Samhällsbyggnadsutskott mm vecka 3

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Samhällsbyggnadsutskott mm vecka 3

Första veckan med kommunstyrelseutskott för min del. Jag kommer troligen att fortsättningsvis återkoppla från utskotten här, framförallt för att mina medarbetare ska kunna vara uppdaterade på fattade beslut. Utgångspunkten är alltså vad som är intressant för samhällsutvecklingsförvaltningen, men det kan kanske intressera andra också?

Det allmänna utskottet beslutade igår att bevilja Vikarby Båtklubb stöd för latrintömning, tanken är att den anläggningen ska vara den ”hamn” dit kommunen hänvisar Siljans båtar. Av mer internt intresse är att dokumenthanteringsplanerna revideras för flera av kommunens enheter. Här skulle nog även samhällsutvecklingsförvaltningen behöva ta ett samlat grepp.

Vid dagens samhällsbyggnadsutskott var huvudnumret förslaget till ny översiktsplan för kommunen som arbetats fram i etapper de senaste åren. Förslaget har tagits fram med konsultstöd och ska kompletteras med några ytterligare kartor och bilder. Utskottet ville också att ansatsen att arbeta med områdesbestämmelser i södra Rättvik ska breddas till möjligheter att arbeta med olika typer av riktlinjer. I övrigt föreslår utskottet att kommunstyrelsen beslutar att skicka ut förslaget på samråd.

I övrigt ställde sig utskottet positivt till förslaget att förlänga det nya cykelstråket längs banvallen så att även sträckan Backavägen-riksväg 70 röjs och grusas. Länsstyrelsens nyligen beslutade naturreservat vid Kyrkberget har utskottet heller inget att erinra mot. Det kompletterar de 20-tal befintliga naturreservat som finns i kommunen. Ytterligare ett kommunalt reservat finns förslag om på Lerdalsbergets topp. Där ska förvaltningen ta fram värderingen, slutlig finansiering mm för beslut.

Information gavs om projektet att bebygga strandområdet söder om Rättviks båthamn med ett 30-tal ”sjöbodar”, dvs fritidshus längs en gemensam brygga. Samhällsbyggnadsutskottet är positivt till att förvaltningen med hjälp av den bildade föreningen för sjöbodarna färdigställer ett förslag till detaljplan.

Slutligen gavs information om att det nyaste industriområdet längs länsväg 301 som hittills kallats ”cirkeln” ska heta Österängarnas industriområde och att ett uppstartsmöte för områdesbestämmelser i Utby planeras om några veckor.

Vid morgondagens finansutskott deltar IFK Ore för en diskussion om deras konkurs av bolaget Furudals Hockey Center. Det här är en fråga som också berör vår förvaltning, framförallt fritidsenheten.

Comments are closed.