev160224_utbyggnad lilla källvikenEn ”besviken falubo” beskriver i en insändare Falu-Kuriren och Dala-Demokraten hur denne uppfattar Faluns expansion som ”förödelse” och tar upp de avverkningar som görs för nya bostäder i Lilla Källviken.

Jag håller med insändaren att stora avverkningar aldrig är vackra och att det för närboende blir en stor förändring. I det aktuella fallet pågår en löpande utbyggnad i Galgberget och Lilla Källviken utifrån översiktliga planer som formades redan i slutet på 1980-talet. Detaljplanerna har beslutats de senaste åren efter samråd som kringboende inbjudits till. I Lilla Källviken har även Mark- och miljödomstolen prövat frågan.

Avverkningarna följs av gatuutbyggnader, iordningställande av tomter mm. Vi försöker ta bort så lite skog som nödvändigt, men det är oundvikligt att det uppfattas som stora ytor. Fullt utbyggt kommer det finns cirka 350 bostäder i Lilla Källviken. I planeringen har det också tagits hänsyn till att det ska finnas skog och grönområden där även motionspår, andra stråk och lekskogar värnas. Golfbanan är nu fullt utbyggd och där är det reglerat hur allmänheten ska kunna passera och vistas i närheten.

Sammantaget blir det här en attraktiv del av Falun med närhet inte bara till skog, motionsspår och golfbana, utan också slalombacke och Runns utbud av aktiviteter.

Falu kommun växer snabbt just nu. 2016 ökade befolkningen med över 500 invånare. Staden förtätas och det byggs på olika platser i kommunen men den stora utbyggnadsriktningen är mot Borlänge. Det innebär att det med stor sannolikhet kommer att bli fler bostäder i området. Ett tips är att ta del av förslaget till ny fördjupad översiktsplan som snart går ut på samråd till alla. Från början av februari kommer info att finnas på www.falun.se/föp

Beskrivning till kartbilden: De gröna gatorna är utbyggda och där har villorna och radhusen i stort sett byggts klart. De rosa gatorna är också utbyggda men här är flera tomter ännu obebyggda. För övriga området har avverkningar gjorts och här kommer gatorna att byggas ut under 2017-18.  

Falun aktuellt för vinter-OS och nytt skid-VM?

Posted by Jonny in Uncategorized | 1 Comment

Bild_Lugnet under VMLars Pure W på VdF VMIMG_3347[1]Stockholms stad har utrett om staden ska kandidera till vinter-OS 2026. I november deltog Falu kommun på ett möte om Stockholms stads OS-utredning. Då gavs information om hur långt Stockholm kommit med arbetet och vilka alternativ de övervägde. I anslutning till den fick inbjudna kommuner (förutom Falun var det Åre samt tre kranskommuner till Stockholm) möjlighet att kommentera utredningen. Diskussionen kretsade bl a kring bostäder för aktiva, arenor och snöproduktion.

Utredningen som nu offentliggörs kommer enligt DN* att föreslå att Falun blir OS-arrangör för backhoppning och nordisk kombination, men inte längdskidåkning. Dessa tre grenar är de som ingår i ett skid-VM, som Falun arrangerade senast 2015.

Falun har en arena (Nationalarenan för nordisk skidåkning – Lugnet) som är klar för att arrangera internationella tävlingar i både längdåkning, backe och nordisk kombination. Samtidigt är längdskidåkningen en av de större idrotterna i ett OS så jag har viss förståelse för att Stockholm inte vill släppa det i första taget. När det gäller funktioner utanför själva tävlingsarenan skulle OS-längdåkning i Falun leda till behov av en betydligt större olympiaby. Med backe och nordisk kombination ligger behovet på 2-300 lägenheter, och det är en mer hanterbar volym då det oftast handlar om bostäder som efteråt ska bli vanliga lägenheter.

Bollen ligger nu hos Stockholms stad och Sveriges olympiska kommitté. SOK är de som slutligt beslutar om Sverige ska söka. Innan dess behövs sannolikt regeringsbeslut om nationella garantier. Innan Falun låser sig för att arrangera OS-grenar måste också frågan prövas av kommunfullmäktige. Sverige måste ha lämnat in en färdig kandidatur senast 2018.

Ett år senare, 2019, måste Falun och Svenska Skidförbundet ha bestämt om vi ska kandidera för ytterligare ett skid-VM 2025. Därför gör näringslivet och skidsporten genom nätverket ”Beyond Skiing 2019” nu en utredning av de kommersiella och sportsliga förutsättningarna för ett nytt VM. Utredningen kommer att vara klar senare i vinter.

För att kommunen ska få en tydligare bild utav förutsättningarna utifrån invånarnas, de kommunala förvaltningarnas och politiska partiernas perspektiv kommer kommunstyrelsen nu i januari att besluta om att starta en egen utredning. Den kommer att bli klar under det här året.

*http://www.dn.se/sport/forslaget-fran-stockholms-stad-gor-falun-till-os-ort/

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 21 december

Posted by Jonny in Uncategorized | 3 Comments

DP NV Myran inkl dammarFalu P nya skyltar m jul_revNatura2000_blir reservatÅrets sista möte i MSN! Ett händelserikt år kan så smått börja summeras. Även om vi lämnar ett överskott beroende på att vi inte ”producerar max” så känns det som verksamheten stabiliserats. Flera stora driftsavtal har kommit på plats. Målet om att våra detaljplaner ska möjliggöra för 250 nya bostäder/år har överträffats med råge; under 2016 har detaljplaner antagits/vunnit laga kraft motsvarande nästan 600 bostäder!

Rekryteringsläget ser bättre ut då flertalet tjänster nu återbesatts. Det gäller bl a ett par fysiska planerare. Sjukskrivningarna ligger på 4,4 procent, dvs under kommunens centrala mål.

Resecentrum Falun slutredovisades som byggprojekt till MSN. Av de 192 miljoner som anslagits till projektet återstår cirka 21,5 miljoner. Dessa föreslår nämnden att de disponeras för att skapa en permanent gång- och cykelförbindelse under järnvägen vid Faluån, för fler busshållplatser vid Knutpunkten samt för att iordningställa Vasaparken. Eftersom många undrar vad som händer vid det tidigare ”riksvägsdiket” kan det vara bra att tydliggöra att det först ska tas fram en detaljplan på var vid parken som det är lämpligt att bygga bostäder och efter det ska en medborgardialog genomförts om parkens utformning. Byggstart för parken ligger med andra ord en bit fram i tid.

Så här på upploppet av året har ytterligare fyra detaljplaner vunnit laga kraft: Det gäller Stora Källvikens småhusområde (förtätning med enstaka småhus), Herrgårdsviken-Sundet (upphävande), Norra Järnvägsgatan (byggrätt för cirka 100 lägenheter mm) och Främby Udde (nytt hotell mm).

MSN antog idag den ändrade detaljplan som möjliggör för en idrottshall att byggas vid Mårtsbovägen i Bjurås. Platsen ligger mellan Bjursås IK:s förrådsbyggnader och fotbollsplanerna. I illustrationerna anges måtten 46,6 x 26,6 meter för själva hallen.

MSN beslutade att en detaljplan för nordvästra Myran ska gå ut på samråd. Planen omfattar en relativt stor volym byggrätter som kan komma att innehålla bostäder, hotell (eller studentbostäder), vård- och omsorgsboende och/eller förskola. Planen gränsar till det rekreations- och vattenlandskap som håller på att skapas på Myran. Infart till området kommer att ske mitt emot Högskolan. Planen ger som jag ser det stora förutsättningar att länka samman Lugnet med Dalregementet och skapa en ny liten stadsdel. Området kan komma att innehålla 150-250 bostäder, beroende på om hörnet vid Svärdsjögatsrondellen bebyggs med hotell eller studentbostäder. Då nämnden tror att planen kommer att vara av stort allmänt intresse kommer samrådstiden att vara förlängd. Se illustration över området längst upp till vänster.

Efter att föreskrifter för naturreservatet Isalanäset varit ute på remiss så föreslår nu MSN att fullmäktige bildar reservatet med föreslagen skötselplan och föreskrifter. Karta över området återfinns i mitt blogginlägg från MSN 28 september.

Länsstyrelsen Dalarna föreslår att Natura 2000-områdena Gräsberget, Hornbobrändan, Lilltuppen, Långön, Ramsellskogen och Tallbergsklitten ombildas till ”vanliga” statliga naturreservat. MSN har inget emot det. Vi gjorde ett par medskick och tror att områdena kan bli mer kända och besökta som naturreservat. Av kartan ovan framgår var de aktuella områdena ligger.

Slutligen vill jag önska er alla en God Jul! Med tillönskan om ett Gott Nytt år så hoppas jag att ni fortsätter följa MSN Faluns spännande resa under 2017!

 

När detta publiceras pågår nämnden fortfarande med några info-ärenden. Beräknas helt klara 15.00.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23 november

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23 november

Gamla Bergsskolan_överdäckningsnöröjningskostn_2008_2016planprocessen_fyra stegSVRDSJÖDagens MSN handlade i huvudsak om detaljplaner, informationer och ett medborgarförslag. Utöver det är jag också glad att vårt ökande bostadsbyggande har gjort att Falu kommun får 14,2 miljoner i ”byggbonus” av regeringen. Medel som förhoppningsvis kan göra att kommunen kan förstärka plan- och markberedskapen ytterligare!

Ett stort antal detaljplanearbeten pågår. Sedan förra MSN har fyra ansökningar om nya planprocesser inkommit. Det är samfällighetsföreningen i Dalvik (Länsbodarna) som vill starta ett planarbete för att få till en plan som passar behoven i området. I Borgärdet (Svärdsjö) vill kommunens exploateringsavdelning planera för nya småhustomter. Inne i stan är det dels fastighetsägaren till Born (tidigare Stora Enso Research) som vill komplettera nuvarande kontor och verksamheter med nya bostäder och i Hälsinggården vill Rolf Ericson Bil påbörja ett planarbete för nya bostäder då fastigheten om något år inte längre ska användas för bilförsäljning mm.

Detaljplanen för kvarteret Gamla Bergsskolan godkändes för granskning (se bild ovan). Efter samrådet har planen kompletterats, bl a vad gäller utformningen av fasaden på gamla Epa-delen och en framtida påbyggnad av den, samt hur portar mm vid gränden ska se ut. På Åhléns tak kan bostäder i två våningar samt en indragen takvåning byggas och kontorsvåningarna i den östra delen kan byggas om till bostäder. Planen möjliggör också att en del av Bergsskolegränd kan byggas över med ett körbart bjälklag. Ovansidan blir torg och utrymmet under blir lastgård. Kommunens kostnader för ombyggnaden vid Bergskolegränd finns med i investeringsbudgeten nästa år och antas också få igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen nästa vecka.

Detaljplanen för 25 villatomter vid Stabergsviken har även den justerats något, bl a att den nya bebyggelsen ska ha träfasader med dämpad färgsättning och att skogen runt omkring ska bevaras samt att det krävs tillstånd för att fälla större träd i delar av området. Även den här planen godkändes för granskning.

Likaså detaljplanen för Kårarvets koloniområde godkändes för granskning. Som jag berättade efter förra MSN har delar av naturmarken vid Önsbacksdammen som ska vara tillgänglig för allmänheten tagits i anspråk av enskilda kolonilotter. Utöver det så ska planen kunna genomföras utan allt för stora konvulsioner. Den ger ju bra förutsättningar för området att fortsätta att vara just ett kolini- och odlingsområde. Detaljplanen för området vid kvarnen längs Borgärdesströmmen (i Svärdsjö) antogs av nämnden.

Ekonomi- och sjukskrivningsläget indikerar överskott för helåret och sjukfrånvaro i nivå med kommunens mål om max 4,5 procent. Det finns fortsatt behov av nyrekryteringar då förvaltningen inte är fullbemannad. Större poster som bidrar till överskottet är ej budgeterade markförsäljningar, vakanser inom framförallt planeringssidan, ökade p-intäkter och att överlämnandet av vägarna i Vika och Grycksbo till respektive vägförening inte slutförts.

Ett medborgarförslag om streetfotbollsplan vid Rödbrotomten diskuterades. I somras fanns ett par beachvolleybollplaner där. Det är osäkert om det kommer att finnas fler möjligheter till liknande aktiviteter innan tomten bebyggs. MSN beslutade att förslaget är besvarat då det gjorts försök med aktiviteter på platsen. Nämnden ser dock positivt på att ha en streetfotbollsplan på annan plats, temporärt eller permanent.

Så här inför vintern fick MSN information om vinterväghållningskostnader (se diagram ovanför). Sedan 2013 ligger budgeten på cirka 15 miljoner, men kostnaderna har inte varit så höga de senaste tre åren. Även om vintrarna upplevs som kortare och mildare så beror det här på att entreprenörskostnaderna minskat när avtalen gjorts om.

 

Högskolan måste ta vara på styrkorna och överbrygga svagheterna!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Högskolan måste ta vara på styrkorna och överbrygga svagheterna!

HDa_bibl_invigtIdag har Högskolan Dalarna (HDa) styrelsemöte. Det blir som bekant inget beslut om samlokalisering, men just därför är andra vägval nu ännu viktigare!

För det ligger en utmaning i att vara ett mindre lärosäte i stora universitets direkta närhet. Attraktiviteten blir avgörande för om studenter, lärare och forskare ska välja HDa.

Det bästa med den i övrigt splittrande lokaliseringsfrågan har varit att aktörer i regionen för första gången ordentligt diskuterat sin relation och förväntningar kopplade till HDa. Det ska tas tillvara, precis som kommunstyrelseordförandena i Falun och Borlänge skrev i en debattartikel (bl a DD 4 november). En lärdom från det senaste året är också att vi måste jobba tillsammans med HDa, istället för att påverka vår högskola via andra kanaler. Vi måste se de utmaningar som HDa står inför.

För Falun är det en avgörande framgångsfaktor att ha en fortsatt hög utbildningsnivå. Den har höjts av att många läser på HDa, i Falun OCH Borlänge, men också av att många flyttar för att studera. Vissa återvänder, men många blir kvar på sina nya orter. Då måste HDa locka hit andra. Att många valt bort ”hemmauniversitetet” beror tyvärr på att HDa inte uppfattas som en samlad högskola med ett myllrande studentliv, där ämnen och program möts. Campuslivet blir lidande när HDa är ledande i platsoberoende studier på nätet. Samtidigt borde den decentraliserande strategin passa som hand i handske med stridsropet ”Hela Sverige ska leva”.

Några av bekymren är att totala söktrycket till HDa inte är tillräckligt och att forskningsresurserna skulle behöva vara större. Ett följdproblem av det senare är att lärare inte får möjlighet att kombinera undervisning med egen forskning.

Det positiva glöms ibland, exempelvis bredden som finns. Likaså att utbildningarna för lärare, socionomer, sjuksköterskor har hög kvalitet och i de flesta fall högt söktryck. Även byggingenjör, systemvetare, grafisk teknologi och flera av ekonomutbildningarna fungerar bra, mediaprogrammen lockar många från övriga landet och en av landets största språkinstitutioner bör ses som en tillgång i en internationaliserad värld.

Men samtidigt som byggsidan fått ett lyft genom branschens engagemang så har andra teknikutbildningar gått kräftgång. Här måste företagens engagemang bli större! Det borde även finnas en brygga mellan HDa och länets största industri- och forskningsverksamhet ABB. Spetskunnande i elektroteknik på HDa är mycket begärt, men en kanske en grundutbildning?

Även om kopplingarna till regionens storföretag är viktiga så är behoven ännu större i de små och medelstora. Jag är tveksam om HDa och exempelvis Faluns 330 tillverkande företag samarbetar tillräckligt mycket. När nu staten betonat hur viktig närhet är så bör Dalarna Science Park som inkubator till HDa finnas även i Falun.

Spetsfunktioner vid sidan om utbildningen är viktiga för att rekrytera studenter. Elitidrottsverksamheten är en sådan där 100-tals studenter lockas från hela landet för att kombinera idrottande med högskolestudier. En ny bostadsgaranti är framtagen, men upplevelsen av kvalitén i boendet måste också höjas. Det här kan avgöra inställningen till att bo kvar eller återvända. Inom kort påbörjar Kopparstaden bygget av 40 nya studentlägenheter i Falun.

Det går inte att komma ifrån att det ändrade regleringsbrevet låser fast kostnaderna på en hög nivå. Utifrån att regeringen så tydligt markerat de fysiska förutsättningarna för HDa borde man vara lika distinkt i att utöka anslaget i kommande statsbudgetar.

 

Skriver det här som kommunalråd i Falun, med ansvar för högskolefrågor och tidigare kommunstyrelsens ordförande under 8 år. Jag har även varit ledamot i Högskolan Dalarnas styrelse 2009-2014 samt student och kårordförande där under 1990-talet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 oktober

Posted by Jonny in Uncategorized | 3 Comments

Lugnets naturreservatJulmarknad i FalunKul cykelställ SundsvallDagens MSN innehöll info om utvecklingsprojekt och beslut om olika frågor som visar den bredd av frågor som nämnden har.

 

Detaljplanearbete pågår för Kårarvets koloniområde. Samråd har genomförts. Planen har blivit mer komplicerad än vi först bedömde då delar av marken vid Önsbacksdammen har ianspråktagits av enskilda kolonilotter. MSN vill att det är en bra balans mellan kolonilotterna och allmänhetens möjlighet att passera, bl a längs vandringsleden ”Vattnets väg”. Fortsatt arbete med planen ska givetvis genomföras så smidigt som möjligt men några privata trädäck mm kommer att behöva flyttas.

Nya kontaktcenter där MSN och vår förvaltning är först in har nu varit i gång sedan sommaren. Vi får bra fakta på vilka frågor och ärenden som är vanligast, exempelvis att 4 procent handlar om träd, 5 procent rör markskötsel och 9 procent väghållning. Jag tror att det finns ett stort värde i att ha koll på vanliga frågor så att vi kan vara proaktiva och ge snabbare service.

Detaljplanerna för de 330 nya bostäderna i Surbrunnshagen (Kungsgårdsvägen), livsmedelshandel i kvarteret Gruvbron (Coop) samt båthus vid nya bostäderna i Jugansbo, Vika har samtliga vunnit laga kraft. Vid Surbrunn överklagades planen, men har efter att de överklagande inte fick prövningstillstånd i Mark och miljööverdomstolen fastställts. Den här planen är oerhört viktig då den står för en stor del av nya centrala bostäder. Området ligger bara en kilometer från Resecentrum och en och halv från Stora Torget.

MSN bifaller en (M)-motion om att se över och justera villkoren för torghandel, framförallt på Stora Torget. Utifrån motionen kommer taxor att ses över och en utredning starta hur Stora Torget kan användas ännu mer och bättre.

Arbetet är nu startat för att se hur en ombildning av Lugnets naturreservat kan göras. Richard Holmqvist (MP) som är vice ordförande i MSN och har ett utpekat ansvar för natur- och miljöfrågor beskriver hur reservatet bildades för att värna Lugnets skidspår och friluftslivet, men att det av många uppfattas som ett reservat som ska skydda skogen. Det är därför bra att tydliggöra reservatets syfte. Kanske kan arbetet resultera i ett lite mindre men tydligare och ”vassare” reservat och att det kanske övergår från statligt till kommunalt naturreservat. Se karta ovan.

Slutligen är vi som nämnd glada över att ha årets ledare i vår verksamhet. Det är mät- och kartchefen Ulf Norén som fått utmärkelsen. Ulf uppmärksammades med blommor på dagens MSN. Grattis!

 

Borlänge och Regeringen utsätter Högskolan Dalarna för stora risker!

Posted by Jonny in Uncategorized | 6 Comments

HDa_FalunHDa_BlgOm man lever i tron att ledningen för Högskolan Dalarna dragit fel slutsatser och att de inte kan något om verksamhetens förutsättningar pustar man säkert ut efter regeringens ingripande i lokaliseringsfrågan.

Men om vi antar att det i ledningen finns kunskap om Högskolans förutsättningar, villkor, rekryteringsläge mm är det kanske Borlänge som ska vara mest oroliga av alla. Ministern lär (uppenbarligen) inte bry sig om just Högskolan Dalarna lyckas särskilt bra, men lokalt och regionalt har det enormt stor betydelse.

Lyssnar man på studenterna eller har lite insyn i det som heter Högskolans anställningsförslagsnämnd (AFN – som hanterar alla nya anställningar av lärare, forskare, professorer) inser man att det finns ett problem som inte stavas utbytt rektor eller ny styrelse. Det handlar om att det i många år har varit svårt att locka både studenter och lärare/forskare till industri- och tekniksidan i Borlänge.

Det här viftas bort med förklaringen att ”Högskolan inte satsar på Borlänge”.

Det är ett allvarligt läge som har uppstått i och med regeringens inblandning. Om nuvarande eller kommande högskoleledningar i framtiden vill genomföra nödvändiga förändringar för att öka attraktiviteten eller klara verksamheten ekonomiskt – kommer de då att våga/vilja föreslå förändringar, eller avstår man för att slippa hamna i konflikt med regeringen eller värdkommunen? Vi kommer i värsta fall få se fler, inte färre, exempel där utbildningar dör sotdöden. En mer passiv högskola, inte mer aktiv som alla har önskat.

Risken är uppenbar att det som ses som en seger i Borlänge i själva verket kommer att försvaga Högskolan, göra det svårare att rekrytera studenter, personal och förstås även rektor och styrelse. För vem vill ta anställning på en högskola där det är lågt i tak och där staten när som helst kan komma med tvångströjan?

Borlänge som sett till att processen tar den här vändningen har nu tagit på sig ett stort ansvar. Det allvarligaste är sättet man sätter sig över Högskolan, som inte direkt förbättrar relationen till lärosätet. Kommunen har nu ett hästjobb framför sig för att höja attraktiviteten på Borlänge som högskolestad. Om inte det lyckas kan hela Högskolans verksamhet på sikt vara hotad.

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 28 september

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 28 september

Masugnsbron_gamlaKarta_Isalanäsetskateparken_belysning

 

 

 

 

Ett MSN-möte med lite färre ärenden, men ändå viktigt då vi bl a beslutat om budget- och verksamhetsinriktning 2017-2019 (2021). Nämnden har inte begärt några extra tillskott inför 2017. Nu har vi även kunnat minska investeringsvolymen något 2017-2019. Trots det har vi skapat utrymme för utbyte av den nu avstängda gång- och cykelbron vid Masugnen 2018 (se bild t v) och kunnat öka ambitionen för cykelvägsutbyggnad de kommande åren. När det gäller den löpande driften startar ett utvecklingsarbete med mer trafik- och besöksräkning för att få bättre koll på hur våra gator, parker och allmänna platser används. Vi bedömer att det både kan spara pengar, att vi får bättre underlag när vi diskuterar med medborgare, Trafikverket m fl och att vi bättre kan rikta resurser dit flest åker eller vistas.

Per sista augusti ligger MSN på ett överskott om 17,3 miljoner, men med det eftersläpande arbete som succesivt tas ikapp är prognosen för hela året ett mindre överskott. Det vi just nu tar ikapp är exempelvis ytterligare asfaltering, bättre belysning på islekbanor, nya parkmöbler, dikning, gallring och nytt utegym i Kålgårn.

I juni köpte kommunen ett markområde på 27 hektar mellan Svärdsjö och Böle. Det blir nu naturreservatet Isalanäset (se kartbild). Det delvis igenväxta odlingslandskapet, gamla barrskogen och det stora flyttblocket långt ut på udden kan bli ett bra utflyktsmål. Mitt emot ligger också Isala lada som redan idag lockar en del besökare. Idag skickade MSN ut reservatsföreskrifterna och skötselplanen på remiss.

MSN diskuterade ett medborgarförslag som föreslår en vägförbindelse mellan Norslundsrondellen och Erikslundsvägen (via Slussen). Förslaget avslås i det här läget, men vi berättade för förslagsställaren Kjell Robertsson att kommunen just nu arbetar med en fördjupad översiktsplan för hela staden som ska innehålla ett förslag för hur olika trafikslag ska ledas genom olika stadsdelar. Där kommer vi återigen att pröva Kjells och andra förslag som kommit under senare tid.