Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27 januari

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

#msnfalun ettårsjubilerar och kan se tillbaka på ett intensivt år med mycket arbete och pionjäranda för både politiker och tjänstemän.

Årets första nämnd var precis så späckad som de tio vi hann med under 2015. Vi inledde med info-ärenden från val- och demokratinämnden, medarbetarenkäten 2015, nya kontaktcenter (som MSN är första nämnd att gå in i), näringslivsavdelningen och mät- och kartavdelningen som förbereder för att bli en fullvärdig kommunal lantmäterimyndighet igen. Det senare måste förberedas, men kan innebära förbättringar för både kommunen och medborgarna. Statliga lantmäteriets försämrade service är tyvärr en bidragande orsak att vi vill ta det här steget. Tidigast 2018 kan den egna lantmäteriverksamheten vara igång.

Beslut om ny bidragsmodell för enskilda vägar var nog dagens huvudpunkt. Ända sedan principerna för huvudmannaskap fastställdes i början av 2000-talet har det rått vis osäkerhet och diskuterats mycket. Förslaget som arbetats fram av förvaltningen tillsammans med en utsedd grupp med representanter för S, C, MP, M och FAP innebär att vi lägger grunden med ett tydligt och förenklat system som vägföreningarna lätt kan förstå. De största föreningarna som vi stämt av med verkar i huvudsak ställa upp på modellen, men de önskar förstås att det fanns mer pengar att fördela. I dagsläget ligger budgeten på 3,4 miljoner och den utökades 2015 med 650.000 kr av den politiska majoriteten. Bidraget per meter väg och år (som indexuppräknas) ligger 2016-17 på mellan 12 och 39 kronor. Gång- och cykelvägar får 6 kr per meter. Vägarna klassificeras med hjälp av Trafikverkets nationella vägdatabas. För att en enskild väg ska få bidrag måste det finnas minst två hushåll med permanentboende. Nämnden var enig om förslaget, med undantag för (V) som ville bordlägga ärendet, för att få mer inläsningstid.

Två detaljplan för bostäder är på väg mot antagande. Det gäller dels kvarteret Teatern där Kopparstaden vill bygga ett 80-tal lägenheter, dels delar av Stora Källvikens små­husområde som ska möjliggöra viss förtätning, men utan att områdets karaktär förstörs. Teatern fortsätter mot fullmäktige medan kommunstyrelsen är de som slutligt antar planen i Stora Källviken. Även planen för St Örjans kapell i Främby var på väg mot antagande men den måste vi skicka ut på förnyad granskning då flera nya bestämmelser nu tillförts i planen.

Precis som Teatern kommer detaljplanen för bostäder vid Svärdsjögatan/Trotzgatan (se bild nedan) att ge ett betydande tillskott på väldigt centrala bostäder (30-40 stycken). Den planen har vi haft samråd om, planförslaget får i huvudsak ”tumme upp” och vi godkänner den därför för granskning.

De planarbeten som pågår just nu hittar du på www.falun.se/planerjustnu

planprocessen_fyra steg

 

 

 

MSN beslutade under 2015 att regelverket för uteserveringar, kiosker mm skulle ses över för att moderniseras och om möjligt förenklas. Förslaget som kom tillbaka till dagens nämnd godkändes och gäller tillsvidare.

Nämnden beslutade även att en ansökan om utmärkning av cykelleden runt Runn för rekreation och turism ska lämnas in till Region Dalarna. Leden är tänkt att märkas ut enligt kartan nedan och ansökan görs tillsammans med Borlänge kommun.

utmärkning cykelled runt runnTrumbäcken_bild3

Tv: Karta över cykelleden runt Runn med anknytningar till Borlänge.

Th: Illustration över hur kvarteret Trumbäcken vid Trotzgatan kan se ut med nya bostäder (illustrationen gjord av Liljewall Arkitekter AB)

 

 

2 Responses to Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27 januari