Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 18 februari

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 18 februari

Dala Sports Academy (DSA) presenterade sin verksamhet (ärende 14) i inledningen av dagens möte. Flera intressanta projekt pågår inom DSA. Tillsammans med Stiftelsen Teknikdalen har man också startat en företagsinkubator kallad Sports- & Healthcubator. DSA betonade den unika idrottsmiljö som Lugnet utgör. DSA har utvecklats mycket de senaste åren, med ett brett nätverk, samarbete med andra spetsverksamheter inom idrott och många affärsidéer som riktar sig till både motionärer, elit, unga och gamla.

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret demonstrerade den scanningutrustning som Falun är en av de första kommuner i landet att använda (15). Med den får man högupplösta tredimensionella miljöer inuti byggnader och i hela stadsmiljöer. Den underlättar vid planering, projektering och förstås för att visualisera och få överblick.

Under ärende 15 även: Etableringsarbetet rullar på, riktat mot olika brascher, men också där man arbetar med specialla platser, exempelvis Vitriolverket (i ”nya” stadsdelen Born) och nya kvarteret Rödbro i närheten av resecentrum. Etableringslotsen som möter företagaren med den samlade kommunala kunskapen har fått mycket beröm. Nu utvecklas lotsen vidare för att bli ännu mer snabb, enkel och tydlig att jobba med. Näringslivskontoret har också inventerat hur näringslivet i Falu kommun ser ut. En del av det här har jag nämnt i mitt e-brev under rubriken ”27.000 jobb i Falun…”.

Kommunens finanssekreterare Bengt Thored gick igenom finanspolicyn och olika finansiella instrument (13), exempelvis swopar. Falun har hittills undvikit att ta stora finansiella risker. Valutakrisen 1992 och Lehman Brothers-kraschen 2008 drabbade flera svenska kommuner, men Falun klarade sig helskinnad tack vare försiktighet. Swop är ett av de försäkringsinstrument (tillsammans m bl a optioner och terminer) för att skydda de lån som kommunen har.

Fler motioner behandlades. Den om att avveckla bolaget Lugnet i Falun AB (1) föreslår utskottet att den avslås. Uppbyggnaden av bolaget har synliggjort kostnader, tydliggjort ansvarsfördelningen och kommer att skapa en bra ordning. Dessutom är kommunens bolag, bl a LUFAB, offentliga verksamheter som i princip ska ha samma öppenhet som exempelvis nämnder. Den om att Kopparvågen bör användas för publik verksamhet (2) bifölls då det vore väldigt positivt om den kunde öppnas upp. Här får vi i kommunen försöka hjälpa Dalarnas museum att hitta alternativa lokaler för sina samlingar. Motionen om att inga fler hyreslägenheter ska säljas (3) besvarar vi, och politiskt kan jag säga att ambitionen är att Kopparstaden de kommande åren ska kunna fungera och bygga nytt utan att sälja fler lägenheter. Medborgarförslaget om att hedra våra medaljörer besvaras och att LUFAB m fl får i uppdrag att sätta upp någon form av tavla på Lugnet.

Detalplanen för Sankt Örjen (5) föreslår vi att den antas. Med den ges bl a möjlighet att bygga om delar av byggnaderna till bostäder. Detaljplaneprogrammet för bostäder vid Herrhagsvägen vill vi att det antas. Däremot fortsätter detaljplaneringen för området, där det ska göras en del justeringar av själva detaljplanen. Vi ger även ett uppdrag att förbereda för en ytterligare etapp av bostäder. För plan- och byggverksamheten är det också positivt att nya parkeringsnormen (7) fastställs. Den är mer flexibel, där varje kvarter bedöms utidrån sina förutsättningar. Den väger också in närheten till kollektivtrafik och helt nytt är att även cykelparkeringar läggs in i normen.

Sågmyra får stöd till utveckling av handelsplatsen. Se även mer i mitt e-brev.

Comments are closed.