Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 17 september

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 17 september

Ett spännande KSU är till ända. Mötet inleddes med en presentation av Magasinets framtidsplaner (ärende 24). Nu vill man ta ett ytterligare steg; att kunna göra ännu fler arrangemang men också ta emot besökarna på ett bättre sätt. Utvecklingsutskottet ser positivt på planerna och vill att det tydliggörs hur en överenskommelse om stöd till Magasinet och budgetförutsättningarna för det ser ut. Själv ser jag hur Magasinet på några få år har utvecklats till en strategiskt viktig funktion – en arena för samtidskultur!

I övrigt är det roligt att det är sånt utvecklingstryck i kommunen. Hälften av ärendena handlade om byggande och nya planer för det. Bl a planeras Herrgårdsviken få kommunalt VA, Kopparstaden vill gå vidare för kvarteret Teatern längs Gruvgatan, eventuellt nya radhus längs Sturegatan, ny gruppbostad söder om Herrhagsgården och bättre planförutsättningar för skolområdena – både i Svärdsjö och Britsarvet. Dessutom finns planer på väg fram för nya villor nordväst om Herrhagen (en första etapp kan innehålla 15-16 villor samt plats för några lägenheter), nya lägenheter i ”Böndernas hus” och nya villor och lägenheter uppe vid Högbo (ärende 17). I Högbo föreslog förvaltningen en begränsning av antalet lägenheter då kollektivtrafik saknas. Från utskottet tycker vi tvärt om att nya bostäder kan ge framtida nya möjligheter till trafikering samt att den nya bergbanan faktiskt ger en ny kommunikationslänk upp på Högboberget.

Trafikverkets plan för nationella infrastrukturen (ärende 7) har jag kommenterat i mitt e-brev. Som jag skriver så finns både bra och mindre bra delar. Insatserna för att förstärka Bergslagsbanan fortsätter. Det är bra. Undantaget är Falun-Borlänge där det skulle behövas ett dubbelspår, men där planen helt duckar för problemen vid Dalarnas ”getingmidja”. Det hämmar också utvecklingen och markanvändningen längs den planerade nya sträckan. Det blir en död hand över marken. Dalabanan är tyvärr också fortsatt styvmoderligt behandlad. Det oroar hela länet då det är huvudspåret till Stockholm och Mälardalen. E16 mellan Korsnäs och Lönnemossa får mitträcke och 2+1-väg. Nu återstår att se Europastråket i sin helhet. Även om E16 öster om Falun till stor del har hög standard pekar vi på att E16 vid Hofors måste förbättras.

I ärendet om stöd till VA-samfälligheter och i det här fallet Stråtenbo, Kavelmora och Smedsbo (nr 6) konstaterade utskottet att det är viktigt att snabbt klara ut förutsättningarna stöd till enskilda gemensamhetsanläggningar, men också hur processtödet till olika bykonstellationer kan tydliggöras i framtida VA-projekt. Däremot kan vi inte gå Smedsbo till mötes när det gäller stöd till varje enskild anläggning.

I övrigt hade utskottet upp en punkt (ärende 23) om hur kommunikationsflödet fungerar i och från kommunen och vilka budskap vi förmedlar. Det handlar också om att chefer och medarbetare ska känna sig trygga i att möta media och kunna förklara och beskriva. Andra strategiskt viktiga ärenden (4 och 5) är att Falun nu blir värdkommun för en gemensam nämnd och funktion för handläggning av ärenden kring alkohol, tobak och läkemedel. I och med besluten idag accelerar arbetet för att samordna funktionen i för kommunerna i Falun-Borlängeregionen plus Hedemora och Leksand.

Ja just ja! Vi återremitterade ärendet om en zon för busstrafiken Falun-Borlänge (nr 1). Förslaget är bra, men vi vill ha en ekonomisk analys, och mycket viktigt: Om det blir Falun och Borlänge i samma zon – borde inte övriga kommundelar i Falu kommun också ingå i den zonen?

Comments are closed.