Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 april

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 april

parkgruppens ellastbilStora Tgt_Scannad modelltrastolpe_m lampaIdag hade MSN ett antal informationsärenden, men också några beslut. Information gavs bl a om arbetet med bevarande av områden med höga naturvärden samt hur detaljplanearbetet för utökning av lngarvets industriområde och genomförandet av cykelplanen går.

Utöver gång- och cykelvägsutbyggnader i nya områden (Lilla Källviken och Myran) så investeras ytterligare 6,5 miljoner i ny GC-infrastruktur under 2017, varav 2,2 miljoner är statliga bidrag. De projekt som genomförs i år är nybyggda sträckor längs Herrhagsvägen, Dejstolsvägen, i Å-rummet och från Nybrogatan upp genom Ingarvet. Utöver det förbättras GC-passager på ett antal ställen, bl a längs Ingarvsvägen, Manhemsvägen, Svärdsjögatan och Promenaden.

Enviken, Vika och Lumsheden har egna belysningsföreningar som kommunen finansierar driften av men där det råder oklara avtalsförhållanden och finns ett stort behov av upprustning och utbyte av kvicksilverbelysning till miljövänligare och energisnålare. Det rör sig om cirka 1.500 belysningspunkter av totalt 7.500 i Faluns landsbygd (knappt hälften av alla i hela kommunen). För att få en enhetlig, effektiv och likvärdig skötsel av väg- och gatubelysning i hela kommunen beslutade MSN att drift, underhåll och ägande av belysning i kommunen ska ligga på Falu kommun. Det känns bra att vi genom det här beslutet kommer att få en likvärdig skötsel av belysningen. Tidigare har vi även kommit fram till att kommunen ska ta ett ansvar för lekplatser i hela kommunen och bidraget till skötsel av vägarna i landsbygden har också höjts.

En skrivelse från (L) om att kommunen ska planera mer för solceller på byggnader är ett bra initiativ. Utifrån att en del arbete pågår och att vi i detaljplaner inte får ställa sådana kravs så är skrivelsens första yrkande besvarat då det redan ingår i planeringen att studera solförhållanden. Ett pågående arbete är att kommunen ska ta fram så kallade solkartor. Det andra yrkandet om att lägga in krav på solceller i detaljplaner avslås däremot då det inte är formellt möjligt eller tillåtet.

Under våren pågår ett arbete med att se över användningen av Stora Torget. Arbetet delrapporterades idag och inför MSN i maj ska ett förslag finnas klart vad som ska hända framåt. Just nu har projektgruppen flera delar man funderar över. Exempelvis möjligheterna till ytor för uteserveringar, scen, belysning, mobila trädäck, torghandelsplatsernas placering och om estraden kan ändras för att inte upplevas som en barriär mellan torget och Holmgatan.

Nämnden fortsätter att visa överskott i ekonomin. De resurser som finns ska användas till att förstärka bemanning/projektledning så att mer arbete kan utföras. MSN beslutade också att beläggningsunderhållet ska höjas med ytterligare 1 miljon under 2017.

Text till bilderna överst (fr vänster): 1) Kommunens egen parkgrupp har nu köpt in en eldriven minilastbil som enligt de anställda är tyst och smidig. 2) Genom att stora delar av Falun nu är 3D-scannat kan man använda sig av 3D-modeller där även fasaderna är inlagda på många byggnader. Bilden är från Stora Torget och används bl a för att visa skuggning. 3) Gatubelysningen i flera landsbygdsorter behöver moderniseras, vilket möjliggörs nu när MSN tar ett helhetsgrepp.

Glöm inte att det nu är sista veckan som det går att lämna sunpunkter på samrådsförslaget till ny fördjupad översiktsplan för Falun och området kring Varpan. Ta del av förslaget på www.falun.se/falunvaxer och lämna dina synpunkter till samhallsbyggnad@falun.se

Comments are closed.