Dalarna växer!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dalarna växer!

Befolkningsstatistiken för 2017 blev offentliga idag. Totalt för Dalarna är det rolig läsning, länet ökade med 1.634 invånare under förra året! Tittar man på varje kommun så finns stora skillnader som antyder att urbaniseringen sätter sina spår även i våra bygder.

Tre av Dalarnas kommuner har mindre minskningar, undantaget Vansbro som minskar närmare en procent. Här har Dalarna ändå ett mycket bättre utfall än våra grannlän Värmland och Gävleborg där flera mindre kommuner minskar kraftigt.

Falun är den kommun som går starkast. Förut pratades det om en buss per dag till Stockholm med nya invånare. Under 2017 ökade Falun med en buss per månad och takten verkar hålla i sig även 2018. Ökningen sker brett, men nästan hälften av nettot får resten av Dalarna bidra med. Negativt i termer av att den större kommunen dränerar de mindre, positivt om man tänker att en flytt inom länet är mycket bättre än ut ur länet. Falun har en stark bostadsmarknad med höga försäljningspriser och hög efterfrågan på både befintliga bostäder och nyproduktion. Med stor sannolikhet fortsätter tillväxten.

Borlänge och Faluns siffror skiljer en hel del. Förutom att de växlat roller där Borlänge saktat in medan Falun ökar snabbare så har Borlänge ett stort flyttunderskott mot övriga Sverige (-201) medan Falun går plus även där (+26). Utan invandring skulle Borlänge gå ”plus-minus-noll” och Dalarna som helhet skulle minska.

Rättviks kommun, som sedan årskiftet är min nya uppdragsgivare, borde med årliga stora födelseunderskott nästan vara uträknat. Men så är det absolut inte! Kommunen har hållit befolkningen runt 10.800, tack vare en stark inflyttning. Även födelseunderskottet har krymt och Rättvik är inte ensamt om den utmaningen. I 10 av 15 dalakommuner dör det fler än det föds.

Totalt i Dalarna flyttade 10.440 in och 8.892 ut. Så här ser nettot av befolkningsförändringarna ut i varje kommun:
Avesta          23.256      +95
Borlänge       51.964    +360
Falun             58.340    +655
Gagnef          10.241      +66
Hedemora     15.566    +105
Leksand        15.640    +133
Ludvika          26.992     +59
Malung-Sälen10.114     +23
Mora              20.369     +90
Orsa                 6.887     +26
Rättvik            10.837      ‑19
Smedjeback.  10.894      ‑15
Säter              11.160     +74
Vansbro           6.837      ‑47
Älvdalen           7.068     +29

Rättvik, vi har ett resultat!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Rättvik, vi har ett resultat!

Så här i mello- och OS-tider passar väl inget bättre än att också presentera lokala resultat. Nu handlar det förstås inte så mycket om musik eller sport, utan det är kommunens och vår förvaltnings resultat jag pratar om!

Samhällsutvecklingsförvaltningen prognosticerade i höstas ett underskott på drygt en miljon. Glädjande nog har det här under sista delen av året kunnat elimineras och istället bli ett litet överskott på cirka 150.000 kr. Det är alltid psykologiskt bra att visa ”svarta siffror”. Jag vill tacka alla våra medarbetare för spurten och många bra prestationer under året, men också bra bokslutsarbete som till slut fått allt på plats!

Det finns så många händelser under ett år, men ska vi fortsätta på temat det som går att kvantifiera så är det roligt att det t ex blev 16 nya småhus inflyttningsklara under 2017. Det blev 14 nya industritomter, varav hälften redan är tingade. Nettotillskottet av företag uppskattar näringslivskontoret till cirka 40 stycken. Ett 100-tal unga har deltagit i aktiviteter kopplat till ungdomsrådet, bl a demokratidagen ”Forum ung” som genomfördes med ca 60 unga deltagare. Temat var hållbar framtid för Rättvik och världen. Kulturhuset fortsätter att ha många besökare, 102 100 förra året och konsthallen lockade nästan 25.000 vilket är en 25-procentig ökning från 2016. Miljö och byggenheten har under året handlagt över 1000 ärenden tillsammans med företagare och medborgare.

De nästan 9 miljonerna som investerades gick till största delen till uppgradering av belysning. Nästan 3,8 miljoner har investerats i vägbelysning i bl a Vikarbyn, Röjeråsen, Gulleråsen, Lenåsen och Västgärde. Kvicksilverlampor fasas ut och ersätts med LED. 1,7 miljoner har också investerats i ny LED-belysning på ”elljusfemman” vid Jarl. 2,7 miljoner har investerats i nya ytbeläggningar på kommunens vägar med prioritet på Backavägen och Vasagatan som färdigställts. Ny gång- och cykelväg har anlagts på banvallen mellan Backavägen och Kalkbruket.

I siffror ryms förstås bara en liten del av allt det som har gjorts. Här syns inte de återkommande insatserna på vägar och grönområden, dagliga möten och arrangemang i kulturhuset och biblioteksfilialer, möten med företagare och råd och vägledning till dom. Inte heller alla aktiviteter inom fritid och träffar med föreningar och ungdomar eller alla tillstånd och bygglov som ges, natur som får skydd osv. Det är här våra medarbetare gör störst nytta, i mötet med kommuninvånarna.

Hur många invånare vi har och hur det gått i resten av Dalarna blir spännande att se nästa vecka när befolkningssiffrorna kommer. Mer om kommunens resultat som helhet kommer när årsredovisningen är klar.

Vad tycker invånarna om Rättvik, vår verksamhet och om framtiden?

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vad tycker invånarna om Rättvik, vår verksamhet och om framtiden?

Rättviks kommun har under hösten 2017 deltagit i både SCB:s medborgarundersökning och antagit lokala mål för globala Agenda 2030, som kommunens ”forum ung” sedan hjälpt till att prioritera bland de mål som Rättvik ska ta sig an de kommande åren.

Medborgarundersökningen är i flera delar rolig läsning, men givetvis finns även områden där vi kan förbättra oss. Det som kanske är mest positivt är att invånarna verkar trivas väldigt bra och dessutom kan rekommendera Rättviks kommun för inflyttande. Av maxindex 100 så ger invånarna 68 när det gäller att bo och leva (snitt alla undersökta kommuner 60). Det placerar på en 12:e plats av de 131 medverkande kommunerna. När det kommer till att rekommendera flytt hit blir betyget 74 (högst i Dalarna, snitt 64)!

Många områden i undersökningen berör direkt samhällsutvecklingsförvaltningen. Trygghet rankar Rättvikarna till 69 (snitt 57), fritid 66 (snitt 61) och kultur finfina 72 (snitt 62). För gator och vägar ligger det lite lägre; 54 (snitt 56). Även bostäder ligger lite under snitt; 56 (snitt 61) och för kommunikationer inom och till andra orter ligger vi på 55 (snitt 61).

Nedan ser du de globala målen 2030 som fullmäktige i november beslutade att ställa sig bakom en lokal nedbrytning av. 100-tal ungdomar har efter det prioriterat bland de globala målen. De kom fram till att målen 3, 12 och 13 är viktigast att arbeta med för en bättre värld och ett bättre Rättvik. Kommunstyrelsen (KS) ställde sig i tisdags bakom de ungas prioritering, så nu väntar nästa steg: hur vi ska arbeta med målen. Det blir en uppgift för både kommunledningsgruppen men också medarbetarna då jag utgår ifrån att det ska påverka vår verksamhetsplanering!

 

 

 

 

 

 

I övrigt, ur samhällsutvecklingsperspektiv, beslutade KS att förslaget till översiktsplan nu ska skickas ut på samråd och att det från mars i år blir regler för hur tomtkön ska funka. Allt för att det ska bli lättare att få en tomt och för att förenkla administrationen kring kön.

Medan jag är inne på jämförelser och nöjdhet så vill jag också nämna från besöket hos Dala Vatten och Avfall AB (som Rättvik äger tillsammans med Leksand, Gagnef och Vansbro) att man i Rättvik är väldigt nöjda med hur renhållning och återvinning fungerar, uppemot 95%!

Ledningsgruppsmöten gånger flera, vecka 4

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ledningsgruppsmöten gånger flera, vecka 4

Vissa veckor kommer jag säkert inte att hinna med att reflektera här över det som händer. Förra veckan var en sån. Jag har i och för sig inget mål eller krav på mig att skriva regelbundet, men eftersom det hände en del vecka 4 så återger jag det kort så här efteråt.

Ledningsgruppen träffades måndag 22:a. Vi följde upp bokslut, årsredovisning och diskuterade en del om fastställda mål för 2018. Investeringsbudgeten har nu också fastställts av finansutskottet, vilket innebär att bl a fortsatta åtgärder på vägar, cykelvägar, gatubelysning och på Långbryggan fått klartecken att genomföras i år. Utpekade medel finns också för upprustning av offentliga toaletter, säkrare skolväg vid Ingels skola och bryggor vid Enåns utlopp. Jag informerade om att framtida lokalbehov, för framförallt mark & plan och miljö & byggenheterna, ska vara inventerat och lämnat till RFAB senast 31/1. De kommer sedan att påbörja arbetet med att ta fram förslag till framtida lokaler.

Länsstyrelsen har återigen startat ett omarronderingsprojekt. Denna gång rör det 3000 hektar och cirka 90 markägare i Stumsnäs. Gulleråsen står näst på tur. Länsstyrelsen vill ha hjälp av kommunen att peka ut ”sociala värden” i de aktuella områdena. Detaljplanearbetet för Persborg startar inom kort med hjälp den från årsskiftet upphandlade konsulten Tyréns.

Miljö & bygg har tillsammans med andra lokala aktörer och krögare tagit fram ett nytt koncept, ”Krogkoll”, som är ett förebyggande arbete med riktade insatser till unga.

Näringslivskontoret har haft möte med arrangörerna av företagsfrukostarna. Bl a bestämdes att det blir företagarlunch i februari och företagsfrukost i Furudal i maj. Gärdsjöspelen återkommer som arrangemang till sommaren. Tillväxt &Tillsyn-konceptet utvidgas till fler kommuner i Dalarna, men under annat begrepp. Vansbro är projektägare. I övrigt har mycket senaste tiden kretsat kring UF-dagen som genomfördes 24/1 och Stjärngalan där Robin Sjöblom slutligen stod som segrare i kategorin ”årets ungdomsföretagare” – Stort Grattis!

För Furudals ishall finns ett nytt utkast till driftavtal. IFK Ore tar över alla delar från det konkursade bolaget. Kommunala ersättningen kommer troligen att inkludera påslag för moms. En ny multihall diskuteras vid Hedslunds IP, i anslutning till Rättvik Arena (bandyhallen). Flera frågor/alternativ behöver klargöras avseende tomträtt/arrende, avtal mm. Pengar till lovaktiviteter för unga utökas till att omfatta även simskolor, och flyttas från tidigare ungdomsstyrelsen (SMUCF) till Socialstyrelsen. Rättvik kommer att söka medel.

Ett nytt nyttjanderättsavtal för Danielsgården är nu skrivet med Bingsjöstämman och Folkmusikens hus. Den nya GDPR-lagstiftningen påverkar införandet av nytt, gemensamt bibliotekssystem. Även i andra sammanhang krockar behovet av kontroll med ambitionen att ha öppna och tillgängliga nät. Biblioteksfilialernas verksamhet haltar tyvärr just nu pga av brist på personal.

Förvaltningens ledningsgrupp träffas nästa gång 12/2. Jag deltog förra veckan även i KLG som är kommunens samlade ledningsgrupp, inklusive bolag. Det som bl a togs upp där är att det händer en hel del inom IT-området under våren. Samtliga skrivare ska bytas. Telefoniupphandlingen är klar, vilket innebär att vi byter teleoperatör i april. I samband med det slutar kvarvarande fasta telefoner att fungera. Diskussioner pågår också om gemensamt E-arkiv i Dalarna. Oklart när det här kan sjösättas.

I fredags deltog jag också på företagsfrukost, där bl a SCB:s medborgarundersökning presenterades, men den återkommer jag om i ett separat inlägg!

Samhällsbyggnadsutskott mm vecka 3

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Samhällsbyggnadsutskott mm vecka 3

Första veckan med kommunstyrelseutskott för min del. Jag kommer troligen att fortsättningsvis återkoppla från utskotten här, framförallt för att mina medarbetare ska kunna vara uppdaterade på fattade beslut. Utgångspunkten är alltså vad som är intressant för samhällsutvecklingsförvaltningen, men det kan kanske intressera andra också?

Det allmänna utskottet beslutade igår att bevilja Vikarby Båtklubb stöd för latrintömning, tanken är att den anläggningen ska vara den ”hamn” dit kommunen hänvisar Siljans båtar. Av mer internt intresse är att dokumenthanteringsplanerna revideras för flera av kommunens enheter. Här skulle nog även samhällsutvecklingsförvaltningen behöva ta ett samlat grepp.

Vid dagens samhällsbyggnadsutskott var huvudnumret förslaget till ny översiktsplan för kommunen som arbetats fram i etapper de senaste åren. Förslaget har tagits fram med konsultstöd och ska kompletteras med några ytterligare kartor och bilder. Utskottet ville också att ansatsen att arbeta med områdesbestämmelser i södra Rättvik ska breddas till möjligheter att arbeta med olika typer av riktlinjer. I övrigt föreslår utskottet att kommunstyrelsen beslutar att skicka ut förslaget på samråd.

I övrigt ställde sig utskottet positivt till förslaget att förlänga det nya cykelstråket längs banvallen så att även sträckan Backavägen-riksväg 70 röjs och grusas. Länsstyrelsens nyligen beslutade naturreservat vid Kyrkberget har utskottet heller inget att erinra mot. Det kompletterar de 20-tal befintliga naturreservat som finns i kommunen. Ytterligare ett kommunalt reservat finns förslag om på Lerdalsbergets topp. Där ska förvaltningen ta fram värderingen, slutlig finansiering mm för beslut.

Information gavs om projektet att bebygga strandområdet söder om Rättviks båthamn med ett 30-tal ”sjöbodar”, dvs fritidshus längs en gemensam brygga. Samhällsbyggnadsutskottet är positivt till att förvaltningen med hjälp av den bildade föreningen för sjöbodarna färdigställer ett förslag till detaljplan.

Slutligen gavs information om att det nyaste industriområdet längs länsväg 301 som hittills kallats ”cirkeln” ska heta Österängarnas industriområde och att ett uppstartsmöte för områdesbestämmelser i Utby planeras om några veckor.

Vid morgondagens finansutskott deltar IFK Ore för en diskussion om deras konkurs av bolaget Furudals Hockey Center. Det här är en fråga som också berör vår förvaltning, framförallt fritidsenheten.

Ledningsgruppsmöte, vecka 2

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ledningsgruppsmöte, vecka 2

Varannan vecka har förvaltningens enhetschefer, HR-strateg, controller och förvaltningschef ledningsgruppsmöte där vi uppdaterar varandra i aktuella ärenden och projekt, diskuterar gemensamma frågor och tar ställning hur vi ska agera. Jag gör här ett kort referat om vad som kom upp i måndags (8 januari) när vi träffades. Innehållet kan vara intressant för både medarbetare och intresserad allmänhet. Då den här sidan ligger publikt så har texten formulerats så att den inte ska utelämna någon enskild eller röja uppgifter som ännu inte är offentliga.

Jag som förvaltningschef berättade om mina första intryck, att vissa saker/ärenden i frånvaro av ordinarie chef blivit liggande, men att det mesta löper på. En tillförordnad kulturchef har utsetts: Heléne Bergman tillträder 15 januari och tjänstgör tills ny ordinarie kulturchef är på plats. Heléne är idag kommunens kultursekreterare.

Mark- och planenheten har annonserat efter en ny medarbetare för gata/park. Några intressanta kandidater har anmält intresse och nu väntar intervjuer. För den färdiga bottenplatta som ligger mellan riksvägen och järnvägen (fastigheten Magasinet 3, se bild) fanns en deadline den 21 december för intressenter som vill bygga vidare på den. Ett par svar/koncept har kommit in, men där är förslaget att det görs en kompletterande annonsering. I övrigt fortsätter arbetet med att få till nya småhus på Lissbrändan.

Miljö- och byggenheten har inlett ett samarbete med Malung-Sälens kommun inom handläggning av tillstånd för alkoholservering. Nätmöten ska underlätta arbetsformerna. Ny bebyggelse i det som i media kallats ”Sjöstaden” vid Rättviks båthamn ges det info om på nästa näringslivsfrukost (26/1 på Stiftsgården). Det kommer även upp på samhällsbyggnadsutskottet.

Näringslivs- och kulturenheterna arbetar med att ta fram ett koncept för ett nytt evenemang inom kultur för att sträcka ut säsongen lite till. Fokus ligger på musik och nu ska idéerna tas vidare. Rättvik är väl representerat bland de nominerade till Stjärngalan. Robin Sjöblom och Erik Nallén som 2 av 4 nominerade i kategorin ”årets ungdomsföretagare”. Näringslivskontoret startar nu frukostmöten för hantverkare, en idé som kom upp under kommunens företagsfokus i höstas.

Överenskommelserna med markägarna längs Dalhallaleden är nu klara. Framförallt ger det möjlighet att utveckla cykelleden. Det har varit en del bekymmer med skidspåret uppe vid motorbanan (Kopparrännet), pga att vatten tränger upp. Nu är det åtgärdat. All info om status på olika spår finns på www.skidspar.se

Det är bokslutstider, och än är det för tidigt att säga något om det ekonomiska utfallet. En del fakturor mm ska hanteras.

Det kom förstås upp mer om personal, ekonomi och organisation samt sådana idéer och projekt som inte är mogna att skriva om än. Ledningsgruppen kommer att mötas måndagar jämna veckor fram till sommaren.

 

Skönt att vara igång med arbetet på samhällsutvecklingsförvaltningen!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Skönt att vara igång med arbetet på samhällsutvecklingsförvaltningen!

Först vill jag önska god fortsättning på nya året! För min del har inledningen varit väldigt god och intensiv – jag har ju startat mitt nya uppdrag som förvaltningschef på Rättviks samhällsutvecklingsförvaltning (SUF). Jag tjuvstartade lite under november och december med att träffa alla enhetschefer, mina företrädare och delta på förvaltningsdagen 5/12. Då fick jag möjlighet att träffa och introducera mig för många av medarbetarna. I samband med en övning som vi gjorde då om saker på gång/uppslag till nyheter i de olika enheterna fick jag klart för mig vad mycket spännande som pågår inom samhällsutvecklingsförvaltningen. Kanske var det inte bara jag som fick aha-upplevelser?

I tisdags gjorde jag gjort min första arbetsdag. Mest praktiskt, men också bekantat mig med korridorsgrannarna, där de flesta arbetar på ekonomienheten. Mina medarbetare finns utspridda på fyra andra platser i Rättvik så just nu sitter jag i kommunhuset på en ska vi kalla det ”neutral plats”. Men min ambition är att finnas ute hos de olika enheterna så mycket som möjligt. På sikt får vi se var både jag och framförallt medarbetarna på mark & plan samt miljö & bygg hamnar. Under hösten har ju de två enheterna tvingats flytta till tillfälliga lokaler, efter att arbetsmiljön i flygelbyggnaden dömts ut. Den ska nu saneras/renoveras.

Hur ska jag då summera den här första veckan på SUF? Många intryck, väldigt bra och varmt mottagande och en hel del att ta tag i! Mina företrädare som varit tillförordnade förvaltningschefer, Bosse och Hans-Erik, har givit mig bra grundförutsättningar och många värdefulla tips! Arbetsmöte redan andra dagen, pågående projekt, förändringar och rekryteringar. Redan nästa vecka ska vi kunna ha en tillförordnad kulturchef klar, efter Per som tyvärr lämnar oss. Mina kollegor och medarbetare är ambitiösa och har stor kunskap om verksamheten och kommunen. Det känns dessutom som att vi kommer att kunna ha roligt tillsammans. Det ska man inte förringa.

Trevlig trettonhelg önskar en SUF-rookie som kommer att sova gott efter en intensiv vecka 🙂

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 13 december – min sista nämnd!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 13 december – min sista nämnd!

Dagens MSN var inte så tyngd med stora beslutsärenden, men ändå intressant. Jag passar också på att göra lite framtidsspaning om detaljplaneläget, Rödbrokvarteret mm.

Ett nytt avtal med Falu P om parkering träder i kraft 1 januari. Efter att MSN har haft ärendet uppe tidigare har nämnden nu beslutat att ingå ett 1-årigt avtal. Under det kommande året ska det undersökas hur mycket kommunen får engagera P-bolaget, utifrån ny lagstiftning som trätt i kraft. Regelverket har ändrats som gör att det måste göras en förnyad bedömning om och hur kommunen får köpa dessa tjänster. M, L och FAP yrkade på att ett det istället skulle slutas ett tillsvidareavtal med Falu P.

Information gavs som vanligt om detaljplaner som vunnit laga kraft samt pågående och nya detaljplaner. Ser vi tillbaka på de senaste tre åren har både antalet antagna detaljplaner och antalet byggrätter (antalet potentiellt framtida bostäder) ökat. Kommunen utvecklas i snabb takt som bilden längst ned får illustrera. Befolkningsökningen kommer för andra året i rad att överstiga 600 invånare! Den fördjupade översiktsplan för Falu tätort som ställs ut efter nyår rymmer ett stort antal utvecklingsmöjligheter som rätt förvaltade kommer att ge en fortsatt stark utveckling. Även de fördjupade översiktsplanerna för delar av landsbygden och området runt Runn rymmer stora möjligheter.

Sedan beslutet om nya och höjda ersättningsnivåer till vägföreningar i Falu kommun finns ett kvarstående uppdrag att utreda ett separat upprustningsbidrag till enskilda vägar. MSN anser att en samlad statusbedömning behöver göras av de totala behoven (på samma sätt som redan gjorts i Vika och Grycksbo). Först när vi vet det kan frågan om det ska vara som idag, om ett separat extra bidrag ska införas eller om dagens bidrag ska höjas ytterligare avgöras.

 

Information gavs om hur den kommande markanvisningsdialogen för nya kvarteret Rödbro ska genomföras. Dialogen görs i två steg där urvalet av intressenter görs utifrån olika parametrar. Personligen har jag stora förhoppningar att kvarteret både ska länka ihop den här delen av staden samt förstås ge plats för kontorsarbetsplatser för kommunala förvaltningar och privata företag tillsammans med ett antal butiker, bostäder och ett underjordiskt p-garage. Eftersom kvarteret ligger i blickfånget från flera håll kommer det också att ställas arkitektoniska krav på byggnaden/byggnaderna i kvarteret. Om processen rullar på ska bygget kunna starta 2019 och stå klart 2021. Bilden visar den ungefärliga volym som Rödbrokvarteret kommer att uppta, men utan fasadutformning.

MSN:s ekonomiska helårsprognos ligger på plus 6,8 miljoner. Sjukfrånvaro ligger på 3,5%, Statliga byggbonusen påverkar ekonomin positivt då ytterligare medel i stort sett täcker de stora markinköp för 20,5 miljoner som görs i riktning mot Borlänge.

Värt att nämna är också att de nya cykelöverfarterna längs Svärdsjögatan nu avtäckts och gäller från och med idag. I september riktade en forskare kritik mot cykelöverfarterna. Då valde miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att se över utformning och skyltning genom att kontakta expertis och myndigheter. Tjänstemän på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har nu gjort bedömningen att nuvarande utformning och skyltning kommer att fungera bra tills vidare. Cykelöverfarterna längs Promenaden tas i bruk under våren.

Då det här var mitt sista nämndsmöte vill jag passa på att rikta ett stort tack till hela miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, alla medarbetarna i förvaltningen och de många olika partners och aktörer inom samhällsbyggnadsområdet som jag haft förmånen att samarbeta med! 

Jag lämnar inte samhällsutvecklingsområdet, men byter från och med 1 januari både roll och kommun då jag övergår till att vara chef för samhällsutvecklingsförvaltningen i Rättviks kommun med enheterna kultur, ungdom & fritid, näringsliv, miljö & bygg samt mark & plan. Det här innebär också att den här bloggen kommer att ändra utseende och innehåll. Förändringen kommer att synas i mellandagarna.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 november

Posted by Jonny in Uncategorized | 6 Comments

Novemberupplagan av MSN handlade om hastigheter, parkering, lägesuppdateringar för olika planarbeten, nystartade ”Ingarvsprojektet” och årets miljöpristagare!


 

 

 

Nya hastigheter infördes redan för några år sedan i staden. Nu är det dags för nya hastighetsplaner även i landsbygden, där 50 i stort sett försvinner och ersätts med 30, 40 och 60 i våra landsbygdstätorter. Det är en process som inkluderar kontakter med polisen, skolor i de olika orterna, väg- och intresseföreningar m fl. MSN kommer att fastställa de nya hastighetsplanerna under 2018-2019 med start i Sågmyra, Rönndalen (Enviken), Grycksbo och Danholn.

Inom temat parkering beslutade MSN om nya överträdelsekoder och felparkeringsavgifter, samt fick information om den enkät till parkerare i Falun som Falu Parkerings AB, i dagligt tal Falu P, nyligen genomfört. Flera intressanta uppgifter som att t ex shoppare utgör 48 procent av p-besöken och att arbetsparkering står för 17 procent.

Ekonomin lutar återigen åt ett lite större överskott (9 miljoner just nu och prognos 6 miljoner vid årets slut), bl a till följd av att en del av belysningsutbytet inte kunde tas från driftbudgeten. Så här i slutet av året är det förstås ett antal projekt och kostnader som avviker, bl a högre intäkter från markförsäljning, lägre vinterväghållningskostnader och investeringar i nya villagator där intäkterna från tomtförsäljningarna kommer först under 2018 (vilket gör att uteliggande investeringsmedel för exploateringar blir större).

Ingarvsprojektet är initierat av näringslivskontoret och företagarna på Ingarvet för att gemensamt inventera möjligheter att nyttja mark och lokaler ännu mer effektivt. Redan inventeringsfasen har varit en ”aha-upplevelse” då området har fler företag och anställda än vad som tidigare varit känt; 217 företag med nästan 2000 anställda! Ett detaljplanearbete pågår också för att kunna utvidga med ännu fler tomter för företag.

Just nu pågår arbete med ett 20-tal detaljplaner för bostäder. De är av olika storlek och komplexitet, och vissa kräver förarbete med olika utredningar och/eller programarbete. Bostadsplaner och planer för externa (utanför kommunorganisationen) har högsta prioritet, men självklart arbetar kommunen även med andra typer av detaljplaner.

Ändring av detaljplan i kv Häggen vid Blomstervägen fullföljs inte just nu och MSN beslutade därför att avsluta detaljplaneuppdraget. Markägaren vill först sälja fastigheten och därmed överlåta till nya ägaren att ändra planen för sina behov.

En detaljplan i kvarteret Vallmon ändras på så sätt att fastighetsindelningsbestämmelser upphävs. Det möjliggör för fastigheten att delas i två tomter med två friliggande villor. Nämnden antog förändringen.

Sist men definitivt inte minst så gratulerar MSN Helge Sonntag som vi beslutat utse som årets miljöpristagare! Motiveringen lyder: ”Helge Sonntags olika verksamheter för miljöns bästa inspirerar Falubor i alla åldrar. Han har varit aktiv i många år och visat på en uthållighet som är nödvändig för ett framgångsrikt miljöarbete. Helges engagemang har gett mycket konkreta och handfasta avtryck, inte minst genom arbetet i Svenska Naturskyddsföreningen. Genom bifallet förslag till kulturreservat vid Dikarbacken, som museibonde och som tidigare anställd vid Naturskolan har Helge spridit både kunskap och glädje till mängder av barn och vuxna i Falun.” Bild av Helge Sonntag ovan.

Om att återställa till fyra körfält genom Falu centrum

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Om att återställa till fyra körfält genom Falu centrum

Att åtgärda köer som uppstår under maximalt en timme per dag med att åter bygga en fyrfältig väg är en omodern och dyr idé. Den trimning och justering som vi, i den rödgröna majoriteten, redan beslutat om är ett mycket bättre steg, som kostar mindre pengar och dessutom gör att marken kan användas bättre.

Istället för den gamla 60-talsvägen med stora av- och påfarter så har vi nu skapat bredare trottoarer med plats för gående och cyklister, en ny bussknutpunkt, nya kvarteret Rödbro och 12.000 kvadratmeter ny park samt möjligheter till nya bostäder och fler butiker i centrum. Det anser Moderaterna tydligen vara ett misslyckande.

Vi socialdemokrater ser det som att vi nu i stället läker ihop en tidigare, med riksvägsdiket uppsplittrat stad, där alla trafikslag får samsas om utrymmet och alla, gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister, får dela stadens ytor med varandra. Det kallar moderaterna att cementera en undermålig trafiklösning, det är ett tydligt sätt att ge de olika trafikslagen rättvis del av stadens yta.

Att återskapa en fyrfältig Korsnäsvägen skulle innebära högre hastigheter för bilar, ökat vägslitage, ökade utsläpp av cancerframkallande partiklar, sämre trafiksäkerhet, sämre tillgänglighet för gående och cyklister och mer buller. Fråga dem som bor i centrum om hur bullret har minskat sedan Korsnäsvägen byggdes om till färre filer.

Vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla centrala Falun för att skapa en ännu mer trivsam stadskärna som ger plats för fler människor, mer grönska, ytterligare handel och nya bostadskvarter. Förutsättningarna är goda för att göra Faluns centrum ännu mer attraktivt med ett vackert Å-rum och trevlig och lättillgänglig trafikmiljö på jämlika villkor för alla typer av trafikanter.

Blogginlägget bygger på en debattartikel som Susanne Norberg, Roza Güclü Hedin, Kenneth Wåhlberg och Lars Nord undertecknat, och som jag bidragit med underlag till. Den svarar på de återkommande inlägg som Moderaterna i Falun publicerat. Genom utspel som att man vill ta bort ”det rödgröna trafikeländet” genom att åter göra en fyrfilig trafikled av Korsnäsvägen genom Falu centrum vill man locka till sig bilister som sympatisörer.