Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 oktober

Posted by Jonny in Uncategorized | 3 Comments

Lugnets naturreservatJulmarknad i FalunKul cykelställ SundsvallDagens MSN innehöll info om utvecklingsprojekt och beslut om olika frågor som visar den bredd av frågor som nämnden har.

 

Detaljplanearbete pågår för Kårarvets koloniområde. Samråd har genomförts. Planen har blivit mer komplicerad än vi först bedömde då delar av marken vid Önsbacksdammen har ianspråktagits av enskilda kolonilotter. MSN vill att det är en bra balans mellan kolonilotterna och allmänhetens möjlighet att passera, bl a längs vandringsleden ”Vattnets väg”. Fortsatt arbete med planen ska givetvis genomföras så smidigt som möjligt men några privata trädäck mm kommer att behöva flyttas.

Nya kontaktcenter där MSN och vår förvaltning är först in har nu varit i gång sedan sommaren. Vi får bra fakta på vilka frågor och ärenden som är vanligast, exempelvis att 4 procent handlar om träd, 5 procent rör markskötsel och 9 procent väghållning. Jag tror att det finns ett stort värde i att ha koll på vanliga frågor så att vi kan vara proaktiva och ge snabbare service.

Detaljplanerna för de 330 nya bostäderna i Surbrunnshagen (Kungsgårdsvägen), livsmedelshandel i kvarteret Gruvbron (Coop) samt båthus vid nya bostäderna i Jugansbo, Vika har samtliga vunnit laga kraft. Vid Surbrunn överklagades planen, men har efter att de överklagande inte fick prövningstillstånd i Mark och miljööverdomstolen fastställts. Den här planen är oerhört viktig då den står för en stor del av nya centrala bostäder. Området ligger bara en kilometer från Resecentrum och en och halv från Stora Torget.

MSN bifaller en (M)-motion om att se över och justera villkoren för torghandel, framförallt på Stora Torget. Utifrån motionen kommer taxor att ses över och en utredning starta hur Stora Torget kan användas ännu mer och bättre.

Arbetet är nu startat för att se hur en ombildning av Lugnets naturreservat kan göras. Richard Holmqvist (MP) som är vice ordförande i MSN och har ett utpekat ansvar för natur- och miljöfrågor beskriver hur reservatet bildades för att värna Lugnets skidspår och friluftslivet, men att det av många uppfattas som ett reservat som ska skydda skogen. Det är därför bra att tydliggöra reservatets syfte. Kanske kan arbetet resultera i ett lite mindre men tydligare och ”vassare” reservat och att det kanske övergår från statligt till kommunalt naturreservat. Se karta ovan.

Slutligen är vi som nämnd glada över att ha årets ledare i vår verksamhet. Det är mät- och kartchefen Ulf Norén som fått utmärkelsen. Ulf uppmärksammades med blommor på dagens MSN. Grattis!

 

3 Responses to Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 oktober