Skönt att vara igång med arbetet på samhällsutvecklingsförvaltningen!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Skönt att vara igång med arbetet på samhällsutvecklingsförvaltningen!

Först vill jag önska god fortsättning på nya året! För min del har inledningen varit väldigt god och intensiv – jag har ju startat mitt nya uppdrag som förvaltningschef på Rättviks samhällsutvecklingsförvaltning (SUF). Jag tjuvstartade lite under november och december med att träffa alla enhetschefer, mina företrädare och delta på förvaltningsdagen 5/12. Då fick jag möjlighet att träffa och introducera mig för många av medarbetarna. I samband med en övning som vi gjorde då om saker på gång/uppslag till nyheter i de olika enheterna fick jag klart för mig vad mycket spännande som pågår inom samhällsutvecklingsförvaltningen. Kanske var det inte bara jag som fick aha-upplevelser?

I tisdags gjorde jag gjort min första arbetsdag. Mest praktiskt, men också bekantat mig med korridorsgrannarna, där de flesta arbetar på ekonomienheten. Mina medarbetare finns utspridda på fyra andra platser i Rättvik så just nu sitter jag i kommunhuset på en ska vi kalla det ”neutral plats”. Men min ambition är att finnas ute hos de olika enheterna så mycket som möjligt. På sikt får vi se var både jag och framförallt medarbetarna på mark & plan samt miljö & bygg hamnar. Under hösten har ju de två enheterna tvingats flytta till tillfälliga lokaler, efter att arbetsmiljön i flygelbyggnaden dömts ut. Den ska nu saneras/renoveras.

Hur ska jag då summera den här första veckan på SUF? Många intryck, väldigt bra och varmt mottagande och en hel del att ta tag i! Mina företrädare som varit tillförordnade förvaltningschefer, Bosse och Hans-Erik, har givit mig bra grundförutsättningar och många värdefulla tips! Arbetsmöte redan andra dagen, pågående projekt, förändringar och rekryteringar. Redan nästa vecka ska vi kunna ha en tillförordnad kulturchef klar, efter Per som tyvärr lämnar oss. Mina kollegor och medarbetare är ambitiösa och har stor kunskap om verksamheten och kommunen. Det känns dessutom som att vi kommer att kunna ha roligt tillsammans. Det ska man inte förringa.

Trevlig trettonhelg önskar en SUF-rookie som kommer att sova gott efter en intensiv vecka 🙂

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 13 december – min sista nämnd!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 13 december – min sista nämnd!

Dagens MSN var inte så tyngd med stora beslutsärenden, men ändå intressant. Jag passar också på att göra lite framtidsspaning om detaljplaneläget, Rödbrokvarteret mm.

Ett nytt avtal med Falu P om parkering träder i kraft 1 januari. Efter att MSN har haft ärendet uppe tidigare har nämnden nu beslutat att ingå ett 1-årigt avtal. Under det kommande året ska det undersökas hur mycket kommunen får engagera P-bolaget, utifrån ny lagstiftning som trätt i kraft. Regelverket har ändrats som gör att det måste göras en förnyad bedömning om och hur kommunen får köpa dessa tjänster. M, L och FAP yrkade på att ett det istället skulle slutas ett tillsvidareavtal med Falu P.

Information gavs som vanligt om detaljplaner som vunnit laga kraft samt pågående och nya detaljplaner. Ser vi tillbaka på de senaste tre åren har både antalet antagna detaljplaner och antalet byggrätter (antalet potentiellt framtida bostäder) ökat. Kommunen utvecklas i snabb takt som bilden längst ned får illustrera. Befolkningsökningen kommer för andra året i rad att överstiga 600 invånare! Den fördjupade översiktsplan för Falu tätort som ställs ut efter nyår rymmer ett stort antal utvecklingsmöjligheter som rätt förvaltade kommer att ge en fortsatt stark utveckling. Även de fördjupade översiktsplanerna för delar av landsbygden och området runt Runn rymmer stora möjligheter.

Sedan beslutet om nya och höjda ersättningsnivåer till vägföreningar i Falu kommun finns ett kvarstående uppdrag att utreda ett separat upprustningsbidrag till enskilda vägar. MSN anser att en samlad statusbedömning behöver göras av de totala behoven (på samma sätt som redan gjorts i Vika och Grycksbo). Först när vi vet det kan frågan om det ska vara som idag, om ett separat extra bidrag ska införas eller om dagens bidrag ska höjas ytterligare avgöras.

 

Information gavs om hur den kommande markanvisningsdialogen för nya kvarteret Rödbro ska genomföras. Dialogen görs i två steg där urvalet av intressenter görs utifrån olika parametrar. Personligen har jag stora förhoppningar att kvarteret både ska länka ihop den här delen av staden samt förstås ge plats för kontorsarbetsplatser för kommunala förvaltningar och privata företag tillsammans med ett antal butiker, bostäder och ett underjordiskt p-garage. Eftersom kvarteret ligger i blickfånget från flera håll kommer det också att ställas arkitektoniska krav på byggnaden/byggnaderna i kvarteret. Om processen rullar på ska bygget kunna starta 2019 och stå klart 2021. Bilden visar den ungefärliga volym som Rödbrokvarteret kommer att uppta, men utan fasadutformning.

MSN:s ekonomiska helårsprognos ligger på plus 6,8 miljoner. Sjukfrånvaro ligger på 3,5%, Statliga byggbonusen påverkar ekonomin positivt då ytterligare medel i stort sett täcker de stora markinköp för 20,5 miljoner som görs i riktning mot Borlänge.

Värt att nämna är också att de nya cykelöverfarterna längs Svärdsjögatan nu avtäckts och gäller från och med idag. I september riktade en forskare kritik mot cykelöverfarterna. Då valde miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att se över utformning och skyltning genom att kontakta expertis och myndigheter. Tjänstemän på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har nu gjort bedömningen att nuvarande utformning och skyltning kommer att fungera bra tills vidare. Cykelöverfarterna längs Promenaden tas i bruk under våren.

Då det här var mitt sista nämndsmöte vill jag passa på att rikta ett stort tack till hela miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, alla medarbetarna i förvaltningen och de många olika partners och aktörer inom samhällsbyggnadsområdet som jag haft förmånen att samarbeta med! 

Jag lämnar inte samhällsutvecklingsområdet, men byter från och med 1 januari både roll och kommun då jag övergår till att vara chef för samhällsutvecklingsförvaltningen i Rättviks kommun med enheterna kultur, ungdom & fritid, näringsliv, miljö & bygg samt mark & plan. Det här innebär också att den här bloggen kommer att ändra utseende och innehåll. Förändringen kommer att synas i mellandagarna.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 november

Posted by Jonny in Uncategorized | 6 Comments

Novemberupplagan av MSN handlade om hastigheter, parkering, lägesuppdateringar för olika planarbeten, nystartade ”Ingarvsprojektet” och årets miljöpristagare!


 

 

 

Nya hastigheter infördes redan för några år sedan i staden. Nu är det dags för nya hastighetsplaner även i landsbygden, där 50 i stort sett försvinner och ersätts med 30, 40 och 60 i våra landsbygdstätorter. Det är en process som inkluderar kontakter med polisen, skolor i de olika orterna, väg- och intresseföreningar m fl. MSN kommer att fastställa de nya hastighetsplanerna under 2018-2019 med start i Sågmyra, Rönndalen (Enviken), Grycksbo och Danholn.

Inom temat parkering beslutade MSN om nya överträdelsekoder och felparkeringsavgifter, samt fick information om den enkät till parkerare i Falun som Falu Parkerings AB, i dagligt tal Falu P, nyligen genomfört. Flera intressanta uppgifter som att t ex shoppare utgör 48 procent av p-besöken och att arbetsparkering står för 17 procent.

Ekonomin lutar återigen åt ett lite större överskott (9 miljoner just nu och prognos 6 miljoner vid årets slut), bl a till följd av att en del av belysningsutbytet inte kunde tas från driftbudgeten. Så här i slutet av året är det förstås ett antal projekt och kostnader som avviker, bl a högre intäkter från markförsäljning, lägre vinterväghållningskostnader och investeringar i nya villagator där intäkterna från tomtförsäljningarna kommer först under 2018 (vilket gör att uteliggande investeringsmedel för exploateringar blir större).

Ingarvsprojektet är initierat av näringslivskontoret och företagarna på Ingarvet för att gemensamt inventera möjligheter att nyttja mark och lokaler ännu mer effektivt. Redan inventeringsfasen har varit en ”aha-upplevelse” då området har fler företag och anställda än vad som tidigare varit känt; 217 företag med nästan 2000 anställda! Ett detaljplanearbete pågår också för att kunna utvidga med ännu fler tomter för företag.

Just nu pågår arbete med ett 20-tal detaljplaner för bostäder. De är av olika storlek och komplexitet, och vissa kräver förarbete med olika utredningar och/eller programarbete. Bostadsplaner och planer för externa (utanför kommunorganisationen) har högsta prioritet, men självklart arbetar kommunen även med andra typer av detaljplaner.

Ändring av detaljplan i kv Häggen vid Blomstervägen fullföljs inte just nu och MSN beslutade därför att avsluta detaljplaneuppdraget. Markägaren vill först sälja fastigheten och därmed överlåta till nya ägaren att ändra planen för sina behov.

En detaljplan i kvarteret Vallmon ändras på så sätt att fastighetsindelningsbestämmelser upphävs. Det möjliggör för fastigheten att delas i två tomter med två friliggande villor. Nämnden antog förändringen.

Sist men definitivt inte minst så gratulerar MSN Helge Sonntag som vi beslutat utse som årets miljöpristagare! Motiveringen lyder: ”Helge Sonntags olika verksamheter för miljöns bästa inspirerar Falubor i alla åldrar. Han har varit aktiv i många år och visat på en uthållighet som är nödvändig för ett framgångsrikt miljöarbete. Helges engagemang har gett mycket konkreta och handfasta avtryck, inte minst genom arbetet i Svenska Naturskyddsföreningen. Genom bifallet förslag till kulturreservat vid Dikarbacken, som museibonde och som tidigare anställd vid Naturskolan har Helge spridit både kunskap och glädje till mängder av barn och vuxna i Falun.” Bild av Helge Sonntag ovan.

Om att återställa till fyra körfält genom Falu centrum

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Om att återställa till fyra körfält genom Falu centrum

Att åtgärda köer som uppstår under maximalt en timme per dag med att åter bygga en fyrfältig väg är en omodern och dyr idé. Den trimning och justering som vi, i den rödgröna majoriteten, redan beslutat om är ett mycket bättre steg, som kostar mindre pengar och dessutom gör att marken kan användas bättre.

Istället för den gamla 60-talsvägen med stora av- och påfarter så har vi nu skapat bredare trottoarer med plats för gående och cyklister, en ny bussknutpunkt, nya kvarteret Rödbro och 12.000 kvadratmeter ny park samt möjligheter till nya bostäder och fler butiker i centrum. Det anser Moderaterna tydligen vara ett misslyckande.

Vi socialdemokrater ser det som att vi nu i stället läker ihop en tidigare, med riksvägsdiket uppsplittrat stad, där alla trafikslag får samsas om utrymmet och alla, gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister, får dela stadens ytor med varandra. Det kallar moderaterna att cementera en undermålig trafiklösning, det är ett tydligt sätt att ge de olika trafikslagen rättvis del av stadens yta.

Att återskapa en fyrfältig Korsnäsvägen skulle innebära högre hastigheter för bilar, ökat vägslitage, ökade utsläpp av cancerframkallande partiklar, sämre trafiksäkerhet, sämre tillgänglighet för gående och cyklister och mer buller. Fråga dem som bor i centrum om hur bullret har minskat sedan Korsnäsvägen byggdes om till färre filer.

Vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla centrala Falun för att skapa en ännu mer trivsam stadskärna som ger plats för fler människor, mer grönska, ytterligare handel och nya bostadskvarter. Förutsättningarna är goda för att göra Faluns centrum ännu mer attraktivt med ett vackert Å-rum och trevlig och lättillgänglig trafikmiljö på jämlika villkor för alla typer av trafikanter.

Blogginlägget bygger på en debattartikel som Susanne Norberg, Roza Güclü Hedin, Kenneth Wåhlberg och Lars Nord undertecknat, och som jag bidragit med underlag till. Den svarar på de återkommande inlägg som Moderaterna i Falun publicerat. Genom utspel som att man vill ta bort ”det rödgröna trafikeländet” genom att åter göra en fyrfilig trafikled av Korsnäsvägen genom Falu centrum vill man locka till sig bilister som sympatisörer.

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 oktober

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 oktober

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har idag tagit beslut om fyra detaljplaner och fått information om ytterligare några. Vi har också tagit ställning till ett medborgarförslag om utformningen av Runns norra strand. Området har börjat planeras för nya bostäder och förslagsställaren vill att den nuvarande Strandvägen ska behållas tillsammans med en cykelväg längs sjön istället för att dra bilvägen bredvid järnvägen. MSN vill att planarbetet även i fortsättningen inriktas på att ge biltrafiken en annan dragning, och därför avslås medborgarförlaget.

Detaljplanen för områden vid Faluån (Å-rummet mm) beslutade MSN att den ska gå vidare till granskning. Planen möjliggör framförallt att bryggor byggs längs ån och att uteserveringar placeras i ån. Den ger också möjlighet att bygga ut Bergströms Galleria på en del av nuvarande Östra Hamngatan (se bild ovan).

Även detaljplanen för nya kvarteret Rödbro går vidare till granskning. En befintlig plan finns för byggande av handel och kontor, men den kompletteras nu med möjligheten för bostäder längs Åsgatan och vid Knutpunkten. Planen måste bl a förhålla sig till transporter av farligt gods på angränsande järnväg och buller (se bullerillustration ovan). (M) och (FAP) yrkade att planen ska återremitteras för att planen ska ändras så att gatuområdet medger fyra körfält.

Planarbete pågår för ”nygamla” stadsdelen Born. En fördjupad översiktsplan är gjord och området har en lång historia med olika typer av verksamheter. Det har påverkat marken och det finns också en del fornlämningar. Det är alltså ett komplext projekt, men också med stor potential i kulturmiljön och närheten till ån och centrum. Infon idag indikerar att samråd kan inledas efter årsskiftet och antagen plan om ett år.

Ändringen av detaljplanen för kontorsverksamhet vid Skyfallet 20 på Ingarvet antogs av nämnden. Detaljplanen för skolan och nya bostäder i Sundborn godkände MSN för antagande i kommunstyrelsen och fullmäktige. Planarbetet har pågått under ganska lång tid och kring bostadsdelen har många frågor kring utformning, kulturlandskap, buller och senast dagvatten hanterats. Då det är prioriterat att öka bostadsbyggandet även i landsbygden är planen viktig och vi hoppas nu att den kan vinna laga kraft så att byggnation kan starta. På kartan ovan syns de nya bostadshusen med brun färg.

Nämnden fortsätter att visa överskott. En del av överskottet kommer att användas för att ta ikapp eftersläpat underhåll. Det handlar om utbyte av kvicksilverlampor, driftsmedel för att renovera trappan vid nya Lydias terrass (den s k ”regnbågstrappan”) och tidigare beslutade extra medel till asfaltering. Genomförda och planerade beläggningsarbeten redovisades. Särskilt roligt är att sjukfrånvaron nu ligger på 3,1% jämfört med 5,1% för ett år sedan (kommunen som helhet ligger på 6,8%).

Vid årsskiftet slutar jag som kommunalråd i Falu kommun!

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter 15 år som råd, varav 8 år som kommunstyrelsens ordförande så börjar det bli dags att runda av. Att vara förtroendevald är inget jobb utan ett uppdrag som man har en viss tid för att sedan lämna vidare stafettpinnen. Jag har fått vara med om en otrolig resa med en kommun som utvecklats enormt! Under tiden har jag lärt känna och fått arbeta med fantastiska människor, knutit många kontakter i regionen och fått erfarenheter och kunskap som jag kommer att ha stor nytta av.

Jag väljer att avsluta vid årsskiftet för att jag vill signalera till mitt parti att jag inte kandiderar inför valet 2018, men framförallt att det känns helt rätt att kliva av när så många av de projekt jag arbetat med börjar bli klara och när Falun har en stark utveckling både när det gäller byggande, arbetsmarknad och ekonomi.

Jag har alltid lyft fram lagarbetet och att det är gemensamma insatser som skapar framgång. Inget kan vara mer sant när man ser på vad vi tillsammans åstadkommit:

Dalregementet har omvandlats från kasernområde med 350 anställda till en stadsdel med 1200 arbetsplatser, köpcentrum, nya bostäder och delar av Högskolan Dalarna. Området har knutits ihop med Lugnet som har renoverats. Falun genomförde ett skid-VM som lämnade 47 miljoner i vinst, varav 15 miljoner blivit en fond som stödjer ungas fritid i vår landsbygd.

På samma gång som vi dragit fiber mellan byar och VA-sanerat för fler boendemöjligheter i landsbygden har vi förnyat Dalarnas stadskärna med skatepark, ombyggda torg, nya bostadskvarter, etableringar och ett nytt Å-rum. Genom att tänka annorlunda har vi berett vägen för två nya kulturhus; Magasinet för samtidskultur och Kulturhuset tio14 med nya kulturskolan. Dom tillsammans med vårt breda kulturliv och utbud bidrog till att Falun blev ”Årets kulturkommun” 2015.

Med kommunalt stöd har IBF Falun kunnat bygga Sveriges första innebandyarena, Enviken bygga en ny sporthall, Karlsbyheden skapat en konstfrusen bandybana och ridanläggningar har expanderat. Det gör att Falun numera är fast förankrat i toppen av rankingar både för bredd- och elitidrott.

Att det till slut blivit både nytt ”nöjespalats”, cykelvelodrom, konstgjord forsränningsarena och att vi kan skryta med flest antal industriföretag i länet, nybyggd krämfabrik, byggstartat datacenter, spelaktör som ingår i globala nätverk och artister i världsklass visar vilken utvecklingskraft det finns i Falu kommun och vilka drivna entreprenörer jag har förmånen att jobba tillsammans med!

För mig har det varit viktigt att se längre än mandatperioder och försöka ingjuta mod i både politikerkollegor och tjänstemän att vara visionära och våga ta beslut. Minnen jag kommer att bära med mig är när jag och min KSO-kollega i Borlänge 2003 kom överens med Vägverkets generaldirektör om att bygga ut vägen mellan våra städer eller när den nyvalda kommunstyrelsen 2011 beslutade att låna ut 70 miljoner till Trafikverket för att säkerställa att bygget av Resecentrum Falun kunde starta. 2012 fick vi en Europaväg genom kommunen.

De senaste åren har vi tillsammans sett till att välfärden fått en välbehövlig injektion med nya medarbetare och resurser. Nya och utbyggda förskolor, skolor, gruppbostäder och vårdboenden har tillkommit, såväl i stan som på landsbygden. Allt det här ger bättre förutsättningar och arbetsvillkor för att bibehålla de fina resultat som våra verksamheter visar.

Visst har vi misslyckats med mycket, genomgått svåra händelser och inte alltid nått dit vi ville, men den sammantagna riktningen går inte att ta miste på! Kommunens låneskuld har minskat kraftigt, kommunkoncernens bolag är urstarka och kommunen har inte haft en snabbare befolkningsutveckling sedan 1970-talet.

Vid årsskiftet lämnar jag över till mina förtroendevalda kollegor med Susanne i spetsen att med bra grundförutsättningar, mod och visionen ”Ett Större Falun” jobba vidare mot ett hållbart Falun, ett FalunBorlänge som knyts närmare Uppsala och Stockholm och en region där tolerans och öppenhet alltid vinner över inskränkthet och mörka krafter.

Framtiden är alltid oviss, men för Falu kommun ser den ljus ut och jag kommer inom kort att berätta om hur min egen framtid också är tänkt att se ut!

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27 september

Posted by Jonny in Uncategorized | 4 Comments

Först ut på dagens MSN var tre medborgarförslag. Förslaget om bättre skötsel av pulkabacken i Åsbo skickades åter till förvaltningen för att fokusera mer på Åsbo-Lugnetområdet, och att svaret formuleras tillsammans med kultur- och fritidsnämnden om förslagets del med konstsnö i en pulkabacke ska realiseras. Förslaget om ytterligare en lekplats i Lilla Källviken avslog nämnden med motiveringen att det både finns befintliga och planerade lekplatser på andra ställen i området. Förslaget om parkeringsplatser på Polhemsvägen avslogs också.

Det finns många önskemål om ytterligare väg-/gatubelysning i olika landsbygdsområden och stadsnära delar. Därför ska riktlinjer nu tas fram för hur och var komplettering av belysning bör ske. Nya riktlinjer behöver kombineras med en budget för att göra insatser. I dagsläget finns önskemål från bl a Sågmyra, Södra Vällan, Aspeboda och flera mindre önskemål om enstaka lampor.

MSN beslutade idag om trafikreglering för de ombyggda gatorna i Å-rummet. Beslutet innebär att området (blått på kartan) mellan Vattugränd och Fisktorget och från Hälsingtorget och en bit in på Falugatan blir ett gångfartsområde där all trafik ska ske på gåendes villkor. Fordon, även cyklar, ska inte köras fortare än gångfart och föraren har väjningsplikt mot gående. Resterande del av Falugatan blir gågata (gult på bilden). Jag tycker att det här känns som en bra lösning där vi i brett samförstånd kan kombinera större torg- och gångytor och nya cykelstråk med bra tillgänglighet för bilar. Hur det fungerar ska utvärderas under det kommande året så att vi har möjlighet att korrigera om det är någon del i det nya Å-rummet som trafikmässigt inte fungerar bra.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att visa överskott. Delårsbokslutet per 31 augusti visar +6,6 miljoner. Flera avvikelser, t ex extra intäkter från tomtförsäljning och högre p-intäkter än prognos är förstås positivt medan upprustningsåtgärder på vägar i Vika och Grycksbo som ännu inte kunnat utföras och personalvakanser är mindre positivt. Sjukfrånvaron ligger på 3,1%, vilken är en minskning. Investeringarna hittills är 35 miljoner, där Å-rumsprojektet är det största (hittills 10 miljoner).

Lastintaget vid Holmtorget är en trist och otrygg miljö mitt i Falu centrum. Kommunens bidrag för att snygga till miljön är att starta bygget av ”Lydias terrass”, som blir den plats som skapas ovanför torget när lastintaget byggs över. Projektet har påbörjats och är klart till sommaren 2018. Då det är ett lite mer komplicerat projekt där standarden på befintliga konstruktioner tyvärr varit oklar kommer investeringen att bli större än beräknat. Delar av de planerade åtgärderna är eftersläpat underhåll. Därför ska vissa delar finansieras från driftsbudgeten. Den numera rikskända ”regnbågstrappan” ligger inom arbetesområdet. Från början målade Falun Walk of Art trappan som en tillfällig konstinstallation i väntan på ombyggnaden. Nu är planen att trappans räcke med Jörg Jesckes relief i betongen på ena sidan och regnbågsfärgerna på den andra ska behållas. Vi kommer också ta fram ett förslag på hur trappans regnbågstema kan bibehållas även i den ombyggda trappan. Bilden visar terrassen sett från Åsgatan.

Detaljplanen för nya området vid Västra Myran godkändes av MSN inför antagande. Sedan nämnden senast behandlade planen (inför granskning) så har den kompletterats med ökat bullerskydd genom att skyddsområdet mot E16 markeras tydligare i planen och att bullerplank och vall måste vara komplett innan byggnation av bostäder får starta. Planen är viktig då den ger möjlighet till nya bostäder och verksamheter nära högskolan, lasarettet, Lugnet och centrum. Parallellt med att planen antas av kommunfullmäktige senare i höst kommer Fortifikationsverket att påbörja försäljningen av tomter i området. Sedan tidigare har Falu kommun begärt att få köpa den tomt som är avsedd för förskola och vård- och omsorgsboende.

Detaljplanen för bostäder vid Storgårdsvägen i Bjursås antogs 2013 men överklagades och upphävdes. Idag godkände MSN ett omarbetat förslag för antagande. Vi vet att det finns flera synpunkter på förslaget men också att väldigt många hoppas att fler bostäder ska kunna byggas i Bjursås. I den nya planen har ett av husen (norr om förskolan) tagits bort och kvar blir två hus (se bilder).

FalunBorlänge deltar som två av sju kommuner i det nationella projektet ”Smart Build Environment”. Projektet handlar om att använda digitala modeller i ett gemensamt system där 3D-modeller kan följa med i hela planeringskedjan från idé via plan och byggande till förvaltning av fastigheter. Genom förenklingar går det att spara både tid och pengar. Vår del i projektet fokuserar på digitala modeller i bygglovskedet.

Förvaltningens nya statistiker visade nämnden lite prov på hur vi kan få fram olika fakta genom att kombinera geografiska data med befolkningsregistret. Han visade även kartor och diagram med vart nyinflyttade bosätter sig samt hur befolkningsprognosen för Falu kommun tas fram. Kommunens befolkningsutveckling är just nu väldigt snabb, just nu drygt 500 fler falubor i år! (se bild bredvid).

Det var den sommaren… Nu händer mycket spännande!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Det var den sommaren… Nu händer mycket spännande!

Rubriken kan tolkas som en syrlig kommentar över sommarvädret, men jag måste säga att min sommar var helt OK. Mer om vad jag själv har haft för mig hör du i Falupodden. Nej, här tänkte jag uppdatera dig på vad som hänt sedan mitt förra inlägg i juni och en del om allt som är på gång!

Först ska vi ut i landsbygden. I Vika och Grycksbo är entreprenör utsedd som ska rusta upp vägarna inför att vägföreningar tar över skötsel och underhåll i de två byarna. Alla kommundelar ska ha vägföreningar, men i de här orterna har det dragit ut på tiden. Jag är särskilt glad att det i juli kunde anordnas en stämma i Grycksbo som valde en styrelse för den vägföreningen. Det är viktigt att den finns för att upprustningen och överlämnandet av vägarna ska ske på ett bra sätt. Känns som att vi börjar få till bra lösningar när det gäller MSN-åtaganden i landsbygden, med höjda bidrag till vägföreningar, återtaget ansvar för lekutrustningar, och att kommunen också tar ett helhetsgrepp om vägbelysning i hela kommunen (genom att ta över de gamla belysningsföreningarna).

Gruvgatans utseende fick berättigad kritik i P1-programmet Stadsinspektionen. En liten tröst är att det händer en hel del i intilliggande kvarter, vilket kommer att ge gatan lite finare ”väggar” (däremot är själva gatan i fortsatt behov av uppsnyggning). Det som händer närmast är att Falun Bowling & Krog öppnar 25-26 september, och samtidigt passar vi på att ”inviga” ombyggda Myntgatan och Stigaregatan. Bygget av Kopparstadens 87 hyresrättslägenheter i kvarteret Teatern har startat och samtidigt pågår försäljningen av de 40 lägenheterna i Lillskärs BRF Hyttbäcken i kvarteret nedanför.

 

”Stadsinspektionen” dömde också ut arkitekturen kring Holmtorget. Kommunens bidrag till att snygga till miljön är att nu starta bygget av ”Lydias terrass”, som blir den plats som skapas ovanför torget när lastintaget mellan Åhléns och Bergströms Galleria byggs över. Projektet pågår under höst-vinter och är helt klart till sommaren. Utöver det pågår Diös ombyggnationer i kvarteren runt den nya terassen som förhoppningsvis ger både fräschare fasader och spännande innehåll.

Lika bra har det inte gått med den extra etapp av skateparken som vi planerat. Etappen är tänkt att samla ihop delar som inte gjorts i tidigare etapper och göra klart området vid Hyttgårdsparken ordentligt. Tyvärr fick inte kommunen in ett anbud som är möjligt att gå vidare med, så här blir det ett omtag.

I övrigt löper mycket på av det löpande underhåll som vi inom miljö- och samhällsbyggnad försöker ta ikapp. De flesta parkvägarna har grusats och kommunens skogsmark röjs på ett mycket mer aktivt sätt nu. Snart inviger vi ännu ett naturreservat, den här gången på Isalanäset. Beläggningsunderhållet (asfalteringen) har ökat, med bl a beläggning på Hosjöstrand, Dejstolsvägen, Mannhemsvägen och Seminariegatan. Dessutom är jag glad att Trafikverket satsat på ny asfalt på flera viktiga vägar i kommunen; 69:an mellan Grycksbo och Söderås och på 850:an ut mot Svärdsjö. Ett annat asfalteringsarbete som märks är anläggandet av ett antal cykelöverfarter längs Svärdsjögatan och Promenaden. Mer om reglerna för dessa kan du läsa på https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Generella-trafikregler/Cykeloverfart/ . Det nya är att bilförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Förhoppningsvis ska överfarterna öka tydligheten mellan trafikslagen och säkerheten för oskyddade trafikanter.

För några dagar sedan var flera av oss ledamöter i nämnden till Linköpings bo- & samhällsexpo. Det gav en hel del uppslag och inspiration hur vi kan planera, sälja tomter i mindre delar, men också tänka mer på gestaltning och annat som spelar roll för hur vi upplever bostaden, kvarteret och staden. Visst är Linköping en mycket större stad, men för planerna vid exempelvis Myran och nya Surbrunnshagen går det mycket väl att låna idéer från Vallastaden. Läs mer på www.vallastaden2017.se

Badbryggan i Östanfors blev verkligen en sommarföljetong, både i stadsdelen och i media. Ibland blir det inte som alla tänkt trots en vilja att rusta upp och förbättra. Jag hoppas och tror att vi kan hitta en lösning som gör att bryggan kan nyttjas både som kommunen och en del frivilliga badare tänkt sig. Återkommer om det.

En spännande höst väntar! Läs mer i kommande inlägg om vad som händer med planer, trafik, grönstruktur och det offentliga rummet i kommunen. Närmast väntar MSN-möte 27 september.

 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 21 juni

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 21 juni

Även om sommarvädret inte är på topp alla dagar så råder högtryck i MSN:s verksamhet!

Detaljplaner för Bergskolan 15 (Bergskolegränds lastintag, Åhléns mm) har vunnit laga kraft och samtidigt har nya uppdrag kommit in. Bl a bostäder vid Vällanstigen, Simonsberget och fritidshusområde vid Bjursås Skicenter. Ansökan om planbesked har lämnats in av Lugnetkyrkan för att pröva möjligheten till seniorboende i någon form på den fastigheten.

Detaljplanen för verksamheter och bostäder på nordvästra Myran avancerar nu vidare till granskningsskedet. Den föreslagna förskolan och/eller äldreboendet har fått en ny placering i områdets norra del. Båda verksamheterna ska nu också kunna få plats. För att bättre hantera buller, transporter med farligt gods, förorenad mark och åstadkomma bättre dagvattenhantering inom området har planen justerats och utökats något. Se illustration på bilden längst ned t v.

Även detaljplanen för nya bostäder och skolan i Sundborn beslutade MSN att den ska skickas ut för granskning. Bebyggelsens placering har ändrats lite. Den största förändingen är att det tredje markområdet som föreslogs ha nya bostäder, i delar av pulkabacken, nu har tagits bort ur planförslaget. Jag tycker att det är bra att hela pulkabacken med sin ängsmark bevaras. Även den förfinade utformningen och placeringen av de nya bostäderna passar nu bra in i kulturmiljön. Se även illustrationen längst ned t h.

Nämnden godkännande samrådsredogörelse för detaljplanen för bostäder i nya kvarteret Rödbro. Men här behöver planen bearbetas ytterligare innan den kan skickas ut för granskning. Den idag giltiga planen tillåter kontor och handel. Kommunstyrelsen har fattat inriktningsbeslutet att ett par av kommunens förvaltningar ska kunna hyra kontor i kvarteret. Trots det är det bra att kvarteret kan ha så många användningssätt som möjligt, förutsatt att en bra boendemiljö kan skapas. Min åsikt är att kvarteret kan bidra till att inrama Knutpunkten på ett bra sätt, skapa ett tydligare, mer profilerat stadsrum och göra så att Johansonska huset och stråket till Resecentrum känns som en del av stadens centrum.

Inom samma område pågår en utvärdering av trafikflödena i Södra Centrum. MSN fick dag info om vad som hittills kommit fram, men utvärderingen av det nya trafiksystemet och området ska göras helt klar innan det blir aktuellt med några större förändringar. Ett antal medskick gjordes också till utvärderingen, bl a om ljussignalerna vid Promenaden och genomfartstrafik via Tiskenparkeringen.

Från och med 2018 kommer torghandeln i Falu centrum att ha nya regler och nya, lägre avgifter. Den största förändringen är att Stora Torget, Fisktorget och Holmtorget nu kommer att jämställas som salutorg. Tidigare var bara Fisktorget utpekat för torghandel och en del specialregler fanns som nu tas bort. Det blir enklare och ligger i linje med att skapa tydligare och bättre förutsättningar för näringslivet. Sedan tidigare har vi också skapat möjligheter för s k ”foodtrucks”.

MSN har idag också haft uppe ”Slutrapport: Stora Torget möter Falun” som innebär ett klartecken för fortsatt arbete. Under våren har idéer och förslag samlats in och bearbetats. Torget är redan idag en mötesplats, men den skulle kunna vara det ännu mer och oftare. En återkommande synpunkt är att torget ibland känns lite öde, och att den soliga platsen i övre delen inte nyttjas. På bilden nedan sammanfattas lite av funktioner och kvalitéer som skulle kunna utvecklas. När nästa etapp av processen är klar ska ett gestaltningsprogram och en kostnadsberäkning finnas.

Natura 2000-området Berg-Annas berg föreslår Länsstyrelsen att det ombildas till ett naturreservat. MSN håller med Länsstyrelsen att det är en bra idé.

MSN fortsätter att visa överskott, men det nya lönesystemet ger problem med att redovisa lönekostnader korrekt. Flera rekryteringar pågår, både ersättningsrekryteringar men också nysatsningar i form av en näringslivsutvecklare som ska arbeta riktat med Ingarvet och att tjänsten som stadsarkitekt återinrättas.

Gatubelysningen i Lumsheden som kommunen beslutat ta över har visat sig vara i sämre skick än vad som tidigare var känt. MSN omdisponerar därför investeringspengar för att en akut ombyggnad ska kunna göra parallellt med att kvicksilverlampor byts ut på olika platser i kommunen.

Under hösten ska MSN besluta om hastighetsplaner i kommunens landsbygdsorter. Det har kommit synpunkter, bl a från barn i Grycksbo, att hastigheterna ska sänkas. Därför fick nämnden idag en kort info och nämnden beslutade att områden där hastighetsändringar är mest angelägna, ett sånt område är Grycksbo, ska prioriteras i det fortsatta arbetet.

Vårsäsongens sista MSN avslutades med att vårt eget arbetslag som sköter centrum berättade hur de arbetar med planteringar, blomsterdekorationer mm. Cirka 10.000 sommarblommor planteras ut varje sommar i 265 kvadratmeter rabatter och i 140 olika planteringskärl.

Vill passa på att önska alla en skön sommar och en trevlig midsommar!

Dalabanan behöver både underhåll och investeringar!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dalabanan behöver både underhåll och investeringar!

På 1990-talet kunde man färdas mellan Falun, Borlänge och Stockholm på cirka 2 timmar och 15 minuter respektive 2 timmar. Idag tar det en halv timme längre med de snabbaste tågen, och bristande underhåll riskerar att i värsta fall förlänga restiden med ytterligare 45 minuter.

Är då FalunBorlängeregionen ett område i stagnation som inte behöver bra kommunikationer? Nej, absolut inte! Snart passerar vi tillsammans med våra fyra mindre kranskommuner 170.000 invånare. Våra företag och myndigheter växer och utvecklas och vi bygger 1000-tals nya bostäder de kommande åren. Men Dalabanan som är vår pulsåder till Uppsala, Arlanda och Stockholm visar inga tecken på att följa med i den här utvecklingen, och den fungerar definitivt inte som den hävstång för fortsatt utveckling som den borde vara.

Samtidigt som investeringar i andra banor mellan Stockholm och Eskilstuna, Västerås och Gävle har minskat tidsavstånden och bidragit till en positiv utveckling för dessa städer, har de ökande restiderna och störningarna på Dalabanan blivit en hämsko för utvecklingen i Dalarna.

Dalabanan är inte bara pulsådern för FalunBorlänge. På vägen mot Stockholm passerar den ett stort antal kommuner. Uppsala behöver banan för pendling in till universitet, akademiska sjukhuset och andra funktioner. Dalabanan är också inkörsporten till Dalarna som ett av Sveriges största besökslän och Dalafjällen som Nordens största vinterdestination.

Den 31 augusti ska Trafikverket ha lämnat sina underlag och förslag till prioriteringar av järnvägssatsningar inför det kommande decenniet till regeringen.

Dalabanan är väl utredd och analyserad, det är väl känt var bristerna finns och var underhåll och nyinvesteringar bör göras. I ett mycket kritiskt läge verkar nu underhålls- och investeringssidan inom Trafikverket ha svårt att synkronisera sina arbeten så att insatser för underhåll och nyinvesteringar i Dalabanan kan optimeras. De signaler vi har fått tyder på att det kan leda till att Dalabanan inte finns med på listan över högt prioriterade objekt.

Om uppgifterna stämmer måste dessa hinder omedelbart undanröjas.

Vi är allvarligt oroliga över att Dalabanan inte kommer att vara upplyft som ett prioriterat objekt där insatser för såväl bibehållen standard som resurser för ökad hastighet och kapacitet är utpekade.

Vid millenieskiftet när hastigheterna började sjunka på Dalabanan hade vi gott hopp om att vi i början av 2000-talet pånytt skulle se en positiv trend. Nu finns ingen tid för att vänta längre på nya planer, ambitioner eller pengar. I höst när Trafikverket presenterar sina planer för regeringen måste Dalabanan vara tydligt utpekad för en samlad insats vad gäller underhåll och nyinvesteringar under de närmaste åren!

 

 

Inlägget är gjort då statens infrastrukturplanering för de kommande 10 åren ska göras klar under hösten, och att det är bråttom att ta ett helhetsgrepp på Dalabanan. Det bygger på en debattartikel som undertecknats av kommunal- och oppositionsråden i Falun och Borlänge samt representanter för Landstinget, Region Dalarna och Dalabanans Intressenter.