Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23 november

Posted by Jonny in Uncategorized | Leave a comment

Gamla Bergsskolan_överdäckningsnöröjningskostn_2008_2016planprocessen_fyra stegSVRDSJÖDagens MSN handlade i huvudsak om detaljplaner, informationer och ett medborgarförslag. Utöver det är jag också glad att vårt ökande bostadsbyggande har gjort att Falu kommun får 14,2 miljoner i ”byggbonus” av regeringen. Medel som förhoppningsvis kan göra att kommunen kan förstärka plan- och markberedskapen ytterligare!

Ett stort antal detaljplanearbeten pågår. Sedan förra MSN har fyra ansökningar om nya planprocesser inkommit. Det är samfällighetsföreningen i Dalvik (Länsbodarna) som vill starta ett planarbete för att få till en plan som passar behoven i området. I Borgärdet (Svärdsjö) vill kommunens exploateringsavdelning planera för nya småhustomter. Inne i stan är det dels fastighetsägaren till Born (tidigare Stora Enso Research) som vill komplettera nuvarande kontor och verksamheter med nya bostäder och i Hälsinggården vill Rolf Ericson Bil påbörja ett planarbete för nya bostäder då fastigheten om något år inte längre ska användas för bilförsäljning mm.

Detaljplanen för kvarteret Gamla Bergsskolan godkändes för granskning (se bild ovan). Efter samrådet har planen kompletterats, bl a vad gäller utformningen av fasaden på gamla Epa-delen och en framtida påbyggnad av den, samt hur portar mm vid gränden ska se ut. På Åhléns tak kan bostäder i två våningar samt en indragen takvåning byggas och kontorsvåningarna i den östra delen kan byggas om till bostäder. Planen möjliggör också att en del av Bergsskolegränd kan byggas över med ett körbart bjälklag. Ovansidan blir torg och utrymmet under blir lastgård. Kommunens kostnader för ombyggnaden vid Bergskolegränd finns med i investeringsbudgeten nästa år och antas också få igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen nästa vecka.

Detaljplanen för 25 villatomter vid Stabergsviken har även den justerats något, bl a att den nya bebyggelsen ska ha träfasader med dämpad färgsättning och att skogen runt omkring ska bevaras samt att det krävs tillstånd för att fälla större träd i delar av området. Även den här planen godkändes för granskning.

Likaså detaljplanen för Kårarvets koloniområde godkändes för granskning. Som jag berättade efter förra MSN har delar av naturmarken vid Önsbacksdammen som ska vara tillgänglig för allmänheten tagits i anspråk av enskilda kolonilotter. Utöver det så ska planen kunna genomföras utan allt för stora konvulsioner. Den ger ju bra förutsättningar för området att fortsätta att vara just ett kolini- och odlingsområde. Detaljplanen för området vid kvarnen längs Borgärdesströmmen (i Svärdsjö) antogs av nämnden.

Ekonomi- och sjukskrivningsläget indikerar överskott för helåret och sjukfrånvaro i nivå med kommunens mål om max 4,5 procent. Det finns fortsatt behov av nyrekryteringar då förvaltningen inte är fullbemannad. Större poster som bidrar till överskottet är ej budgeterade markförsäljningar, vakanser inom framförallt planeringssidan, ökade p-intäkter och att överlämnandet av vägarna i Vika och Grycksbo till respektive vägförening inte slutförts.

Ett medborgarförslag om streetfotbollsplan vid Rödbrotomten diskuterades. I somras fanns ett par beachvolleybollplaner där. Det är osäkert om det kommer att finnas fler möjligheter till liknande aktiviteter innan tomten bebyggs. MSN beslutade att förslaget är besvarat då det gjorts försök med aktiviteter på platsen. Nämnden ser dock positivt på att ha en streetfotbollsplan på annan plats, temporärt eller permanent.

Så här inför vintern fick MSN information om vinterväghållningskostnader (se diagram ovanför). Sedan 2013 ligger budgeten på cirka 15 miljoner, men kostnaderna har inte varit så höga de senaste tre åren. Även om vintrarna upplevs som kortare och mildare så beror det här på att entreprenörskostnaderna minskat när avtalen gjorts om.

 

Högskolan måste ta vara på styrkorna och överbrygga svagheterna!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentering avstängd

HDa_bibl_invigtIdag har Högskolan Dalarna (HDa) styrelsemöte. Det blir som bekant inget beslut om samlokalisering, men just därför är andra vägval nu ännu viktigare!

För det ligger en utmaning i att vara ett mindre lärosäte i stora universitets direkta närhet. Attraktiviteten blir avgörande för om studenter, lärare och forskare ska välja HDa.

Det bästa med den i övrigt splittrande lokaliseringsfrågan har varit att aktörer i regionen för första gången ordentligt diskuterat sin relation och förväntningar kopplade till HDa. Det ska tas tillvara, precis som kommunstyrelseordförandena i Falun och Borlänge skrev i en debattartikel (bl a DD 4 november). En lärdom från det senaste året är också att vi måste jobba tillsammans med HDa, istället för att påverka vår högskola via andra kanaler. Vi måste se de utmaningar som HDa står inför.

För Falun är det en avgörande framgångsfaktor att ha en fortsatt hög utbildningsnivå. Den har höjts av att många läser på HDa, i Falun OCH Borlänge, men också av att många flyttar för att studera. Vissa återvänder, men många blir kvar på sina nya orter. Då måste HDa locka hit andra. Att många valt bort ”hemmauniversitetet” beror tyvärr på att HDa inte uppfattas som en samlad högskola med ett myllrande studentliv, där ämnen och program möts. Campuslivet blir lidande när HDa är ledande i platsoberoende studier på nätet. Samtidigt borde den decentraliserande strategin passa som hand i handske med stridsropet ”Hela Sverige ska leva”.

Några av bekymren är att totala söktrycket till HDa inte är tillräckligt och att forskningsresurserna skulle behöva vara större. Ett följdproblem av det senare är att lärare inte får möjlighet att kombinera undervisning med egen forskning.

Det positiva glöms ibland, exempelvis bredden som finns. Likaså att utbildningarna för lärare, socionomer, sjuksköterskor har hög kvalitet och i de flesta fall högt söktryck. Även byggingenjör, systemvetare, grafisk teknologi och flera av ekonomutbildningarna fungerar bra, mediaprogrammen lockar många från övriga landet och en av landets största språkinstitutioner bör ses som en tillgång i en internationaliserad värld.

Men samtidigt som byggsidan fått ett lyft genom branschens engagemang så har andra teknikutbildningar gått kräftgång. Här måste företagens engagemang bli större! Det borde även finnas en brygga mellan HDa och länets största industri- och forskningsverksamhet ABB. Spetskunnande i elektroteknik på HDa är mycket begärt, men en kanske en grundutbildning?

Även om kopplingarna till regionens storföretag är viktiga så är behoven ännu större i de små och medelstora. Jag är tveksam om HDa och exempelvis Faluns 330 tillverkande företag samarbetar tillräckligt mycket. När nu staten betonat hur viktig närhet är så bör Dalarna Science Park som inkubator till HDa finnas även i Falun.

Spetsfunktioner vid sidan om utbildningen är viktiga för att rekrytera studenter. Elitidrottsverksamheten är en sådan där 100-tals studenter lockas från hela landet för att kombinera idrottande med högskolestudier. En ny bostadsgaranti är framtagen, men upplevelsen av kvalitén i boendet måste också höjas. Det här kan avgöra inställningen till att bo kvar eller återvända. Inom kort påbörjar Kopparstaden bygget av 40 nya studentlägenheter i Falun.

Det går inte att komma ifrån att det ändrade regleringsbrevet låser fast kostnaderna på en hög nivå. Utifrån att regeringen så tydligt markerat de fysiska förutsättningarna för HDa borde man vara lika distinkt i att utöka anslaget i kommande statsbudgetar.

 

Skriver det här som kommunalråd i Falun, med ansvar för högskolefrågor och tidigare kommunstyrelsens ordförande under 8 år. Jag har även varit ledamot i Högskolan Dalarnas styrelse 2009-2014 samt student och kårordförande där under 1990-talet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 oktober

Posted by Jonny in Uncategorized | 3 Comments

Lugnets naturreservatJulmarknad i FalunKul cykelställ SundsvallDagens MSN innehöll info om utvecklingsprojekt och beslut om olika frågor som visar den bredd av frågor som nämnden har.

 

Detaljplanearbete pågår för Kårarvets koloniområde. Samråd har genomförts. Planen har blivit mer komplicerad än vi först bedömde då delar av marken vid Önsbacksdammen har ianspråktagits av enskilda kolonilotter. MSN vill att det är en bra balans mellan kolonilotterna och allmänhetens möjlighet att passera, bl a längs vandringsleden ”Vattnets väg”. Fortsatt arbete med planen ska givetvis genomföras så smidigt som möjligt men några privata trädäck mm kommer att behöva flyttas.

Nya kontaktcenter där MSN och vår förvaltning är först in har nu varit i gång sedan sommaren. Vi får bra fakta på vilka frågor och ärenden som är vanligast, exempelvis att 4 procent handlar om träd, 5 procent rör markskötsel och 9 procent väghållning. Jag tror att det finns ett stort värde i att ha koll på vanliga frågor så att vi kan vara proaktiva och ge snabbare service.

Detaljplanerna för de 330 nya bostäderna i Surbrunnshagen (Kungsgårdsvägen), livsmedelshandel i kvarteret Gruvbron (Coop) samt båthus vid nya bostäderna i Jugansbo, Vika har samtliga vunnit laga kraft. Vid Surbrunn överklagades planen, men har efter att de överklagande inte fick prövningstillstånd i Mark och miljööverdomstolen fastställts. Den här planen är oerhört viktig då den står för en stor del av nya centrala bostäder. Området ligger bara en kilometer från Resecentrum och en och halv från Stora Torget.

MSN bifaller en (M)-motion om att se över och justera villkoren för torghandel, framförallt på Stora Torget. Utifrån motionen kommer taxor att ses över och en utredning starta hur Stora Torget kan användas ännu mer och bättre.

Arbetet är nu startat för att se hur en ombildning av Lugnets naturreservat kan göras. Richard Holmqvist (MP) som är vice ordförande i MSN och har ett utpekat ansvar för natur- och miljöfrågor beskriver hur reservatet bildades för att värna Lugnets skidspår och friluftslivet, men att det av många uppfattas som ett reservat som ska skydda skogen. Det är därför bra att tydliggöra reservatets syfte. Kanske kan arbetet resultera i ett lite mindre men tydligare och ”vassare” reservat och att det kanske övergår från statligt till kommunalt naturreservat. Se karta ovan.

Slutligen är vi som nämnd glada över att ha årets ledare i vår verksamhet. Det är mät- och kartchefen Ulf Norén som fått utmärkelsen. Ulf uppmärksammades med blommor på dagens MSN. Grattis!

 

Borlänge och Regeringen utsätter Högskolan Dalarna för stora risker!

Posted by Jonny in Uncategorized | 5 Comments

HDa_FalunHDa_BlgOm man lever i tron att ledningen för Högskolan Dalarna dragit fel slutsatser och att de inte kan något om verksamhetens förutsättningar pustar man säkert ut efter regeringens ingripande i lokaliseringsfrågan.

Men om vi antar att det i ledningen finns kunskap om Högskolans förutsättningar, villkor, rekryteringsläge mm är det kanske Borlänge som ska vara mest oroliga av alla. Ministern lär (uppenbarligen) inte bry sig om just Högskolan Dalarna lyckas särskilt bra, men lokalt och regionalt har det enormt stor betydelse.

Lyssnar man på studenterna eller har lite insyn i det som heter Högskolans anställningsförslagsnämnd (AFN – som hanterar alla nya anställningar av lärare, forskare, professorer) inser man att det finns ett problem som inte stavas utbytt rektor eller ny styrelse. Det handlar om att det i många år har varit svårt att locka både studenter och lärare/forskare till industri- och tekniksidan i Borlänge.

Det här viftas bort med förklaringen att ”Högskolan inte satsar på Borlänge”.

Det är ett allvarligt läge som har uppstått i och med regeringens inblandning. Om nuvarande eller kommande högskoleledningar i framtiden vill genomföra nödvändiga förändringar för att öka attraktiviteten eller klara verksamheten ekonomiskt – kommer de då att våga/vilja föreslå förändringar, eller avstår man för att slippa hamna i konflikt med regeringen eller värdkommunen? Vi kommer i värsta fall få se fler, inte färre, exempel där utbildningar dör sotdöden. En mer passiv högskola, inte mer aktiv som alla har önskat.

Risken är uppenbar att det som ses som en seger i Borlänge i själva verket kommer att försvaga Högskolan, göra det svårare att rekrytera studenter, personal och förstås även rektor och styrelse. För vem vill ta anställning på en högskola där det är lågt i tak och där staten när som helst kan komma med tvångströjan?

Borlänge som sett till att processen tar den här vändningen har nu tagit på sig ett stort ansvar. Det allvarligaste är sättet man sätter sig över Högskolan, som inte direkt förbättrar relationen till lärosätet. Kommunen har nu ett hästjobb framför sig för att höja attraktiviteten på Borlänge som högskolestad. Om inte det lyckas kan hela Högskolans verksamhet på sikt vara hotad.

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 28 september

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentering avstängd

Masugnsbron_gamlaKarta_Isalanäsetskateparken_belysning

 

 

 

 

Ett MSN-möte med lite färre ärenden, men ändå viktigt då vi bl a beslutat om budget- och verksamhetsinriktning 2017-2019 (2021). Nämnden har inte begärt några extra tillskott inför 2017. Nu har vi även kunnat minska investeringsvolymen något 2017-2019. Trots det har vi skapat utrymme för utbyte av den nu avstängda gång- och cykelbron vid Masugnen 2018 (se bild t v) och kunnat öka ambitionen för cykelvägsutbyggnad de kommande åren. När det gäller den löpande driften startar ett utvecklingsarbete med mer trafik- och besöksräkning för att få bättre koll på hur våra gator, parker och allmänna platser används. Vi bedömer att det både kan spara pengar, att vi får bättre underlag när vi diskuterar med medborgare, Trafikverket m fl och att vi bättre kan rikta resurser dit flest åker eller vistas.

Per sista augusti ligger MSN på ett överskott om 17,3 miljoner, men med det eftersläpande arbete som succesivt tas ikapp är prognosen för hela året ett mindre överskott. Det vi just nu tar ikapp är exempelvis ytterligare asfaltering, bättre belysning på islekbanor, nya parkmöbler, dikning, gallring och nytt utegym i Kålgårn.

I juni köpte kommunen ett markområde på 27 hektar mellan Svärdsjö och Böle. Det blir nu naturreservatet Isalanäset (se kartbild). Det delvis igenväxta odlingslandskapet, gamla barrskogen och det stora flyttblocket långt ut på udden kan bli ett bra utflyktsmål. Mitt emot ligger också Isala lada som redan idag lockar en del besökare. Idag skickade MSN ut reservatsföreskrifterna och skötselplanen på remiss.

MSN diskuterade ett medborgarförslag som föreslår en vägförbindelse mellan Norslundsrondellen och Erikslundsvägen (via Slussen). Förslaget avslås i det här läget, men vi berättade för förslagsställaren Kjell Robertsson att kommunen just nu arbetar med en fördjupad översiktsplan för hela staden som ska innehålla ett förslag för hur olika trafikslag ska ledas genom olika stadsdelar. Där kommer vi återigen att pröva Kjells och andra förslag som kommit under senare tid.

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24 augusti

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentering avstängd

Bild hotell Främby uddeFlygbild JärnvägsgatanVy mot Järnvägsgatan food trucks_burgarbussen

Första mötet i MSN Falun efter sommaren.

 

Vi värmde upp med svar på Naturvårdsverkets förslag till kontroll av luftkvalitet. Olika åsikter i MSN om hur mycket vi ska ställa upp på förslaget då det för mindre kommuner kan innebära ökad arbetsmängd. För Faluns del vet vi att det tidvis finns luftproblem, och vi måste jobba med det här oavsett nya regler för kontroll.

Tre detaljplaner föreslår MSN att de antas. På Främby udde vill vi att planen ändras så att framförallt den nya hotell- och evenemangsbyggnaden (bild) kan byggas. Längs Norra Järnvägsgatan ger nya planen möjlighet till byggnation av cirka 100 nya bostäder i hus upp till åtta våningar. Bilderna ovan visar områdets placering mellan Britsarvet och Östanfors och hur maxhöjderna kommer att synas från E16-infarten från Borlänge. En mindre planändring görs i den nyantagna bostadsplanen i Jugansbo så att båthus blir möjliga att bygga där.

Efter att vi under 2015-2016 har haft ett försök med mobila kök, så kallade ”food trucks” vill nu MSN från och med 2017 permanenta det. Förslaget till regler är bra. Nämnden vill justera reglerna så att man har en miljöriktig elförsörjning (exempelvis att dieselaggregat inte ska användas och att vi istället försöka erbjuda elanslutningar). Vi utökar också maxantalet tillstånd från 3 till 8 stycken. Food trucks har varit ett spännande nytillskott, där Falun varit en av de första städerna utanför storstäderna att anamma det, och nu blir det här förhoppningsvis ett bestående och växande inslag i Falun.

Vi har svarat på revisionsrapporten om beläggningsupphandling. Nämnden konstaterar att händelserna som kommunens revisorer granskat var allvarliga avsteg från regelverket, och vi delar revisorernas uppfattning om brister i tillsyn och efterlevnad. Svaret fokuserar på de åtgärder som vidtas och vidtagits utifrån revisionsrapporten. Bland annat har MSN som första verksamhet nu inför ”certifierade beställare” i förvaltningen. Vi samarbetar också mycket med upphandlingscenter (som besökte oss idag), ser över interna regelverk och har genomgångar med chefer och personal om upphandlingsregler, ombudsrollen mm.

MSN förbereder budget inför 2017-2019. Nämnden har 135 miljoner till förfogande 2017 som sedan växer med ett par miljoner per år. Förutom att jobba vidare med att förbättra rutiner och processer vill majoriteten bland annat höja ambitionen för gång- och cykelvägsutbyggnad. Ett annat inspel är om resurserna som går till grönområden och parker är rätt dimensionerade. Vi upplever att resurstilldelningen och skötselnivån, framförallt i stadsdelar och i olika kommundelar är ganska låg. Inför kommande upphandlingar vill vi också att förvaltningen utreder möjligheten att bättre nyttja och samordna mindre entreprenörer, egna arbetsmarknadsenheten och egen personal för att sköta våra gator, vägar, parker och grönområden. Vår förhoppning är att det kan bidra till folkhälso- och tillväxtprogrammens mål om att ge fler plats i arbetslivet (även de som står långt ifrån arbetsmarknaden) samt underlätta för mindre aktörer att bli leverantörer.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 juni

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

 

gräset växercoop_kartaHolmen_bergströms mot ånimage????????????????????????MSN har haft sitt sista möte innan sommaren. Mycket info om pågående projekt, men också en hel del beslut. Senaste veckans snackis har varit att kommunen inte haft möjlighet att klippa och där en del gillat ”ängarna”. Om du ska binda midsommarkransar eller hitta sju blommor att ha under huvudkudden måste du skynda dig, för nu är vår entreprenör igång och klipper!

Falu cykelkommun och genomförande av cykelplanen pågår. Det handlar både om skötsel och skyltning av befintligt nät, men också ny- och ombyggnation för att öka framkomlighet. Prioriteringen ligger kring huvudcykelstråk och skolor. En anledningen är att ungdomars cyklande minskar och att fler skjutsas. Planen omfattar även landsbygden.

Förberedelser pågår för att bygga om i Å-rummet under 2017. Parallellt med det skickar nu MSN ut ett förslag till ändrad detaljplan som bland annat ska möjliggöra att bryggor och trädäck byggs i ån. Gatorna ska betecknas som torgytor vilket ger en väldigt flexibel användning både vad gäller trafik, evenemang osv. En annan fördel med planförslaget är att Bergströms Galleria ska kunna byggas ut 6 meter mot Östra Hamngatan, förslagsvis med en glasfasad och entréer mot ån. M, SD, L och FAP röstade nej till planen, vilket är förvånande då den i stora delar handlar om att ge ökade möjligheter för fastighetsägare och kommersiella verksamheter.

Detaljplanen för livsmedelshandel vid Hanröleden godkändes. Det innebär att planen nu är klar för antagande i kommunstyrelsen och fullmäktige. Under processen har skyltytor minskats och kulturanalyser gjorts. Med planen försvinner möjligheten att bedriva annan handel än livsmedel, vilket är bra, och att möjligheterna ökar att ljussignalerna vid 293/E16 kan ersättas av en rondell. Med röstsiffrorna 9-4 godkändes planen där M, SD och FAP var emot.

Efter att det förra förslaget till nya bostäder vid Storgårdsvägen i Bjursås förkastades av Mark- och miljödomstolen har MSN idag beslutat att skicka ut ett justerat förslag på ny granskning. Vi hoppas nu kunna nå fram mot en antagen plan så att Kopparstaden kan få bygga nya lägenheter i Bjursås.

Ett medborgarförslag om att kommunen ska hjälpa till med utbyte av vägbelysningsarmaturer i Vika bifalls. Med ett byte uppnås både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Det än så länge obebyggda Rödbrokvarteret vid Knutpunkten kommer förhoppningsvis att  iordningställas tillfälligt för sommaraktiviteter. Det blir alltså under en begränsad tid men ändå ett välkommet inslag. Ett medborgarförslag har lämnats in som föreslår en streetfotbollsplan (inte behandlat än), men MSN vill gärna testa så snart som möjligt! Vi återkommer med mer info när vi vet exakt vad som kan göras.

Vi hade en bra information och diskussion om beläggningsupphandlingen samt genomförd revisionsrapport. Vi vet alla att flera fel har begåtts. Diskussionen kan sammanfattas med att vi nu har fokus på att lära av det inträffade och snabbt göra förbättringar av rutiner och arbetssätt. Exempelvis ses reglementen och delegationsordningar över redan nu och en tydligare inköpsfunktion inrättas i förvaltningen som har nära samarbete med upphandlingscentrum. Nämnden kommer att svara på revisionsrapporten på vårt möte i augusti.

Nämnden fortsätter att visa överskott och sjukskrivningarna fortsätter sjunka och ligger på runt 3 procent. Positivt så långt, men det finns som vanligt ett mått av osäkerhet.

Satsning på barn och unga i Faluns rödgröna budget 2017-2019

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentering avstängd

fem barn i radFriköpt Falun Kommun. Foto:TronsIdag har Faluns S-C-MP-majoritetsbudgetförslag mött 6 andra budgetförslag i en lång debatt.

Mycket händer i vår kommun! Det är kul att Falun är en av de första kommunerna i landet som erbjuder alla anställda heltid och att bostadsbyggandet fördubblats de senaste 4-5 åren. Det är också glädjande att kommunen gjorde ett bra ekonomiskt resultat under 2015, och speciellt att skolan har gått från flera år av ekonomiska underskott till att nu vara välskött med ekonomin under kontroll. Vi går från ord till handling i hållbarhetsarbetet exempelvis genom att få till nya områden som Myran, som tillvaratar de tre hållbarhetsdimensionerna och nya naturreservat som Sanders gammelskog. Dessutom är Kulturhuset tio14 med en samlad, central kulturskola på gång.

Just nu arbetar vi intensivt för att integrationen och mottagandet av de nyanlända som kom i höstas ska bli så bra som möjligt. För att Falun ska få plats för fler falubor i verksamheterna och generellt höja standarden på lokaler så är nybyggnationen av Bjursåsskolan, utbyggnaden av Risholnsgården och andra nya lokaler viktiga för välfärden. Utöver de här satsningarna kommer fler nya förskolor, en ny LSS-gruppbostad vart annat år, renoverade kök och investeringar i energieffektiviseringar & ventilation i framförallt skolor.

Att skapa plats för fler handlar också om planering. Vi arbetar just nu med den nya fördjupade översiktsplanen för Falu stad och Varpan där en stor del av arbetet görs under 2016. Vi har också nyligen startat arbetet med en ny utvecklingsplan för landsbygden.

Majoritetens huvudbudskap handlar om skolan. Det känns bra att vi med budgeten för 2017 kan ta ett viktigt steg för att ge skolan mer resurser. Det har varit viktigt att kunna tillföra de här resurserna då det finns en bred samsyn mellan alla partier att barn och unga ska vara prioriterade. På sikt är satsningar på förskolan och skolan även en framtidsinvestering som minskar trycket på den sociala sektorn.

En del partier tycker att vi investerar för mycket, men vi möter det här genom att budgetera ett större plusresultat. En fördel med ett större överskott, förutom att vi klarar högre investeringar, är att vi kommer att ha goda chanser att balansera pensionsskulden med det egna kapitalet. Någon som staten kan komma att kräva om några år. Nästan alla våra investeringar just nu sker i lokaler för välfärden.

Oppositionen vill investera mindre, men kan inte peka ut vilka förskolor eller äldreboenden som ska stå tillbaka. Vi som majoritet tror att det finns ett stort stöd för att renovera skolor samt bygga nya förskolor och äldreboenden.

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 maj

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

 

DP_främby udde_hotellhastighetsgränserJag har beskrivit de senaste MSN-mötena som späckade med ärenden. Idag var det en liten andhämtning. En hel del informationer, men också beslut.

MSN yttrar sig nu om Trafikverkets förslag till anpassning av hastighetsgränser till riksägarnas trafiksäkerhetsstandard. Verkets underlag är tyvärr bristfälligt. Därför kan vi inte stödja det i sin helhet. Undantaget är sträckan Falun-Toftbyn där vi accepterar en sänkning. Vi är kritiska till att riksväg 69, Falun-Rättvik, föreslås sänkas till 80 km/timme. Den bör tvärtom åtgärdas för att långsiktigt klara högre hastighet. En mötesfri väg vore angelägen på den sträckan. 

Information gavs också om det pågående arbetet med luftmätningar. I gatunivån mäts framförallt kvävedioxid och partiklar. Placeringen av den nya mätutrustningen vid nedre delen av Svärdsjögatan är vald utifrån nationella rekommendationer. Mätningarna hänger också ihop med hela trafiknätet, hur det kan anpassas och kompletteras för olika trafikantgrupper för att minska utsläppen ytterligare. Läs mer om våra luftmätningar på http://www.falun.se/bygga-bo–miljo/buller-luft-och-boendemiljo/luften-i-falun/luftkvalitet-i-falun-just-nu.html

Detaljplanen för hotell mm på Främby Udde har varit ute på samråd och godkändes idag för granskning. Planen som i första hand ska ge möjlighet till en ny hotell- och evenemangsbyggnad har nu kompletterats med möjlighet att bygga ett mindre kallbadhus och vissa justeringar av byggrätter och lägen för bryggor. Kopplat till planarbetet förbereds också för förbättringar längs infartsvägen utifrån ridklubbens behov.

En detaljplan godkände MSN att den upphävs (formellt godkänns för antagande av upphävandet). Det gäller Herrgårdsviken-Sundet där bebyggelseförändringar mm får bättre förutsättningar utan de gamla planvillkoren.

Två medborgarförslag handlade mycket om hur MSN tillsammans med framförallt kultur- och fritidsnämnden (KFN) kan möta upp idéer från medborgare. Det ena förslaget, om att en lekplan borde ha konstgräs avslår vi då den bedöms vara i acceptabelt skick och fullgör sin funktion för närområdets behov. En fortsatt dialog med KFN får visa om standarden kan höjas så att det även stöder exempelvis föreningslivets behov. Det andra förslaget att en cykelväg vid Hälsingberg ska hållas tänd på hela sträckan bifaller MSN. Delar av sträckan är belysta av KFN:s elljusspår och delar är MSN:s belysning. Här borde vi kunna uppträda som en kommun, till nytta för faluborna!

En kort information gavs också om att tjänstemän tillsammans med företagargruppen på Ingarvet tagit fram ett förslag på hur bil- och cykeltrafik på Ingarvet ska kunna samsas och fungera på ett bra sätt. Förslaget kommer att presenteras vid en företagarfrukost på Ingarvet den 2 juni.

 

 

M och Falupartiets samarbete med SD i demokratifrågor smakar illa!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentering avstängd

Under sommaren 2014 var det ett parti som bad oss att öppna våra hjärtan. Sedan dess har budskapet urvattnats för att till slut helt sakna innehåll. Idag finns det flera anledningar att fundera över Moderaternas agerande.

(M) menar att Sverige behöver en paus i flyktingmottagandet, vilket betyder att de vill inskränka mänskliga rättigheter genom att begränsa asylrätten. Det finns ett parti som tidigare föreslagit detta och det är Sverigedemokraterna.

I Falun samarbetar nu Moderaterna och Falupartiet med Sverigedemokraterna. I en motion till kommunfullmäktige vill man upplösa val- och demokratinämnden för att istället separera dessa frågor. Förslaget i sig är inte särskilt kontroversiellt men det är svårt att låta samarbetet som ligger bakom motionen gå obemärkt förbi. Att (M) och (FAP) väljer att samarbeta med ett parti grundat av nazistiska och rasistiska rörelser i frågor kopplat till just demokrati är mycket oroande.

Falu kommun har högt ställda ambitioner om att utvecklas som demokratikommun. Den motion som är lagd kan uppfattas som ett förslag till att begränsa de här ambitionerna vad gäller relationen mellan förtroendevalda politiker och medborgarna. Helt enligt Sverigedemokraternas avsikter. Mot bakgrund av de antidemokratiska krafter som demonstrerade i Borlänge på första maj känns det ännu kusligare att samarbetet kan tolkas som ännu ett tecken på rasismen håller på att normaliseras i Sverige.

 

Blogginlägget är ett utdrag från en debattartikel som jag skrivit tillsammans med mina s-kamrater Susanne Norberg, Sofie Eriksson, Jonas Lennerthsson, Lena Johnsson, Diyar Cicek, Monica Enarsson, Jessica Wide, Kim Söderström och Lisa Wellhard.