Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 maj

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

 

DP_främby udde_hotellhastighetsgränserJag har beskrivit de senaste MSN-mötena som späckade med ärenden. Idag var det en liten andhämtning. En hel del informationer, men också beslut.

MSN yttrar sig nu om Trafikverkets förslag till anpassning av hastighetsgränser till riksägarnas trafiksäkerhetsstandard. Verkets underlag är tyvärr bristfälligt. Därför kan vi inte stödja det i sin helhet. Undantaget är sträckan Falun-Toftbyn där vi accepterar en sänkning. Vi är kritiska till att riksväg 69, Falun-Rättvik, föreslås sänkas till 80 km/timme. Den bör tvärtom åtgärdas för att långsiktigt klara högre hastighet. En mötesfri väg vore angelägen på den sträckan. 

Information gavs också om det pågående arbetet med luftmätningar. I gatunivån mäts framförallt kvävedioxid och partiklar. Placeringen av den nya mätutrustningen vid nedre delen av Svärdsjögatan är vald utifrån nationella rekommendationer. Mätningarna hänger också ihop med hela trafiknätet, hur det kan anpassas och kompletteras för olika trafikantgrupper för att minska utsläppen ytterligare. Läs mer om våra luftmätningar på http://www.falun.se/bygga-bo–miljo/buller-luft-och-boendemiljo/luften-i-falun/luftkvalitet-i-falun-just-nu.html

Detaljplanen för hotell mm på Främby Udde har varit ute på samråd och godkändes idag för granskning. Planen som i första hand ska ge möjlighet till en ny hotell- och evenemangsbyggnad har nu kompletterats med möjlighet att bygga ett mindre kallbadhus och vissa justeringar av byggrätter och lägen för bryggor. Kopplat till planarbetet förbereds också för förbättringar längs infartsvägen utifrån ridklubbens behov.

En detaljplan godkände MSN att den upphävs (formellt godkänns för antagande av upphävandet). Det gäller Herrgårdsviken-Sundet där bebyggelseförändringar mm får bättre förutsättningar utan de gamla planvillkoren.

Två medborgarförslag handlade mycket om hur MSN tillsammans med framförallt kultur- och fritidsnämnden (KFN) kan möta upp idéer från medborgare. Det ena förslaget, om att en lekplan borde ha konstgräs avslår vi då den bedöms vara i acceptabelt skick och fullgör sin funktion för närområdets behov. En fortsatt dialog med KFN får visa om standarden kan höjas så att det även stöder exempelvis föreningslivets behov. Det andra förslaget att en cykelväg vid Hälsingberg ska hållas tänd på hela sträckan bifaller MSN. Delar av sträckan är belysta av KFN:s elljusspår och delar är MSN:s belysning. Här borde vi kunna uppträda som en kommun, till nytta för faluborna!

En kort information gavs också om att tjänstemän tillsammans med företagargruppen på Ingarvet tagit fram ett förslag på hur bil- och cykeltrafik på Ingarvet ska kunna samsas och fungera på ett bra sätt. Förslaget kommer att presenteras vid en företagarfrukost på Ingarvet den 2 juni.

 

 

2 Responses to Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 maj