Falun aktuellt för vinter-OS och nytt skid-VM?

Posted by Jonny in Uncategorized | Leave a comment

Bild_Lugnet under VMLars Pure W på VdF VMIMG_3347[1]Stockholms stad har utrett om staden ska kandidera till vinter-OS 2026. I november deltog Falu kommun på ett möte om Stockholms stads OS-utredning. Då gavs information om hur långt Stockholm kommit med arbetet och vilka alternativ de övervägde. I anslutning till den fick inbjudna kommuner (förutom Falun var det Åre samt tre kranskommuner till Stockholm) möjlighet att kommentera utredningen. Diskussionen kretsade bl a kring bostäder för aktiva, arenor och snöproduktion.

Utredningen som nu offentliggörs kommer enligt DN* att föreslå att Falun blir OS-arrangör för backhoppning och nordisk kombination, men inte längdskidåkning. Dessa tre grenar är de som ingår i ett skid-VM, som Falun arrangerade senast 2015.

Falun har en arena (Nationalarenan för nordisk skidåkning – Lugnet) som är klar för att arrangera internationella tävlingar i både längdåkning, backe och nordisk kombination. Samtidigt är längdskidåkningen en av de större idrotterna i ett OS så jag har viss förståelse för att Stockholm inte vill släppa det i första taget. När det gäller funktioner utanför själva tävlingsarenan skulle OS-längdåkning i Falun leda till behov av en betydligt större olympiaby. Med backe och nordisk kombination ligger behovet på 2-300 lägenheter, och det är en mer hanterbar volym då det oftast handlar om bostäder som efteråt ska bli vanliga lägenheter.

Bollen ligger nu hos Stockholms stad och Sveriges olympiska kommitté. SOK är de som slutligt beslutar om Sverige ska söka. Innan dess behövs sannolikt regeringsbeslut om nationella garantier. Innan Falun låser sig för att arrangera OS-grenar måste också frågan prövas av kommunfullmäktige. Sverige måste ha lämnat in en färdig kandidatur senast 2018.

Ett år senare, 2019, måste Falun och Svenska Skidförbundet ha bestämt om vi ska kandidera för ytterligare ett skid-VM 2025. Därför gör näringslivet och skidsporten genom nätverket ”Beyond Skiing 2019″ nu en utredning av de kommersiella och sportsliga förutsättningarna för ett nytt VM. Utredningen kommer att vara klar senare i vinter.

För att kommunen ska få en tydligare bild utav förutsättningarna utifrån invånarnas, de kommunala förvaltningarnas och politiska partiernas perspektiv kommer kommunstyrelsen nu i januari att besluta om att starta en egen utredning. Den kommer att bli klar under det här året.

*http://www.dn.se/sport/forslaget-fran-stockholms-stad-gor-falun-till-os-ort/

 

 

 

 

 

 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 21 december

Posted by Jonny in Uncategorized | 3 Comments

DP NV Myran inkl dammarFalu P nya skyltar m jul_revNatura2000_blir reservatÅrets sista möte i MSN! Ett händelserikt år kan så smått börja summeras. Även om vi lämnar ett överskott beroende på att vi inte ”producerar max” så känns det som verksamheten stabiliserats. Flera stora driftsavtal har kommit på plats. Målet om att våra detaljplaner ska möjliggöra för 250 nya bostäder/år har överträffats med råge; under 2016 har detaljplaner antagits/vunnit laga kraft motsvarande nästan 600 bostäder!

Rekryteringsläget ser bättre ut då flertalet tjänster nu återbesatts. Det gäller bl a ett par fysiska planerare. Sjukskrivningarna ligger på 4,4 procent, dvs under kommunens centrala mål.

Resecentrum Falun slutredovisades som byggprojekt till MSN. Av de 192 miljoner som anslagits till projektet återstår cirka 21,5 miljoner. Dessa föreslår nämnden att de disponeras för att skapa en permanent gång- och cykelförbindelse under järnvägen vid Faluån, för fler busshållplatser vid Knutpunkten samt för att iordningställa Vasaparken. Eftersom många undrar vad som händer vid det tidigare ”riksvägsdiket” kan det vara bra att tydliggöra att det först ska tas fram en detaljplan på var vid parken som det är lämpligt att bygga bostäder och efter det ska en medborgardialog genomförts om parkens utformning. Byggstart för parken ligger med andra ord en bit fram i tid.

Så här på upploppet av året har ytterligare fyra detaljplaner vunnit laga kraft: Det gäller Stora Källvikens småhusområde (förtätning med enstaka småhus), Herrgårdsviken-Sundet (upphävande), Norra Järnvägsgatan (byggrätt för cirka 100 lägenheter mm) och Främby Udde (nytt hotell mm).

MSN antog idag den ändrade detaljplan som möjliggör för en idrottshall att byggas vid Mårtsbovägen i Bjurås. Platsen ligger mellan Bjursås IK:s förrådsbyggnader och fotbollsplanerna. I illustrationerna anges måtten 46,6 x 26,6 meter för själva hallen.

MSN beslutade att en detaljplan för nordvästra Myran ska gå ut på samråd. Planen omfattar en relativt stor volym byggrätter som kan komma att innehålla bostäder, hotell (eller studentbostäder), vård- och omsorgsboende och/eller förskola. Planen gränsar till det rekreations- och vattenlandskap som håller på att skapas på Myran. Infart till området kommer att ske mitt emot Högskolan. Planen ger som jag ser det stora förutsättningar att länka samman Lugnet med Dalregementet och skapa en ny liten stadsdel. Området kan komma att innehålla 150-250 bostäder, beroende på om hörnet vid Svärdsjögatsrondellen bebyggs med hotell eller studentbostäder. Då nämnden tror att planen kommer att vara av stort allmänt intresse kommer samrådstiden att vara förlängd. Se illustration över området längst upp till vänster.

Efter att föreskrifter för naturreservatet Isalanäset varit ute på remiss så föreslår nu MSN att fullmäktige bildar reservatet med föreslagen skötselplan och föreskrifter. Karta över området återfinns i mitt blogginlägg från MSN 28 september.

Länsstyrelsen Dalarna föreslår att Natura 2000-områdena Gräsberget, Hornbobrändan, Lilltuppen, Långön, Ramsellskogen och Tallbergsklitten ombildas till ”vanliga” statliga naturreservat. MSN har inget emot det. Vi gjorde ett par medskick och tror att områdena kan bli mer kända och besökta som naturreservat. Av kartan ovan framgår var de aktuella områdena ligger.

Slutligen vill jag önska er alla en God Jul! Med tillönskan om ett Gott Nytt år så hoppas jag att ni fortsätter följa MSN Faluns spännande resa under 2017!

 

När detta publiceras pågår nämnden fortfarande med några info-ärenden. Beräknas helt klara 15.00.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23 november

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentering avstängd

Gamla Bergsskolan_överdäckningsnöröjningskostn_2008_2016planprocessen_fyra stegSVRDSJÖDagens MSN handlade i huvudsak om detaljplaner, informationer och ett medborgarförslag. Utöver det är jag också glad att vårt ökande bostadsbyggande har gjort att Falu kommun får 14,2 miljoner i ”byggbonus” av regeringen. Medel som förhoppningsvis kan göra att kommunen kan förstärka plan- och markberedskapen ytterligare!

Ett stort antal detaljplanearbeten pågår. Sedan förra MSN har fyra ansökningar om nya planprocesser inkommit. Det är samfällighetsföreningen i Dalvik (Länsbodarna) som vill starta ett planarbete för att få till en plan som passar behoven i området. I Borgärdet (Svärdsjö) vill kommunens exploateringsavdelning planera för nya småhustomter. Inne i stan är det dels fastighetsägaren till Born (tidigare Stora Enso Research) som vill komplettera nuvarande kontor och verksamheter med nya bostäder och i Hälsinggården vill Rolf Ericson Bil påbörja ett planarbete för nya bostäder då fastigheten om något år inte längre ska användas för bilförsäljning mm.

Detaljplanen för kvarteret Gamla Bergsskolan godkändes för granskning (se bild ovan). Efter samrådet har planen kompletterats, bl a vad gäller utformningen av fasaden på gamla Epa-delen och en framtida påbyggnad av den, samt hur portar mm vid gränden ska se ut. På Åhléns tak kan bostäder i två våningar samt en indragen takvåning byggas och kontorsvåningarna i den östra delen kan byggas om till bostäder. Planen möjliggör också att en del av Bergsskolegränd kan byggas över med ett körbart bjälklag. Ovansidan blir torg och utrymmet under blir lastgård. Kommunens kostnader för ombyggnaden vid Bergskolegränd finns med i investeringsbudgeten nästa år och antas också få igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen nästa vecka.

Detaljplanen för 25 villatomter vid Stabergsviken har även den justerats något, bl a att den nya bebyggelsen ska ha träfasader med dämpad färgsättning och att skogen runt omkring ska bevaras samt att det krävs tillstånd för att fälla större träd i delar av området. Även den här planen godkändes för granskning.

Likaså detaljplanen för Kårarvets koloniområde godkändes för granskning. Som jag berättade efter förra MSN har delar av naturmarken vid Önsbacksdammen som ska vara tillgänglig för allmänheten tagits i anspråk av enskilda kolonilotter. Utöver det så ska planen kunna genomföras utan allt för stora konvulsioner. Den ger ju bra förutsättningar för området att fortsätta att vara just ett kolini- och odlingsområde. Detaljplanen för området vid kvarnen längs Borgärdesströmmen (i Svärdsjö) antogs av nämnden.

Ekonomi- och sjukskrivningsläget indikerar överskott för helåret och sjukfrånvaro i nivå med kommunens mål om max 4,5 procent. Det finns fortsatt behov av nyrekryteringar då förvaltningen inte är fullbemannad. Större poster som bidrar till överskottet är ej budgeterade markförsäljningar, vakanser inom framförallt planeringssidan, ökade p-intäkter och att överlämnandet av vägarna i Vika och Grycksbo till respektive vägförening inte slutförts.

Ett medborgarförslag om streetfotbollsplan vid Rödbrotomten diskuterades. I somras fanns ett par beachvolleybollplaner där. Det är osäkert om det kommer att finnas fler möjligheter till liknande aktiviteter innan tomten bebyggs. MSN beslutade att förslaget är besvarat då det gjorts försök med aktiviteter på platsen. Nämnden ser dock positivt på att ha en streetfotbollsplan på annan plats, temporärt eller permanent.

Så här inför vintern fick MSN information om vinterväghållningskostnader (se diagram ovanför). Sedan 2013 ligger budgeten på cirka 15 miljoner, men kostnaderna har inte varit så höga de senaste tre åren. Även om vintrarna upplevs som kortare och mildare så beror det här på att entreprenörskostnaderna minskat när avtalen gjorts om.

 

Högskolan måste ta vara på styrkorna och överbrygga svagheterna!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentering avstängd

HDa_bibl_invigtIdag har Högskolan Dalarna (HDa) styrelsemöte. Det blir som bekant inget beslut om samlokalisering, men just därför är andra vägval nu ännu viktigare!

För det ligger en utmaning i att vara ett mindre lärosäte i stora universitets direkta närhet. Attraktiviteten blir avgörande för om studenter, lärare och forskare ska välja HDa.

Det bästa med den i övrigt splittrande lokaliseringsfrågan har varit att aktörer i regionen för första gången ordentligt diskuterat sin relation och förväntningar kopplade till HDa. Det ska tas tillvara, precis som kommunstyrelseordförandena i Falun och Borlänge skrev i en debattartikel (bl a DD 4 november). En lärdom från det senaste året är också att vi måste jobba tillsammans med HDa, istället för att påverka vår högskola via andra kanaler. Vi måste se de utmaningar som HDa står inför.

För Falun är det en avgörande framgångsfaktor att ha en fortsatt hög utbildningsnivå. Den har höjts av att många läser på HDa, i Falun OCH Borlänge, men också av att många flyttar för att studera. Vissa återvänder, men många blir kvar på sina nya orter. Då måste HDa locka hit andra. Att många valt bort ”hemmauniversitetet” beror tyvärr på att HDa inte uppfattas som en samlad högskola med ett myllrande studentliv, där ämnen och program möts. Campuslivet blir lidande när HDa är ledande i platsoberoende studier på nätet. Samtidigt borde den decentraliserande strategin passa som hand i handske med stridsropet ”Hela Sverige ska leva”.

Några av bekymren är att totala söktrycket till HDa inte är tillräckligt och att forskningsresurserna skulle behöva vara större. Ett följdproblem av det senare är att lärare inte får möjlighet att kombinera undervisning med egen forskning.

Det positiva glöms ibland, exempelvis bredden som finns. Likaså att utbildningarna för lärare, socionomer, sjuksköterskor har hög kvalitet och i de flesta fall högt söktryck. Även byggingenjör, systemvetare, grafisk teknologi och flera av ekonomutbildningarna fungerar bra, mediaprogrammen lockar många från övriga landet och en av landets största språkinstitutioner bör ses som en tillgång i en internationaliserad värld.

Men samtidigt som byggsidan fått ett lyft genom branschens engagemang så har andra teknikutbildningar gått kräftgång. Här måste företagens engagemang bli större! Det borde även finnas en brygga mellan HDa och länets största industri- och forskningsverksamhet ABB. Spetskunnande i elektroteknik på HDa är mycket begärt, men en kanske en grundutbildning?

Även om kopplingarna till regionens storföretag är viktiga så är behoven ännu större i de små och medelstora. Jag är tveksam om HDa och exempelvis Faluns 330 tillverkande företag samarbetar tillräckligt mycket. När nu staten betonat hur viktig närhet är så bör Dalarna Science Park som inkubator till HDa finnas även i Falun.

Spetsfunktioner vid sidan om utbildningen är viktiga för att rekrytera studenter. Elitidrottsverksamheten är en sådan där 100-tals studenter lockas från hela landet för att kombinera idrottande med högskolestudier. En ny bostadsgaranti är framtagen, men upplevelsen av kvalitén i boendet måste också höjas. Det här kan avgöra inställningen till att bo kvar eller återvända. Inom kort påbörjar Kopparstaden bygget av 40 nya studentlägenheter i Falun.

Det går inte att komma ifrån att det ändrade regleringsbrevet låser fast kostnaderna på en hög nivå. Utifrån att regeringen så tydligt markerat de fysiska förutsättningarna för HDa borde man vara lika distinkt i att utöka anslaget i kommande statsbudgetar.

 

Skriver det här som kommunalråd i Falun, med ansvar för högskolefrågor och tidigare kommunstyrelsens ordförande under 8 år. Jag har även varit ledamot i Högskolan Dalarnas styrelse 2009-2014 samt student och kårordförande där under 1990-talet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 oktober

Posted by Jonny in Uncategorized | 3 Comments

Lugnets naturreservatJulmarknad i FalunKul cykelställ SundsvallDagens MSN innehöll info om utvecklingsprojekt och beslut om olika frågor som visar den bredd av frågor som nämnden har.

 

Detaljplanearbete pågår för Kårarvets koloniområde. Samråd har genomförts. Planen har blivit mer komplicerad än vi först bedömde då delar av marken vid Önsbacksdammen har ianspråktagits av enskilda kolonilotter. MSN vill att det är en bra balans mellan kolonilotterna och allmänhetens möjlighet att passera, bl a längs vandringsleden ”Vattnets väg”. Fortsatt arbete med planen ska givetvis genomföras så smidigt som möjligt men några privata trädäck mm kommer att behöva flyttas.

Nya kontaktcenter där MSN och vår förvaltning är först in har nu varit i gång sedan sommaren. Vi får bra fakta på vilka frågor och ärenden som är vanligast, exempelvis att 4 procent handlar om träd, 5 procent rör markskötsel och 9 procent väghållning. Jag tror att det finns ett stort värde i att ha koll på vanliga frågor så att vi kan vara proaktiva och ge snabbare service.

Detaljplanerna för de 330 nya bostäderna i Surbrunnshagen (Kungsgårdsvägen), livsmedelshandel i kvarteret Gruvbron (Coop) samt båthus vid nya bostäderna i Jugansbo, Vika har samtliga vunnit laga kraft. Vid Surbrunn överklagades planen, men har efter att de överklagande inte fick prövningstillstånd i Mark och miljööverdomstolen fastställts. Den här planen är oerhört viktig då den står för en stor del av nya centrala bostäder. Området ligger bara en kilometer från Resecentrum och en och halv från Stora Torget.

MSN bifaller en (M)-motion om att se över och justera villkoren för torghandel, framförallt på Stora Torget. Utifrån motionen kommer taxor att ses över och en utredning starta hur Stora Torget kan användas ännu mer och bättre.

Arbetet är nu startat för att se hur en ombildning av Lugnets naturreservat kan göras. Richard Holmqvist (MP) som är vice ordförande i MSN och har ett utpekat ansvar för natur- och miljöfrågor beskriver hur reservatet bildades för att värna Lugnets skidspår och friluftslivet, men att det av många uppfattas som ett reservat som ska skydda skogen. Det är därför bra att tydliggöra reservatets syfte. Kanske kan arbetet resultera i ett lite mindre men tydligare och ”vassare” reservat och att det kanske övergår från statligt till kommunalt naturreservat. Se karta ovan.

Slutligen är vi som nämnd glada över att ha årets ledare i vår verksamhet. Det är mät- och kartchefen Ulf Norén som fått utmärkelsen. Ulf uppmärksammades med blommor på dagens MSN. Grattis!

 

Borlänge och Regeringen utsätter Högskolan Dalarna för stora risker!

Posted by Jonny in Uncategorized | 5 Comments

HDa_FalunHDa_BlgOm man lever i tron att ledningen för Högskolan Dalarna dragit fel slutsatser och att de inte kan något om verksamhetens förutsättningar pustar man säkert ut efter regeringens ingripande i lokaliseringsfrågan.

Men om vi antar att det i ledningen finns kunskap om Högskolans förutsättningar, villkor, rekryteringsläge mm är det kanske Borlänge som ska vara mest oroliga av alla. Ministern lär (uppenbarligen) inte bry sig om just Högskolan Dalarna lyckas särskilt bra, men lokalt och regionalt har det enormt stor betydelse.

Lyssnar man på studenterna eller har lite insyn i det som heter Högskolans anställningsförslagsnämnd (AFN – som hanterar alla nya anställningar av lärare, forskare, professorer) inser man att det finns ett problem som inte stavas utbytt rektor eller ny styrelse. Det handlar om att det i många år har varit svårt att locka både studenter och lärare/forskare till industri- och tekniksidan i Borlänge.

Det här viftas bort med förklaringen att ”Högskolan inte satsar på Borlänge”.

Det är ett allvarligt läge som har uppstått i och med regeringens inblandning. Om nuvarande eller kommande högskoleledningar i framtiden vill genomföra nödvändiga förändringar för att öka attraktiviteten eller klara verksamheten ekonomiskt – kommer de då att våga/vilja föreslå förändringar, eller avstår man för att slippa hamna i konflikt med regeringen eller värdkommunen? Vi kommer i värsta fall få se fler, inte färre, exempel där utbildningar dör sotdöden. En mer passiv högskola, inte mer aktiv som alla har önskat.

Risken är uppenbar att det som ses som en seger i Borlänge i själva verket kommer att försvaga Högskolan, göra det svårare att rekrytera studenter, personal och förstås även rektor och styrelse. För vem vill ta anställning på en högskola där det är lågt i tak och där staten när som helst kan komma med tvångströjan?

Borlänge som sett till att processen tar den här vändningen har nu tagit på sig ett stort ansvar. Det allvarligaste är sättet man sätter sig över Högskolan, som inte direkt förbättrar relationen till lärosätet. Kommunen har nu ett hästjobb framför sig för att höja attraktiviteten på Borlänge som högskolestad. Om inte det lyckas kan hela Högskolans verksamhet på sikt vara hotad.

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 28 september

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentering avstängd

Masugnsbron_gamlaKarta_Isalanäsetskateparken_belysning

 

 

 

 

Ett MSN-möte med lite färre ärenden, men ändå viktigt då vi bl a beslutat om budget- och verksamhetsinriktning 2017-2019 (2021). Nämnden har inte begärt några extra tillskott inför 2017. Nu har vi även kunnat minska investeringsvolymen något 2017-2019. Trots det har vi skapat utrymme för utbyte av den nu avstängda gång- och cykelbron vid Masugnen 2018 (se bild t v) och kunnat öka ambitionen för cykelvägsutbyggnad de kommande åren. När det gäller den löpande driften startar ett utvecklingsarbete med mer trafik- och besöksräkning för att få bättre koll på hur våra gator, parker och allmänna platser används. Vi bedömer att det både kan spara pengar, att vi får bättre underlag när vi diskuterar med medborgare, Trafikverket m fl och att vi bättre kan rikta resurser dit flest åker eller vistas.

Per sista augusti ligger MSN på ett överskott om 17,3 miljoner, men med det eftersläpande arbete som succesivt tas ikapp är prognosen för hela året ett mindre överskott. Det vi just nu tar ikapp är exempelvis ytterligare asfaltering, bättre belysning på islekbanor, nya parkmöbler, dikning, gallring och nytt utegym i Kålgårn.

I juni köpte kommunen ett markområde på 27 hektar mellan Svärdsjö och Böle. Det blir nu naturreservatet Isalanäset (se kartbild). Det delvis igenväxta odlingslandskapet, gamla barrskogen och det stora flyttblocket långt ut på udden kan bli ett bra utflyktsmål. Mitt emot ligger också Isala lada som redan idag lockar en del besökare. Idag skickade MSN ut reservatsföreskrifterna och skötselplanen på remiss.

MSN diskuterade ett medborgarförslag som föreslår en vägförbindelse mellan Norslundsrondellen och Erikslundsvägen (via Slussen). Förslaget avslås i det här läget, men vi berättade för förslagsställaren Kjell Robertsson att kommunen just nu arbetar med en fördjupad översiktsplan för hela staden som ska innehålla ett förslag för hur olika trafikslag ska ledas genom olika stadsdelar. Där kommer vi återigen att pröva Kjells och andra förslag som kommit under senare tid.

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24 augusti

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentering avstängd

Bild hotell Främby uddeFlygbild JärnvägsgatanVy mot Järnvägsgatan food trucks_burgarbussen

Första mötet i MSN Falun efter sommaren.

 

Vi värmde upp med svar på Naturvårdsverkets förslag till kontroll av luftkvalitet. Olika åsikter i MSN om hur mycket vi ska ställa upp på förslaget då det för mindre kommuner kan innebära ökad arbetsmängd. För Faluns del vet vi att det tidvis finns luftproblem, och vi måste jobba med det här oavsett nya regler för kontroll.

Tre detaljplaner föreslår MSN att de antas. På Främby udde vill vi att planen ändras så att framförallt den nya hotell- och evenemangsbyggnaden (bild) kan byggas. Längs Norra Järnvägsgatan ger nya planen möjlighet till byggnation av cirka 100 nya bostäder i hus upp till åtta våningar. Bilderna ovan visar områdets placering mellan Britsarvet och Östanfors och hur maxhöjderna kommer att synas från E16-infarten från Borlänge. En mindre planändring görs i den nyantagna bostadsplanen i Jugansbo så att båthus blir möjliga att bygga där.

Efter att vi under 2015-2016 har haft ett försök med mobila kök, så kallade ”food trucks” vill nu MSN från och med 2017 permanenta det. Förslaget till regler är bra. Nämnden vill justera reglerna så att man har en miljöriktig elförsörjning (exempelvis att dieselaggregat inte ska användas och att vi istället försöka erbjuda elanslutningar). Vi utökar också maxantalet tillstånd från 3 till 8 stycken. Food trucks har varit ett spännande nytillskott, där Falun varit en av de första städerna utanför storstäderna att anamma det, och nu blir det här förhoppningsvis ett bestående och växande inslag i Falun.

Vi har svarat på revisionsrapporten om beläggningsupphandling. Nämnden konstaterar att händelserna som kommunens revisorer granskat var allvarliga avsteg från regelverket, och vi delar revisorernas uppfattning om brister i tillsyn och efterlevnad. Svaret fokuserar på de åtgärder som vidtas och vidtagits utifrån revisionsrapporten. Bland annat har MSN som första verksamhet nu inför ”certifierade beställare” i förvaltningen. Vi samarbetar också mycket med upphandlingscenter (som besökte oss idag), ser över interna regelverk och har genomgångar med chefer och personal om upphandlingsregler, ombudsrollen mm.

MSN förbereder budget inför 2017-2019. Nämnden har 135 miljoner till förfogande 2017 som sedan växer med ett par miljoner per år. Förutom att jobba vidare med att förbättra rutiner och processer vill majoriteten bland annat höja ambitionen för gång- och cykelvägsutbyggnad. Ett annat inspel är om resurserna som går till grönområden och parker är rätt dimensionerade. Vi upplever att resurstilldelningen och skötselnivån, framförallt i stadsdelar och i olika kommundelar är ganska låg. Inför kommande upphandlingar vill vi också att förvaltningen utreder möjligheten att bättre nyttja och samordna mindre entreprenörer, egna arbetsmarknadsenheten och egen personal för att sköta våra gator, vägar, parker och grönområden. Vår förhoppning är att det kan bidra till folkhälso- och tillväxtprogrammens mål om att ge fler plats i arbetslivet (även de som står långt ifrån arbetsmarknaden) samt underlätta för mindre aktörer att bli leverantörer.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 juni

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

 

gräset växercoop_kartaHolmen_bergströms mot ånimage????????????????????????MSN har haft sitt sista möte innan sommaren. Mycket info om pågående projekt, men också en hel del beslut. Senaste veckans snackis har varit att kommunen inte haft möjlighet att klippa och där en del gillat ”ängarna”. Om du ska binda midsommarkransar eller hitta sju blommor att ha under huvudkudden måste du skynda dig, för nu är vår entreprenör igång och klipper!

Falu cykelkommun och genomförande av cykelplanen pågår. Det handlar både om skötsel och skyltning av befintligt nät, men också ny- och ombyggnation för att öka framkomlighet. Prioriteringen ligger kring huvudcykelstråk och skolor. En anledningen är att ungdomars cyklande minskar och att fler skjutsas. Planen omfattar även landsbygden.

Förberedelser pågår för att bygga om i Å-rummet under 2017. Parallellt med det skickar nu MSN ut ett förslag till ändrad detaljplan som bland annat ska möjliggöra att bryggor och trädäck byggs i ån. Gatorna ska betecknas som torgytor vilket ger en väldigt flexibel användning både vad gäller trafik, evenemang osv. En annan fördel med planförslaget är att Bergströms Galleria ska kunna byggas ut 6 meter mot Östra Hamngatan, förslagsvis med en glasfasad och entréer mot ån. M, SD, L och FAP röstade nej till planen, vilket är förvånande då den i stora delar handlar om att ge ökade möjligheter för fastighetsägare och kommersiella verksamheter.

Detaljplanen för livsmedelshandel vid Hanröleden godkändes. Det innebär att planen nu är klar för antagande i kommunstyrelsen och fullmäktige. Under processen har skyltytor minskats och kulturanalyser gjorts. Med planen försvinner möjligheten att bedriva annan handel än livsmedel, vilket är bra, och att möjligheterna ökar att ljussignalerna vid 293/E16 kan ersättas av en rondell. Med röstsiffrorna 9-4 godkändes planen där M, SD och FAP var emot.

Efter att det förra förslaget till nya bostäder vid Storgårdsvägen i Bjursås förkastades av Mark- och miljödomstolen har MSN idag beslutat att skicka ut ett justerat förslag på ny granskning. Vi hoppas nu kunna nå fram mot en antagen plan så att Kopparstaden kan få bygga nya lägenheter i Bjursås.

Ett medborgarförslag om att kommunen ska hjälpa till med utbyte av vägbelysningsarmaturer i Vika bifalls. Med ett byte uppnås både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Det än så länge obebyggda Rödbrokvarteret vid Knutpunkten kommer förhoppningsvis att  iordningställas tillfälligt för sommaraktiviteter. Det blir alltså under en begränsad tid men ändå ett välkommet inslag. Ett medborgarförslag har lämnats in som föreslår en streetfotbollsplan (inte behandlat än), men MSN vill gärna testa så snart som möjligt! Vi återkommer med mer info när vi vet exakt vad som kan göras.

Vi hade en bra information och diskussion om beläggningsupphandlingen samt genomförd revisionsrapport. Vi vet alla att flera fel har begåtts. Diskussionen kan sammanfattas med att vi nu har fokus på att lära av det inträffade och snabbt göra förbättringar av rutiner och arbetssätt. Exempelvis ses reglementen och delegationsordningar över redan nu och en tydligare inköpsfunktion inrättas i förvaltningen som har nära samarbete med upphandlingscentrum. Nämnden kommer att svara på revisionsrapporten på vårt möte i augusti.

Nämnden fortsätter att visa överskott och sjukskrivningarna fortsätter sjunka och ligger på runt 3 procent. Positivt så långt, men det finns som vanligt ett mått av osäkerhet.

Satsning på barn och unga i Faluns rödgröna budget 2017-2019

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentering avstängd

fem barn i radFriköpt Falun Kommun. Foto:TronsIdag har Faluns S-C-MP-majoritetsbudgetförslag mött 6 andra budgetförslag i en lång debatt.

Mycket händer i vår kommun! Det är kul att Falun är en av de första kommunerna i landet som erbjuder alla anställda heltid och att bostadsbyggandet fördubblats de senaste 4-5 åren. Det är också glädjande att kommunen gjorde ett bra ekonomiskt resultat under 2015, och speciellt att skolan har gått från flera år av ekonomiska underskott till att nu vara välskött med ekonomin under kontroll. Vi går från ord till handling i hållbarhetsarbetet exempelvis genom att få till nya områden som Myran, som tillvaratar de tre hållbarhetsdimensionerna och nya naturreservat som Sanders gammelskog. Dessutom är Kulturhuset tio14 med en samlad, central kulturskola på gång.

Just nu arbetar vi intensivt för att integrationen och mottagandet av de nyanlända som kom i höstas ska bli så bra som möjligt. För att Falun ska få plats för fler falubor i verksamheterna och generellt höja standarden på lokaler så är nybyggnationen av Bjursåsskolan, utbyggnaden av Risholnsgården och andra nya lokaler viktiga för välfärden. Utöver de här satsningarna kommer fler nya förskolor, en ny LSS-gruppbostad vart annat år, renoverade kök och investeringar i energieffektiviseringar & ventilation i framförallt skolor.

Att skapa plats för fler handlar också om planering. Vi arbetar just nu med den nya fördjupade översiktsplanen för Falu stad och Varpan där en stor del av arbetet görs under 2016. Vi har också nyligen startat arbetet med en ny utvecklingsplan för landsbygden.

Majoritetens huvudbudskap handlar om skolan. Det känns bra att vi med budgeten för 2017 kan ta ett viktigt steg för att ge skolan mer resurser. Det har varit viktigt att kunna tillföra de här resurserna då det finns en bred samsyn mellan alla partier att barn och unga ska vara prioriterade. På sikt är satsningar på förskolan och skolan även en framtidsinvestering som minskar trycket på den sociala sektorn.

En del partier tycker att vi investerar för mycket, men vi möter det här genom att budgetera ett större plusresultat. En fördel med ett större överskott, förutom att vi klarar högre investeringar, är att vi kommer att ha goda chanser att balansera pensionsskulden med det egna kapitalet. Någon som staten kan komma att kräva om några år. Nästan alla våra investeringar just nu sker i lokaler för välfärden.

Oppositionen vill investera mindre, men kan inte peka ut vilka förskolor eller äldreboenden som ska stå tillbaka. Vi som majoritet tror att det finns ett stort stöd för att renovera skolor samt bygga nya förskolor och äldreboenden.