Klarar Dalarnas kommuner att förvandla kris till utveckling?

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Klarar Dalarnas kommuner att förvandla kris till utveckling?

Det är väl ingen längre som tvekar om att högkonjunkturen är på väg att ebba ut. Att det blir lite tuffare förutsättningar. Frågan är bara om det är detsamma som att samhället, företagen och vi alla ska slå av på takten, börja deppa och tappa visionerna och långsiktigheten? Förhoppningsvis inte – för då hamnar vi i det hemska D-ordet som ingen lågkonjunktur får hamna i. Depressionen.

Medan företag måste förhålla sig till att produkter och hela branscher kommer och går i en allt snabbare takt och privatpersoner kan förlora sina jobb så kvarstår i stort sett det offentliga uppdraget intakt i med- och motgång.

Historien har en förmåga att upprepa sig, särskilt för offentliga sektorn. Det görs samma saker om och om igen. Bra som dåliga. Just nu lanseras sparpaket i många dalakommuner. I många fall oundvikliga. Men parallellt behöver Dalarnas kommuner och region kanske inspireras av företagen. Att i sparivern inte glömma det strategiska.

Företag kan bli framgångsrika genom att vara bra på att anpassa till framtidens behov, teknik och konsumtionsmönster. Gärna med en tydlig idé om vad man är bra på eller ska bli bäst på. I kombination med bra timing på nya investeringar kan oddsen för en ljus framtid bli goda.

Kan exempelvis också kommuner fila på ”affärsidén” och göra investeringar vid bättre valda tillfällen? Troligen.

Grunden för alla dalakommuner är förstås bra välfärd och service, men därutöver är en konjunkturavmattning ett utmärkt tillfälle att vässa sin profil. Det kan handla om att både bejaka långsiktiga trender och ”slå mynt” av speciella kvalitéer och förutsättningar. Besöksnäring året runt? Universitet och forskning? Bäst på bostadsutbud och pendlingsmöjligheter? Dags att tillsammans fundera över vilka styrkeområden som finns. Att skapa en vision om framtiden, vad som ska känneteckna kommunen och vad den ska kunna erbjuda.

Oavsett om investeringarna ska fokusera på kärnuppdraget med förskolor, skolor och äldreboenden eller också bidra till att vässa profilen så är lågkonjunkturen även där en möjlighet! Ofta ska skolan, äldreboendet eller vägen skrivas av på många år. Behovet av investeringen och att få den till rätt pris borde alltså vara mycket viktigare än att låta sig stoppas av en konjunktursvacka. Svackan varar kanske i 2-3 år medan investeringen varar i 20-30 år. Här skulle dalakommunerna kunna tänka lite annorlunda. Investera i det som långsiktigt krävs, till ett lägre pris när man undviker överhettade perioder och dessutom bidra till att Dalarnas lokala konjunktursvängningar jämnas ut.

Det låter enkelt, men är förstås inte det. Men kanske kan vi kullor och masar ändå förmå varandra och våra företrädare att våga lite mer? Att sporra oss att det kommer bättre tider och att vi då ska ha förberett oss. För framtiden finns ju här i Dalarna och den är trots allt ganska ljus! Bara vi orkar se bortom dystra prognoser för den närmaste tiden.

Den här texten är en krönika som jag skrivit för Tankesmedjan Dalarnas Framtid. Jag bidrar till tankesmedjans opinionsbildning genom att tillsammans med ytterligare elva skribenter lyfta olika ämnen som berör och påverkar Dalarna. Läs mer på http://www.dalarnasframtid.se/

Ny översiktsplan för Rättviks kommun antagen!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ny översiktsplan för Rättviks kommun antagen!

Den kan nog bäst liknas vid en Vasastafett med växelvis framryckning, där jag haft förmånen att få vara med och dra de sista skälvande delsträckorna! Översiktsplanen för Rättviks kommun har varit ett långlivat projekt, men i torsdags antog kommunfullmäktige hela planen, inklusive särskilda delar för bl a landsbygdsutveckling i strandnära lägen och konsekvensbeskrivningar.

Efter flera års arbete med faktainsamling, möten och samråd med invånarna i kommunen kunde kommunfullmäktige under torsdagskvällen besluta att anta förslaget till ny översiktsplan (ÖP). En ÖP visar kommunens vilja när det gäller användning av
mark, vatten och bebyggelseutveckling för att skapa en god livsmiljö. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken ha en aktuell ÖP som omfattar hela kommunens yta. En aktuell ÖP är ett bra stöd att ha när kommunen ska detaljplanera ett område, bevilja bygglov eller göra andra insatser.

Rättviks tidigare ÖP var från 1992 och i stort behov av uppdatering. Därför har kommunen under de senaste åren arbetat med att samla in material, inventera olika områden och fått god hjälp av enskilda invånare och olika organisationer. Det har givit kommunen en bra överblick över både hänsyn som måste tas och olika utvecklingsmöjligheter.

Visionen ”Där tradition möter framtid” får nu stöd av ett dokument som ska ge vägledning hur kommande planering och byggande ska inriktas. Man kan säga att ÖP beskriver vår kommuns vision och ambition i fysisk mening. Inte minst gäller det så kallade LIS-områden som står för ”Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen” som är ett nytt inslag i kommunens ÖP. LIS innebär att särskilda skäl för landsbygdsutveckling kan användas där det ges större möjlighet att nyttja närheten till vatten, exempelvis för boende och besöksnäringen.

Roligt att kommunalrådet Annette Riesbeck riktade ett stort tack till oss på Samhällsutvecklingsförvaltningen! Vi är långt ifrån ensamma, många har bidragit till att ta fram och komplettera översiktsplanen under både förarbetet och den nu avslutade planprocessen.

 

Ny utvecklingsfas för Rättvik!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ny utvecklingsfas för Rättvik!

När det gäller utvecklingen inom Rättviks näringsliv, kulturliv och föreningsliv har samhällsutvecklingsförvaltningen en viktig roll. Våra tjänstepersoner jobbar stenhårt med att kommunen ska möjliggöra idéer hos kulturutövare, innovatörer, entreprenörer, föreningsmänniskor och eldsjälar.

Basen för kommunens utveckling; infrastruktur som vägar, grönytor, allmän platsmark, skolskjutsar, regeltillämpning och myndighetsutövning finns också inom vår förvaltning.

Just nu är vi inne i en fas av stark utveckling. Vi jobbar med personer och organisationer som vill investera hundratals miljoner i multihall, bostäder, företagsetableringar, skatepark, besöksmål, evenemang och mycket mer.

Företagandet i Rättvik utvecklas hela tiden och 2018 tillkom netto ett 30-tal ytterligare företag som skapar service och skatteintäkter för vår kommun. Arbetslösheten är nere på 3,7% och den brist på arbetskraft som många arbetsgivare märker är en utmaning för att det offentliga ska kunna ge bra service och för att näringslivet ska kunna producera och växa.

Som en av de absolut första kommunerna i landet har Rättviks kommun börjat koppla de globala målen för hållbar utveckling till kommunens styrmodell. Allt med ett tydligt ungdomsperspektiv och allt detta gör att vi sticker ut nationellt med vårt hållbarhetsarbete. När övriga landet sakta börjar inse betydelsen av lokalproducerad mat ur olika perspektiv, så fortsätter vi att satsa på återtaget genom att stötta skolan med mark, kunskaper och engagemang i arbetet.

Maj är snart här, startskottet för sommarturismen i Rättvik. Vi laddar med ett nystartat Visit Rättvik, utställningar i kulturhuset samt ett gyllene ägg längst ut på Långbryggan (!) och hoppas på en ny rekordsommar för besöksnäringen. Dalhalla har verkligen laddat rejält med Lauren Hill, Iggy Pop, John Fogerty, Gyllene Tider och New Order för att nämna några.

Inom samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar vi också för att skapa långsiktigt bra villkor för alla som verkar och vill verka i Rättvik. En ny översiktsplan antas under våren och vi ser över våra taxor för miljö, bygg och allmän plats för att skapa tydlighet, rimlighet och likvärdighet. Vi jobbar också hela tiden för att planlägga och färdigställa mark för byggnation och utveckla det utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som redan idag betygssätts högt av våra invånare och besökare.

För att vara en liten kommun i Sveriges inland står sig Rättvik starkt i konkurrensen om inflyttning. 2018 hade vi en nettoinflyttning på +159 personer (tredje största i Dalarna) och totalt ökade befolkningen med 70 personer. Allt det här hör naturligtvis ihop. Vi ska vara en kommun där det händer, eftersom vi är en kommun som möjliggör att det händer, för våra lokala entreprenörer och innovatörer, med hållbarhet i fokus.

Så välkomna våren och sommaren, det är nu Rättvik lever upp, det är nu människor reser till oss från när och fjärran. Det är nu vi sätts på prov, det är nu vi ska leverera, det är nu det händer!

 

Vilka är egentligen vinnare eller förlorare?

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vilka är egentligen vinnare eller förlorare?

På valnatten lyckades alla partier presentera sitt resultat som en framgång, att de på något sätt hade vunnit. Några växte, några minskade inte så mycket som opinionsundersökningarna försökt visa, ett par var lättade av att slippa åka ur riksdagen, ett gäng tillhörde det största regeringsunderlaget medan det andra gänget tillhörde den största regeringskonstellationen. Och dom däremellan hade vuxit lite till. Det som hänt därefter visar kanske att det kan vara svårt att få ihop ett styre om alla känner sig som vinnare. Riksdagsarbetet bygger rent utav på att några självmant måste ta på sig förlorarrollen?

I samhället i stort vill vi ju annars försöka att undvika att någon känner sig som förlorare, eller ännu värre som ett offer. Skatteutjämningssystemet är ett försök att jämna ut så att de flesta kommuner ska känna sig som vinnare, eller åtminstone inte förfördelade. Här har ett förslag lagts fram som ska gynna glesa och mindre kommuner. Rättvik fanns med på vinnarlistan, medan Falun skulle tappa ett antal 10-tals miljoner. Men till förlorarna hörde också Smedjebacken. Har den kommunen spottat upp sig så mycket efter krisåren på 1990- och 2000-talet att de nu förtjänar att förlora? Svaret på det är antagligen att Smedjebacken inte behöver oroa sig för just det här förslaget. De eviga vinnarna, storstädernas kranskommuner, som själva ser sig som ständiga förlorare i skatteutjämningen kommer nämligen att torpedera förslaget så att det försvinner. Det verkar alla ha vetat hela tiden. Tråkigt uppdrag för Håkan Sörman, SKL:s tidigare VD, som lade fram förslaget.

Annars hade de där extra miljonerna till Rättvik varit ett välkommet tillskott. Planeringen av budget 2019 pågår för fullt, och det är verkligen inget överflöd som ska fördelas. Snarare känns det som att knapphetens stjärna lyser allt starkare och att vi kommunala hästar riskerar att börja bita varandra när krubban är tom. Jag erkänner själv att jag som förvaltningschef tenderar att vara mer mån om att få kompensation för utgifter och fundera över avgiftsjusteringar när jag i själva verket borde vara framtids- och utvecklingsinriktad. Bättring utlovas! För vår förvaltnings del, Samhällsutvecklingsförvaltningen, är det inte bara budgeten och utvecklingsfokuset som är viktigt framåt. Vi har tagit fram en tydligare, gemensam målbild som jag tror att både förvaltningen och hela Rättvik kommer att vinna på att vi lever upp till – ännu bättre:

Samhällsutvecklingsförvaltningen ska göra det attraktivt för nuvarande och potentiella invånare, företag och besökare att bo, leva, verka och investera i vår kommun. Våra redskap är tillgänglig kultur, brett fritidsutbud, främjande myndighetsutövning, bra infrastruktur samt bemötande och service i toppklass. Vi skapar livskvalitet för ung som gammal och möjliggör för privatpersoner och företag att bygga nya bostäder. Vi bidrar till att det lokala näringslivet kan expandera och sysselsätta fler. Resultatet av vårt arbete är en hållbar tillväxt av invånare, arbetstillfällen och besökare i Rättviks kommun.”

Rättvikskänslan efter en termin!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Rättvikskänslan efter en termin!

Jag har så många intryck och uppslag efter snart ett halvår som yrkesverksam i Rättviks kommun. Man får andra perspektiv på platser och en kommun när man verkar där och inte bara, som jag gjort tidigare, spenderar sin fritid där. Jag berättade om det här när jag gästade Rättviks Rotaryklubb den 13 juni och har lånat lite från det föredraget till att skriva här.

En reflektion efter mötet med Rotarianerna och andra är att Samhällsutvecklingsförvaltningen behöver bli tydligare i konturen och ännu bättre på att berätta vad vi sysslar med. Jag vet inte hur många varianter jag hört på vårt förvaltningsnamn, min titel och vad vi har för verksamhetsområden. Jag har därför gjort till en vana att alltid berätta om våra olika enheter, kultur, mark & plan, miljö & bygg, näringsliv samt ungdom & fritid. Inåt är jag ”förvaltningschef” och utåt är jag ”samhällsutvecklingschef”. Ett namn som kanske drar till sig allt för stora förväntningar, men då jag vill bidra till samhällsutveckling och inte bara förvalta så får det bli så.

Vad berättade jag då uppepå Lerdalshöjden den 13 juni? Ja, det är alltid lite vanskligt att för personer med mycket längre erfarenhet av Rättvik än jag uttala saker och försöka sig på en samtidsanalys. Det kan i värsta fall bli så att man uppfattas slå mynt av något. Det gör jag absolut inte, även om min liknelse blev tre mynt med varsin sida:

Det första ”myntet” handlade om hur enkelt det är att få saker gjorda och samtidigt hur svårt det kan vara, eller bli, att behålla personal. Den enkelhet och smidighet som jag mött i Rättvik är fantastisk! Det är lätt att lära känna människor både i organisationen och hela kommunen. Det gör också att relationer skapas som i sin tur ger uppslag, konkreta åtgärder och resultat. Det är just i en såna verksamheter som de flesta vill arbeta, men ändå tror jag att många känner igen bilden av att det är svårt att hitta rätt kompetens och kunna räkna med att den stannar länge. Hela samhällstrenden är mer rörlighet, men också att det behöver bli fler som både utbildar sig och verkar i en rad olika yrken. Här måste vi vända rädslan för att ”gå kort” eller tappa kollegor till att locka fler till oss med den enkelhet som finns här, men också bli ännu bättre på att ta hand om varandra. Båda nyanställda och sedan länge anställda.

Den andra reflektionen tog upp den nöjdhet och positivism som finns i bygden och samtidigt ett ”nord- och syd”-förhållande som komplicerar. Jag har i olika roller tidigare upplevt hur svårt det är att få nöjda invånare/kunder. I Rättvik har jag mött en helt annan attityd. Här finns en stolthet och en tillfredställelse över sakernas tillstånd. Inte så att man är helt nöjd, men man gillar läget och hur det är. Det här syns inte minst i näringslivsklimatet, men också i medborgarundersökningar där våra kommuninvånare är mest nöjda i Dalarna med exempelvis kulturutbudet. Man är generellt nöjd men nu kommer det närmaste en politisk analys som det här inlägget kommer att vara: Förhållandet mellan norra och södra halvorna av kommunen är mer komplicerat än jag trodde. Den ekonomiska aktiviteten, fastighetspriser och säkert nöjdhet med kommunal service skiljer rätt mycket. LEA-analysen för Furudal som vår näringslivsenhet varit med och bidragit till kan hjälpa en del, vår ambitionsökning med biblioteksfilialerna kan förhoppningsvis bidra. Men hur överbrygger vi andra klyftor mellan kommunens norra och mer sydliga delar? Jag vet inte svaret, men är rätt övertygad om att utfallet i valet i september kommer att bli ett slags kvitto på det här tillståndet, oavsett vad man tycker om det.

Det tredje handlade om våra grundförutsättningar och om hur myntet, beroende på hur det vänds, kan signalera att förutsättningarna är både bättre och sämre än vi tror. Ekonomiskt och konjunkturmässigt väntar lite svårare tider. De kommunala resurserna kommer inte att växa i samma takt de närmaste åren och det ställer oss som kommun och förvaltning på svåra prov. Som liten, både förvaltning och kommun, har vi inte så stora marginaler. Om man vrider lite på ”myntet” till den mer positiva sidan så borde inte heller riskexponeringen vara lika stor. Fortsätter vi till möjligheterna och den helt positiva sidan så känner jag att Rättviks läge är både bättre än väntat och bättre än tidigare. I kontakter med både de som vill etablera och andra så börjar man se den möjlighet som mötet mellan riksvägarna 70 och 69 samt Dalabanan ger och att vi på det sättet får nästan hela Dalarnas trafik genom centralorten. En möjlighet för möten, affärer och etableringar. Rätt nyttjade och med rätt inställning så är inte våra grundförutsättningar alls tokiga!

 

Ny kulturchef i Rättvik!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ny kulturchef i Rättvik!

Från den 1 juni heter Rättviks kulturchef Lena Krånglin. Hon kommer närmast från Region Västernorrland där hon arbetat med samordning inom länsbibliotek och regional allmänkultur. Hon har mångårig erfarenhet från musikproduktion inom Musik i Västernorrland för såväl barnföreställningar som offentliga arrangemang. Hon har också arbetat med energi- och miljöfrågor och är utbildad inom förvaltning, kommunikation och marknadsföring. Lena kommer från Ramsele där hon också bor idag, men nu går flyttlasset till Rättvik.
– Jag ser väldigt mycket fram emot att få bli en del av kulturverksamheten i Rättvik. Med min erfarenhet från regionalt arbete hoppas jag kunna utveckla kulturen i samverkan med andra verksamheter, både lokalt och regionalt, säger Lena.

Som förvaltningschef på samhällsutvecklingsförvaltningen, där kulturenheten ingår, är det min första chefsrekrytering här. Lena är verkligen välkommen till Rättvik, vår förvaltning och det breda och varierade kulturliv som finns här. Jag är övertygad om att vi kommer att ha stort utbyte av Lenas kultur- och bibliotekserfarenheter.

Jag och samhällsutvecklingsförvaltningen vill också passa på att tacka Heléne Bergman som varit tillförordnat kulturchef sedan 15 januari. Heléne återgår nu till sin tjänst som kommunens kultursamordnare.

Vintern rasat…

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vintern rasat…

Så här i de sista skälvande timmarna av vårmånaden april känns det som det är dags att rapportera läget, framförallt ur ett jobb-perspektiv. Jag inser att det var ett tag sedan jag skrev och det kan bero på att mycket annat har tagit min uppmärksamhet. Det finns en parallell mellan mina fyra första månaderna på samhällsutvecklingsförvaltningen och Siljans status: I januari var det öppet vatten, sedan frös sjön till is i februari och mars och nu i april har isen börjat luckras upp. För mig var januari smekmånad där det mesta kändes lätt och de flöt på, februari-mars var det tuffare med olika upptäckter om vad som behöver göras och någon ”surdeg” för att under april ha fått mer koll på läget, struktur och förnyad energi.

I näringslivet pratas det om de ”första hundra dagarna” för att prägla och förändra en verksamhet. Jag har redan från start bestämt att jag inte ska göra revolution, snarare fortsätta att steg för steg förändra och förbättra, precis som både mina företrädare och alla medarbetarna gjort och gör varje dag.

Skulle man mäta nu så har jag nog ännu inte satt så många outplånliga spår. Mycket tid har gått till att sätta mig in i verksamheten, introduceras i olika sammanhang och system, men också att ge stöd och vara back-up i en hel del frågor. Översiktsplanen har varit ute på samråd och där har jag supportat Mark & plan lite extra då de har vakanser och ingen fast personal på plansidan. Kulturenheten har också fått lite extra uppmärksamhet under deras period med TF-chef parallellt med att rekrytering av ny kulturchef pågått (klart nu, offentliggörs nästa vecka!). Jag fick delta på kommunens budgetkonferens där jag fick mycket ny kunskap om de övriga förvaltningarna. Där presenterade vi också gånga året med några framåtblickar: SUF 2017_presentation budgetkonf_180309. Senaste veckorna har jag med god hjälp av mina enhetschefer presenterat hur vi ser på kommande år, 2019-2021.

Det händer mycket mer i och kring vår förvaltning:

  • Upphandling av skogsskötsel är precis avslutad och där ser vi fram emot att få jobba med en partner som både planerar och utför åtgärder på kommunens skogar. Den här veckan har vi glädjen att välkomna en ny vägansvarig som ska gå parallellt med nuvarande tjänsteperson.
  • Driften av ishallen i Ore har fått en lösning och till sommaren ser vi fram emot ännu en säsong av hockeyskolan. Mycket arbete läggs på olika leder, bl a får fäbodstigen Backa-Prästbodarna en ny bro vid Enskvarn, Jarlområdet skyltas upp och cykelleden Dalhallaleden invigs i samband med att den svenska cykelturistveckan genomförs i Rättvik vecka 32.
  • Vi har pågående rekryteringar som förhoppningsvis landar och där vi får möjlighet att introducera nya kollegor som bibliotekarier, natur- och markhandläggare och planarkitekt.
  • Förvaltningen står i ett slags teknikskifte som skyndas på av nya dataskyddsförordningen. Vi är digitala i det mesta, men måste också bli mer uppdaterade i våra system och koppla ihop oss med kommungemensamma system. I nästa steg ger det här möjlighet att erbjuda fler e-tjänster.
  • Detaljplanerna för Persborg, Sjöbodarna, Fyrklövern, Lerdal 13:6, Oreplast pågår.
  • Utökad bibliotekssamverkan och närmare samarbete mellan Dalarnas näringslivskontor är på gång. Vårt näringslivskontor arbetar med spännande projekt och så sent som i fredags nyöppnade Hotell Rättvik med restaurangen Diner 45.
  • Det finns ett sug efter att samverkan inom och utanför SUF ska utvecklas ytterligare! Vi har säkert oupptäckta samverkanskopplingar inom förvaltningen. När jag träffat min motsvarighet i Leksands kommun, Dala Vatten och Avfalls ledning och förstås RFAB blir det ännu tydligare att vi kan göra mer tillsammans.

Önskar en fin valborgsmässoafton och fortsatt härliga vårdagar!


 

 

Foto: Martin Litens

 

 

Dalarna växer!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dalarna växer!

Befolkningsstatistiken för 2017 blev offentliga idag. Totalt för Dalarna är det rolig läsning, länet ökade med 1.634 invånare under förra året! Tittar man på varje kommun så finns stora skillnader som antyder att urbaniseringen sätter sina spår även i våra bygder.

Tre av Dalarnas kommuner har mindre minskningar, undantaget Vansbro som minskar närmare en procent. Här har Dalarna ändå ett mycket bättre utfall än våra grannlän Värmland och Gävleborg där flera mindre kommuner minskar kraftigt.

Falun är den kommun som går starkast. Förut pratades det om en buss per dag till Stockholm med nya invånare. Under 2017 ökade Falun med en buss per månad och takten verkar hålla i sig även 2018. Ökningen sker brett, men nästan hälften av nettot får resten av Dalarna bidra med. Negativt i termer av att den större kommunen dränerar de mindre, positivt om man tänker att en flytt inom länet är mycket bättre än ut ur länet. Falun har en stark bostadsmarknad med höga försäljningspriser och hög efterfrågan på både befintliga bostäder och nyproduktion. Med stor sannolikhet fortsätter tillväxten.

Borlänge och Faluns siffror skiljer en hel del. Förutom att de växlat roller där Borlänge saktat in medan Falun ökar snabbare så har Borlänge ett stort flyttunderskott mot övriga Sverige (-201) medan Falun går plus även där (+26). Utan invandring skulle Borlänge gå ”plus-minus-noll” och Dalarna som helhet skulle minska.

Rättviks kommun, som sedan årskiftet är min nya uppdragsgivare, borde med årliga stora födelseunderskott nästan vara uträknat. Men så är det absolut inte! Kommunen har hållit befolkningen runt 10.800, tack vare en stark inflyttning. Även födelseunderskottet har krymt och Rättvik är inte ensamt om den utmaningen. I 10 av 15 dalakommuner dör det fler än det föds.

Totalt i Dalarna flyttade 10.440 in och 8.892 ut. Så här ser nettot av befolkningsförändringarna ut i varje kommun:
Avesta          23.256      +95
Borlänge       51.964    +360
Falun             58.340    +655
Gagnef          10.241      +66
Hedemora     15.566    +105
Leksand        15.640    +133
Ludvika          26.992     +59
Malung-Sälen10.114     +23
Mora              20.369     +90
Orsa                 6.887     +26
Rättvik            10.837      ‑19
Smedjeback.  10.894      ‑15
Säter              11.160     +74
Vansbro           6.837      ‑47
Älvdalen           7.068     +29

Rättvik, vi har ett resultat!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Rättvik, vi har ett resultat!

Så här i mello- och OS-tider passar väl inget bättre än att också presentera lokala resultat. Nu handlar det förstås inte så mycket om musik eller sport, utan det är kommunens och vår förvaltnings resultat jag pratar om!

Samhällsutvecklingsförvaltningen prognosticerade i höstas ett underskott på drygt en miljon. Glädjande nog har det här under sista delen av året kunnat elimineras och istället bli ett litet överskott på cirka 150.000 kr. Det är alltid psykologiskt bra att visa ”svarta siffror”. Jag vill tacka alla våra medarbetare för spurten och många bra prestationer under året, men också bra bokslutsarbete som till slut fått allt på plats!

Det finns så många händelser under ett år, men ska vi fortsätta på temat det som går att kvantifiera så är det roligt att det t ex blev 16 nya småhus inflyttningsklara under 2017. Det blev 14 nya industritomter, varav hälften redan är tingade. Nettotillskottet av företag uppskattar näringslivskontoret till cirka 40 stycken. Ett 100-tal unga har deltagit i aktiviteter kopplat till ungdomsrådet, bl a demokratidagen ”Forum ung” som genomfördes med ca 60 unga deltagare. Temat var hållbar framtid för Rättvik och världen. Kulturhuset fortsätter att ha många besökare, 102 100 förra året och konsthallen lockade nästan 25.000 vilket är en 25-procentig ökning från 2016. Miljö och byggenheten har under året handlagt över 1000 ärenden tillsammans med företagare och medborgare.

De nästan 9 miljonerna som investerades gick till största delen till uppgradering av belysning. Nästan 3,8 miljoner har investerats i vägbelysning i bl a Vikarbyn, Röjeråsen, Gulleråsen, Lenåsen och Västgärde. Kvicksilverlampor fasas ut och ersätts med LED. 1,7 miljoner har också investerats i ny LED-belysning på ”elljusfemman” vid Jarl. 2,7 miljoner har investerats i nya ytbeläggningar på kommunens vägar med prioritet på Backavägen och Vasagatan som färdigställts. Ny gång- och cykelväg har anlagts på banvallen mellan Backavägen och Kalkbruket.

I siffror ryms förstås bara en liten del av allt det som har gjorts. Här syns inte de återkommande insatserna på vägar och grönområden, dagliga möten och arrangemang i kulturhuset och biblioteksfilialer, möten med företagare och råd och vägledning till dom. Inte heller alla aktiviteter inom fritid och träffar med föreningar och ungdomar eller alla tillstånd och bygglov som ges, natur som får skydd osv. Det är här våra medarbetare gör störst nytta, i mötet med kommuninvånarna.

Hur många invånare vi har och hur det gått i resten av Dalarna blir spännande att se nästa vecka när befolkningssiffrorna kommer. Mer om kommunens resultat som helhet kommer när årsredovisningen är klar.

Vad tycker invånarna om Rättvik, vår verksamhet och om framtiden?

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vad tycker invånarna om Rättvik, vår verksamhet och om framtiden?

Rättviks kommun har under hösten 2017 deltagit i både SCB:s medborgarundersökning och antagit lokala mål för globala Agenda 2030, som kommunens ”forum ung” sedan hjälpt till att prioritera bland de mål som Rättvik ska ta sig an de kommande åren.

Medborgarundersökningen är i flera delar rolig läsning, men givetvis finns även områden där vi kan förbättra oss. Det som kanske är mest positivt är att invånarna verkar trivas väldigt bra och dessutom kan rekommendera Rättviks kommun för inflyttande. Av maxindex 100 så ger invånarna 68 när det gäller att bo och leva (snitt alla undersökta kommuner 60). Det placerar på en 12:e plats av de 131 medverkande kommunerna. När det kommer till att rekommendera flytt hit blir betyget 74 (högst i Dalarna, snitt 64)!

Många områden i undersökningen berör direkt samhällsutvecklingsförvaltningen. Trygghet rankar Rättvikarna till 69 (snitt 57), fritid 66 (snitt 61) och kultur finfina 72 (snitt 62). För gator och vägar ligger det lite lägre; 54 (snitt 56). Även bostäder ligger lite under snitt; 56 (snitt 61) och för kommunikationer inom och till andra orter ligger vi på 55 (snitt 61).

Nedan ser du de globala målen 2030 som fullmäktige i november beslutade att ställa sig bakom en lokal nedbrytning av. 100-tal ungdomar har efter det prioriterat bland de globala målen. De kom fram till att målen 3, 12 och 13 är viktigast att arbeta med för en bättre värld och ett bättre Rättvik. Kommunstyrelsen (KS) ställde sig i tisdags bakom de ungas prioritering, så nu väntar nästa steg: hur vi ska arbeta med målen. Det blir en uppgift för både kommunledningsgruppen men också medarbetarna då jag utgår ifrån att det ska påverka vår verksamhetsplanering!

 

 

 

 

 

 

I övrigt, ur samhällsutvecklingsperspektiv, beslutade KS att förslaget till översiktsplan nu ska skickas ut på samråd och att det från mars i år blir regler för hur tomtkön ska funka. Allt för att det ska bli lättare att få en tomt och för att förenkla administrationen kring kön.

Medan jag är inne på jämförelser och nöjdhet så vill jag också nämna från besöket hos Dala Vatten och Avfall AB (som Rättvik äger tillsammans med Leksand, Gagnef och Vansbro) att man i Rättvik är väldigt nöjda med hur renhållning och återvinning fungerar, uppemot 95%!