M och Falupartiets samarbete med SD i demokratifrågor smakar illa!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentering avstängd

Under sommaren 2014 var det ett parti som bad oss att öppna våra hjärtan. Sedan dess har budskapet urvattnats för att till slut helt sakna innehåll. Idag finns det flera anledningar att fundera över Moderaternas agerande.

(M) menar att Sverige behöver en paus i flyktingmottagandet, vilket betyder att de vill inskränka mänskliga rättigheter genom att begränsa asylrätten. Det finns ett parti som tidigare föreslagit detta och det är Sverigedemokraterna.

I Falun samarbetar nu Moderaterna och Falupartiet med Sverigedemokraterna. I en motion till kommunfullmäktige vill man upplösa val- och demokratinämnden för att istället separera dessa frågor. Förslaget i sig är inte särskilt kontroversiellt men det är svårt att låta samarbetet som ligger bakom motionen gå obemärkt förbi. Att (M) och (FAP) väljer att samarbeta med ett parti grundat av nazistiska och rasistiska rörelser i frågor kopplat till just demokrati är mycket oroande.

Falu kommun har högt ställda ambitioner om att utvecklas som demokratikommun. Den motion som är lagd kan uppfattas som ett förslag till att begränsa de här ambitionerna vad gäller relationen mellan förtroendevalda politiker och medborgarna. Helt enligt Sverigedemokraternas avsikter. Mot bakgrund av de antidemokratiska krafter som demonstrerade i Borlänge på första maj känns det ännu kusligare att samarbetet kan tolkas som ännu ett tecken på rasismen håller på att normaliseras i Sverige.

 

Blogginlägget är ett utdrag från en debattartikel som jag skrivit tillsammans med mina s-kamrater Susanne Norberg, Sofie Eriksson, Jonas Lennerthsson, Lena Johnsson, Diyar Cicek, Monica Enarsson, Jessica Wide, Kim Söderström och Lisa Wellhard.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27 april

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentering avstängd

viltolyckor_2015Stationsrondellen m belysningNämnden (MSN) har en fortsatt späckad agenda! Idag hade vi en hel del förslag från medborgare och förtroendevalda. Vi fick också information om det arbete med laserscanning som pågår där Falun ligger långt fram, om fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och om samverkan mellan Länsstyrelsen och Falu kommun.

En detaljplan godkändes för antagande i fullmäktige. Den är planen för 30-40 bostäder vid Svärdsjögatan/Trotzgatan. Planen möjliggör att ett hål i stadsbilden fylls med ett attraktiv kvarter för både boende och omgivningen. Nybyggnation tillsammans med de äldre byggnaderna (Centrumkyrkan och gamla Hotell Kåre) blir en bra mix.

Två detaljplaner går vidare från samråd till granskning. Den ena är planen för livsmedelshandel vid Hanröleden (gamla DD-huset). Planen har bl a kompletterats med en kulturmiljöanalys och en utredning om farligt gods. Riskerna hanteras bl a genom att byggnadens utformning preciseras och att E16 förbi platsen förses med skyddsräcke. Antalet skyltar vid den tänkta butiken har nu också minskats och belysning ska utformas med omsorg (belysningsmaster ej tillåtna). En positiv bieffekt för upplevelsen av världsarvet är att slagghögarna norr om planområdet kommer att synas mer då byggnaden ligger längre från vägen och är något lägre än nuvarande tidningshus. En ny livsmedelsbutik tillför ett relativt litet tillskott av trafik. Istället är det den totala trafikökningen som gör att den hårt belastade korsningen mellan länsväg 293 och E16 kommer att behöva byggas om.

Den andra är 70-80 bostäder och/eller vårdboende, kontor, utbildning mm längs Norra Järnvägsgatan, där HMB Construction och Skanska Direkt idag har sin kontor.

MSN har idag beviljat det första ärendet där vi går in med stöd för att en person ska kunna skaffa ett anpassat fordon som alternativ till att resa med färdtjänst. Falun är en av de första kommunerna i Sverige som prövar det här och stödet betalas ut utifrån ett reglemente som fullmäktige fastställt. Sökanden uppger i ansökan att han idag reser med färdtjänst motsvarande knappt 100.000 kr/år. Ansökan som beviljades ligger på 266.000 kr.

MSN och Falu P satsar gemensamt på bättre parkeringsvisning längs inre ringen och innanför den. Inre ringen är huvudgatorna Gruvgatan, Korsnäsvägen, Trotzgatan, Nybrogatan och Engelbrektsgatan. Kommunen kommer att göra en enhetlig skyltning längs gatorna och parkeringsbolaget skyltar om vid några av parkeringsanläggningarna. Vid några p-hus/p-garage blir det elektronisk visning av lediga platser.

Apropå skyltning så bifaller nämnden ett förslag från (L) att centrala gator ska skyltas så att cyklister ska kunna åka i båda riktningarna där bilar bara får åka åt ena hållet. Villkoret är att det ska fungera utan att äventyra trafiksäkerheten. En motion från samma parti om Faluåns översvämningsrisker avslås då det inte är realistiskt att vidta såna åtgärder så att föreslagna flöden alltid klaras utan skador. Motionären har en god tanke, men det arbete som pågår måste intriktas på ett annat sätt. (KD)-motionen om vattenburen kollektivtrafik avslås då vi inte tror att den kan vara ett realistiskt komplement.

Ett medborgarförslag om att stänga av Kungsgårdsvägen bifalles delvis även om vägen inte stängs. Fartdämpande åtgärder och förbud mot tung lastbilstrafik blir nämndens recept för att på kort sikt förbättra trafikmiljön. Förslaget om en ny marina i Vika besvaras då det bör hanteras i en fördjupad översiktsplan för Runn och att initiativet på den aktuella platsen bör komma från markägaren.

Ett par medborgarförslag om lekplatser beslutade MSN också om. Rökfria lekplatser kan vi tyvärr inte införa. Stockholm har testat och vid rättslig prövning höll inte det. Förslaget om en ny central lekplats besvaras då MSN istället vill fullfölja strategin att ytterligare utveckla Nybroparken samt nyanlägga en lekplats vid Tisken (gamla gasverkstomten). Men vi kommer också att se över strategin, och där är sådana här idéer värdefulla.

Arbetet med viltvårdsplanen ska få ny fart. En rapport gavs på nämnden. Bilden överst visar vart det inträffade viltolyckor 2015 (rödsvarta prickar). Kommunens markinnehav är rosafärgat och det är det som en kommunal viltvårdsplan omfattar.

Skicket på minigolfbanorna i Kålgårn lyftes som en övrig fråga. Det pågår en renovering inför sommaren, som bekostas av Falu kommun, och utförs med hjälp av bygg-elever på Lugnet: http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/byggelever-renoverar-bangolfbanan-korpen-forbereder-infor-sasongen Slutligen bifogas en bild på den nyanlagda stationsrondellen, som istället för gräs fått andra dekorativa inslag.

 

 

 

Våra utmaningar handlar inte om skidåkning…

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentering avstängd

”Besviken medborgare” skriver i DD 18 april om hur hen uppfattar att Falu kommun tar beslut som är en följd av skid-VM 2015. Falun har en kvartstående kostnad för Skid-VM, det är sant, men det är inte därför vi förändrar. Och våra utmaningar har inte med skidåkning att göra.

Falu kommuns stora utmaningar handlar om missbruk och trasiga familjer, om att alla elever inte klarar skolan, om sjukskrivningar och bostadsbrist och om arbetslöshet och integration.

För att möta de verkliga utmaningarna så satsar vi på vuxenutbildning, bygger nya förskolor och äldreboenden. Genom det byggandet och att Falun är den kommun i Dalarna som bygger mest bostäder skapas jobb. Därför sjunker arbetslösheten och är snart under 6 procent. Närmast på tur står att presentera ett förslag som kan ge våra skolor mer resurser.

Utan en stabil ekonomi blir det svårt att klara utmaningarna. Därför är det oerhört värdefullt att kommunen gjorde ett stort ekonomiskt överskott 2015 och att regeringen ökar statsbidragen till kommunerna. Vi säljer några av Kopparstadens fastigheter för att Faluns allmännyttiga bostadsbolag ska kunna fortsätta att bidra till att det byggs många nya lägenheter, utan att ekonomin för kommunen eller hyresgästerna äventyras.

Vi vill att Falun även i fortsättningen ska ha en bra ekonomi. Men också att det kommunala utbudet motsvarar det som efterfrågas mest av medborgarna! Det är då det fungerar som insändaren skriver, att det finns ”platser för möten och samtal, platser som motverkar droganvändning hos de unga och ökar förståelsen för olika kulturer och minskar rasismen som fått fotfäste i det svenska samhället”.

En kombination av ansvar för Faluns ekonomi och att vi vill erbjuda ett utbud som lockar ännu fler är alltså förklaring till att vi nu säljer fastigheter och ändrar i utbudet av fritidsverksamhet och busstrafik.

Inlägget svarar på http://www.dalademokraten.se/opinion/insandare/nu-ska-vi-betala-for-vm och är i stort sett detsamma som den insändare som jag skrivit tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande Jonas Lennerthson (S), Kopparstadens ordförande Kim Söderström (S) och Roza Güclü Hedin (S) som är riksdagsledamot för Dalarna och Falun.

Vad händer med busstrafiken i Falun?

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentering avstängd

I många media skrivs och diskuteras om de förändringar som ska genomföras i busstrafiken i Falun och mellan Falun och Borlänge. Här är en sammanfattning av vad som planeras. Vissa justeringar kommer att göras, men i huvudsak gäller den.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23 mars

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

Ännu en spännande nämnd idag, där vi ägnat en hel del tid åt vår budget kommande år, att summera resecentrumprojektet och aktuella utvecklings- och planfrågor i stad och landsbygd.

Underlag för budget 2017-2019 med strategiska nämndsmål antogs av nämnden. Nämnden begär inga extra pengar utan vi kommer att fortsätta att försöka lösa våra olika uppdrag inom den budget som flerårsplanen anger.

Resecentrums beslutade totalbudget är 192,2 miljoner. I dagsläget har knappt 160 miljoner använts. Parkering vid Magasinet, kompletterande regnskydd vid Knutpunkten och en permanent gångbro under järnvägen längs Faluån återstår, och ska göras 2016. Även efter de här åtgärderna kommer investeringsmedel att finnas kvar. De åtgärder som inte kommer att göras inom resecentrumprojektet är Tiskenparkeringen (där bostadsbyggande utreds), korsningen Regementsvägen/Korsnäsvägen (som mer hänger ihop med Dalavallen och eventuell byggnation där) och Vasaparken. Resecentrumprojektet har hittills fått bära kostnader för omläggning av stora vatten- och avloppsledningar vid nya kvarteret Rödbro och Knutpunkten, som ska lyftas ur projektet om belasta framtida exploateringsprojekt.

Detaljplanen för Linghedsskolan mm vill nämnden att den ska antas av fullmäktige. Planen ger moderna planbestämmelser för bl a skolan och idrottsplanen, men också möjlighet att förtäta med några bostäder. Två mindre planer antogs av nämnden själv. Den ena, vid Britsarvsgården, ger möjlighet för två nya bostadshus. Den andra är en utökning av tomtmarken och byggrätten vid Kopparstadens pågående bygge på Glimmerstigen.

Ett förslag till detaljplan för nya bostäder och skolan vid Sundborns centrum skickas ut på samråd. Planen ger skolområdet en modern plan samt möjlighet att bygga ett antal tvåvåningshus, med upp till ett 30-tal lägenheter. De nya husen ska anpassas till kulturmiljön i området. Det här kommer att kunna ge ett välkommet tillskott av bostäder i Sundborn och ligger också i linje med de utvecklingsidéer som drivits av byn sedan 2010. Se illustration nedan.

Ett förslag till ny detaljplan för Gamla Bergsskolan 15 finns också framtaget och ska nu ut på samråd. Planen möjliggör påbyggnad av Åhlénshuset med två till tre våningar bostäder men också att lastintaget mellan Åhléns och Bergströms Galleria kan byggas över med en ny torgyta eller liknande. Trappan mellan Holmtorget och Åsgatan blir kvar men byggs om.

Ett medborgarförslag om fiskerätter för faluborna avslås då de flesta vatten som kommunen har numera ingår i fiskevårdsområden. På så sätt är det tillgängliga, även om det krävs fiskekort. Ett annat medborgarförslag som föreslår ängsblommor i Gruvrondellen avslås. Även om det är viktigt med ängsmark så finns det bättre lämpade ställen. En liten paradox är också att Gruvrondellen redan är sådd med ängsblommor, men att det här av de flesta falubor uppfattats som att den inte sköts. Därför klipps rondellens gräs mer frekvent sedan förra sommaren.

Kommunen vill rusta upp vägarna i Grycksbo och Vika. För att kunna gå vidare behöver kommunen en motpart som företräder vägföreningarna. Nämnden har utsett fem ledamöter som har mandat att agera och vid behov besluta så att processen med upprustningen av vägarna kan komma vidare.

Planeringen för ombyggnaden av Å-rummet rullar på. Det är nu klart att ombyggnaden görs i huvudsak 2017. Nämnden har idag givit klartecken för ännu en sommar med Bishops Arms uteservering längs Östra Hamngatan. Det kräver också att gatan under sommarmånaderna ska ha en trafiklösning som fungerar ihop med uteserveringen. En stor del av nämnden tycker att förra årets trafiklösning fungerade bra och har därför valt samma lösning i år. Uteserveringen och att gatan hålls öppen enbart för gående, cyklister och nyttotrafik varar mellan 1 maj och 30 september. Delar av oppositionen ville att gatan skulle vara öppen för allmän trafik dagligen mellan 05.00 och 14.00.

Bildtexter: Östra Hamngatan (överst t v) får även i år en uteservering och att gatan prioriteras för gående och cyklister. I Sundborn (nederst) går ett förslag till detaljplan ut på samråd, där de gula områdena markerar ny bostadsbebyggelse. Planen (t v) är inte helt olik de bostadsideér (t h) som finns med i den utvecklingsplan som Sundborns Sockenråd tog fram 2010.

Öa Hamngatan_uteservering_2015Sundborn_DP_rev2

Nya regioner och bra förutsättningar i hela landet kräver robust infrastruktur

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentering avstängd

Samma dag som förslag till nya regioner presenteras besöker infrastrukturminister Anna Johansson Dalarna. I ett Svealandsperspektiv blir behovet av bättre och snabbare tågförbindelser ännu viktigare. Och att Dalarnas stora godsflöden har järnvägsstråk som inte stör persontrafiken.

Höghastighetsbanor och storstäder i all ära, men den stora arbetsuppgiften blir att skapa bra förutsättningar i hela landet. Det gäller både i uppdraget att föreslå nya regioner och att skapa en robust infrastruktur!

Då Dalarna är Sveriges fjärde största exportlän och det tredje största turistlänet ger det synliga spår. Vägarna slits ner när människor tar bilen istället för tåget och exportindustrin tvingas transportera längs väg trots att man egentligen vill använda järnväg.

För pendling och persontrafiken mellan Dalarna och Stockholmsregionen är satsningar på Dalabanan det absolut viktigaste! Kartan här nedan visar att Dalarna behöver krympa tidsavståndet. Dalabanan har varit i strykklass i jämförelse med övriga banor ut från Stockholm.

image

En konflikt som inte kan undvikas och där mycket av både person- och godstrafik på något sätt måste passera är mellan Falun och Borlänge. Anna Johansson fick idag provåka (provköra?!) den krokiga, vackra men ack så otillräckliga 1850-talssträckningen. Det är trångt, det intygar alla. Enligt uppgift är det här det enkelspår i Sverige som först fylls när tåglägen delas ut.

Det är sant att bostadsbristen hämmar exempelvis Stockholms och Uppsalas expansion. Men alla behöver inte flytta dit! Om FalunBorlängeregionen, Dalarna och kommunerna ner mot Uppsala har en tillförlitlig och tillräckligt snabb bana finns en befolkning på runt 300.000 människor där många inte har något emot att pendla med tåg. Då kan många arbeta i Uppsala, Arlanda och Stockholm utan att behöva flytta dit och konkurrera om bostäderna.

Hoppas att du hade ett bra och givande besök idag Anna! Nu fortsätter resan tillsammans. Inte bara mellan Falun och Borlänge utan hela vägen till Stockholm och nya fungerande storregioner!

förslag nya regioner

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24 februari

Posted by Jonny in Uncategorized | 4 Comments

Idag har vi haft en nämnd med fokus på verksamhetsgenomgång, ytterligare planer för bostadsbyggande och projekt i det offentliga rummet!

Nämndens trafik- och markverksamhet står för drygt 70 procent av vår skattefinansierade budget. Vi hade idag en längre genomgång och diskussion om de utmaningar och förändringsbehov vi står inför i den verksamheten. Nämndens verksamhet som helhet rullar på bra. Vi fortsätter att visa plussiffror i ekonomin och sjukfrånvaron sjunker ytterligare.

Vi hanterade tre detaljplaner idag. I Jugansbo utanför Vika godkände nämnden en plan med 12 småhus för antagande. Planen har inväntat Länsstyrelsens bedömning av strandskydd som innebär att antalet tomter minskats från 15 till 12. Närmare Falun, vid Stabergsviken planerar Bergvik Skog för 25 villatomter. Nämnden godkände planen för samråd. I båda dessa planer har vi haft en politisk diskussion hur nära samlad bebyggelse, kollektivtrafik och teknisk infrastruktur som nya lite större områden av bostäder bör lokaliseras. Båda dessa områden ligger i stråket mellan Falun och Vika och även om det är vissa avstånd till busslinjer och service väljer vi ändå att ta planerna vidare. I Östra Främby godkände vi också en detaljplan för antagande. Planen ger möjlighet att förtäta befintligt bostadsområde, vilket vi ser positivt på.

Nämnden har också beslutat att ett kommande planarbete, bostäder vid Parkgatan, ska separeras från den medborgardialog kring närliggande Vasaparken som vi kommer att genomföra. Vi gör det här för att skapa tydlighet och för att medborgarna ska ha en tydlig ram för det markområde som man kan delta i utformandet av och vilka pengar som finns avsatta. Planarbetet för nya bostäder är självklart också öppet för allmänheten, men här samråder vi på traditionellt sätt. Oppositionen har svårt att förhålla sig till Vasaparken och vad som överhuvudtaget ska hända med området.

160224_omr best ÖstanforsI Östanfors upphävs tidigare detaljplaner och ersätts med områdesbestämmelser. Som boende i området deltog jag inte i besluten, men jag tillåter mig ändå att konstatera att det är lite kul att de radhus som byggdes efter en rivningsvåg under 60- och 70-talet idag anses ha sådana kvalitéer att deras stil bör bevaras och vårdas. Sägas ska väl också att husens utformning påverkades av europeiska byggnadsvårdsåret 1975 där Falun deltog, och som av många sågs som en vändpunkt, från rivningar till att vårda gammal bebyggelse och anpassa det nya. Sedan några år har även de övriga trästadsdelarna Elsborg och Gamla Herrgården nya områdesbestämmelser.

160224_utbyggnad lilla källviken

Nämnden har beslutat att anta entreprenör för utbyggnad av ytterligare en etapp i Lilla Källviken. I dagsläget är ett 60-tal småhus uppförda eller under byggnation längs de gator som är grönmarkerade på kartan till vänster. Den nya etappen omfattar de rosamarkerade gatorna samt gång-/cykelvägar.

Information gavs också om den upphandling av ytterligare utbyggnad av skateparken (Hyttgårdsparken) som genomförts och där arbetet genomförs under våren och sommaren. För 6,5 miljoner byggs en bowl samt åkytor runt bowlen. Parken kommer också (äntligen!) att få belysning inom samma entreprenad. Falu Energi & Vatten tillhandahåller belysningsmaterialet.

Planeringen för ombyggnaderna i Å-rummet pågår för fullt. Vi har tidigare haft siktet inställt på att göra en etapp i år och en ytterligare etapp 2017-18. För att tillmötesgå handlare och andra verksamheter som vill att ombyggnationer ska störa under så kort tid som möjligt överväger vi nu att göra hela ombyggnaden under 2017. Vi har då också möjlighet att ta större hänsyn till närliggande byggprojekt. Det handlar om bostadsbyggande och nya Falun Bowling & Krog i Västra Falun vars transporter riskerar att skada de nybyggda gatorna. Även rörarbeten i gator och en upprustning av Falubron skulle kunna synkroniseras bättre i tid genom en samlad ombyggnad under 2017.

Jag avslutar detta blogginlägg med lite inspirationsbilder från Uppsala där man byggde om längs Fyrisåns för några år sedan. Det är viktigt att Å-rummet känns attraktivt olika tider på dygnet och årstider, och att det känns tryggt att vistas i oavsett om det är mycket eller lite folk i rörelse.

160224_å-rumsbilder fr andra städer

 

planprocessen_fyra steg

Ett år sedan skid-VM i Falun startade – vad hände sen?

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentering avstängd

Den 18 februari 2015 startade VM i nordiska skidgrenar i Falun. Tiden innan hade kännetecknades av tidspress och en ganska uppslitande debatt. Men under skid-VM skiftade mycket, både fokus och inställningen hos många.

Tiden efter VM har varit väldigt rolig. Hela känslan i Falun tiden efter VM blev väldigt positiv, kritiken tystnade nästan helt. De sportsliga framgångarna och det ekonomiska resultatet hjälpte förstås till. Sedan har det varit en kvardröjande effekt ända in på det här året där den positiva känslan från Falu-VM återuppväckts i årskrönikor, idrottsgalan och i andra sammanhang.

Vad är då de kvarstående effekterna av skid-VM, förutom en arena i världsklass? Jag påstår att Falun har ett starkare varumärke än på mycket länge. Det märks inte bara idrottsligt där vi ligger tio i topp i både breddidrott och större arrangemang utan även intresset från investerare, bostadsbyggare med flera. Snacket i många sammanhang är att ”Falun är på gång” vilket måste ses som ett kvitto på att VM har hjälpt till att förändra och förstärka bilden av Falun.

Hoppbackarna fortsätter att vara en snackis. Visst behöver det vara tävlingar i de stora backarna, men jag tror att det egentligen är ännu viktigare att det finns en lokal klubb- och ungdomsverksamhet. I längden är nog därför de två minsta träningsbackarna som invigdes i helgen otroligt viktiga. Skidförbundet har gjort en rejäl satsning på backe åren fram till VM men där måste man orka vara uthålliga ”beyond” VM. Tappar svensk backhoppning ännu mer kan det bli svårt att överhuvudtaget få ännu ett nordiskt skid-VM till Sverige.

För det ändrade sig också i samband med VM: Nu vill de allra flesta i Falun och Dalarna att vi ska söka igen. Just nu är siktet inställt på 2025.

VM_LarshejarpåSv_FalunSM VECKAN 2013IMG_3347[1]

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27 januari

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

#msnfalun ettårsjubilerar och kan se tillbaka på ett intensivt år med mycket arbete och pionjäranda för både politiker och tjänstemän.

Årets första nämnd var precis så späckad som de tio vi hann med under 2015. Vi inledde med info-ärenden från val- och demokratinämnden, medarbetarenkäten 2015, nya kontaktcenter (som MSN är första nämnd att gå in i), näringslivsavdelningen och mät- och kartavdelningen som förbereder för att bli en fullvärdig kommunal lantmäterimyndighet igen. Det senare måste förberedas, men kan innebära förbättringar för både kommunen och medborgarna. Statliga lantmäteriets försämrade service är tyvärr en bidragande orsak att vi vill ta det här steget. Tidigast 2018 kan den egna lantmäteriverksamheten vara igång.

Beslut om ny bidragsmodell för enskilda vägar var nog dagens huvudpunkt. Ända sedan principerna för huvudmannaskap fastställdes i början av 2000-talet har det rått vis osäkerhet och diskuterats mycket. Förslaget som arbetats fram av förvaltningen tillsammans med en utsedd grupp med representanter för S, C, MP, M och FAP innebär att vi lägger grunden med ett tydligt och förenklat system som vägföreningarna lätt kan förstå. De största föreningarna som vi stämt av med verkar i huvudsak ställa upp på modellen, men de önskar förstås att det fanns mer pengar att fördela. I dagsläget ligger budgeten på 3,4 miljoner och den utökades 2015 med 650.000 kr av den politiska majoriteten. Bidraget per meter väg och år (som indexuppräknas) ligger 2016-17 på mellan 12 och 39 kronor. Gång- och cykelvägar får 6 kr per meter. Vägarna klassificeras med hjälp av Trafikverkets nationella vägdatabas. För att en enskild väg ska få bidrag måste det finnas minst två hushåll med permanentboende. Nämnden var enig om förslaget, med undantag för (V) som ville bordlägga ärendet, för att få mer inläsningstid.

Två detaljplan för bostäder är på väg mot antagande. Det gäller dels kvarteret Teatern där Kopparstaden vill bygga ett 80-tal lägenheter, dels delar av Stora Källvikens små­husområde som ska möjliggöra viss förtätning, men utan att områdets karaktär förstörs. Teatern fortsätter mot fullmäktige medan kommunstyrelsen är de som slutligt antar planen i Stora Källviken. Även planen för St Örjans kapell i Främby var på väg mot antagande men den måste vi skicka ut på förnyad granskning då flera nya bestämmelser nu tillförts i planen.

Precis som Teatern kommer detaljplanen för bostäder vid Svärdsjögatan/Trotzgatan (se bild nedan) att ge ett betydande tillskott på väldigt centrala bostäder (30-40 stycken). Den planen har vi haft samråd om, planförslaget får i huvudsak ”tumme upp” och vi godkänner den därför för granskning.

De planarbeten som pågår just nu hittar du på www.falun.se/planerjustnu

planprocessen_fyra steg

 

 

 

MSN beslutade under 2015 att regelverket för uteserveringar, kiosker mm skulle ses över för att moderniseras och om möjligt förenklas. Förslaget som kom tillbaka till dagens nämnd godkändes och gäller tillsvidare.

Nämnden beslutade även att en ansökan om utmärkning av cykelleden runt Runn för rekreation och turism ska lämnas in till Region Dalarna. Leden är tänkt att märkas ut enligt kartan nedan och ansökan görs tillsammans med Borlänge kommun.

utmärkning cykelled runt runnTrumbäcken_bild3

Tv: Karta över cykelleden runt Runn med anknytningar till Borlänge.

Th: Illustration över hur kvarteret Trumbäcken vid Trotzgatan kan se ut med nya bostäder (illustrationen gjord av Liljewall Arkitekter AB)

 

 

Bra om bostäder runt Tisken, Andreas!

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

Andreas Kahr har skrivit ett väldigt bra inlägg om hur Falun borde nyttja marken kring Tisken. Han nämner Kopparvallen och Dalavallen som ytor för framtida bostadsbyggande. Jag vill glädja Andreas med att förberedelser pågår.

Det område som kommit längst är Tiskenparkeringen där tanken är att komprimera de 400 p-platserna för att kunna få plats med 100-150 bostäder. Så fort vi fått klarhet i hur vi klarar risker kopplade till järnvägen bör planarbetet kunna starta där.

Kring Dalavallen pågår sonderingar med föreningslivet. Inget är idag klart, men det är inte osannolikt att det blir en utbyggnad av bostäder även där. Självklart ska vi då ha löst fotbollens behov samt att utbyggnad sker i samklang med det kulturhistoriska kasernområdet och ett uppdaterat trafiksystem kring området.

För Kopparvallen finns idag inga planer. Vid Tiskens södra strand skulle jag personligen se att vi tittade på möjligheten att bygga bostäder vid Kvarnbergets sluttning mot Kopparvallen. Ett fint läge som nu ligger outnyttjat sedan hoppbackarna revs. Sammantaget kan man säga att bollen är i rullning!

Tidigare har jag och S beskrivit den här utvecklingen kring Tisken: http://gahnshag.se/?p=931

Så här skrev Andreas i sin insändare: http://www.dt.se/opinion/insandare/bygg-pa-kopparvallen-och-dalavallen

Bild_Tiskens strand i framtidenIMG_1232[1]