Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27 september

Posted by Jonny in Uncategorized | 4 Comments

Först ut på dagens MSN var tre medborgarförslag. Förslaget om bättre skötsel av pulkabacken i Åsbo skickades åter till förvaltningen för att fokusera mer på Åsbo-Lugnetområdet, och att svaret formuleras tillsammans med kultur- och fritidsnämnden om förslagets del med konstsnö i en pulkabacke ska realiseras. Förslaget om ytterligare en lekplats i Lilla Källviken avslog nämnden med motiveringen att det både finns befintliga och planerade lekplatser på andra ställen i området. Förslaget om parkeringsplatser på Polhemsvägen avslogs också.

Det finns många önskemål om ytterligare väg-/gatubelysning i olika landsbygdsområden och stadsnära delar. Därför ska riktlinjer nu tas fram för hur och var komplettering av belysning bör ske. Nya riktlinjer behöver kombineras med en budget för att göra insatser. I dagsläget finns önskemål från bl a Sågmyra, Södra Vällan, Aspeboda och flera mindre önskemål om enstaka lampor.

MSN beslutade idag om trafikreglering för de ombyggda gatorna i Å-rummet. Beslutet innebär att området (blått på kartan) mellan Vattugränd och Fisktorget och från Hälsingtorget och en bit in på Falugatan blir ett gångfartsområde där all trafik ska ske på gåendes villkor. Fordon, även cyklar, ska inte köras fortare än gångfart och föraren har väjningsplikt mot gående. Resterande del av Falugatan blir gågata (gult på bilden). Jag tycker att det här känns som en bra lösning där vi i brett samförstånd kan kombinera större torg- och gångytor och nya cykelstråk med bra tillgänglighet för bilar. Hur det fungerar ska utvärderas under det kommande året så att vi har möjlighet att korrigera om det är någon del i det nya Å-rummet som trafikmässigt inte fungerar bra.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att visa överskott. Delårsbokslutet per 31 augusti visar +6,6 miljoner. Flera avvikelser, t ex extra intäkter från tomtförsäljning och högre p-intäkter än prognos är förstås positivt medan upprustningsåtgärder på vägar i Vika och Grycksbo som ännu inte kunnat utföras och personalvakanser är mindre positivt. Sjukfrånvaron ligger på 3,1%, vilken är en minskning. Investeringarna hittills är 35 miljoner, där Å-rumsprojektet är det största (hittills 10 miljoner).

Lastintaget vid Holmtorget är en trist och otrygg miljö mitt i Falu centrum. Kommunens bidrag för att snygga till miljön är att starta bygget av ”Lydias terrass”, som blir den plats som skapas ovanför torget när lastintaget byggs över. Projektet har påbörjats och är klart till sommaren 2018. Då det är ett lite mer komplicerat projekt där standarden på befintliga konstruktioner tyvärr varit oklar kommer investeringen att bli större än beräknat. Delar av de planerade åtgärderna är eftersläpat underhåll. Därför ska vissa delar finansieras från driftsbudgeten. Den numera rikskända ”regnbågstrappan” ligger inom arbetesområdet. Från början målade Falun Walk of Art trappan som en tillfällig konstinstallation i väntan på ombyggnaden. Nu är planen att trappans räcke med Jörg Jesckes relief i betongen på ena sidan och regnbågsfärgerna på den andra ska behållas. Vi kommer också ta fram ett förslag på hur trappans regnbågstema kan bibehållas även i den ombyggda trappan. Bilden visar terrassen sett från Åsgatan.

Detaljplanen för nya området vid Västra Myran godkändes av MSN inför antagande. Sedan nämnden senast behandlade planen (inför granskning) så har den kompletterats med ökat bullerskydd genom att skyddsområdet mot E16 markeras tydligare i planen och att bullerplank och vall måste vara komplett innan byggnation av bostäder får starta. Planen är viktig då den ger möjlighet till nya bostäder och verksamheter nära högskolan, lasarettet, Lugnet och centrum. Parallellt med att planen antas av kommunfullmäktige senare i höst kommer Fortifikationsverket att påbörja försäljningen av tomter i området. Sedan tidigare har Falu kommun begärt att få köpa den tomt som är avsedd för förskola och vård- och omsorgsboende.

Detaljplanen för bostäder vid Storgårdsvägen i Bjursås antogs 2013 men överklagades och upphävdes. Idag godkände MSN ett omarbetat förslag för antagande. Vi vet att det finns flera synpunkter på förslaget men också att väldigt många hoppas att fler bostäder ska kunna byggas i Bjursås. I den nya planen har ett av husen (norr om förskolan) tagits bort och kvar blir två hus (se bilder).

FalunBorlänge deltar som två av sju kommuner i det nationella projektet ”Smart Build Environment”. Projektet handlar om att använda digitala modeller i ett gemensamt system där 3D-modeller kan följa med i hela planeringskedjan från idé via plan och byggande till förvaltning av fastigheter. Genom förenklingar går det att spara både tid och pengar. Vår del i projektet fokuserar på digitala modeller i bygglovskedet.

Förvaltningens nya statistiker visade nämnden lite prov på hur vi kan få fram olika fakta genom att kombinera geografiska data med befolkningsregistret. Han visade även kartor och diagram med vart nyinflyttade bosätter sig samt hur befolkningsprognosen för Falu kommun tas fram. Kommunens befolkningsutveckling är just nu väldigt snabb, just nu drygt 500 fler falubor i år! (se bild bredvid).

4 Responses to Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27 september