Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 13 december – min sista nämnd!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 13 december – min sista nämnd!

Dagens MSN var inte så tyngd med stora beslutsärenden, men ändå intressant. Jag passar också på att göra lite framtidsspaning om detaljplaneläget, Rödbrokvarteret mm.

Ett nytt avtal med Falu P om parkering träder i kraft 1 januari. Efter att MSN har haft ärendet uppe tidigare har nämnden nu beslutat att ingå ett 1-årigt avtal. Under det kommande året ska det undersökas hur mycket kommunen får engagera P-bolaget, utifrån ny lagstiftning som trätt i kraft. Regelverket har ändrats som gör att det måste göras en förnyad bedömning om och hur kommunen får köpa dessa tjänster. M, L och FAP yrkade på att ett det istället skulle slutas ett tillsvidareavtal med Falu P.

Information gavs som vanligt om detaljplaner som vunnit laga kraft samt pågående och nya detaljplaner. Ser vi tillbaka på de senaste tre åren har både antalet antagna detaljplaner och antalet byggrätter (antalet potentiellt framtida bostäder) ökat. Kommunen utvecklas i snabb takt som bilden längst ned får illustrera. Befolkningsökningen kommer för andra året i rad att överstiga 600 invånare! Den fördjupade översiktsplan för Falu tätort som ställs ut efter nyår rymmer ett stort antal utvecklingsmöjligheter som rätt förvaltade kommer att ge en fortsatt stark utveckling. Även de fördjupade översiktsplanerna för delar av landsbygden och området runt Runn rymmer stora möjligheter.

Sedan beslutet om nya och höjda ersättningsnivåer till vägföreningar i Falu kommun finns ett kvarstående uppdrag att utreda ett separat upprustningsbidrag till enskilda vägar. MSN anser att en samlad statusbedömning behöver göras av de totala behoven (på samma sätt som redan gjorts i Vika och Grycksbo). Först när vi vet det kan frågan om det ska vara som idag, om ett separat extra bidrag ska införas eller om dagens bidrag ska höjas ytterligare avgöras.

 

Information gavs om hur den kommande markanvisningsdialogen för nya kvarteret Rödbro ska genomföras. Dialogen görs i två steg där urvalet av intressenter görs utifrån olika parametrar. Personligen har jag stora förhoppningar att kvarteret både ska länka ihop den här delen av staden samt förstås ge plats för kontorsarbetsplatser för kommunala förvaltningar och privata företag tillsammans med ett antal butiker, bostäder och ett underjordiskt p-garage. Eftersom kvarteret ligger i blickfånget från flera håll kommer det också att ställas arkitektoniska krav på byggnaden/byggnaderna i kvarteret. Om processen rullar på ska bygget kunna starta 2019 och stå klart 2021. Bilden visar den ungefärliga volym som Rödbrokvarteret kommer att uppta, men utan fasadutformning.

MSN:s ekonomiska helårsprognos ligger på plus 6,8 miljoner. Sjukfrånvaro ligger på 3,5%, Statliga byggbonusen påverkar ekonomin positivt då ytterligare medel i stort sett täcker de stora markinköp för 20,5 miljoner som görs i riktning mot Borlänge.

Värt att nämna är också att de nya cykelöverfarterna längs Svärdsjögatan nu avtäckts och gäller från och med idag. I september riktade en forskare kritik mot cykelöverfarterna. Då valde miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att se över utformning och skyltning genom att kontakta expertis och myndigheter. Tjänstemän på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har nu gjort bedömningen att nuvarande utformning och skyltning kommer att fungera bra tills vidare. Cykelöverfarterna längs Promenaden tas i bruk under våren.

Då det här var mitt sista nämndsmöte vill jag passa på att rikta ett stort tack till hela miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, alla medarbetarna i förvaltningen och de många olika partners och aktörer inom samhällsbyggnadsområdet som jag haft förmånen att samarbeta med! 

Jag lämnar inte samhällsutvecklingsområdet, men byter från och med 1 januari både roll och kommun då jag övergår till att vara chef för samhällsutvecklingsförvaltningen i Rättviks kommun med enheterna kultur, ungdom & fritid, näringsliv, miljö & bygg samt mark & plan. Det här innebär också att den här bloggen kommer att ändra utseende och innehåll. Förändringen kommer att synas i mellandagarna.

Comments are closed.