Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23 november

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23 november

Gamla Bergsskolan_överdäckningsnöröjningskostn_2008_2016planprocessen_fyra stegSVRDSJÖDagens MSN handlade i huvudsak om detaljplaner, informationer och ett medborgarförslag. Utöver det är jag också glad att vårt ökande bostadsbyggande har gjort att Falu kommun får 14,2 miljoner i ”byggbonus” av regeringen. Medel som förhoppningsvis kan göra att kommunen kan förstärka plan- och markberedskapen ytterligare!

Ett stort antal detaljplanearbeten pågår. Sedan förra MSN har fyra ansökningar om nya planprocesser inkommit. Det är samfällighetsföreningen i Dalvik (Länsbodarna) som vill starta ett planarbete för att få till en plan som passar behoven i området. I Borgärdet (Svärdsjö) vill kommunens exploateringsavdelning planera för nya småhustomter. Inne i stan är det dels fastighetsägaren till Born (tidigare Stora Enso Research) som vill komplettera nuvarande kontor och verksamheter med nya bostäder och i Hälsinggården vill Rolf Ericson Bil påbörja ett planarbete för nya bostäder då fastigheten om något år inte längre ska användas för bilförsäljning mm.

Detaljplanen för kvarteret Gamla Bergsskolan godkändes för granskning (se bild ovan). Efter samrådet har planen kompletterats, bl a vad gäller utformningen av fasaden på gamla Epa-delen och en framtida påbyggnad av den, samt hur portar mm vid gränden ska se ut. På Åhléns tak kan bostäder i två våningar samt en indragen takvåning byggas och kontorsvåningarna i den östra delen kan byggas om till bostäder. Planen möjliggör också att en del av Bergsskolegränd kan byggas över med ett körbart bjälklag. Ovansidan blir torg och utrymmet under blir lastgård. Kommunens kostnader för ombyggnaden vid Bergskolegränd finns med i investeringsbudgeten nästa år och antas också få igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen nästa vecka.

Detaljplanen för 25 villatomter vid Stabergsviken har även den justerats något, bl a att den nya bebyggelsen ska ha träfasader med dämpad färgsättning och att skogen runt omkring ska bevaras samt att det krävs tillstånd för att fälla större träd i delar av området. Även den här planen godkändes för granskning.

Likaså detaljplanen för Kårarvets koloniområde godkändes för granskning. Som jag berättade efter förra MSN har delar av naturmarken vid Önsbacksdammen som ska vara tillgänglig för allmänheten tagits i anspråk av enskilda kolonilotter. Utöver det så ska planen kunna genomföras utan allt för stora konvulsioner. Den ger ju bra förutsättningar för området att fortsätta att vara just ett kolini- och odlingsområde. Detaljplanen för området vid kvarnen längs Borgärdesströmmen (i Svärdsjö) antogs av nämnden.

Ekonomi- och sjukskrivningsläget indikerar överskott för helåret och sjukfrånvaro i nivå med kommunens mål om max 4,5 procent. Det finns fortsatt behov av nyrekryteringar då förvaltningen inte är fullbemannad. Större poster som bidrar till överskottet är ej budgeterade markförsäljningar, vakanser inom framförallt planeringssidan, ökade p-intäkter och att överlämnandet av vägarna i Vika och Grycksbo till respektive vägförening inte slutförts.

Ett medborgarförslag om streetfotbollsplan vid Rödbrotomten diskuterades. I somras fanns ett par beachvolleybollplaner där. Det är osäkert om det kommer att finnas fler möjligheter till liknande aktiviteter innan tomten bebyggs. MSN beslutade att förslaget är besvarat då det gjorts försök med aktiviteter på platsen. Nämnden ser dock positivt på att ha en streetfotbollsplan på annan plats, temporärt eller permanent.

Så här inför vintern fick MSN information om vinterväghållningskostnader (se diagram ovanför). Sedan 2013 ligger budgeten på cirka 15 miljoner, men kostnaderna har inte varit så höga de senaste tre åren. Även om vintrarna upplevs som kortare och mildare så beror det här på att entreprenörskostnaderna minskat när avtalen gjorts om.

 

Comments are closed.